Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nagaraj

Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 342
1846
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 03:08:32 PM »
reproducing From Verse 9 of Paripurananandam:

பாழான என்மனங் குவியஒரு தந்திரம்
        பண்ணுவ துனக்கருமையோ


Is it then impossible for you to devise a trick
That can make my accursed mind to stop wandering?1847
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 11:31:30 AM »
Sir, the english translation states, Sabari, but it was Ahalya, and not Sabari, in the Verse 9 of Paripurananandam:

வாழாது வாழவே இராமனடி யாற்சிலையும்
        மடமங்கை யாகவிலையோ


Did not the Woman (Sabari) that lay dead as stone
re-live as a lovely damsel at the touch of Rama's feet?


1848
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 11:26:57 AM »
நீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்

To have been gifted with a heart that melts in love

We pray, for this gift. Lets pray for this gift. And this Sage, had lived in flesh and blood!


1849
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 11:14:22 AM »
Sir, Friends, please permit me to re-produce what Subramanian Sir has already posted, out of sheer joy of posting it -

அந்தகா ரத்தையோர் அகமாக்கி மின்போல்என்
      அறிவைச் சுருக்கினவரார்
    அவ்வறிவு தானுமே பற்றினது பற்றாய்
      அழுந்தவுந் தலைமீதிலே
சொந்தமா யெழுதப் படித்தார் மெய்ஞ்ஞான
      சுகநிட்டை சேராமலே
   சோற்றுத் துருத்தியைச் சதமெனவும் உண்டுண்டு
      தூங்கவைத் தவரார்கொலொ
தந்தைதாய் முதலான அகிலப்ர பஞ்சந்
      தனைத்தந்த தெனதாசையோ
   தன்னையே நோவனொ பிறரையே நோவனோ
      தற்கால மதைநோவனோ
பந்தமா னதுதந்த வினையையே நோவனோ
      பரமார்த்தம் ஏதுமறியேன்
    பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
       பரிபூர ணானந்தமே


        Who was it that converted my heart
Into a chamber of darkness
And then shortened my reason
Into a tiny spark
And submerged that reason by desire?

Who was it that decreed that
As the writing of fate on my head?
Who was it that
Without caring for attainment of Jnana-Bliss-Trance
Made me believe in the permanency of the body bag
And so to indulge in eating and sleeping?

Was it my desire that gave me my father, mother
And all the rest of worldly ties?
Shall I blame my own self, or others?
Shall I blame the present bad actions
Or the past karma for all this worldly bondage?
Forsooth I know nothing of Truth
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!1850
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 11:05:03 AM »
Sir, the verse 6 of Paripurananadam, that you had posted is an ideal lamentation to the almighty, for the current moment to everybody here -

பூதலய மாகின்ற மாயைமுத லென்பர்சிலர்
     பொறிபுலன் அடங்குமிடமே
   பொருளென்பர் சிலர்கரண முடிவென்பர் சிலர்குணம்
     போனஇட மென்பர்சிலபேர்
நாதவடி வென்பர்சிலர் விந்துமய மென்பர்சிலர்
     நட்டநடு வேயிருந்த
   நாமென்பர் சிலர்ருவுஉருவ மாமென்பர் சிலர்கருதி
    நாடில்அரு வென்பர்சிலபேர்
பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலையமென் றிடுவர்சிலர்
     பேசில்அரு ளென்பர்சிலபேர்
   பின்னும்முன் னுங்கெட்டசூனியம தென்பர்சிலர்
     பிறவுமே மொழிவர்இவையால்
பாதரச மாய்மனது சஞ்சலப் ப்டுமலால்
     பரமசுக நிட்டை பெறுமோ
   பார்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே.6 .


FootNotes:

[1] School of Niriswara Sankhya
[2] School of Pasana Vadins
[3] School of Sangranda Vadins
[4] School of Niganta Vadins
[5] School of Sabda Brahma Vadins
[6] School of Jnananma Vadins
[7] School of Ekanma Vadins
[8] School of Sivasama Vadins
[9] School of Maya Vadins
[10] School of Bhaskara Charya
[11] School of Aikya Vada Saivas
[12] School of Sunya Vadins

          The Maya into which the elements subside
Is the origin of all, so some say. *[1]
The Substance into which the sense organs merge
Is the reality, so some say. *[2]
Where the cognitive organs, the karanas end,
Is the finite reality, so some say. *[3]

Where the gunas find their home
Is the Reality ultimate, so some say *[4].
Nadam it is, some say *[5]
Bindu it is, others say *[6].
The Self it is, yet others say *[7].
Formed it is, some say. *[8]
Formless it is, if you search deeper, so some say *[9].
The state where jiva merges losing identity in full
Is the reality, so some say *[10].
Divine Grace is the finite reality, so some say *[11].
The Void that neither beginning nor end has
Is the reality final so some say *[12].
And thus and thus yet other things they say.

By all these, except that my mind sore troubled,
Reaches a mercurial state.
Will I ever attain
The bliss of Transcendental Samadhi?
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!1851
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 10:50:54 AM »
He Teaches how to pray -

சிரத்தைஎனும் வாளும்உதவிப்
பந்தமற மெய்ஞ்ஞானதீரமும் தந்தெனைப்
     பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
   பார்க்குமிட மெங்குமொருநீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே.


Do Thou grant the sword of faith.
Do Thou grant the courage of wisdom true
To sever the fetters of desire.
Do Thou grant thy Grace and redeem me!
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!1852
General topics / Re: Thayumanavar - Blessings
« on: December 22, 2012, 10:46:26 AM »
சந்ததமும் எனதுசெயல் நினதுசெயல் யானெனுந்
      தன்மைநினை யன்றியில்லாத்
   தன்மையால் வேறலேன் வேதாந்த சித்தாந்த்த
     சமரச சுபாவமிதுவே
இந்தநிலை தெளியநான் நெக்குருகிவாடிய
     இயற்கைதிரு வுளமறியுமேWhat I do is what You do.
For ever ever is this true.
What I am is what You are,
None different.
This the truth of Vedanta -
Siddhanta Samarasa;

To realize this, How I pined and melted
Thine Grace knoweth.


so happy to be back home, here, from all the maddening world, out there! I pray, I be able to spend time here.


1853
General Discussion / Re: Common Discussion
« on: December 22, 2012, 10:31:55 AM »
All the great struggle by Sri Tushnim in his elucidations of truth, indirectly aspires to announce his enlightenment, in the guise of suggestions and pointers, that is the hidden motive as i see, may be from my own glasses, one may say! i had to express.


1854
General Discussion / Re: Common Discussion
« on: December 22, 2012, 10:26:38 AM »
Udai/Friends,

Quote
"Dont want for "Sadhana Chatushtayam". From my experience, I improved in them as I kept hearing guru ji. Start with Sravana."

Translation:My Experience is universal.Others can take it as a Reference.

Sri Ravi, that is how it sounds to me as well. :)

"Only if a man gets a command from God,
after realizing Him, is he entitled to teach."

"Again, the worldly man is like a snake trying to swallow a mole. The snake can neither swallow the mole nor
give it up. The bound soul may have realized that there is no substance to the world-that the world is like a
hog plum, only stone and skin-but still he cannot give it up and turn his mind to God.

"One day as I was passing the Panchavati on my way to the pine-grove, I heard a bullfrog croaking. I thought
it must have been seized by a snake. After some time, as I was coming back, I could still hear its terrified
croaking. I looked to see what was the matter, and found that a water-snake had seized it. The snake could
neither swallow it nor give it up. So there was no end to the frog's suffering. I thought that had it been
seized by a cobra it would have been silenced after three croaks at the most. As it was only a water-snake,
both of them had to go through this agony. A man's ego is destroyed after three croaks, as it were, if he gets
into the clutches of a real teacher. But if the teacher is an 'unripe' one, then both the teacher and the disciple
undergo endless suffering. The disciple cannot get rid either of his ego or of the shackles of the world. If a
disciple falls into the clutches of an incompetent teacher, he doesn't attain liberation."


- The Gospel of Sri Ramakrishna

only creates confusion, for oneself and others.


1855
So long as egoity lasts prayatna is necessary. When egoity ceases
to be, actions become spontaneous. The ego acts in the presence
of the Self. He cannot exist without the Self.


(Talks)


1856
General Discussion / Re: my musings
« on: December 21, 2012, 10:40:31 PM »
mind becomes pure the moment we trust it no more.

1857
General Discussion / Re: Christian quotes
« on: December 21, 2012, 06:03:15 PM »


The steps of a [good] man are ordered by the LORD: and he
delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly
cast down: for the LORD upholdeth [him with] his hand.


(Psalms 37.23-24)


1858
General Discussion / Re: Christian quotes
« on: December 21, 2012, 05:51:14 PM »
Simply beautiful, Sir,

This is our samskara, our identity. I sing again -

Come let us praise the Lord!
Let us sing for joy to God, who protects us!
Let us come before Him with thanksgiving
  and sing joyful songs of praise
For the LORD is a mighty God
 a mighty king over all the other Gods.
He rules over the whole earth,
 from the deepest caves to the highest hills,
He rules over the sea , which he made;
 the land also,m which he himself formed.


1859
General Discussion / Re: Christian quotes
« on: December 21, 2012, 05:42:30 PM »


be ye doers of the word, and
not hearers only


(James 1.22)


1860
General Discussion / Re: Christian quotes
« on: December 21, 2012, 05:35:44 PM »


In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be
ashamed: deliver me in thy righteousness.


(Psalms 31.1)


Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 342