Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nagaraj

Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 342
2056
General Discussion / Re: my musings
« on: December 04, 2012, 02:37:24 PM »
You never know what is enough until you know what is more than enough.

(William Blake)


2057
General topics / Re: Bhajana Dhyana
« on: December 04, 2012, 09:34:52 AM »
ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు

చందురూ వర్ణుని అంద చందమును హృదయారవుందమున
జూచి బ్రహ్మానందమనుభవించు వారెందరో మహానుభావులు

సామగాన లోల మనసిజ లావణ్య
ధన్య ముర్ధన్యులెందరో మహానుభావులు

మానసవన చర వర సంచారము నెరిపి మూర్తి బాగుగ పొగడనే
వారెందరో మహానుభావులు

సరగున పాదములకు స్వాంతమను సరోజమును సమర్పణము
సేయువారెందరో మహానుభావులు

పతిత పావనుడనే పరాత్పరుని గురించి
పరమార్ధమగు నిజ మార్గముతోను బాడుచును
సల్లాపముతో స్వర లయాది రాగముల దెలియు
వారెందరో మహానుభావులు

హరిగుణ మణిమయ సరములు గళమున
షోభిల్లు భక్త కోటులిలలో తెలివితో చెలిమితో
కరుణ గల్గి జగమెల్లను సుధా దృష్టిచే
బ్రోచువారెందరో మహానుభావులు

హొయలు మీర నడలు గల్గ్గు సరసుని
సదా కనుల జూచుచును పులక శరీరులై
ఆనంద పయోధి నిమగ్నులై ముదంబునను యశము
గలవారెందరో మహానుభావులు

పరమ భాగవత మౌని వర శశి విభాకర సనక సనందన
దిగీశ సుర కింపురుష కనక కశిపు సుత నారద తుంబురు
పవనసూను బాలచంద్ర ధర శుక సరోజభవ భూసురవరులు
పరమ పావనులు ఘనులు శాశ్వతులు కమల భవ సుఖము
సదానుభవులు గాక ఎందరో మహానుభావులు

నీ మేను నామ వైభవంబులను
నీ పరాక్రమ ధైర్యముల శాంత మానసము నీవులను
వచన సత్యమును రఘువర నీయెడ సద్భక్తియు జనించకను
దుర్మతములను కల్గ జేసినట్టి నీమది నెరింగి
సంతసంబునను గుణ భజనానంద కీర్తనము జేయు
వారెందరో మహానుభావులు

భాగవత రామాయణ గీతాది శృతి శాస్త్ర పురాణపు మర్మములను
శివాది సన్మతముల గూఢములన్
ముప్పది ముక్కోటి సురాంతరంగముల భావంబులనెరిగి
భావ రాగ లయాది సౌఖ్యముచే చిరాయువుల్గలిగి
నిరవధి సుఖాత్ములై త్యాగరాప్తులైన
వారెందరో మహానుభావులు

ప్రేమ ముప్పిరి గొను వేళ నామమును దలచేవారు
రామభక్తుడైన త్యాగరాజనుతుని
నిజ దాసులైనన వారెందరో మహానుభావులు
అందరికీ వందనము-లెందరో మహానుభావులు

     endaro mahānubhāvulu andarikī vandanamulu

candurū varṇuni anda candamunu hṛdayāravundamuna
jūci brahmānandamanubhaviñcu vārendaro mahānubhāvulu
sāmagāna lola manasija lāvaṇya

dhanya murdhanyulendaro mahānubhāvulu
mānasavana cara vara sañcāramu neripi mūrti bāguga pogaḍane
vārendaro mahānubhāvulu

saraguna pādamulaku svāntamanu sarojamunu samarpaṇamu
seyuvārendaro mahānubhāvulu

patita pāvanuḍane parātparuni guriñci
paramārdhamagu nija mārgamutonu bāḍucunu
sallāpamuto svara layādi rāgamula deliyu
vārendaro mahānubhāvulu

hariguṇa maṇimaya saramulu gaḷamuna
ṣobhillu bhakta koṭulilalo telivito celimito
karuṇa galgi jagamellanu sudhā dṛṣṭice
brocuvārendaro mahānubhāvulu

hoyalu mīra naḍalu galggu sarasuni
sadā kanula jūcucunu pulaka śarīrulai
ānanda payodhi nimagnulai mudambunanu yaśamu
galavārendaro mahānubhāvulu

parama bhāgavata mauni vara śaśi vibhākara sanaka sanandana
digīśa sura kimpuruṣa kanaka kaśipu suta nārada tumburu
pavanasūnu bālacandra dhara śuka sarojabhava bhūsuravarulu
parama pāvanulu ghanulu śāśvatulu kamala bhava sukhamu
sadānubhavulu gāka endaro mahānubhāvulu

nī menu nāma vaibhavambulanu
nī parākrama dhairyamula śānta mānasamu nīvulanu
vacana satyamunu raghuvara nīyeḍa sadbhaktiyu janiñcakanu
durmatamulanu kalga jesinaṭṭi nīmadi neriṅgi
santasambunanu guṇa bhajanānanda kīrtanamu jeyu
vārendaro mahānubhāvulu

bhāgavata rāmāyaṇa gītādi śṛti śāstra purāṇapu marmamulanu
śivādi sanmatamula gūḍhamulan
muppadi mukkoṭi surāntaraṅgamula bhāvambulanerigi
bhāva rāga layādi saukhyamuce cirāyuvulgaligi
niravadhi sukhātmulai tyāgarāptulaina
vārendaro mahānubhāvulu

prema muppiri gonu veḷa nāmamunu dalacevāru
rāmabhaktuḍaina tyāgarājanutuni
nija dāsulainana vārendaro mahānubhāvulu
andarikī vandanamu-lendaro mahānubhāvulu

There are countless great personages; my salutations to them all.

Beholding in their lotus-heart
the charm and bearing of the Moon-faced one,
enjoying the Supreme Bliss, (many are the great personages...)

Enjoyer of the singing of Samans! One as handsome as Cupid!
(Many are) the blessed pre-eminent persons.

(Many are) those who (mentally) remaining with the Lord found in the mind, behold well His Form.

(Many are) those who immediately surrender
their heart-lotus at His feet.

(Many are those) on the True Path of highest knowledge, singing and conversing about the Supreme One known as the Sanctifier of the Fallen, who know the ragas, notes and rhythm.

With the gem-studded strings of Hari's virtues shining on their necks,
crores are the devotees in the world,
With understanding, love and compassion,
[many are] those who protect the entire world with their nectarine glances!

(Many are those who are) well-known for continually seeing
in their eyes the lovely Lord with exceedingly charming gait,
attaining horripilation remain delightfully immersed in the Ocean of bliss.

(Many are the great personages) besides: the great Bhagavatas, the blessed sages,
Moon, Sun, sage Sanaka, saga Sanandana,
Lords of the Directions, celestials, attendants of Kubera,
Prahlada, Narada, Thumburu,
Hanuman, Siva, sage Suka,
Brahma, best among Brahmanas,
the supremely holy ones, the eminent persons and the eternal ones
those who always experience Supreme Bliss.

Raghuvara! There are countless great personages who – in order that there could sprout in them the true devotion towards You, joyfully sing the blissful chant of Your virtues, describing the greatness of Your body, Your name, Your might and courage, Your calmness of mind and the truth of words uttered by You, understanding Your mind which disproved the wicked paths; I offer my salutations to all of them.

There are countless great personages who - attaining a very long life and uninterrupted experience of bliss along with joy of Bhaava, Raga and Laya etc., became the benefactors of this Thyagaraja by understanding the secrets of Srimad-Bhagavatam, Ramayana, Srimad-Bhagavad-Gita etc., Vedas, sciences and epics, the secret of the six methods of formal worship like, Saiva and others, the inner minds of thirty-three crores celestials; I offer my salutations to all of them.

At the time their love redoubles,
(many are) those meditate on His name.
(Many are) the true followers
of the one praised by Tyagaraja!(thyAgarAjA)


2058
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: December 04, 2012, 09:02:06 AM »
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥ ५ ॥


vidyA dadAti vinayaM, vinayAdyAti pAtratAM |
pAtratvAddhanamApnoti, dhanAddharmaM tataH sukhaM || 5 ||

Knowledege makes one humble, which gives one qualification. Being qualified,
one attains wealth for ther performance one's true purpose, which lead to happiness.2059
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 04, 2012, 08:53:39 AM »
What a wonderful relationship is this, that of a Guru and Disciple, very intense. What more can we do, but get soaked in it. What a blessed soul was Sri mahendranath gupta. What kind of tapas they may have done to earn such proximity of Guru. It only creates a prayer of yearning within, wont we also get such a blessing some day!

Sometimes simplicity is looked down upon, as ordinary, but in it some find precious treasures, in it is everything!


2060
How can one speak of him as Brahmavid (knower of Brahman).
Brahman can never be an object to be known.


(Talks)


2061
General Discussion / Re: Kabir
« on: December 03, 2012, 07:14:51 PM »
मोको कहाँ ढूंढेरे बन्दे     
में तो तेरे पास में
न तीरथ में, न मूरत में
न एकांत निवास में
न मंदिर में, न मस्जिद में
न काबे कैलास में
में तो तेरे पास में बन्दे
में तो तेरे पास में
न में जप में, न में तप में
न में बरत उपास में
न में किरिया करम में रहता
नहीं जोग सन्यास में
नहीं प्राण में नहीं पिंड में
न ब्रह्माण्ड अकास में
न में प्रकुति प्रवर गुफा में
नहीं स्वसन की स्वांस में
खोजी होए तुरत मिल जाऊं
इक पल की तलास में
कहेत कबीर सुनो भाई साधो
में तो हूँ विस्वास में


                     
Where do you search me?
I am with you
Not in pilgrimage, nor in icons
Neither in solitudes
Not in temples, nor in mosques
Neither in Kaba nor in Kailash
I am with you O man
I am with you
Not in prayers, nor in meditation
Neither in fasting
Not in yogic exercises
Neither in renunciation
Neither in the vital force nor in the body
Not even in the ethereal space
Neither in the womb of Nature
Not in the breath of the breath
Seek earnestly and discover
In but a moment of search
Says Kabir, Listen with care
Where your faith is, I am there.


2062
General Discussion / Re: Pearls from gItA
« on: December 03, 2012, 07:04:10 PM »
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥


prakṛtyaiva ca karmāṇi kriyamāṇāni sarvaśaḥ,
yaḥ paśyati tathātmānamakartāraṁ sa paśyati.

He who sees that all action is verily done by Prakriti, and
that the Self is the inactive witness, he sees.

13.30

(Translated by Sri Aurobindo)


2063
General Discussion / Re: Pearls from gItA
« on: December 03, 2012, 07:00:51 PM »
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥


vidyāvinayasaṁpanne brāhmaṇe gavi hastini,
śuni caiva śvapāke ca paṇḍitāḥ samadarśinaḥ.

Sages see with an equal eye the learned and cultured Brahmin,
the cow, the elephant, the dog, the outcaste.

5.18

(Translated by Sri Aurobindo)


2064
General Discussion / Pearls from gItA
« on: December 03, 2012, 06:58:45 PM »
I desire to present occasionally, some insightful quotes/verses from Bhagavad gItA.


2065
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Sadhana Tips
« on: December 03, 2012, 06:14:30 PM »
Thanks for the information Sri Atmavichar,

There are 2 known english books, one by By A. Narasimha Bhatt is said to be the best available book in english, but unfortunately has been out of publication or unavailable for few years now. The other is Dim Tims Muses Translation Explanation Commentry of Dvgs Mankuthimmana Kagga by Sampath, Ra Shi which is also slowly running out of stock lately, but is good enough to assimilate the essence. This is the book that i have, apart one book in kannada.

Meanwhile, you can refer these sites, they are slowly updating the verses day by day -

http://wordsofwisdom.in/mankutimmanakagga/


2066
Forum advice, news & etiquette / Re: Tolerance
« on: December 03, 2012, 06:01:43 PM »
Just reproducing very wise words of Sri Graham from the Interactive page as regards to Forum, which I felt is important to remember once again.

The purpose of this forum is to help those who need information to find it with ease. To assist those who seek genuine enlightenment to overcome their concerns and perceived difficulties through the knowledge of other members.

However, like every other forum, there will be useful as well as not-so-useful content. I recommend visitors to be cautious about applying anything they read on the forum to their lives, unless it is also clearly stated in the Vedas, as these are the final authority.


Thank you,

With prayers,


2067
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Sadhana Tips
« on: December 03, 2012, 05:53:52 PM »
Sri Atmavichar,

It is a wonderful news to me that Kagga has been rendered in tamil and by your far relative is great news. I would be much obliged if you can let me know the publications, I would be interested in purchasing as well, as there are a few more persons I know of here, who would be very much interested as well.

Thank you.


2068
Silence

One day a young man visited Sri Ramanasramam with some evil purpose. Entering the hall and taking his seat in front he began to put all sorts of questions to Sri Bhagavan. He wanted to extort hush-money from the ashram by exposing Sri Bhagavan as a hypocrite. He had already tried this trick successfully with some rich monks. By repeated practice he had cultivated this art into a paying profession. Having gained success elsewhere, he had come to Sri Ramanasramam to try his trick there.

Sri Ramana's own method of meeting insolence, malice, jealousy, misbehaviour, etc., of others, was the observance of complete silence. In fact, he preached and taught also by silence. His silence was very powerful. Such a powerful weapon of his battled and disarmed all aggressive and insolent persons.

Indeed, silence had become Sri Ramana's inherent nature.

It was his impregnable armour against attacks from people of all sorts. So, when the youth tried his best to draw Sri Ramana into a hot discussion or some talk or expression to catch him somewhere, Sri Ramana remained completely silent. Hence the poor youth's purpose was foiled. Though the youth was belching out foul language Sri Ramana did not utter a single word, and was all along calm and unperturbed. At last, after exhausting all his resources, the youth saw the impossibility of achieving his object, so he had to admit defeat and quit the ashram.

(Surpassing Love and Grace)


2069
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Sadhana Tips
« on: December 03, 2012, 05:01:26 PM »

2070
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Sadhana Tips
« on: December 03, 2012, 04:49:02 PM »
I see there is no Lock facility, God wills it to be open :) but i conclude myself from this topic anymore. It is a call to primarily focus on Bhagavan's teaching.


Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 342