Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 78
181
General Discussion / Re: Reply to Balaji:
« on: March 03, 2016, 02:49:41 PM »
Dear Ksksat27

My cell no   france is 0033 0651574055 Thank you

182
Dear Padmasarau

Pl go to this web site for Upadesa Unidyar

https://s3.amazonaws.com/ramanafiles/tamil_parayana_pdf/T_Upadesa%20Undhiyar.pdf

183
அருணகிரியோகி ஸ்தோத்ரம்

லலாடேத்ரைபுண்ட்ரீ நிடிலக்ருத கஸ்தூரிதிலக:
ஸ்புரந்மாலா தார: ஸ்புரிதகடி கௌபீன வஸந:
ததாநோதுஸ்தாரம் சிரஸி பணிராஜம் சசிகலாம்
ப்ரதீப: ஸர்வேஷா மருணகிரியோகீவிஜயதே

நெற்றியில் மூன்று (விபூதி) ரேகைகளுடன் கஸ்தூரிப் பொட்டிட்டவனும், (மார்பில்) ப்ரகாசிக்கின்ற மாலை தரித்தவனும், இடையிலொளிர்கின்ற கோவணவுடை உடையவனும், தரித்தற்கரிய சர்ப்பராஜனையும் சந்திர கலையையும் முடியிலணிந்தவனும், யாவர்க்கும் பெருஞ்சுடர் (ஞான) விளக்குமான அருணகிரியோகி எல்லார்க்குமேல் விளங்குகிறான்.

(இவர் எக்காலத்திலும் அண்ணாமலை வடிமுடியில் வசிக்கின்றார் என்பது)

அஸ்யோத்தரஸ்மிந் சிகரே த்ருச்யதே வடபூருஹ:
ஸித்தவேஷ: ஸதைவாஸ்தே யஸ்யமூலே மகேச்வர:
யஸ்யச்சாயா sதிமஹதீ ஸர்வதா மண்டலாக்ருதி:
லக்ஷ்யதே விஸ்மயோ பேதை: ஸர்வதா தேவமாநவை:

எதனுடைய நிழல் மிகவிரிந்து எப்பொழுதும் (சூரியகதியால் மாறாமல்) மண்டலாகாரமாய் (நிற்பதுகொண்டு) தேவராலும் மனிதராலும் எக்காலத்திலும் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கப்படுகின்றதோ, அத்தகைய ஆலமரம் இந்த (அண்ணாமலையின்) வடி முடியில் காணப்படுகிறது. அதனடியில் ஸித்த வேடம்பூண்ட மகேசுவரன் (அருணகிரியோகி) எக்காலத்திலும் வசிக்கிறான்.

விபூதி ருத்ராக்ஷ மகிமை
விபூதிர் பூதிரைச்வர்ய மணிமாதிக மஷ்டதா என்பது வடமொழி நிகண்டு. விபூதி, பூதி என்கிற ஐசுவரியம், அணிமா முதலிய எட்டு சித்தி வடிவங்களாக விருக்கும் என்பது இதன் பொருள். இத்தகைய அணிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, ப்ராப்தி, ப்ராகாம்யம், ஈசத்வம், வசித்வம் என்கிற அஷ்டசித்தி மங்களவடிவ விபூதியை நித்தியம் பக்தியோடு அணிபவர் இகத்தில் இஷ்டசித்திகளைப் பெற்று சிவஸாரூப்ய மடைவர்.
ஈசுவரன் தன்னைத் தியானித் தடைந்தவர்க்குத் தன்னுருவான ஸாரூப்யந்தந்து, தியானிப்பவனுந்தானுமற்ற ஞானாகாசவடிவாய் மிஞ்சுதல்போல, அக்னியானது தன்னை அடைந்த பசுவின் சாணத்தில் ஆன எருமுட்டையை தன்னுருவான தணலாக்கிக் கொண்டு இரண்டுமற்ற திருநீறாக மிஞ்சுகிறது.
ஒருசீடன் ஞானாசாரியரை அடைந்து முக்தி அடைய உபாயமெது என வினவ, ப்ரதி க்ஷணமும் மரணத்தை நினைத்திருப்பாயாகில் அதுவே முக்திக்கு உபாயம் என்றருளினார். அரசனால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருவன் மரண சிந்தனையால் ஊண் உறக்கம் அற்று உலக இன்பங்கள் எதிர்மறையாய்த் தோற்ற, தண்டனையில் இருந்து விடுபட அரசனருளை வேண்டி நிற்பதுபோல் சீடன், கடவுளை நாடி முக்தி பெறுவனென்பது ஆசாரியார் கருத்து. இந்தச் சரீரம் சாம்பலை முடிவாகவுடையது என்னும் உபநிஷத் வாக்கியப்படி, திருநீறணிதல் சரீரத்தின் முடிவையும், முன் ஆசாரியர் உபதேசித்தபடி சதா மரணத்தை நினைப்பூட்டி நித்தியமான முக்தியை அடைவிக்கும்.

ருத்ராக்ஷம்
ருத்ர-அக்ஷம் = ருத்ராக்ஷ மாயிற்று. ஈசுவரனுடைய கண் என்பது பொருள். சிவபெருமான் நேந்திரத்திலிருந்து உண்டானமையால் இதற்கு இப்பெயர் வந்தது. உலகிற் சிறந்தவன் ஈசன். உறுப்பில் சிறந்தது கண். அத்தகைய கண்ணாகிய ருத்ராக்ஷத்தை ஒருவன் ஆபரணமாக அணியும் பாக்கியம் பெற்றானேயாகில் காமாதிகள் நசிக்க உள்ளம் பரிசுத்தமாகி சிவனடியிற் சேர்வான்.

184
General Discussion / Re: prapathiashtakam and.....
« on: February 24, 2016, 01:04:44 PM »
Dear DrSundaram Sir

I copied this text from arunachla newsletters published by New York Ashramam


Prapatti Ashtakam
Eight Verses on Surrender
by Sri Jagadisa Sastri

 
ABOUT 1945, Sri Jagadisa Sastri, a great Sanskrit scholar and compiler of Ramana Sahasranamam,was seriously ill and bed-ridden. All had lost hope of his survival. Bhagavan's special intervention to save him was sought.

A.Devaraja Mudaliar writes about it in My Recollections of Bhagavan Sri Ramana: Jagadisa Sastri, whom I used to call the Sanskrit Poet of Bhagavan's Court, wrote the stanzas called Prapatti Ashtakam. He was on his deathbed, and wrote his final appeal in this poem (Prapatti Ashtakam) declaring that he would not accept any plea by Bhagavan that prarabdha must follow its course, and that if only Bhagavan willed it, His Grace could cancel prarabdha and save him. Bhagavan took such compassion on him that he was pulled out of the jaws of death.

To show how much importance Bhagavan gave to this special prayer, we shall quote from Devaraja Mudaliar's book again: These verses were translated into Tamil with the approval and encouragement of Bhagavan by T.K.Sundaresa Iyer. I got a tiny notebook stitched and wanted to have the Sanskrit and Tamil versions on alternate pages in it.
The Sanskrit I wanted to have written in Tamil script. I wrote the Tamil verses first and left the alternate pages blank for the Sanskrit. I was on the lookout for somebody who would be able and willing to transliterate them for me. I certainly did not intend to trouble Sri Bhagavan to do such a job for me but, as usual with me, in the course of a talk I told Bhagavan of my desire and he, brushing aside all objections, took the notebook from me and copied the Sanskrit verses into it in Tamil script, neatly and beautifully as was his wont, and gave it back to me. The notebook is with me and will go to my sons as an heirloom. The above text was reproduced in the October, 1985 Mountain Path, wherein the Ashtakam was reproduced in Bhagavan's own handwriting.
This issue can be downloaded from the Sri Ramanasramam's /resource_centre/publications/mountain-path/) pages.
Needless to say, Bhagavan responded to the devotion of Jagadisa Sastri, expressed in this composition, and he soon recovered to live a long life in the service of the Master.

Below is the Sanskrit, transliteration and translation of Prapatti Ashtakam.

1.To Him born in Tiruchuli, I surrender; to Him who sported in Pandya country, I surrender; to the dweller on Arunachala slopes, I surrender; to the bikshu unaffected by the rigours of tapas, I surrender.
 
आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्ड्येशदेशे विहृतं प्रपद्ये ।
शोणाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तपःक्लेशसहं प्रपद्ये ॥ 1 ॥
āvartapuryāṁ janitaṁ prapadye pāṇḍyeśadeśe vihṛtaṁ prapadye |
śoṇācalaprasthacaraṁ prapadye bhikṣuṁ tapaḥkleśasahaṁ prapadye || 1 ||

2.To Him who is alike to all, from the Creator to the worm, I surrender; to the subduer of the six passions, I surrender; to the bearer of the essence of Knowledge, I surrender; to the store of unbounded mercy, I surrender.
 
आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गमहं प्रपद्ये ।
सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये ॥ 2 ॥
ābrahmakīṭāntasamaṁ prapadye jitāriṣaḍvargamahaṁ prapadye |
sarvaj atāsārabhṛtaṁ prapadye nissīmakāruṇyanidhiṁ prapadye || 2 ||

3.To Him who surpasses the universe, I surrender; to Him whom the Vedas say to be the universe and more, I surrender; to the chastiser of death in order to be rid of fear of the all-devouring alligator Time, I surrender.
 
अस्मात्प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वाधिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये ।
कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षाकृतिनं प्रपद्ये ॥ 3 ॥
asmātprapa  cādadhikaṁ prapadye viśvādhikokterviṣayaṁ prapadye |
kālagrahagrāhabhayāpanutyai kṛtāntaśikṣākṛtinaṁ prapadye || 3 ||

4.To the embodiment of Knowledge, who conquers the pain of sensual life, I surrender; to the enemy of Kama, come down in sport, to prevent the fevers caused by proud Cupid, I surrender.
 
विनेतुमार्तिं विषयाध्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं दधतं प्रपद्ये ।
कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये ॥ 4 ॥
vinetumārtiṁ viṣayādhvajanyāṁ vij ānamūrtiṁ dadhataṁ prapadye |
kandarpadarpajvaravāraṇāya kāmārilīlāvataraṁ prapadye || 4 ||
5.To the strictly life-long celibate, I surrender; to the holder of kamandalu and staff, I surrender; to Him that rests in dhyana on Brahmasana, I surrender; to the Hermit at one with Brahman, I surrender.
 
आजन्मवर्णिव्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ।
ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये ॥ 5 ॥
ājanmavarṇivratinaṁ prapadye kuṇḍībhṛtaṁ daṇḍadharaṁ prapadye |
brahmāsanadhyānarataṁ prapadye brahmātmabhūyaṁ yatinaṁ prapadye || 5 ||
6.To Hara, I surrender; to the never-decaying, I surrender; to the abode of independence, I surrender; to Him of immeasurable skill, I surrender; to the foremost of spotless knowers, I surrender.
 
हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रतायास् सदनं प्रपद्ये ।
अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये ॥ 6 ॥
haraṁ prapadye vijaraṁ prapadye svatantratāyās sadanaṁ prapadye |
ameyasāmarthyavahaṁ prapadye viśuddhavij ānivaraṁ prapadye || 6 ||

7.To the dispeller of fever caused by ill luck, threefold ills, delusion, and karma, I surrender; to Him of true resolve, no taint, perfect contentment and bliss, I surrender.
 
दौर्भाग्य तापत्रय कर्म मोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये ।
यथार्थसङ्कल्पमपेतपापमवाप्त कामं विशुचं प्रपद्ये ॥ 7 ॥
daurbhāgya tāpatraya karma moha santāpahantāramahaṁ prapadye |
yathārthasaṅkalpamapetapāpamavāpta kāmaṁ viśucaṁ prapadye || 7 ||

8.To the face of gentle smile that brings peace to the devotees, I surrender; to RAMANA (Blessing), so named because, removing all pain, He brings in joy, I surrender.
 
मनः प्रसादं भजतां ददानं मुग्धस्मितोल्लासिमुखं प्रपद्ये ।
व्यथामशेषां व्यपनीय मोदप्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये ॥ 8 ॥
manaḥ prasādaṁ bhajatāṁ dadānaṁ mugdhasmitollāsimukhaṁ prapadye |
vyathāmaśeṣāṁ vyapanīya modapradena nāmnā ramaṇaṁ prapadye || 8 ||

9.To Siva the bestower of bliss, the Master, the store of all virtues, I surrender; to the indweller of my heart-lotus, I surrender; to the refuge and Lord, I surrender.
 
शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये ।
मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये ॥ 9 ॥
śivaṁ prapadye śivadaṁ prapadye guruṁ prapadye guṇinaṁ prapadye |
madīyahṛtpadmajuṣaṁ prapadye śaraṇyamīśaṁ śaraṇaṁ prapadye || 9 ||

10.May all others also wisely surrender to Ramana, in order to gain His qualities by His blessings.
 
प्रपत्तिं रमणस्यैतां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः
तत्क्रतुन्यायरसिकाः तत्तादृशफलाप्तये ॥ 10 ॥
prapattiṁ ramaṇasyaitāṁ tanvatāṁ tattvadarśinaḥ |
tatkratunyāyarasikāḥ tattādṛśaphalāptaye || 10 ||

Note: This ashtakam does not conform exactly to the regular structure of an ashtakam (8 verses). This interesting discrepancy is seen in other noted ashtakams and compositions. For surrender. example, Sri Bhagavan's divine composition Arunachala Padikam (padikam, meaning 10 verses) actually contains 11 verses.

185
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 22, 2016, 08:04:13 PM »
Madame

Pl contact

Phone:   +91- 4175- 237200+91 ? 9244937292 ? General
Accommodation:   stay@gururamana.org
+91 4175 236624
7.30 A.M (IST) to 12.30 P.M (IST)
2.00 P.M (IST) to 6.30 P.M (IST)
Email:   ashram@gururamana.org
Ordering Publications:   bookstall@sriramanamaharshi.org186
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: February 17, 2016, 10:55:04 AM »
A post by RMCL

187
General Discussion / Re: Reply to Balaji:
« on: February 15, 2016, 11:54:07 PM »
Dear  Subramaniam sir

Thank you very much , atlast I searched the song in tamil  and pased below.

துதிக்குமடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்
    நினைக்கினவர் குலத்தைமுத லறக்களையும்
        எனக்கோர்துணை யாகும்  ...... 7

......... பதவுரை ......... 

துதிக்கும் ... தன்னைப் போற்றி வணங்கும்,

அடியவர்க்கு ... அன்பர்களுக்கு,

ஒருவர் ... வேறு யாரேனும் ஒருவர்,

கெடுக்க ... அந்த அடியவரை அழிக்க,

இடர் நினைக்கின் ... ஏதேனும் துன்பம் செய்ய மனதில் எண்ணினாலும்,

அவர் குலத்தை ... அவர் வம்சத்தையே,

முதல் அற களையும் ... வேருடன் அழித்து களைந்து விடும்,

எனக்கு ஓர் துணையாகும் ... எனக்கு ஒப்பற்ற துணையாக இருந்து உதவி புரியும் (குகன் வேலே).

......... விளக்கவுரை .........

(அடியவர்களுக்கு இடையூறுகள் பல உருவில் வரும். முன்னும் பின்னும் துன்ப இருப்பு அடியவர்களை சுற்றும்படி தீமை புரிபவர்கள் எல்லாரும் உலகில் பாவ வளர்ச்சிக்கு வழி செய்வார்கள். ஆதலால் அன்னவர் பரம்பரையை வேரோடு களைந்தால் அன்றி சிவ ஞானப்பயிர் செழிக்காது. ஆகையால், ஞானசக்தியாகிய வேல் அத்திருப்பணியை செய்துகொண்டே இருக்கும்.

வேல் வகுப்பு பாராயணம் செய்யும்போது 'எனக்கோர் துணையாகும்' என்கின்ற வரிகளை கூறுகின்ற சமயம், அருணகிரியாரின் திருக்கரங்களும் இரண்டும் அவரின் இதயத்திற்கு நேரே குவிந்திருக்கும் என்பது செவி வழிச் செய்தி. இந்த அடிகளின்  சினத்தவர் முடிக்கும்  எனத் தொடங்கும் திருத்தணித் திருப்புகழில்,

188
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: February 09, 2016, 11:01:06 AM »
Devotees pay tearful homage to Sri Manikandan

"The hilly bump on the shoulder of Sri Manikandan bears testimony to his giving his shoulders to Carry the utsava murthy of the Lord".
"Praying for Manikandan and his dear ones in Kashi. What a loss for all of us. Not only a great Sri Vidya Upasaka, but also an extraordinary devotee of Sri Arunacheshwara and Ambal".
"There is no accident in Arunachala. Everything here happens by the "Will of Lord Siva". The work for doing which Lord Siva sent "Sri Manikandan" is over and he was taken back".
"The writer of this post met Sri Manikandan inside Arundachala temple near the utsava murty of Annamalaiyar on the fateful day at 4:30AM. Upon hearing that the writer was in the middle of Pradkashinam "Sri Manikanadan" remarked "This is the most auspicious time for Giri-Pradakshinam."
"Sri Manikandan" had given his body-speech and mind to the cheerful service of Lord Arunachala."
"What a sobering reminder that we are not the body and we have to be ready to leave the body at a moment's notice"
"Annamalai! As soon as Thou didst claim me, my body and soul were Thine. Can I then lack anything?. I can think only of Thee (hereafter), not of merit and demerit, O my Life. Do as Thou wilt, then, my Beloved, but grant me only ever increasing love for Thy (dear) Feet!" Sri Ramana Maharshi in Navamanimalai
"Lord who art Consciousness Itself, beyond differences of male, female and neuter! Do not think of letting me pine away in despair as one unmindful of Thee. Is it not unbecoming Thy Grace that I should be reduced to dust mistaking the vile body for the Self? Do not therefore deceive me in any manner but turn Thy full and refreshing glance upon me. Abide in my heart" Sri Ramana Maharshi in Navamanimalai

189
Ashrams / Re: Ramana Ashram
« on: February 08, 2016, 06:47:08 PM »
#RMCL

Mahodaya Punakala Ayyankulam pond dipping event turned tragic claiming at least four lives. Ashram reports with great sadness the loss of the life of one its most valuable priest volunteer Prof. Manikandan of SKP Engineering college, Tiruvannamalai. The attached Navaratri decorations and Sri Vidya havan worship speak for themselves for the greatness of this great Devi Upasaka.
Between 6:30 AM and 6:40 AM there was some commotion as devotees were standing in the steps of the Ayyankulam tank. Some twenty people slipped and fell in the Pond. Many of them were rescued but some were caught in the sludge below the water and lost their lives. We pray to Sri Ramana Maharshi to grant peace to his relatives and friends in this difficult time.
Aksharamana malai verse 24.
கொடியிட்டு அடியரைக் கொல் உனைக் கட்டிக் கொண்டு எஙன் வாழ்வேன் அருணாசலா!,
Blazoned as the slayer of Thy votaries, how can I survive who have embraced Thee, O Arunachala?
from the fb Ramana Maharishi

190
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: February 05, 2016, 11:51:44 PM »
Arunachala Hill

191
Dear Ravi Sir

Very nice narration of your stay at Ramanashramam and the incidents related to Mr Duruvan.


192
Sri Niranjananda Swamigal Day

There was grand worship at the ashram all through the day concluding with special Sri Chakra Puja in the evening. The birth star of the Master (Punarvasu) happened to coincide with the aradhana of Sri Niranjananda Swamigal's (Bhagavan's brother Sri Chinnaswamigal) and full moon day.
The life of Sri Niranjananda Swamigal was not easy. His brother was a great Jnani who was regarded by many people as father, mother, Guru and God. Even animals like squirrels, cows and monkeys looked upon the Master as a very dear relative. Under these circumstances devotees did not think much of his blood relationship. Thus Sri Niranjananda Swamigal had to assert his authority over people who all felt like a King before the great Master. The grace of Sri Ramana Maharshi sustained him but not without his having to face many seeming challenges. A wonderful temple Mathrubutheswara temple - stands testimony to his dedicated service for decades to Sri Ramana ashram.

Sri Sadasiva Swami recalls with a sense of thrill his association with Sri Niranjanananda Swami. It is well-known that the Sarvadhikari was a vigilant task-master, who would not tolerate neglect of one's duty on any account. When the Sarvadhikari on one occasion found fault with Sri Sadasiva Swami he had to leave the Ashram in silent indignation. He walked all the way to Tirukoilur, twenty miles off and he could walk no more. When he went to the railway station and got into the train, whom should he find but the Sarvadhikari who was on a trip to Tiruchuli, Bhagavan's birthplace ! Sri Niranjanananda Swami lovingly took him along to Tiruchuli. And, the latter was convinced that there was nothing but love in the heart of the former. This generated an attitude of love and reverence to Sri Niranjanananda Swami in this devotee and no wonder he had the opportunity to serve him in his last days.

from the fb Ramana Maharishi

193
Health issues / Re: Health issues
« on: January 23, 2016, 06:21:57 PM »
Dear Graham

May Lord Ramana Bhagavan's grace showers on you to relieve  the painHEALING GRACE
By M. V. Ramaswami Iyer

IN the year 1907 I went to Tiruvannamalai to have darshan of Bhagavan. I climbed up to the Virupaksha cave. In order to safeguard Bhagavan from the intruding pilgrims of the Kartikai festival, one Krishnayya kept guard at the gate of the cave. So I had to wait outside till Bhagavan came out. He soon came out and went away without even glancing at me. I followed and overtook him. He stopped and looked at me. Words poured out of my mouth, "I am suffering, beset with many diseases. Have mercy on me". He replied, "I am neither a physician nor a magician. What can I do or tell you". Anguish welled up from the depths of my heart, and I said, "I came because I heard of your greatness. Will not my good luck be as great"? He looked at me for a long moment and said, "Go home, have courage. No harm will come to you". And he waved his hand in a peculiar way. Somehow it gave me hope.

Soon I settled at Tiruvannamalai and thus began my daily visits to Bhagavan, sometimes staying for the night with him. One day Bhagavan was sitting all alone in front of Virupaksha cave. A strange emotion got hold of me and I asked him in English, "My Lord, Jesus and other great souls have come down to earth to save sinners like me. Is there hope for me"? Bhagavan seemed moved by my cry of distress. He came closer and said in a quiet voice, "Yes, there is hope, there is hope."

Bhagavan and Yogi Ramaiah

When I returned home a song welled up in my mind and I wrote it down. Since then I wrote songs by Bhagavan's grace. When I brought my first song to Bhagavan and recited it before him, he gave me some instructions in prosody and illustrated them with examples from great Telugu poets. Since them I wrote songs and poems without much thought or effort all the years until Bhagavan's samadhi. Then the spring dried up, for it was not a gift I brought with me. It was all His grace.

My physical ailments tormented me so much that on a festival day I was plunged in deep dejection. When Echammal brought some special food in the evening, all except me went to the nearby waterfall to have their meal. Everything was pleasant and joyous but my mind was full of darkness and my body full of pain. Bhagavan sent Vasudeva Sastri to call me. I said that the rich food did not agree with me and that I had to stick to my diet. As I spoke my head turned towards Bhagavan as if impelled by some superior force and I saw him beckon to me. I went near and sat down. I was served various dishes. I had no courage to eat and was sitting gloomily when Bhagavan said, "Eat". All fear gone, I started eating and had my first hearty meal in many years. That night I had a sound sleep.

In the morning I felt strong and healthy. My dyspepsia had disappeared completely and my heart overflowed with gratitude. Bhagavan's grace continued to manifest in my life and helped me overcome all family problems. When I was transferred to Berhampore I was afflicted with boils on my legs. The pain was terrible and all medication failed. I had a fixed idea that only Arunachala could help me. One day I was surprised to find two Brahmins from Tiruvannamalai standing at my door. When I asked who knocked they replied, `Arunachala'. They were on their way to the North and had been asked by Bhagavan to break journey at Berhampore and meet me. When they saw my pitiable condition they made a paste of tamarind mixed with some fragrant gum and smeared my legs with it. The next day there was no trace of boils. It was then that I composed the song Saranagati in praise of the Holy Feet of Bhagavan, my only refuge. This famous song has often been sung by devotees for invoking the grace of Bhagavan.TRANSLITERATION OF SARANAGATHI SONG
(Raga: Navaroj -- composed by Manavasi V. Ramaswamy Iyer in 1914)
Pallavi

Saranagathi Un Para Nan
Inippugathunaithan Yedu
Nee Pugalai --

(Saranagathi)
Anupallavi

Smaranath Gathi Phala Arunachala Nirai
Ramana. . . Karuna. . . Varuna
(Saranagathi)
Saranam

Tharunam Idu Vanro Karunai Nokkave
Kalaharanam Aakkidil Haa Haa En Seiven
Thunbai Neekki Inbai Alikka En Anba
Innam Paramukham Ennal Thaladayya
Sri Vediya
(Saranagathi)

194
Arunachala / Re: Photos of Bhagavan and Arunchala Temples
« on: January 19, 2016, 04:59:51 PM »
Urchavamphoto

195
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 19, 2016, 11:19:27 AM »
Dear Nagaraj sir

Excellent Photo  of Sri Bhagavan

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 78