Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Verse 2:


அளைப்பை அரவேர் இடையாள் அஞ்சத்
துளைக்கைக் கரித்தோல் உரித்தான் இடமாம்
வளைக்கைம் மடவார் மடுவில் தடநீர்த்
திளைக்குந் நறையூர்ச் சித்தீச் சரமே.

Siddiswaram in Naṟaiyūr, where ladies who wear bangles on their hands bathe for a long time, in the deep pools which have extensive water.  It is the place of Siva who flayed the skin of an elephant having a trunk with holes, to make the lady with a waist resembling the cobra with a hood which lives in the anthill, fear, (Cobra is compared to the waist of ladies.)

Arunachala Siva.
2
Tiru Naraiyur Siddiswaram:

Verse  1:


நீரும் மலரும் நிலவும் சடைமேல்
ஊரும் மரவும் உடையான் இடமாம்
வாரும் மருவி மணிபொன் கொழித்துச்
சேருந் நறையூர்ச் சித்தீச் சரமே.

Siddiswaram in Naṟaiyūr, where the scooping streams reach sifting precious stones and gold, like a winnow.  It is the place of Siva, who has a crawling cobra on his matted locks, where water and flowers are shining.

Arunachala Siva.
3
Verse  10:

நீரேற ஏறு நிமிர்புன்சடை
    நின்மல மூர்த்தியைப்
போரேற தேறியைப் புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியைக்
காரேறு கண்டனைத் தொண்டன்ஆ
    ரூரன் கருதிய
சீரேறு பாடல்கள் செப்பவல்
    லார்க்கில்லை துன்பமே.

On Siva who has a spotless form and ruddy and great matted locks, which stands erect in which the water increases, the god who rides on a bull that can fight.
The god who dwells at the temple Avināsi in Pukkoḷiyūr and who has a black neck,
there will be no sufferings to those who can recite the verses of great fame which were composed by the devotee, Arūraṉ, thinking of Siva in his mind.

Padigam on Tirup Pukkoliyur Avinasi completed.

Arunachala Siva.
4
Verse  9:


நள்ளாறு தெள்ளா றரத்துறை
    வாய்எங்கள் நம்பனே
வெள்ளாடை வேண்டாய் வேங்கையின்
    தோலை விரும்பினாய்
புள்ளேறு சோலைப் புக்கொளி
    யூரிற் குளத்திடை
உள்ளாடப் புக்க மாணியென்
    னைக்கிறி செய்ததே.

Our Siva who dwells in Naḷḷāṟu, Teḷḷāṟu and Arattuṟai,  you did not desire a white cloth;
but desired the tiger's skin as your cloth. What was the playful prank committed by the bachelor, who dived into the tank entering to bathe in Pukkoḷiyūr which has in its gardens large flocks of birds?

Arunachala Siva.
5
Verse 8:


பேணா தொழிந்தேன் உன்னைஅல்
    லாற்பிற தேவரைக்
காணா தொழிந்தேன் காட்டுதி
    யேல்இன்னங் காண்பன்நான்
பூணாண் அரவா புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
காணாத கண்கள் காட்டவல்
    லகறைக் கண்டனே.

Siva who has ornaments and a waist-cord of cobras!
God who dwells at the temple, Avināsi in Pukkoḷiyūr!
I gave up completely cherishing with love other gods, except you, I gave up even seeing them. Siva who has a black neck and who can show things to my eyes which they cannot see by themselves!  If you show me I shall see things, very much again.

Arunachala Siva.
6
Verse 7:


மந்தி கடுவனுக் குண்பழம்
    நாடி மலைப்புறம்
சந்திகள் தோறுஞ் சலம்புட்பம்
    இட்டு வழிபடப்
புந்தி உறைவாய் புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
நந்தி உனைவேண்டிக் கொள்வேன்
    நரகம் புகாமையே.

You dwell even in the minds of those monkeys, as they pour water on you, adorn you with flower in the morning, noon and evening when the female monkey goes in search of eatable fruits in the sides of the mountain for giving them to the male monkey.
Siva in the temple of Avināsi in Pukkoḷiyūr!
God who has the name of Nandi!

Arunachala Siva.

7
Verse  6:

நாத்தா னும்உனைப் பாடல்அன்
    றிநவி லாதெனாச்
சோத்தென்று தேவர் தொழநின்ற
    சுந்தரச் சோதியாய்
பூத்தாழ் சடையாய் புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
கூத்தா உனக்குநான் ஆட்பட்ட
    குற்றமுங் குற்றமே.

The beautiful light that remains to be worshipped by the celestial beings, by saying, salutation to you, who are inferior, adding our tongues will not speak about anything else except praising you!
God who has matted locks, hanging low and wearing flowers!
God who dwells at the temple, Avināsi in Pukkoḷiyūr!
Dancer!
Is my nature of becoming your slave, fault?

Arunachala Siva.
8
Verse  5:

அரங்காவ தெல்லா மாயிடு
    காடது அன்றியும்
சரங்கோலை வாங்கி வரிசிலை
    நாணியிற் சந்தித்துப்
புரங்கோட எய்தாய் புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
குரங்காடு சோலைக் கோயில்கொண்
    டகுழைக் காதனே.

Siva who is at the temple, Avināsi in Pukkoḷiyūr.
God who wears a men's ear-ring and dwells in the garden where monkeys dance.
The stage for your dance is the cremation ground where everyone perishes.
In addition to that,
you shot an arrow by fixing the arrow in the bow-string as the inhabitants of the three cities, deviated from the path of virtue.

Arunachala Siva.
9
Verse 4:


உரைப்பார் உரைஉகந் துள்கவல்
    லார்தங்கள் உச்சியாய்
அரைக்கா டரவா ஆதியும்
    அந்தமும் ஆயினாய்
புரைக்காடு சோலைப் புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
கரைக்கால் முதலையைப் பிள்ளை
    தரச்சொல்லு காலனையே.

You desire the words of those who praise you.
You are seated on the heads of those who are able to think of you, never forgetting you.
God who has tied in the waist a cobra that can dance, spreading its hood.
You are the origin and the end of all things.
God who is at the temple, Avināsi, in Pukkoḷiyūr, which has superior forests and parks of tender trees.  Order Yama to return the child to the crocodile and the crocodile to deliver it on the bank of the tank.

Arunachala Siva.
10
Verse 3:


எங்கேனும் போகினும் எம்பெரு
    மானை நினைந்தக்கால்
கொங்கே புகினுங் கூறைகொண்
    டாறலைப் பார்இலை
பொங்கா டரவா புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
எங்கோ னேஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்பிற வாமையே.


Siva who has worn angry and dancing cobras!
God who dwells at the temple Avināsi in Pukkoḷiyūr!
Our master!
If I think of you who is our Lord.
If I enter into Koṅgu Nādu or anywhere else,
there is no one who robs me on the highway of my clothes.
I would request you to save me from being born again.

Arunachala Siva.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10