Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nagaraj

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 342
1216
Dear Anil ji,

Very glad to read your post. I am at loss to say anything!--

1217
General topics / Re: Tamil Scriptures
« on: May 16, 2013, 08:42:15 PM »
முப்பதாம் ஆண்டளவில் மூன்றற்று ஒருபொருளைத்
தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் - செப்பும்
கலையளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள்
முலையளவே ஆகுமாம் மூப்பு


If a person does not cut the three Malas (impurities) and internalize the Supreme Substance (Siva) by 30th year of his life, he is limited to and by his learned wisdom. His lot is like (the small) size of breasts of the maiden in old age. (He is not firm, full and robust in his spiritual knowledge.)

(நல்வழி - Virtuous Path 39)

Avvaiyaar

--

1218
Tripura Rahasya and other ancient works / Re: Nectar from rAmAyanA
« on: May 16, 2013, 04:44:21 PM »

1219
Aaradhayami mani sannibham athma lingam,
Maayapuri hrudaya pankaja sannivishtam,
Sradha nadhi vimala chitha jalabishegai,
Nithyam samadhi kusmaira punarbhavai.

आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिङ्गं
मायापुरीहृदयपङ्कजसन्निविष्टम्
श्रद्धानदीविमलचित्तजलाभिषेकैः
नित्यम् समाधिकुसुमैरपुनर्भवाय॥


Dear Sri Abhilash,

This appears in yet another wonderful work of Shankara Bhagavatpaadal - Nirguna Manasa Puja

--

1220
Shiva Maanasa Puja

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं
नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् ।
जाती चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥ 1 ॥

सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् ।
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्चलं
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ 2 ॥

छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं
वीणा भेरि मृदङ्ग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा ।
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुति-र्बहुविधा-ह्येतत्-समस्तं मया
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ 3 ॥

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग-रचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥ 4 ॥

कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् ।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्-क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥ 5 ॥


--

1221
Additionally, the nature of truth is such bewilderment that all of the following are true at their respective seats:

1 We truly have freewill to pursue divinity!
2 We truly do not have any freewill at all. We even only worship Him at His will!
3 Truth is beyond both - we having freewill and we not having any freewill!
And
4 Truth is even beyond the thurd point!

Aren't we stumped? :-)

If we are stumped; then all is well :-)

--

1222
'i have free will'

'i do not have freewill'

Both are just the ramblings of our mind that is really the 'maya'

For our contemplation for such an above context, Bhagavan would ask where were these questions during deep sleep?

--

1223
General topics / Re: Vedanta questions
« on: May 10, 2013, 08:27:31 PM »
In another place -

Let us first realise and then see.

Talks

--

1224
General topics / Re: Vedanta questions
« on: May 10, 2013, 08:22:40 PM »
Dear Hari,

Questioning beyond certain point actually ends up being meaningless, it will be an endless cave that leads no where. We must be aware that we are only contemplating with a limited instrument that is intellect. And all these reasonings are merely to quieten the agitated mind or the questioning mind. Therefore, we ought to renounce these intellectual reasoning to that point when our mind becomes still and at peace. There is no need to proceed further to complete the reasoning in-order to reach some conclusion. This is certain - Any conclusion is false! Therefore, do not look for logical conclusion. The objective is to merely quieten the mind, and the repose.

Surprisingly i found this subsequently -

Here's what Bhagavan says -

All are agreed on the annihilation of the ego. Let us get to business
on the agreed point. Nanajivatva (different individualities) are
mentioned by some Advaitins also. All that is immaterial to one’s
spiritual uplift. First realise the Self and then see what lies further.


--

1225
General topics / Re: Vedanta questions
« on: May 10, 2013, 08:17:34 PM »
Dear sir,

what an expression, do we have any other recourse but just being silent?

What you have given is Yourself
What You took in exchange, O Sankara is the poor me.
Who is wiser of us two?
What I have gained is Bliss that has no end.
What single thing have You obtained from me?
Lord who made my mind Your shrine !
Hail Siva, dwelling in Holy Perunturai !
For You taking up residence in my body,
I cannot, father, God,
offer you any fitting recompense.       

--

1226
General topics / Re: Vedanta questions
« on: May 10, 2013, 04:12:37 PM »
Dear Hari,

i'll just try to express myself, hopefully you may get some insight -

Fundamentally, it is like this,

What is, alone is.

Before so called realisation 'what is' is camouflaged by various sheaths of ignorance, then it is known as individuality.

At the dawn of realisation of 'what is' clear of all sheaths of ignorance, then what remains is 'what is' without the sheaths of ignorance anymore.

'what is' can never not be, or can never go non existent. It ever is. It can never not be.

'What is not' can never be, or can never go non existent as it never truly was. This is individuality.

The real Doer truly is, 'what is' alone.

The artificial doer is the individuality, when 'what is' is camouflaged by the sheaths of ignorance.

In both case, when there is ignorance and when there is Jnana, truly the real Doer is 'what is' alone.

This individuality what we speak of really is illusion, truly not there, therefore, either the existence of ego or individuality or ego is as good as a mirage.

kartur äjïayä präpyate phalam
karma kià paraà karma tajjaòam

By the will of the Creator, action bears fruit. Is
action, then, supreme? No, it is inert, unconscious.

Here Kartur means the Doer literally, the real Doer revealed in this verse of Bhagavan, is the God, or the Creator or 'what is'

In other words -

individuality alone is

when it is camouflaged with ignorance of sheaths it is merely individuality
when it is free from the ignorance of sheaths, the same individuality is universality, universal consciousness.

We attribute Ignorance and Knowledge, both to same 'Sat' or 'What is'

Its our choice, whether to call 'what is' as individuality or Brahman or Atma or 'what is' or just keep quiet even! :)

--

1227
General topics / Re: Vedanta questions
« on: May 10, 2013, 11:36:56 AM »
these retaining individualities etc.. are only the speculation of the onlookers. as Bhagavan said the mind of Jnani is itself Brahman, He transcends individualities and any such concepts.

What he does is his own sweet will, which is called the will of God.

These are all the product of outgoing mind of the onlooker.

--

1228
General Discussion / Re: my musings
« on: May 09, 2013, 09:33:16 PM »
Two monks who came out of a lecture by their master went on a hot debate regarding what they heard during the lecture. Each of them insited that his understanding was the correct one. To settle the dispute, they went to see the master for a judgement.

After hearing the argument put forth by the first monk, the master said, "You are correct!" The monk was overjoy. Casting a winner's glance at his friend, he left the room.

The second monk was upset and started to pour out what he thought to the master. After he finished, the master looked at him and said, "You are correct, too." Hearing this, the second monk brightened up and went away.

A third monk who was also in the room was greatly puzzled by what he saw. He said to the master, "I am confused, master! Their positions regarding the issue are completely opposite. They can't be both right! How could you say that they are both correct?"

The master smiled as he looked into the eyes of this third monk, "You are also correct!"

--

1229
General topics / Audio - Maha Bhakta Vijayam
« on: May 09, 2013, 04:48:40 PM »
This may be of interest to all our tamizh devotees.

http://www.sriramanamaharshi.org/resource_centre/audio/maha-bhakta-vijayam/

--

1230
General Discussion / Re: my musings
« on: May 09, 2013, 12:17:15 PM »
Stray thoughts...

The only reason why we are subject to the doshas or defects such as raga dvesha - attachment and aversion, Arishadvarga (6 passions)

1. kama — lust
2. krodha — anger
3. lobh — greed
4. moha — delusory emotional attachment
5. mada or ahankara — pride, hubris
6. matsarya — envy, jealousy

is only because of lack of proper discernment. if we truly sincerely scrutinize each aspects in its entirety, they will drop of themselves, as iit would dawn that they are not something to be possessed, they truly do not bestow us happiness as we deem it to be.

We are subject to these defects inspite of knowing them to be abhorred only because we have not put enough thought and discerned it completely.

If we truly sit in order to discern, then, it may dawn in a moment, a day a year, but it will happen.

What seems beautiful is not really beautiful, what seems pleasurable is not really pleasurable, what seem to give happiness, truly does not give happiness but only suffering.

--

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 342