Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 23, 2019, 11:41:52 AM »
Verse  8:

ஈச னேநீ அல்ல தில்லை இங்கும்
    அங்கும் என்பதும்
பேசி னேனொர் பேத மின்மை பேதை
    யேனென் எம்பிரான்
நீச னேனை ஆண்டு கொண்ட நின்ம
    லாஓர் நின்னலால்
தேச னேஓர் தேவ ருண்மை சிந்தி
    யாது சிந்தையே.


"O Lord-God,
there is nothing but You,
Here or Hereafter."
 I,
the ignoramus,
have spoken of Your non-difference,
thus.
O my God of all,
O immaculate One who had redeemed me,
the base one !
O effulgent One !
My mind will not think that there is any God other than You.

Arunachala Siva.
2
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 23, 2019, 11:38:49 AM »
Verse  7:


எய்த லாவ தென்று நின்னை எம்பி
    ரான்இவ் வஞ்சனேற்கு
உய்த லாவ துன்க ணன்றி மற்றொ
    ருண்மை யின்மையின்
பைத லாவ தென்று பாது காத்தி
    ரங்கு பாவியேற்கு
ஈத லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண
    மில்லை யீசனே.


O Lord,
when will I reach You?
This deceptive one can gain salvation only through You,
for there is no reality other than You.
Be pleased to save me,
A mere infant.
Alas save me through Your mercy.
This sinner has no means at all to gain atonement with You,
O Lord-God !

Arunachala Siva.
3
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 23, 2019, 11:34:15 AM »
Verse  6:

நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லை
    யேய வாக்கினால்
தினைத்த னையு மாவ தில்லை சொல்ல
    லாவ கேட்பவே
அனைத்து லகு மாய நின்னை ஐம்பு
    லன்கள் காண்கிலா
எனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெந்தை
    பாத மெய்தவே.

Even the boundary of thought relating to You is ineffable.
You are beyond it.
All utterance is related to only what is heard.
The five senses cannot reach You who are all the worlds.
O my Father,
where indeed are the all-pervasive feet of Yours poised?
How am I to gain them and in what way?

Arunachala Sova.
4
Mr. Ekanath Rao, an Engineer, asked Sri Bhagavan if solitude is necessary for vichara (Enquiry).

Bhagwan Sri Ramana: There is solitude everywhere. The individual is solitary always. His business is to find it out within, and not seek it without.

Devotee: The work-a-day world is distracting.

Bhagwan Sri Ramana: Do not allow yourself to be distracted. Enquire for whom there is distraction. It will not afflict you after a little practice.

Devotee: Even the attempt is impossible.

Bhagwan Sri Ramana: Make it and it will be found not so difficult.

Devotee: But the answer does not come for the search inward.

Bhagwan Sri Ramana: The enquirer is the answer and no other answer can come. What comes afresh cannot be true. What always is, is true.
Talk 44.
5
He (K. K. Nambiar) dreamt that Bhagavan was seated in the Old Hall where there was a yogi called Sridhar doing pranayama. He was so focused on doing pranayama that sparks were emanating from his body and even from his head. The yogi was suffering terribly. As Bhagavan looked at Sridhar, he pleaded to Bhagavan, "Bhagavan, I am suffering. Please help me." Bhagavan immediately replied, "Stop all these gymnastics. Pursue Self Enquiry. That is the safest, simplest, most direct and powerful way of getting to the truth." Nambiar woke up and went to Ramanasramam. He ran into the hall and prostrated before Bhagavan. The yogi, Sridhar, was also in the hall. Nambiar signalled to Sridhar to come out. He narrated his dream and Sridhar very gratefully said, "Thank you. I was suffering so much. I wanted to ask Bhagavan, but I could not gather the courage to do so and I was also not in a condition to ask him. Thank you once again." Nambiar understood from the dreams that one should not be drawn towards miracles, but towards the direct path of Self Enquiry.

Sri Ramana Periya Puranam

6
We bow our heads to holy Ramana, the ocean of grace, the infinite, incommensurable, unborn primal divinity, Guru of all Gurus, shining in the Hearts of all creatures as 'I'.
Benedictory Verse,

Becoming keenly aware that worldly life is full of misery, because it is infested with desire and fear, one should approach a Guru, a sage who is free from those bad forces, and after doing reverence to his holy feet should question him about how to become free.
V.3

The sage will give out in reply the supreme secret, confirmed by the [uniform] experience of all sages: "If you know yourself, there is no suffering for you. If you suffer [it only means that] you do not know yourself."
V.4

"Since you have no suffering in deep sleep, this suffering is only falsely ascribed to your Self. Realise the truth of yourself by the resolve to know it, and thereafter remain in your own true nature, which is bliss."
V.5

The sage who has attained the supreme state is free, even though his body survives, [because] he does not look upon it as himself nor as belonging to himself. Therefore, that sage is really bodiless.
V.20

The aspirant to deliverance must resort to a sage as his Guru, that is, one who has awakened from the sleep of ignorance of the Self and is therefore free from delusion. How can one who has not awakened from that sleep awaken others who are in the same state?
V.24

 Only that devotion to the Guru is good which is rendered to a sage-Guru, and which regards him as identical with God. Only by such devotion does one attain freedom from delusion. Truly the sage is not other than God.
V.25

Sri Ramana Paravidyopanishad, (The Supreme Science of the Self as Taught by Bhagwan Sri Ramana)
7
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 23, 2019, 08:16:08 AM »
Verse 5:

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம்
    நான்கும் ஓலமிட்டு
உணங்கு நின்னை எய்த லுற்று மற்றொ
    ருண்மை இன்மையின்
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வந்து
    நின்ற ருளுதற்
கிணங்கு கொங்கை மங்கை பங்க என்கொ
    லோநி னைப்பதே.

O One concorporate with Her of close-set breasts !
As there is no True Ens other than You,
earth and heaven adore You only.
The four Vedas praise You aloud and languish,
unable to know You.
When we affirm:
"We have reached You.
we will not leave You,"
What may Your thought be that stays Your grace to bless us?

Arunachala Siva.
8
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 23, 2019, 06:25:42 AM »
Verse  4:

வேண்டும் நின்க ழற்க ணன்பு பொய்ம்மை
    தீர்த்து மெய்ம்மையே
ஆண்டு கொண்டு நாயி னேனை ஆவ
    என்ற ருளுநீ
பூண்டு கொண் டடிய னேனும் போற்றி
    போற்றி யென்றுமென்றும்
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன
    நின்வ ணங்கவே. 


O Sovereign,
remove falsity from me,
and truly rule me ? a cur -
I pray for devotion to Your ankleted feet.
Deign to bless me in pity.
May I wear on my crown Your feet and hail You thus:
"Praise be,
praise be !"
Even if I die again and again and be born again and again,
bless me to adore You without fail.

Arunachala Siva.
9
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 22, 2019, 01:18:51 PM »
Verse  3:


ஐய நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர்
    பற்று வஞ்சனேன்
பொய்க லந்த தல்ல தில்லை பொய்ம்மை
    யேன்என் எம்பிரான்
மைக லந்த கண்ணி பங்க வந்து
    நின்க ழற்கணே
மெய்க லந்த அன்ப ரன்பெ னக்கு
    மாக வேண்டுமே.


O Sire,
help there is none save Yours.
alas,
I am full of deception.
I am falsity.
All I own is tainted with falsity.
O my Lord, who is God of all,
O One who is concorporate with Her whose eyes are painted with collyrium !
I too must reach Your ankleted feet and be blessed with that love that marks Your devotees who have attained Your ankleted feet.

Arunachala Siva.
10
General topics / Re: Saiva Canon 8 - Saint Manikkavachagar - Tiruvachakam
« Last post by Subramanian.R on March 22, 2019, 01:13:14 PM »
Verse 2:

போகம் வேண்டி வேண்டி லேன்பு ரந்த
    ராதி இன்பமும்
ஏக நின்க ழல்இ ணைய லாதி
    லேனென் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி
    அஞ்ச லிக்கணே
ஆக என்கை கண்கள் தாரை ஆற
    தாக ஐயனே.


Seeking Your bliss alone,
I am not at all after the delights of Indra or other gods.
O second-less One,
I live not apart from Your ankleted feet twain.
O my Lord who is God of all,
may my body ? severed from soul -,
quake and may my hands fold over my head,
in adoration.
O Sire !
May my tears falling from my eyes swell into a stream.

Arunachala Siva.
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10