Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nagaraj

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 342
826
General topics / Re: Sangeetha Dhyana
« on: September 04, 2013, 09:29:29 PM »
పల్లవి
తల్లి నిన్ను నెర నమ్మినాను వినవే

అనుపల్లవి
ఎల్ల లోకములకు-ఆధారమై-ఉన్న నా (తల్లి)

చరణం 1
ఆది శక్తి నీవు పరాకు సేయకు
ఆదరించుటకు-ఇది మంచి సమయము
గదా సరోజ భవ-అచ్యుత శంభు నుత
పదా నీదు దాస-అనుదాసుడే (తల్లి)

చరణం 2
దేవి నీదు సరి సమానము-ఎవరు-అని
దేవ రాజ మునులు నిన్ను పొగడగ
నా వెత దీర్చి బిరాన వరాలు-ఒసగి
నన్ను బ్రోవ నీ జాలము-ఏలనే (తల్లి)

చరణం 3
శ్యామ కృష్ణ పరిపాలినీ జననీ
కామిత-అర్థ ప్రదా పంకజ లోచనీ
కౌమారీ రాణీ పురాణీ పరా శక్తీ
కామ కోటి పీఠ వాసినీ (తల్లి)

   pallavi
talli ninnu nera namminAnu vinavE

anupallavi
ella lOkamulak(A)dhAramai(y)unna nA (talli)

caraNam 1
Adi Sakti nIvu 1parAku sEyaku
AdarincuTak(i)di manci samayamu
gadA sarOja bhav(A)cyuta Sambhu nuta
padA nIdu dAs(A)nudAsuDE (talli)

caraNam 2
dEvi nIdu sari samAnam(e)var(a)ni
dEva rAja munulu 5ninnu pogaDaga
6nA veta dIrci birAna varAl(o)sagi
nannu brOva nI jAlam(E)lanE (talli)

caraNam 3
SyAma kRshNa paripAlinI jananI
kAmit(A)rtha pradA pankaja lOcanI
kaumArI rANI purANI 9parA SaktI
kAma kOTi pITha vAsinI (talli)   O Mother!
O My Mother who is the substratum of entire Worlds!
O Primordial Energy! O Mother whose feet are extolled by brahmA, vishNu and Siva!
O dEvi!
O Mother who is the nourisher of SyAma kRshNa!
O Mother who grants desired material welfare! O Lotus Eyed! O kaumArI! O Ruler!
O Ancient One! O parA SaktI! O Resident of kAma kOTi pITha!

I have trusted You much.
Please listen.

Please do not be indifferent.
Isn’t this opportune moment for supporting me?
I am indeed servant of Your servants.

Celestials, kings and ascetics praise You as to ‘who is equal to You?’
Then, why delay in relieving my distress, granting boons and protecting me quickly?

I have trusted You much.


Shyama Shastri

http://www.youtube.com/watch?v=Hah9LlgmsM4

827
 haha  :D it desires to become a 'jnani' 'brahman' but its desire can never be fulfilled!

Self Enquiry is a long knife which asks the holder of the knife to chop ones own head off!

--

828
Self Enquiry tames the hard head, buckles it down, humbles it, and kills it.

--

829
Quote
Sri Bhagavan says Bhakti is Jnana mata, bhakti is the mother of Jnana. Bhakti comes first and then Jnana.

Then how can one be liberated through Self-enquiry without surrender?

:) it may rather look like an innocent observation, but isn't there so much truth in it?

--

830
Sanchita, Purushartha And Prarabdha Karmas

Tarkash (quiver), the case in which arrows are accumulated represents or Sanchita Karmas; the arrow that is ready for shooting represents our Agami Karma and the arrow which has left the bow, which cannot return and which must hit the target represents Prarabdha Karma.

The store-room is the Sanchita. The articles that are put in the shop for sale are Prarabdha. The daily sale proceeds are the Agami.

Sanchita Karmas are the accumulated works; Prarabdha Karmas are ripe of fructiferous actions; Kriyamana Agami Karmas are current works.

The big storehouse for paddy represents Sanchita Karma. The paddy that has been taken out separately for the use of the current year corresponds to the Prarabdha; and the paddy that is growing in the fields in the current year represents Agami Karma or Kriyamana.

Sanchita Karmas are destroyed by Brahma Jnana. One should enjoy the Prarabdha anyhow. (Vyavaharic Drishti only)

Kriyamana Karmas are no actions as the Jnani has Akarta and Sakshi Bhava. God and Purushartha are synonymous terms. They are two names for one thing.

In Mahabharata you will find that exertion (Purushartha) and Prarabdha combined bring about fruits. If you are ailing, you must do Purushartha. You must take medicine. You leave the results to Prarabdha.

Throughout Yoga Vasishtha, Vasishthaji recommends Purushartha only to Sri Rama. Markandeya through Purushartha alone conquered death. Man is, doubtless, the master of his own destiny.

Purushartha can do and undo things. Markandeya changed his destiny through his Tapas. Fatalism will produce abnormal inertia. God helps those who help themselves. Be up and doing. Man is the master of his destiny. Prarabdha is the result of your own thoughts and actions. Change your mode of thinking. Think: "I am the Immortal Self." The immortal Self you will become. As you think, you so become. This is the immutable law.

You have now the habit of thinking "I am body. I am mind. I am Prana. I am Indriya or sense."Change your present habit of thinking and think, "I am Brahman. I am the all-pervading intelligence."You will conquer your destiny. If you are in the habit of writing in a slanting manner, you can change your habit and can write in a vertical manner. Even so you can change your habit of thinking. Conquest of habit is conquest of destiny. Fate or destiny is your own creation through your own Karmas. You are the master of your destiny. Change your mode of thinking. Instead of foolishly thinking "I am body," think  "I am Atman, all-pervading."

Prarabdha can elevate anybody to any high level, even to god-head. The life of James Ramsay Macdonald is worth mentioning. He was a man of great Purushartha. He rose from poverty to power, from a field labourer to the Prime Minister of Britain. His first job was addressing envelopes for 10 Sh. a week. He was too poor to buy tea; so he drank water instead. His main meal every day for months was a three-penny beef-steak-pudding. He was a pupil teacher. He took great interest in Politics and Science. He was a journalist. He gradually through right exertion (Purushartha) rose to the present position in life.

Take care of your thoughts. Then the actions will take care of themselves. Action follows thoughts. Acts create habits. Habit creates character. Character creates destiny. So your destiny is in your hands. Shut out all evil thoughts. Allow good thoughts. We are what our thoughts have made us and will be what they make us.

You are not bound. You have got free will. You cannot change the experiences, the results of Prarabdha but you can change your future by right thinking and right action and thus make your will pure and irresistible. You can attain Self-realisation with the help of a dynamic will.

The husk is natural to rice and the rust to the copper, yet they disappear through efforts made. Even so, Ajnana which clings to the Jiva or individual soul can be made to disappear through the ceaseless Atmic enquiry, Destroy the Avidya. May you rest incomparably firm in your own Self.

The man who advocates the theory of Purushartha says: "Am I a straw to be tossed about hither and thither? I can change my Prarabdha. I will undo it by Vedantic practice. I have got a Free Will of my own. I will make it pure strong and irresistible. I will work out my salvation. I will become free myself."

Another philosopher says: "Everything is pre-arranged in the Grand plan or Grand Scheme. God knows the whole details of evolution of a man from mineral life till he becomes a Jivanmukta or a liberated soul. In reality all is Prarabdha only. We will have to preach Purushartha just to give an impetus for the man to work in right earnest. Otherwise he will become slothful and dull."

If a man succeeds in his attempt, he calls it Purushartha. He says: "I really exerted much. I have succeeded." If he fails, the same man says: "What can I do, my friend? It is all Prarabdha. Without Him nothing can be done. Without God no atom can move, no leaf can wave in the air."

Prarabdha is only Purushartha of previous birth.

What is destiny after all? It is one's own make-up. You have created certain things. You can destroy them or undo things also. You are thinking in one way: "I am Mr. so and so. I am Brahmin. I am a doctor. I am fatty. I am a householder. "This is Prarabdha. You can change this particular mode of thinking. Think: "I am Brahman. I am Omnipotent. I am a witness or Sakshi. I am God. I am neither the body nor the mind. I am all-pervading Truth or pure Consciousness. "This is Purushartha. You have got a particular way of writing in a vertical manner. This is Prarabdha. You can change that writing into a slanting way. This is Purushartha.

You sow an action and reap a tendency. You sow a tendency and reap a habit. You sow a habit and reap your character. You sow your character and reap your destiny. Therefore destiny is of your own creation. If you change your habits, you can become master of your destiny.

God never punishes nor gives rewards. He is not sitting with a rod to chastise people. Life is governed by fundamental divine laws. The law operates and man reaps the fruits of his actions.

No one can remain quiet even for a second. No one can become a fatalist. There is an urge or stimulus from within to work. That is the reason why the Gita says "Nor can anyone, even for an instant remain really actionless; for helplessly is everyone driven to action by the qualities born of nature. The theory of Prarabdha cannot make any one a fatalist."

Lead a life outside your bodies. Stand aside and watch the activities of the mind and body. Be a Sakshi or Drishta like the umpire in a foot-ball match. This is Jnana. Train the physical body to obey you at all times. Keep it strong and healthy. Do not become a foolish Mayavadin. Understand Mayavada properly. Do not have Moha for the body. Be prepared to sacrifice it at any moment. When the Divine Call comes, sacrifice this body for a noble cause. This body is a boat or horse to take you to the goal or to cross the ocean of Samsara.

For a Bhakta it is all Prarabdha only. For, he is a man of self-surrender. He has to glorify the power of the Lord. For a Vedanti, it is all Purushartha only. For, he is a man of self-reliance. He has to glorify the power of his own strong will (Atma Bala). Both are correct from their own stand-point.

Each soul must fulfil the Divine Law (Karma) for gaining Divine Wisdom. Each soul must sit alone at the gate. No one can push him in. The Guru can lead him up to the gate. Everyone must fight his battle of self-purification, concentration and control of mind.

One philosopher says: "How does Purushartha bring results? How does Prarabdha operate?" It is very difficult to say.

People ask: "How is it that a good man is suffering in this world and a bad man is in an affluent state?" The answer is that in this life the good and bad deeds of a former life are expiated.

Just as there is Prarabdha for the individual, so also there is Prarabdha for the world also. This is collective Prarabdha. There will be perfect peace and prosperity after commotion and agitation in the land. You are not in a position to analyse the acts of Nature because you have no knowledge of the Laws of Nature.

When there is increase of population in the land, when the food products cannot meet with the requirements of the people, the Divine Sakti removes the extra population through famine, epidemics, pestilence, earthquake, volcanic eruptions and war.

831
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: September 04, 2013, 08:18:24 PM »
इदं शरीरमुत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म
तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयं इति ।


idaṁ śarīramutpādya iha loke evaṁ sukhaduḥkhādipradaṁ yatkarma
tatprārabdhaṁ bhogena naṣṭaṁ bhavati prārabdhakarmaṇāṁ bhogādeva kṣayaṁ iti |

Having given birth to this body, the actions which give results in this very world , in the
form of hapiness of misery, and which can be destroyed only by enjoying or suffering
them, is called Prarabdha Karma.

Adi Shankara, Tatvabodha

832
Knowledge itself is action.

Is the state of 'being still' a state involving effort or effortless?

It is not an effortless state of indolence. All mundane activities which are ordinarily called effort are performed with the aid of a portion of the mind and with frequent breaks. But the act of communion with the Self (atma vyavahara) or remaining still inwardly is intense activity which is performed with the entire mind and without break.

Dear Nagaraj,
yes, trying to pay attention is action, effort but as I remember Bhagavan said that this attention becomes effortless. Am I right?

Dear Hari,

We are breathing in and out naturally without any volition on our part, but when there is a disturbance we become aware of our breath as there is imbalance in our breathing, again when the breathing settles down, it goes on naturally, we are not even aware of the effort that goes in to breathing in and out. In the same manner is the effortlessness as we have seen in Bhagavan's words.

--

833
General topics / Re: Hsin Hsin Ming by Seng-T'san
« on: September 04, 2013, 06:56:00 PM »
Dear Firehill,

Welcome, and what an entry to make. I feel, your single post is enough, and what ever more you may contribute over to this can never be better than this :)

Beautiful and thank you.

--

834
General Discussion / Re: my musings
« on: September 04, 2013, 06:52:53 PM »
Stray thoughts...

What we get here is a spiritual cocktail juice!

--

835
Knowledge itself is action.

Is the state of 'being still' a state involving effort or effortless?

It is not an effortless state of indolence. All mundane activities which are ordinarily called effort are performed with the aid of a portion of the mind and with frequent breaks. But the act of communion with the Self (atma vyavahara) or remaining still inwardly is intense activity which is performed with the entire mind and without break.

836
Haha  :) the peace u experienced is more authentic than anything else. U are more self connected naturally. Phew here spirituality stinks  :D look at me using words such as self connected... Heavy words...

Peaceful

837
Dear Hari,

If we look rather very simply, ultimately it is Shanti or peace that is the bottom-line, what matters if it is advaita or dvaita or anything, what matters if it is experience or a state, what matters if we are performing any sadhana, be it self enquiry or Bhajana or Japa, if one is not peaceful then all sidhanta all knowledge all sadhana is waste.

We do all sorts of Sadhana or seek all sorts of knowledge and engage is various reflections and contemplations for being peaceful.

We may be doing long hours of Japa, Dhayana, we may do non stop Self Enquiry, we may do anything! If it does not bring peace, then it has not given birth to wisdom!

If we are at peace, then that is it, what matters what it is?

Peace is our nature, why corrupt it with big terms such as Advaita, dvaita, non dual, and so on...

Om Shantih, Om  Shantih, Om Shantih

838
we create problems in order to experience the pleasure of solving it!

:D

839
:D the negativity is also ourselves!

In order to see light, there is darkness
In order to see clarity, there is confusion
In order to see positivity, there is negativity

we are wanting to see only in duality, the good and the angel, but it is said that the Self is neither of these! As you have quoated Tao "The Tao that can be spoken is not the eternal Tao" it is not anything we can speak of.

why we speak? as Jnaneshwar says, the Self, in order to experience itself, becomes an experiencer itself. Like flower became a bee in order to experience it. or like a ear became words in order hear it, or like a tongue became a fruit in order to taste it. became disturbance in order to see its clarity, became negativity in order to see its positivity.

In what all manner we want to experience, so is it manifested.

Just random musing!

840


Truth can never change its nature,
whereas untruth is always changing.
See how changeful the nature of the world is!

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 342