Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 150
91
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: August 02, 2017, 10:31:31 PM »

அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்மா;ப்ரஹ்மைவாகமஸ்மி

சொன்னவர்; ஸ்ரீமடம் பாலு.
தொகுப்பாளர்;டி.எஸ்.கோதண்டராம சர்மா
தட்டச்சு;வரகூரான் நாராயணன்.

?சில யோகிகள்,சித்த புருஷர்கள் பல காலம் வரைஸ்நானம் செய்வதில்லை. ஜபம்,தவம் செய்வதில்லை. ஆகார நியமங்களும் கிடையாது.

ஆனால், அவர்கள், பல அமானுஷ்யமான காரியங்களைச் செய்து காட்டி நம்மைப் பிரமிக்க வைக்கிறார்கள். செப்பிடு வித்தை மாதிரி வெறும் பொய்த் தோற்றம் இல்லை.

அப்பிடியிருக்க, நாம் ஏன் நாள்தோறும் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.? மடி ? ஆசாரம்; விரதம் ? உபவாசம் என்றெல்லாம்கடைப்பிடிக்கணும்.? நெற்றிக்கு எதற்காகத் திலகம் வைத்துக்கொள்ளணும்.? யோகிகள் திருநீறு இட்டுக் கொண்டார்களா.? நாமம் போட்டுக் கொண்டார்களா.??.?

? இத்தகைய குறும்புத்தனமான கேள்விகளைக் கேட்டார் ஒருவர், பெரியவாளிடம்.

பெரியவாள் பார்வையை எங்கெங்கெல்லாமோ மெல்ல மெதுவாகச் செலுத்திவிட்டு கிட்டத்துக்கு வந்தார்கள்.

?ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யும் போது,

?அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்மா;ப்ரஹ்மைவாகமஸ்மி? என்கிறோம்.

அதாவது ?நமக்குள்ளே பகவான் இருக்கிறார். நான் பரப்ரஹ்ம வஸ்துவாக இருக்கிறேன்? என்கிறோம்.

பகவான் இருக்கிற இடம் பவித்ரமாக இருக்க வேண்டாமா.?

அதனால்தான் ஸ்நானம்-ஸந்த்யை-தேவதார்ச்சனம் முதலியன ஏற்பட்டிருக்கு.

ஈஸ்வரத்ன்மையைஅடைந்துவிட்டமகாபுருஷர்களுக்கு சித்தசுத்தி ஏற்பட்டு விட்டதால், ஸ்நானம் -ஜபம் ? ஆசாரம் போன்றவை தேவையில்லை!?

கேள்வி கேட்டவர்,முற்றிலும் சந்தேகம் நீங்கியவராய்,

பெரியவர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டுப் போனார்

92
General topics / Re: Can we consider pooja as a vasana?
« on: August 02, 2017, 09:06:36 PM »
'Letters from Sri Ramanasramam', Letter 55 ('Guri (Concentration) Alone is the Guru (the Preceptor)':
Yesterday morning Yogi Ramiah questioned Bhagavan thus: ?Swami, some disciples of Sai Baba worship a picture of him and say that it is their Guru: How could that be? They can worship it as God, but what benefit could they get by worshipping it as their Guru?? Bhagavan replied, ?They secure concentration by that.? The Yogi said, ?That is all very well, I agree. It may be to some extent a sadhana in concentration. But isn?t a Guru required for that concentration?? ?Certainly, but after all, Guru only means guri, concentration? said Bhagavan. The Yogi said, ?How can a lifeless picture help in developing deep concentration? It requires a living Guru who could show it in practice. It is possible perhaps for Bhagavan to attain perfection without a living Guru but is it possible for people like myself??
?That is true. Even so, by worshipping a lifeless portrait the mind gets concentrated to a certain extent. That concentration will not remain constant unless one knows one?s own Self by enquiring. For that enquiry, a Guru?s help is necessary. That is why the ancients say that the enquiry should not stop with mere initiation. However, even if it does, the initiation will not be without benefit. It will bear fruit some time or other. But there should be no ostentation in this initiation. If the mind is pure, all this will bear fruit; otherwise, it goes to waste like a seed sown in barren soil,? said Bhagavan.
?I don?t know, Swami. You may say that a hundred times or a thousand times. To be sure of one?s own progress, a living Guru like you is required. How can we give the status of a Guru to a lifeless portrait?? he said. With a smile on his face, Bhagavan said, ?Yes, yes,? nodding his head and then kept silent. Brother, all I can say is that that smile and that silence were radiant with knowledge and wisdom. How can I describe it?

93
General topics / Re: Can we consider pooja as a vasana?
« on: August 02, 2017, 08:24:28 PM »
Dear Kskat

Thanks for opening this topic .Kanchi Mahaswamigal and Sringeri Acharaya's and teachers in the Adi Shankara Parampara have laid great stress on daily puja's and they are all meant only to purify the mind receive blessings of the God to remove the obstacles in our day to day life . In the sankalpa we use the term "durithaa kshayadwara sree parameswara prityartam " and that itself clears the reason why we do the daily puja i.e to remove the duritas and to receive blessings of the Lord .
Prayer being an action and it never goes waste ( every action produces a reaction and prayer being a positive action produces a positive reaction ) and might be its effects is not visible but it does produce the effects .

94
Welcome back srkudai

Thanks for your links . Thich Nhat Hanh is one of my favorites .

95
General topics / Pointers to Presence
« on: August 01, 2017, 08:28:37 PM »
In this thread I will be sharing the quotes that are basically Pointers to Presence and I will not be giving the names of the people who said that same ( it is from a combination of many Teachers from the East and West , Traditional and Non Traditional ) and it does not matter from whom it is taken and just read and reflect on it .Pointer-1


"The flowering of Presence from within is like the mustard seed that Jesus spoke of. At first it seems small and delicate. But if it is nurtured, the roots of Presence go deeper and deeper into the earth, and the branches of Presence reach higher and higher into the sky. Then the wind blows, the rain falls, but it is impossible to shake you out of Presence. You nurture the seed of presence every moment that you are present."

96
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 01, 2017, 12:19:34 AM »
Visit not miracle-mongers and those who exibit occult powers. These men are stragglers from the path of Truth."

~ Sri Ramakrishna Paramahansa


97
General Discussion / Re: material pursuits and sadhana
« on: July 31, 2017, 10:30:37 PM »
The Wise, who know that all worldly experiences are formed by prarabdha alone, never worry about their life?s requirements. Know that all one?s requirements will be thrust upon one by prarabdha, whether one wills them or not.
('Guru Vachaka Kovai', v. 150)

98
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 30, 2017, 11:30:31 AM »
Whenever you get that thought of difficulty, dispose of it altogether by trying to find out whence it arises.
Q. Can I realize the Self? It looks so difficult.
A. You are already the Self. Therefore realization is for everyone. Realization knows no difference in the aspirants. This very doubt if I can realize or the feeling I have not realized, are the obstacles. Be free from these also.
Q. Nevertheless unless I have the experience, how can I be free from these conflicting thoughts?
A. These are also in the mind. They are there because you have identified yourself with the body. If this false identity drops away, ignorance will vanish and truth be revealed.
- Conscious Immortalit

99
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 29, 2017, 08:49:33 AM »
In fact there may not be found any single individual in the world possessing all the qualities in perfection necessary for a mumukshu [mature soul] as mentioned in the Yoga Sutras etc.
Still pursuit of Atmajnana should not be abandoned. Everyone is the Self by aparoksha [immediate or direct knowledge], although he is not aware, but identifies the Self with the body and feels miserable.
- Conscious Immortality

100
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 29, 2017, 08:37:45 AM »
A level of mental maturity is reached when nothing external is of any value and the heart is ready to relinquish all. Then the real has a chance and it grasps it. Delays, if any, are caused by the mind being unwilling to see or to discard.
-I AM THAT ch 98

101
General Discussion / Re: material pursuits and sadhana
« on: July 27, 2017, 07:16:53 PM »
Quote
I have seen this sort of a thing first hand ...when my younger sister lost her only son aged 17 in a tragic road accident on the treacherous Tanjore-Kumbhakonam highway.

Dear Sri Ravi

On reading the above line especially the highlighted one I was reminded of an incident that happened with me during Dec 2009  when I was on a visit to Tanjore , Kumbakonam Temples along with my brother ( from USA ) and mother . We halted at a hotel in Tanjore and finished seeing the Brihadeeswar Temple and planned to go night by Car to Kumbakkonam . My brother was feeling sick ( due to outside food  etc ) and so we checked in with a local Doctor there and he told not to worry and prescribed some medicines and he asked where we were staying we told we  were staying in a Hotel and will soon be checking out and going to Kumbakonam by Car at Night and he firmly told us not to travel at night and we laughed and told that it is just 45 mts and he got angry and  told us very STERNLY whether it is 45 mts or 4 mts please do not go at night and better to go next day morning after 7 am .I personally found it amusing why he is making such a fuss ( I was not aware of the road condition in those areas as I am going there after a long time ) and  told my mother that let us not listen to him and continue our journey and my mother felt that we must not take that warning lightly as it was given by the Doctor in a firm tone and so we just obeyed it . Now after reading your line I can guess now why the Doctor told that way .
Quote
I rarely share personal stories...it is just to say that this 'book' called 'The Kathamrita' or 'The Gospel of Sri Ramakrishna' is not just a  'Book' but is something of a boon...it provides satsangh with the Master...and there is no aspect of spiritual life that is not covered here...and most importantly it caters to both lay devotees as well as Ripe devotees...I have personally seen any number of people drawing inspiration from this inexhaustible resource.

True . One always finds this book very refreshing inspite of repeated reading and it has a message for everyone young and old .


102
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 27, 2017, 02:53:30 PM »
No matter what happens to your body, meditate. The body is a treacherous friend. Give it its due; no more. Never go to sleep at night until you have communed with God. Your body will remind you that you have worked hard and need rest, but the more you ignore its demands and concentrate on the Lord, the more you will be filled with joyous life. Then you will know that you are not the body. MEDITATE UNCEASINGLY that you quickly behold yourself as the Infinite Essence, free from every form of misery. Cease being a prisoner of the body, using the secret of Meditation and learn to escape into the Spirit.
- Paramahansa Yogananda

103
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: July 26, 2017, 10:20:04 AM »
Deep Devotional rendering of Sri Maha Periyava Prayer Song by Disciple of Dr. ML Vasantha Kumari - cant express in words the powerful emotion listening to this song generates .

https://www.youtube.com/watch?v=lxUTVQ3Bh48

104
General Discussion / Re: material pursuits and sadhana
« on: July 25, 2017, 08:35:13 PM »

Dear Friends

The question asked by Kskat is something that does not have right or wrong answers ir-respective of whether they are answered with quotes or without quotes . The discussion here is an ongoing process for all of us to help develop more clarity inspite of the fact that many of the questions may seem repetitive . That is  part of the sadhana .

105
General Discussion / Re: material pursuits and sadhana
« on: July 21, 2017, 08:53:44 PM »

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 150