Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 74
886
Sri Muruganar, Desika Padigam

தஞ்சமென்று  அடைந்த    தமியனேன்  வாழத் 
தயைமிகத்  தழைத்திட நோக்கி
அஞ்சலென்று   உன்றன்  அணிமலர்  வாயால்
ஆதாரம்  பெருகிட  அழைத்துக்
கஞ்சம்  என்று  உவமை  கண்டநின்  கழகலாம்
கனகமா  முடிஎனைக்  கவித்துச்
செஞ்சொல்  ஒன்று  அருளித்திருவருள் புரிவாய்
தேசிக ரமண மாதேவே .

உம்மைத் தஞ்சமென்று  அடைந்த     நான் உய்ந்து போகும் வகையில் என்னை மிக்க  தயையுடன்  நோக்கி 'அஞ்சேல் ' என்று  ஆதுரத்தோடு  அருகில் அழைத்து இருத்தி , தாமரை  மலருக்கு  ஒப்பான  உம்முடையத்  திருவடிகளை மணிமகுடமாக  என்  தலை  மீது வைத்து, பொருத்தமான உரிய அருள் உபதேசம்  செய்து ,
நான் ஆன்மானுபூதி  பெறத்  திருவருள்  புரிவீர் ஸ்ரீ  ரமண சத்குருவே .

Sri Ramana Sannidhi Murai


887
Ashrams / Re: travel to Thiruvannamalai
« on: January 25, 2013, 11:31:36 AM »
 Dear Sanjay Sir

Pl go to Skandasramam, Virupaksa guhai and Guhai Namasivaya guhai.  You can to to these places from Ramanasramam back side.  The way to Skandasramam from Ramanasramam is very nice and gives peace of mind.  On the way you can see the entire structure of Arunachala temple. You can sit in a rock for  a few minutes seeing the Arunachala temple from the Hill. pl start at 7.30 in the morning to these places from Ramanasramam.

888
Arunachala / Re: Arunachala photos
« on: January 24, 2013, 11:00:12 AM »
Dear Jyothi

You can get  from this site also.

http://www.arunachala.org/bookstore/?main_page=index&cPath=145

889
V S V Mani

I was married to Lalitha who was born and brought up in the
Ashram. My marriage was fixed in Bhagavan’s own presence. My
wife had a close acquaintance with him even from her childhood.
She realised that he was a sannyasi like others but also her relative so
to speak.

Our first child was unable to walk until the age of two. When we
brought the child to the Ashram, Bhagavan stroked the child’s legs
and on the third day she walked and on the fourth day, she started
running. The child came and told Bhagavan that he spoke well. In
return, Bhagavan lovingly gave her some sugar candy and a blessing.
In the old meditation hall Bhagavan would feed the monkeys and
squirrels with peanuts. Even though there were people crowding the
dhyana hall, animals would fearlessly come into the room.
Somebody had presented a strong bull in the gosala. It was strong
and violent. It would break its chains, rampage and charge those who
were near it. Hearing this, Bhagavan rose from his seat, went to the
bull and asked him to calm down. Due to Bhagavan’s sweet pleadings
the bull stopped, strolled away and didn’t attack anyone after that.
Bhagavan’s very look made the bull tranquil.

890
Sadhu Om
As recorded by Micheal James
Sadhu Om:  Once a PWD inspector asked Bhagawan, ‘  How can we live a pure life in this world? And he replied’ you know the 'nattan-kal ‘ (a standing stone fixed at a road junction).  We have in our villages (in the Madurai district) See how many uses it has:  Villagers place their head loads on it.  When they take rest , comes use it as a resting point.  Cows use it as a scratching post, betel chewers wipe thier surplus chunnambu (lime paste) on it and others spit  on it.  We must live in this world  like those nattan-kal’.

891
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Comments
« on: January 23, 2013, 07:26:40 PM »
thank you subramanian sir

892
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Comments
« on: January 23, 2013, 04:16:35 PM »
Dear µSubramanian Sir

very nice song, But may i know who is that Ana  Calla Ram

893
Sri Ramana's concern for all


It has rightly been stated that none was equal to Sri Ramana, but he
considered all to be his equals. His concern for others was legendary. Kunju Swami, his attendant for 12 years, records in his biography of Bhagavan: 'An old woman living near Arunachaleswara Temple and some other elderly people in the town had decided that they would eat morning food only after Bhagavan's darshan at the Skandasram. One day the lady devotee could not come. Bhagavan asked her the next day as to why she had missed a
day. She answered, "Realising my infirmity you gave darshan from near
my house, while you were sitting on the rock near the ashram, brushing your teeth." She added, "I am not able to climb the hill everyday, I would
now have your darshan from my house." From that day onwards, even
when the weather was bad, Bhagavan brushed his teeth sitting on that rock. This proved convenient to many other elderly devotees who wanted
to have his darshan but were unable to climb the hill.'
Sadhu Trivenigiri, who was on the ashram staff for long, writes: 'Bhagavan always felt concerned about the welfare of his devotees. One day, when Major Chadwick was down with fever, Bhagavan asked, "How is he now?" When I replied that I did not know and had not seen him, he directed me to go and see him. He added, "He left his country and travelled thousands of miles, staying with us and making us his own. Should we not
take care of him and look after his needs?"'

894
"Your grace it was I stumbled to your feet
Your love that raised me up and made me yours,
Chosen to serve, though not for service meet,
Untutored save by grace that from you pours."

-Sri Muruganar,

895
Ramana Maharshi Centre For Learning, Bangalore invites one and all for the Founder's day and National Seminar & Cultural Festival.
23rd Jan Wednesday - 8:00 am and 5:15 pm Talks in English by Sri Nochur Venkatraman. 7:15 pm Ramananjali, a musical offering led by Smt.Sulochana Natarajan.
24th Jan Thursday - 5:00 pm Exhibition on Ramana's life, "Sri Ramana Leela" Dance Ballet by artistes of RMCL, School children performances and awards.
25th Jan Friday 2:00pm - 5:30 pm :Talks in Kannada by eminent Speakers on the subject "Ramanara Jeevanave Upadesha".6:00pm - Ramana the Daily Diet - Audio Visual Show. 7:00pm - 'Ramana Charitra' A dance Feature by Dr.Ambika Kameshwar.
ALL ARE WELCOME. Namo Ramana.

896

Sadhu Trivenigiri Swami

One morning while cutting vegetables, I wanted to do giri pradakshinam (circumambulation of the Hill) and asked Bhagavan's permission. Devotees nearby made signs pleading to Bhagavan not to let me go. Bhagavan said, "Is pradakshina a sankalpa (intention)? Let him go." I said, "No. I decided last night to go with somebody. That is all." Bhagavan, "Oh! You already made the sankalpa. Sankalpa leads to samsara. Fulfill the sankalpa. You need not cut vegetables." I took it as an upadesa (teaching) not to make sankalpas thereafter.
Another morning when I was cutting vegetables with Bhagavan, he said: "Sundaram! Take this hurricane light and pick up the mangoes that have fallen from the tree." I said "yes" but continued cutting up the vegetables. Bhagavan said, "Sundaram! Attend to what 'I' said first. It is from me that everything rises. Attend to it first." I took this as an adesh and upadesa (advice and instruction) to make the enquiry "Who am I?" My friends also felt so.
One day the attendant Madhavan was binding a book. A devotee wanted a book from the library. Bhagavan asked Madhavan to get it saying, "You do my work; I will do your work." And Bhagavan took the book and went on with the binding while Madhavan got the library book. A devotee interpreted this as follows: "My work means looking after the needs which arise in the minds of devotees for anything from Bhagavan. Your work is to get liberation which is not possible without Bhagavan's Grace and help." Bhagavan heard this comment and said "Hum Hum! That is what it is!"
Once when meditating in the presence of Bhagavan, the mind persisted in wandering. I couldn't control it. So I gave up meditation and opened my eyes. Bhagavan at once sat up and said, "Oh! You abandon it thinking it is the swabhava (nature) of the mind to wander. Whatever we practise becomes the swabhava. If control is practised persistently that will become the swabhava." Yet another upadesa for me.- The Mountain Path, 1971
 

897
The Boy Will Have No Next Life
ONE Sunday, Mahalakshmamma, an old lady from Vijayawada, attended the Hyderabad satsang and shared her experiences of Sri Ramanasramam. Among other things, she mentioned about a particular visit to the Ashram, planned by herself and her husband, to perform the annaprasana (first solid food feeding) ceremony for their child. Prior to this visit to the Ashram they had lost more than three other children in infancy. Since her husband had to attend some important work prior to the visit to the Ashram it was planned that she would reach the Ashram two days before her husband. Her husband would join her only on the date planned for the annaprasana.
On the day of her arrival she was given accommodation, and in the evening she was holding the child and walking in the ashram. On his way to the goshala Bhagavan stopped near the lady and patted the child.The child took hold of the thumb of Bhagavan and sucked on it. All the people around thought that the child was blessed to draw this special attention from Bhagavan. By night the child developed fever and the next day, in spite of best medical help, he passed away even before her husband reached the Ashram. That evening, after the husband arrived, the last rites were performed.
When the husband and wife were ready to go back to their place they went to Old Hall to take leave from Bhagavan. She stood before him to take leave. Tears were flowing from her eyes and she was unable to utter a a single word. Everybody in the hall was watching. Tears were also flowing from Bhagavan's eyes and there was silence for sometime. Finally Bhagavan uttered these words: "Do not worry. The boy will have no next life."
She said that after hearing these words from Sri Bhagavan, the pain of losing a child, once again, which is the worst kind of suffering any mother could face, was gone, as if it was removed with a hand.

898
Arunchala The Holy Shrine of God Shiva worshipped in fire form in the Pancha Butha principle of Lord Shiva. This place is called Tiruvannamalai about 150 Km from Chennai city in Tamil Nadu. This place is surrounded by Divine powers as many Sidha Puresh throng this place in the holy mountain nearby. This is also the place where the Sage Ramana lived and attained Samadhi. Ramanshram is situated in this city where holy relics of Ramana is still preserved and also a meditation Hall where you can meditate in absolute silence.

A devotee told Ramana, 'Chidambaram is even greater than Arunachala, because among the panchabuta lingams [the lingams representing the five elements] Chidambaram is the space-lingam while Arunachala is only the fire-lingam. Since the four elements, earth, water, air and fire, finally have to merge in space, space is the principal element.'

Hearing this, Sri Bhagavan Ramana smiled and said, 'All the five elements come into existence only when Sakti seemingly forsakes her identify with Lord Siva, the Supreme Self (Paramatman). Since the five elements are thus only the creations of Sakti, she is superior to all of them. Therefore, more important than the place where the elements merge, is the place where Sakti herself merges. Because Sakti is dancing in Chidambaram, Lord Siva has to dance before her and thereby make her become motionless. But in Arunachala Lord Siva remains ever motionless (achala), and hence Sakti automatically and effortlessly merges in him through great love. Therefore, Arunachala shines as the foremost and most powerful kshetra, because here Sakti, who has seemingly created all this manifold appearance, herself merges into the Lord. So for those mature aspirants who seek to put an end to the false appearance of duality, the most powerful help is to be found only in Arunachala-kshetra.'

Sri Bhagavan summarized this reply of his in the form of a verse, which later became the first verse of Sri Arunachala Navamanimalai. In this verse he says:

Though he is truly motionless by nature, in the court [of Chidambaram] Lord Siva dances before Sakti, thereby making her motionless. But know that [in Tiruvannamalai] Lord Arunachala shines triumphant, that Sakti having merged in his motionless form.

899
RAMA asked: But, Holy sir, how can one restrain this wheel of cosmic illusion which revolves with such tremendous force?
VASISTHA replied: O Rama, the mind is the hub around which this vicious cycle revolves, creating delusion in the minds of the deluded. It is by firmly restraining that hub through intense self-effort and keen intelligence that the whole wheel is brought to a standstill. When the hub's motion is stopped the wheel does not revolve: when the mind is stilled, illusion ceases. One who does not know this trick and does not practice it, undergoes endless sorrow; the moment the truth is seen, behold! the sorrow comes to an end.
The disease of the perception of this world-illusion is not cured except through the mastery of the mind. Hence O Rama, abandon all other activities like pilgrimage, gifts and austerities, and bring the mind under your control for our ultimate good. This world appearance abides in the mind, even as there is space within the pot; if the pot is broken, the illusory division of space vanishes and if the mind ceases to be, the concept of a world within the mind also ceases to be. Even as an insect trapped within the pot attains freedom of movement when the pot is broken, you will also enjoy freedom when the mind ceases to be, along with the world-illusion contained in it.
Live in the present with your consciousness externalized momentarily, but without any effort: when the mind stops linking itself to the past and to the future it becomes no-mind. If from moment to moment your mind dwells on what is and drops it effortlessly at once, the mind becomes no-mind, full of purity. It is only as long as the mind continues to be agitated that it experiences diversity of its own projection or expansion, even as rain falls only as long as there are clouds; and it is only as long as the infinite consciousness limits itself into the finite mind that such agitation and expansion take place. If consciousness ceases to be the finite mind, then know that the very roots of cyclic world-illusion (of birth and death) are burnt and there is perfection. — The Supreme Yoga,
Translated from the Yoga Vasishtha
by Swami Venkatesananda
 
 

900
Maurice Frydman — His Last Illness
Maurice Frydman was in Bombay during his last illness. Except an old lady, his close friend, who herself was an invalid and much older than him, there was no one to attend on him. A professional nurse had a dream in which an old man in a loin cloth urged her to go to Maurice Frydman and attend on him in his last days. The next day, moved by curiosity, she went to Maurice and offered her professional services. The offer was turned down. Disappointed, she started walking out of the house. Lo! when she lifted her head she saw the face of the 'old man' of her dream in the picture hanging on the wall, over the exit door. It was Bhagavan Ramana. She again came back into the room and told Maurice the story of his Master requesting her to take care of him. Then Maurice gladly agreed. Till the last moment of his earthly life Maurice was most peaceful and serene, in body and mind.

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 74