Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 74
526
ஸ்ரீ
3.  அருணாசல பதிகம்

1. கருணையா லென்னை யாண்டநீ யெனக்குன்
      காட்சிதந் தருளிலை யென்றா
   லிருணலி  யுலகி லேங்கியே பதைத்திவ்
      வுடல்விடி லென்கதி யென்னா
   மருணனைக் காணா தலருமோ கமல
      மருணனுக் கருணனா மன்னி
    யுருணனி சுரந்தங் கருவியாய்ப் பெருகு
       மருணாமா மலையெனு மன்பே.

SRI ARUNACHALA PADIGAM

If You, who by (Your) grace have  taken me as Your own, do not (now) graciously bestow upon me Your ( true) vision ( the  vision of Self or Atma-Darsana) what will be my condition if this body leaves ( me) after (my) suffering intensely ( like this) in the miserable world of darkness  (ignorance or mental delusion) longing ( for Your true vision) ? Can a lotus blossom without seeing the sun, O Embodiment of)  love called Arunamamalai ( the great Aruna Hill), where grace springs forth in abundance and gushes out as a torrent,(You) being the Sun to the sun ( the consciousness which illumines everything), can my mind-lotus blossom  without seeing Your True Vision

527

2.   ஈண்டவே தன்னை யிழந்ததெய் வீக
        ரமணமா முனிவர ருளத்தை
      யாண்டபே ரருணாசலசிவத் தந்தை
        யருட்பரா சத்தியா லரித்துத்
      தூண்டவே மேன்மேற் றோடறவந் தாதித்
        தொடையிலே யொவ்வொர்பா சுரமாக்
      காண்டலா லந்தக் காட்சியை நமக்குக்
         கண்டவா விண்டனர் தாமே.
                                                 ஸ்ரீ முருகனார்
 

When (His) Father, the great Arunachala Siva, who had taken as His own the great Muni, the divine Ramana, who had lost the (individual) self ( the ego) when He united (with Him), induced (His) mind by prompting (it) through the Supreme Power of Grace (Arul-Para-Sakti), He composed one verse after another in antadi concatenation, more and more (words) flowing un succession.  Of His own accord He related that experience to use as He saw it.

528
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 01:33:26 AM »
Arunachala Temple

529
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 01:32:11 AM »
Arunachala Hill

530
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 01:30:22 AM »
Bhagavan Devotees photo

531
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:58:44 AM »
Bhagavan with devotees

532
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:56:59 AM »
Bhagavan

533
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:55:09 AM »
Bhagavan

534
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:26:08 AM »
Arunachala Hill

535
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:24:27 AM »
Sri Ramanashramam Entrance at night

536
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: May 29, 2014, 12:21:29 AM »
Dinning Hall

537
ஸ்ரீ பகவானருளிய அருணாசல பதிகம்
அஷ்டகங்களின் வரலாற்றுப் பாயிரம்
(எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

1.   கருணையா லுயிரிற் கலந்தவா றாண்ட
         கருத்தனா மருணமா கிரீசன்
      கருணையா லென்னைக் கருணையா லென்னைக்
         கருணையா லென்னையென் றோவாக்
      கருணையா லுள்ளக் கருவனாய் மதியைக்
         கடாவலாற் றடுக்கலாற் றாது
      கருணையா லென்னை யாண்டநீ யெனவே
        கண்டனர் பதிகமட் டகமே.
                                                                             ஸ்ரீ முருகனார்


Because the great Arunagirisan ( Lord Arunachala), who is the doer ( karta), who by ( His) grace had taken (Sri Bhagavan) as His own by uniting ( with Him) in (His) soul, as the inner cause impelled ( Sri Bhagavan?s) mind by (His) unceasing Grace (with the words)  "Kaunaiyal ennai, Karunaiyal ennai, Karunaiyal ennai", He ( Sri Bhagavan) composed Patikam and Ashtakam ( beginning with the words ) You, who by ( Your) Grace have taken me as your own (Karunaiyal ennai anda ni).

538
9.  அம்மையு மப்பனு மாயெனைப் பூமியி லாக்கியளித்
     தம்மகி மாயையெ னாழ்கடல் வீழ்ந்துயா னாழ்ந்திடுமுன்
     னென்மன மன்னி யிழுத்துன் பதத்தி லிருத்தினையால்
     சின்மய னாமரு ணாசல நின்னருட் சித்தரமென்னே.
 

Having borne and tended me in the world in the form of (my) mother and father, before I fell and drown in the deep ocean of that worldly illusion(Maha-Maya) You entered my mind, pulled (me) and established (me) at your Feet ( or in Your state).  O Arunachala, who is of the nature of consciousness (chinmaya)!  What a wonder of Your Grace (this is )!
 
Note:  To be a mother or a father and to bear and tend a child is described here by Sri Bhagavan as ' am mahi-mayan' (that worldly illusion or Maya).  In this verse Sri Bhagavan says that Arunachala Himself gave birth to Him in the form of His mother and father, but that Arunachala then saved Him from falling in to the great Maya of this giving birth to a child.
 
குறிப்பு: அம் மகி மாயை :- தான் ஓர் அம்மையாகவோ, அப்பனாகவோ ஓர் சிசுவுக்கு ஆதலே பெரும் ஆழ்கடலாகிய மஹாமாயை யாகும்.  அருணாசலனே, தன் தாய், தந்தை வடிவில் தன்னைப் பெற்றெடுத்ததாகவும், ஆனால் அவ்வாறே தானும் ஓர் குழந்தைக்குப் பெற்றோனாவதாகிய பெருமாயையில் விழாதபடி அருணாசலனே ஆட்கொண்டதாகவும் கூறுகிறார் ஸ்ரீபகவான்.

539
8.   புவிக்குட் பொங்கிடும் புவிச்சொற் புங்கவன்
        புரிக்குட் புண்ணியன் சுழிக்குட் சுந்தரன்
      றவற்குச் சுந்தரஞ் சதிக்குற் பன்னனந்
        தலத்திற் புன்பலன் சழக்கிற் துன்புறுந்
      தவிக்குத் துஞ்சிடும் படிக்குத் தன்னுளந்
        தழைக்கத் தன்பத மெனக்குத் தந்தனன்
      சிவக்கச் சின்மயஞ் செழிக்கத் தன்மயஞ்
        செகத்திற் றுன்னுசெம் பொருப்புச் செம்மலே.

I  was born to the virtuous tapasvi Smundaram ( Sundaramaiyar) and to ( his) faithful wife Sundaram (Azhahammai) in Tiruchuzhi which among the towns of God (Siva kshetras) in the world is called Pongidum Bhuvi ( the surging place, that is, the place of the tank of surging holy water).  The Lord of the Red Hill ( Arunachala), who stands in the world so that consciousness will glow and so that the reality will flourish (in other words, so that Atma-vidya, the science of Self-Knowledge, will shine and flourish on earth), gave me His own state ( of Self-abidance?) with His heart overflowing with joy, in order that the miserable distress (of my life) in the world ( that is, the miserable distress of being ensnared )in the wickedness of the petty senses, would come to an end.

540
 7.   அண்ணா மலையா யடியேனை
           யாண்ட வன்றே யாவியுடற்
       கொண்டா யெனக்கோர் குறையுண்டோ
           குறையுங் குணமு நீயல்லா
       லெண்ணே னிவற்றை யென்னுயிரே
          யெண்ண மெதுவோ வதுசெய்வாய்
       கண்ணே யுனறன் கழலிணையிற்
          காதற் பெருக்கே தருவாயே.

O Annamalai !  The very moment you took me as Your own,  You took possession of (my) soul and body. (Therefore) is there ( now) any shortcoming ( defect, want or grievance) for me?  (Since my shortcomings and virtues cannot exist apart from You) I will not think of them, my shortcomings and virtues but only  of You.  O my life  ( my) Real Self), whatever be ( Your) will, do that ( alone).  O beloved, Bestow ( upon me) only ever-increasing love for Your two Feet.

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 74