Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 77
601
6. யோசனை மூன்றா மித்தல வாசர்க்
    காசறு தீக்கை யாதியின் றியுமென்
    பாசமில் சாயுச் சியம்பயக் கும்மே
    யீசனா மென்ற னாணையி னானே.         By my ordinance," I, the Lord, truly bestow my Sayujya ( the state of non-dual union with Me), which is devoid of attachment, upon those who reside in this Holy place (sthala), which extends for three yojanas ( around this Hill), even without ( their receiving)initiation and so on, which remove defects"

Note:  Three yojanas is a distance of about twenty-seven miles or forty four kilometres.

   The words 'dikshai adi' (initiation and son on) denote initiation ( Diksha), instruction (Upadesa) and other means by which the Guru in Human form removes the defects of the disciple in order to make him fit to attain Self-knowledge.  Since Arunachala is itself the Sadguru in the form of a Hill, for those who live in the vicinity of Arunachala there is no need to receive diksha or upadesa from a human Guru; by the power of Its silent presence, Arunachala will itself remove their defects and bestow upon them the state of Self-knowledge, which is the state of non-dual union with God.

   This verse was composed by Sri Bhagavan on Tuesday 13th July 1926.

602

Why poor feeding in Ramanasramam is called Narayana Seva or service to God?
Why are poor fed before guests and residents in the ashram?

Lokamma narrates an incident in Ramana Smriti which addresses these questions ?Very often we found ourselves caught in the trap of out?moded customs and conventions that discriminated against the less fortunate, especially women and the lower castes. Bhagavan was strict in treating all equally. He often said, ?The Ashram does not see any differences. There are no un?touchables here. Those who do not like it may eat elsewhere. At Skandashramam there used to be the same trouble with mother. She would not give food to the man who brought us firewood. She would insist that I eat first, then she would eat and then the woodcutter could have the remnants left outside the Ashram. I would refuse to eat until the man was decently fed. At first she would not yield and would suffer and weep and fast, but I was adamant too. She then saw that she could not have her way in these matters. What is the difference between man and man? Am I a Brahmin and he a pariah? Is it not correct to see only God in all?? We were all astounded. The rebuke went deep into our hearts. We asked Bhagavan to make our minds clear and our hearts pure so that we would sin no more against God(Narayana) in man.?

603

 5.   உருத்தெரி யெல்லை யுற்றுகண் ணுற்றாற்
       கருத்தினாற் தூரக் கருதினா லும்மே
       வருத்த முறாது வராதவெ தாந்த
       வருத்தவிஞ் ஞான மார்க்குமுண் டாமே.


     The Supreme Knowledge (self-knowledge), the import of vedanta, which cannot be attained without undergoing great difficulty, will be ( easily)attained by anyone if they see the form ( of this Hill) from whereever It is visible or even if they think ( of it) by mind from afar.

Note:  This verse was composed by Sri Bhagavan on Tuesday 13th July 1926.

604
 4.   எல்லா வுலகுந் தகையவ்  வியலாற்
       பொல்லா வினைகள் ருணமாம் புகலீ
       தில்லா ததுவா மெதுகண் ணுறலா
       லெல்லா ரருணா சலமா மிதுவே.

Since their ( karma) nature is to bind all the worlds, the vicious actions ( karmas) are bondage ( runa). This (Hill)   indeed is the effulgent Arunachala ( the hill that destroys bondage), the refuge , by seeing which, they ( the karmas) become non-existent.

Note:  In a footnote to this Tamil verse Sri Bhagavan explains that the word ' runa' here means bondage.


Here the word actions ( Vinaigal) denotes all actions of the body, speech and mind, including the root-action (Mula-Vinai) the rising of the ego.  Since the rising of the ego is the root of bondage, and since this Hill roots out the ego of those who see it or think of it, it is called 'A'  'runa' 'achalam' the Hill (achala) that makes bondage ( runa) non-existent and it is the refuge for  all those who seek freedom from the bondage of action which is caused by the rising of the ego.

This verse was composed on Monday, the 14th  June 1926.

Since it removes the cruel heap of sins from all the worlds, and since bondage becomes non-existent when one sees it, it is( named) Arunachala ( the Hill that destroys bondage)!.

கொடிய வினைகள் எல்லா உலகங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் தன்மையாதலால்
(ஜீவர்களுக்கு) அவை பந்த (காரண) மாகும் . ஆனால் எதை தரிசிப்பதால் அந்த வினைகளெல்லாம் இல்லாமற் போகுமோ, அது ஜீவர்களுக்குப் புகலிடமாகிய இந்த ஒளி பொருந்திய அருணாசலமே யாகும் .

605
-சிவ வசனம்-


3.   அங்கியுரு வாயுமொளி மங்குகிரி யாகத்
      தங்கலரு ளாலுலகந் தாங்குவதற்கன்றி
      யிங்குறைவன் சித்தனென வென்றுமென துள்ளே
      பொங்கியொளி ருங்குகைபல் போகமொடென் றுள்ளே.

-Siva Vachanam-


Siva said:-

"Though I was (originally) in the form of fire, my remaining (now) as a Hill of subdued Light is due to my grace in order to protect the world.  Moreover, I evere abide here as a Siddha ( a sage named Arunagiri yogi).  Know that within me shine caves surging with many enjoyments (Bhogas)".

Note : This verse was composed on Monday, 14th March 1927

606
2.  ஆதியரு ணாசலப்பே ரற்புதலிங் கத்துருக்கொ
     ளாதிநாண் மார்கழியி லாதிரையச் --சோதியெழு
     மீசனைமான் முன்னமர ரேத்திவழி பட்டநாண்
     மாசிசிவ ராத்திரியா மற்று.
 

The ancient day, on which He (Lord Shiva) assumed the form of Arunachala, the original , great and wonderful Lingam  which first rose as a column of Light), was Adirai in Marazhi ( the day when the moon is in conjunction with constellation aridra or Orion in the Tamil month Margazhi (December-January)  The day on which Vishnu and other Gods praised and worshipped the Lord, who had risen as That Light was Masi-Sivaratri (the night of the thirteenth waning moon in the Tamil month Masi, February -March).

Note:  This verse was composed by Sri Bhagavan on Sivarathri day, the 24th February 1941.  It is interesting to note here that Sri Bhagavan was born on Tiruvadirai the sacred day of Aridra in the month of Margazhi ( December-January) which was the very day on which in ancient times Lord Siva, the Supreme Reality first manifiested Himself in the form of Arunachala, the original Lingam.

607
Live webcast of Bhagavan's 64th Aradhana

608
The Glory of Arunachala

ஸ்ரீ அருணாசல மாகாத்மியம்
நந்தி வாக்கு

1.   அதுவேதல மருணாசலந்  தலம்யாவினு மதிக
      மதுபூமியி னிதயம்மறி யதுவேசிவ னிதயப்
      பதியாமொரு மருமத்தலம் பதியாமவ னதிலே
      வதிவாணொளி மலையாநித மருணாசல மெனவெ.
 

     That (Arunachala) is verily the holy place (sthala).  Of all holy places, Arunachala is the foremost.  Know that it is the heart of the world.  It is verily Siva. It is (His) heart-abode, a secret Sthala. In that place He, the Lord, ever abides as the Hill of Light named Arunachala.

Note:  This verse was composed by Sri Bhagavan on Wednesday 2nd February 1927.

609
Sri Arunachala Tattuvam
(The significance of Arunachala)

ஸ்ரீ அருணாசலா தத்துவம்

புத்தியகங் காரம் புலம்பெய்த வோங்கு
மத்தியித யந்தான் மறையவனு மாலு
நத்தவறி யாது நலங்குலைய வன்னார்
மத்தியொளி ரண்ணா மலையினது மெய்யே.

                                          -ஸ்ரீ முருகனார்

     The  true significance of Annamalai (Arunachala), which shone forth  between Brahma and Vishnu in order to subdue thier pride (by making them realize that ) they were unable to reach  (the top and bottom of it respectively) is only the Heart ( the real self), the centre ( of all), which shinesforth when the intellect (buddhi) and ego ( ahankara) lament and subside, (having realized their inability to know It as it is ).

Note:  On the day of Deepa-Darsana (the day in November - December when a sacred light is lit on the top of Arunachala) on 24-11-1931 Sri Muruganar composed the above verse and gave it to Sri Bhagavan entreating him to compose another verse explaining the significance of seeing the light (Deepa darsana).   Sri Bhagavan then graciously  composed the following verse in the same metre.

Deepa Darsana Tattuvam
(The significance of seeing the light).

தீபதர்சன தத்துவம்

இத்தனுவே நானா மெனுமதியை நீத்தப்
புத்தியித யத்தே பொருந்தியக நோக்கா
லத்துவித மாமெய் யகச்சுடர்காண் கைபூ
மத்தியெனு மண்ணா மலைச்சுடர்காண் மெய்யே.

                                                      ஸ்ரீ பகவான்

       The true significance of seeing the light ( flame) on Annamalai, which is the centre of the world, is seeing the light of the non-dual Real ' I' having given up the sense, this body alone is 'I' by fixing the mind in the Heart through the attention to 'I'.

Note:  In this verse, while revealing the true significance of seeing the light  ( Deepa Darsana) Sri Bhagavan shown that the goal of spiritual life is to give up the feeling ' I am this body' and to realize the non-dual  real Self, and that the path to attain this goal is to fix the mind in the Heart by means of self attention.  Thus this verse is a concise and beautiful synopsis of Sri Bhagavan's teachings.

       நான் இவ்வுடலே என்று அபிமானிக்கும் தேகாத்ம புத்தி
முற்றிலும் அழிவுறப்பெற்று 'நான் நானே' என்று இதயத்தில்
பிரகாசிக்கும் உபாதிக்கலப்பற்ற அறிவொளியாகிய இரண்டற்ற
மெய்ப்பொருளைத் தரிசிப்பதே அருணாசல சிகர உச்சியில்
தீபதரிசனத்தின் உண்மைக் காட்சியாகும் .

610
ஸ்ரீ அருணாசல சிவ தியானம்
Sri Arunachala Siva Dhyanam


கருணார் ணவமாய்க் கருதக் கதிநல்
  கருணா சலசிவமீ தாம் .

                     -ஸ்ரீ பகவான்


This is Arunachala Siva, who being the ocean of Grace, bestows Liberation when thought of .


Note:  This verse is a Dhyana-Sloka (verse of contemplation)upon " Arunachala Siva" which was composed by Sri Bhagavan in the year 1932 and is printed under the picture of the Holy Hill Arunachala in Sri Ramana Nultirattu (The below picture of the Hill was drawn by Sri Bhagavan with this verse written underneath).

611

ஸ்ரீ அருணாசல ஸ்துதி பஞ்சக மாண்பு
Sri  Arunachala Stuti Panchaga Manbu
(The Greatness of the five hymns to Sri Arunachala)


ஒருநான்கெனு மறைநூன்முடி வுணராய்குறை விலையாம்
      உலகோர்புகழ் சதுர்யோகமு முணராய்குறை விலையாம்
திருமால் சிவபெருமான்பணிந் திலையோகுறை விலையாம்
      சிவையைங் கரன் குமரன்றுதித் திலையோகுறை விலையாம்
கருணாகர முனிநாயக னருணாசல ரமணன்
      கனிவோடருட் டிருவாய்மலர் கதிநாயக வமுதாம்
அருணாசல ஸ்துதிபஞ்சக மனனம்செய வறியின்
      அதுபோதுமின் றதுபோதுநீ யதுவாமறி வுறவே.

-                                                      ஸ்ரீ சாது ஓம்   

        It does not matter if you have not understood the final import of the peerless four vedas;  it does not matter if you have not practised any of the four Yogas glorified by the people of the world; it does not matter if you have not worshipped Lord Vishnu or Lord Siva; it does not matter if you have not praised Devi, Ganapati or Subramanya.  If you are able to recite ( or to reflect upon the meaning of ) Sri Arunachala Stuti Panchakam, which is the foremost path of Upasana and the ambrosia of immortality and which was graciously sung with heart-melting love by Sri Arunachalaramana, the embodiment of Grace and the Lord of Munis, that alone is sufficient, that alone is now sufficient to enable you to attain the knowledge, ' You are That' (Tat-Tvam-Asi).

612
 

Commentary Sri Sadhu Om
Translation  Michael James

ஸ்ரீ ரமண சற்குரு தியானம்
Contemplation upon Satguru Sri Ramana


அருவுரு வமைந்து ஞான
    வருளிரு நயன மேந்திப்
பொருளெது வெனப்போந் தார்க்குப்
     புக்கக மாகி யன்பர்
மருளுரு மயக்க(ம்)  நீக்கும்
     மகா குரு ரமண மூர்த்தித்
திருவடி கண்ணி லொற்றிச்
     சிந்தையிற் றியானஞ் செய்வாம்
                           
                                  ஸ்ரீ சாது ஓம்

Touching (His) Holy Feet on ( our ) eyes, let us meditate in the heart upon Maha Guru Ramana murti, the formless ( Reality) who assumed a (human) form with jnana and Grace as ( His) two eyes and who, being a refuge to those who come to him desiring to know what is the Reality, dispels the delusion of ignorance of ( His) devotees.

613
Thank you very much Mr Subramanian Sir

614
107.   பொறுமையாம் பூதர புன்சொலை நன்சொலாப்
                பொறுத்தரு ளிஷ்டம்பின் னருணாசலா.

         O Arunachala, Hill of forbearance, forbearing with my poor words as good praises,
         hereafter graciously bestow  upon me whatever You wish.

Explanatory Note:  O Arunachala, the very embodiment of patience and forbearance in the form of a Hill, bear with my unworthy prayers, regarding them as worthy praises, an d then bestow Your grace  upon me in whatever way You wish.


108.    மாலை யளித்தரு ணாசல ரமணவென்
                மாலை யணிந்தரு ளருணாசலா.
 
           O Arunachalaramana, having bestowed upon me the garland ( of your grace), graciously
           wear my garland ( this Bridal Garland of Letters), O Arunachala.


அருணா  சலசிவ  அருணா  சலசிவ
 அருணா  சலசிவ அருணாசலா!

அருணா  சலசிவ  அருணா  சலசிவ
 அருணா  சலசிவ அருணாசலா!

வாழ்த்து

அருணா சலம்வாழி யன்பர்களும் வாழி
    அக்ஷர மணமாலை வாழி.

[Glory to Arunachala!  Glory to (His) devotees!  Glory to (this) Bridal Garland of Letters (Aksharamana Malai).

பிரார்த்தனை
(வெண்பா)
பக்திக் கடலிற் படிந்து திளைத்தவருட்
சித்திக் கடலான சீரமணன் துய்த்தபர
மானுபவம் பொங்க வளித்தமண மாலைசிவ
ஞானசுகம் நல்க நமக்கு.
   
                                            -ஸ்ரீமுருகனார்

May ( this) Bridal Garland ( mana-malai), which, due to the surging up of the supreme experience enjoyed ( by him), was composed by Sri Ramana, who is the ocean of the attainment of grace ( arul-siddhi) and who was immersed and rejoicing in the ocean of love (bhakti), bestow upon us the Bliss of Absolute knowledge ( Siva,Jnana ,Sukha).

Note:  In his footnote to this verse Sri Muruganar explains that the word bhakti here means the supreme love ( para-bhakti), which is the form of true knowledge (jnana).

615
105.   என்போலுந் தீனரை யின்புறக் காத்துநீ
               யெந்நாளும் வாழ்ந்தரு ளருணாசலா.


          O Arunachala! Graciously live for ever protecting helpless devotees like
          ( in such a way) that they  attain Bliss.


106.   என்புரு கன்பர்த மின்சொற்கொள் செவியுமென்
               புன்மொழி கொளவரு ளருணாசலா.


         O Arunachala! May even ( Your) ears, which have received (with joy) the sweet words
         of ( Your true) devotees whose bones melted ( due to their intense love for
         You) graciously accept (even) my poor ( unworthy) words.

Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 77