Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 77
436
General Discussion / Re: Articles,Interviews,News
« on: November 15, 2014, 01:32:07 PM »
அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரி ஒருவர் இது தொடர்பாக ?தி இந்து?விடம் கூறியதாவது:

தீபத் திருவிழாவுக்காக ஆண்டுதோறும் திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும், விழுப்புரம், கடலூர், பாண்டி, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இருந்து மொத்தம் 1,100 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. இதில் சென்னையில் இருந்து மட்டும் 500 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. டிசம்பர் 4-ம் தேதி முதல் 6-ம் தேதி வரை இந்த சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

437
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: November 11, 2014, 04:50:51 PM »
Continued from a previous post :Mastan Swami served the devotees of Bhagavan very devoutly. He would happily feed devotees even if he had to beg for the food. He always brought so much food that devotees gave away plenty of leftover food. He would ask with great respect Please tell me some stories about the glory of our Master. To me, every word Bhagavan speaks is holy. The words that come out of his holy mouth are so powerful, merely listening to them can give liberation to ripe souls.
Akhilandamma cared for Mastan Swamy during his last days in 1931. She reports: He was sick and bedridden for about a week. During those days he spoke of many things not of this world, as if he were actually seeing them. He said, There, Nandi the bull, Mount of Siva, is descending. He is very affectionately licking all over my body! Look! The attendants of Siva are dancing here! See! They are beckoning me to come to their world. Look at those lotus ponds where celestial swans are swimming!

It appeared like delirium but on the last day He suddenly got up on his bed and stood up, looking as if someone, face to face, had been calling him. Then, in great excitement, he exclaimed, ?Mother Apeetakuchamba have you come yourself to escort me The next moment he fell down dead. On hearing the news, Bhagavan instructed Kunju Swamigal to go and build a Samadhi as described by Tirumular in Tirumandiram. He also told Akhilandammal May be the universal mother, Apeetakuchamba, personally came to receive him. All his descriptions correspond to the world of Siva. Mastan was an unassuming devotee. He had a wealth of hidden spiritual experiences. It is a matter for gratification that he passed away under your care and supervision?

The dead body of Mastan Swamy, a Muslim, was carried for burial in a brand new four-wheeled cart,(chapparam) provided by the local Siva temple. Such carts are usually reserved for the exclusive use of the Deity of the temple. The exceptional decision of the temple authorities in permitting the use of the cart for Mastan Swamy's final journey confirms beyond all doubt that his final spiritual experience was not delirium but authored by Lord Siva Himself both in earth and Heaven.
The Jain inhabitants of the village felt that having a Hindu samadhi in their midst would be very inauspicious. When they first heard of it, there was even talk of their abandoning the village completely. However, in the time that has passed since Mastan's samadhi was constructed, the village has thrived and grown rich. Nowadays the Samadhi is a visible deity to all the people from the village, whatever their caste or religion. What a wonder!

438
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 10, 2014, 03:04:40 PM »
Subramanian Sir

Very interesting facts  regarding Sri Bhagavan and Muruganar in  the kitchen .Noted Thank you.

439
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: November 10, 2014, 02:57:43 PM »
Annamalai Swami's Guru Puja was done in his Samadhi shrine with the worship of Siva Linga amidst Aksharamanamalai chanting on November 9. Annamalai Swami came to Bhagavan in 1928 as a young aspirant keen on making rapid spiritual progress. Initially he worked as an attendant, but soon Bhagavan gave him the supervision of all the building projects in the ashram. Though well qualified to do the masonry work he felt involvement in construction work will halt his spiritual progress. Dissatisfied with his role in the ashram, He ran away to Polur. But can the net of Arunachala's Grace ever fail? He ran into all kinds of trouble until he changed his mind and decided to come back to the ashram. The moment he decided to return to the ashram everything adjusted itself smoothly in his favor. He learned the profound spiritual truth that highest spiritual progress is as simple as doing Master's bidding.

Between 1928 and 1938, working directly under Bhagavan, he supervised the construction of the cowshed, the Veda Patasala, the dining room, the storeroom, the old office block, the dispensary and the large revetment on the north side of the ashram. In 1938 the following experience reported in Talks with Ramana Maharshi changed the course of his life:
When Sri Bhagavan was taking His bath a few devotees were around Him, speaking to each other. Finally they asked Him about the use of the drug hashish (ganja). Sri Bhagavan had finished His bath by that time. He said: Oh ganja! The users feel immensely happy when they are under its influence. How shall I describe their happiness! They simply shout ananda! Ananda! Saying so, He walked as if tipsy. Everyone laughed. He appeared as if He stumbled, placed His hands round Annamalai Swami and cried ananda! ananda!
Annamalai Swami records that his very being was transformed from that time. He further says that his mind now remains at peace. Annamalai Swami also asked: Namadev, Tukaram, Tulsidas and others are said to have seen Maha Vishnu. How did they see Him?

M.: In what manner? Just in the same manner as you see me now and I see you here. They would also have seen Vishnu in this way only. He records that, on hearing it, his hairs stood on end and an intense joy overpowered him.
In later years Annamalai Swami became a reputed and much sought after saint guiding seekers on the path of Bhagavan for nearly forty-five years after Bhagavan?s Maha Samadhi. Many books have been written on him and interestingly one book has the title Living by the Words of the Master.

440
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: November 09, 2014, 03:55:00 PM »
Mastan was born in 1878 in Desur, a small village about forty miles from Tiruvannamalai in a Muslim weaver's family. He became a devotee of Bhagavan at an early age. Bhagavan on Mastan Swami: Mastan was a kind generous man who was always looking for an opportunity to help other people. He never showed any self-importance staying in the background, unnoticed and unappreciated by ordinary people. Bhagavan once remarked, with great joy, Mastan's craft, though it did not give food either to him or his parents, gives me clothes. Among those who become devotees, there is a wide range of spiritual attainment: complete beginners mix with highly advanced souls. The most advanced are ripe fruits, just waiting to fall. One such devotee was Mastan. He was such a ripe soul, when he came to Virupaksha Cave to see me he would sometimes go into a deep samadhi even before he had entered the cave. As soon as he touched the railings of the gate, he would have a paralyzing experience of the Self. He would stand, rooted to the spot, unable to move, for six or seven hours.


In 1914, Mastan Swami and Akhilandamma opened a home (mutt) in the village of Desur where visiting sadhus and pilgrims would get room and board. Sadhus from Ramanasramam used it as a resting center when they were sick and needed someone to care for them. Mastan once asked Bhagavan about the sound of a big bell ringing during his meditations and limitless effulgence that would appear. Bhagavan advised him, There is no need to concern ourselves about sounds such as these. If you see from where it rises, it will be known that it arises on account of a desire of the mind. Everything appears in oneself and subsides within oneself. The light, too, only appears from the same place. If you see to whom it appears, mind will subside at the source and only reality will remain.

441
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 06, 2014, 11:23:37 AM »
Dear Drsundaram

Really I do not know i just copied from other websites and pasted it

442
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: November 06, 2014, 11:20:15 AM »
Today is the Guru Puja day of Tirumoola Naayanar who is one of the sixty-three saintly devotees of Siva described in Periyapuranam. Moved by compassion he used his yogic power to enter the dead body of a cowherd thus bringing solace to grieving cows. He is widely respected and adored for the gems of spiritual treasure left by him in an epic of 3,000 verses known as Tirumantram. Sri Ramana Maharshi referred to Tirumantram as described below:
When Seshadriswami was ill, Veerappa Chettiar came and asked Sri Bhagavan about the proper construction of a samadhi for a saint. Sri Bhagavan took out Tirumular's Tirumandiram and asked someone to copy out the portion relating to the construction of a samadhi and give it to Chettiar. According to the instructions, Chettiar constructed the samadhi in 20 days. On the 21st day, 14-1-1929, Seshadriswami merged into Sri Arunachala.

Earlier Bhagavan had consulted the same work for the construction of His mother?s Samadhi. In Tirumandiram, Tirumular strongly emphasizes on Anbe Sivam or Love is God, reminding one of Aksharamanamalai verse 101. As snow in water, let me melt as love in Thee, Who art Love itself, O Arunachala!?

443
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 05, 2014, 11:25:19 PM »
Bhagavan

444
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 05, 2014, 11:24:00 PM »
Arunachala Hill

445
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 05, 2014, 11:22:40 PM »
Navagraha Sannadhi Mother's temple

446
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 05, 2014, 11:19:54 PM »
Beautiful Arunachala Hill

447
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 05, 2014, 11:04:49 PM »
Dear Drsundaram

Varuna Japam(Rain God)

448
                                            ..நிதமு--மன்னு
15.   நிகழ்வினைப் பற்றி யிறப்பெதிர்வு நிற்ப
        நிகழ்கா லவையு நிகழ்வே--நிகழ்வொன்றே
       யின்றுண்மை தேரா திறப்பெதிர்வு தேரவுன
       லொன்றின்றி யெண்ண வுனல் ....


The past and future stand (only by) depending upon the present, which remains always .  While occurring they (the past and future) are both only the present.  (Therefore) the present is the only one (time).  [In other words, there are not three times, the past, present and future; there is only one time, the present.] (Hence) trying to know the past and future without knowing the truth of the present [that is, without knowing the truth that the present is non-existent as one of the three times, and that the sole reality underlying the sense of present time is the ever-existing self] is (like) trying to count without ( knowing the value of the unit) one.

Note:  The past and future can seemingly exist only if the present seemingly exists, because it is only with reference to the present that other times are called either past or future.   But if one keenly scrutinizes the present moment in order to know. 'What exactly is it that is called the present?', the present as such will be found to be truly non-existent, and hence the past and future will also cease to exist.  How? If we try to attend to the exact present moment, even one millionth of this so-called present moment will be found to be either past or future.   If we do not attend even to such subtlest past and future moments, and if we try to know what exists between those subtle past and future moments, we will find that there exists, no such thing as the present moment.

When the unreal snake is found to be non-existent as a snake, the ever-existing rope, which is the sole reality underlying the snake, alone will remain shining.  Similarly, when the unreal first person is found to be non-existent as a first person or individual, and when  the unreal present time is found to be non-existent as a time, the ever-existing Self, which is the sole reality underlying both the first person and the present time, alone will remain shining.

Just as the ego has two aspects-the real aspect 'I am' and the unreal aspect 'So -and-so'-so the present has both a real aspect and an unreal aspect. If the present is experienced as one's mere being, 'I am', devoid of all thoughts, it is real; but if the same present is experienced as one of the three times in which thoughts of the other two times ( past and future)occur, it is unreal.(as the thoughts can only be about past or future).

449
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 04, 2014, 11:28:02 PM »
Priests doing japam

450
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: November 02, 2014, 12:26:09 AM »
Inside Arunachala temple Nandhi

Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 77