Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 169
826
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: March 05, 2016, 06:38:38 PM »
அனைவருக்குமான நாமம் by Maha Periyava

அவ்வைப் பாட்டி செய்திருக்கிற நூல்களில் ?நல்வழி? என்பது ஒன்று. என்ன ஜாதி, என்ன மதம் என்றெல்லாம் கேட்காமல் மநுஷ்யராகப் பிறந்த எல்லாருக்குமான நீதிகளை அதில் சொல்லியிருக்கிறது. இப்படி நூலில், ?சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்போர்க்(கு) அவாயம் (அபாயம்) ஒரு நாளுமில்லை? என்று வருகிறது. அதனால் சிவநாமம் ஸகல ஜனங்களுக்கும் ஏற்பட்டது என்று தெரிகிறது. ஜாதி ப்ரஷ்டம் பண்ணி வைக்கப்பட்ட சண்டாளன்கூட சிவநாமம் சொல்ல வேண்டுமென்றிருக்கிறது. ஸ்ரீருத்ரத்தில் பரமேஸ்வரனை நாய், நாய் தின்னுகிறவன் உள்பட எல்லாமாகச் சொல்லியிருப்பதாலேயே அவனுடைய நாமா எல்லோருக்கும் ஸொத்து என்று தெரிகிறது.

827
General topics / Re: Quotes of Sri Nisargadatta Maharaj
« on: March 05, 2016, 06:23:25 PM »
If you just try to keep quiet, all will come ? the work, the strength for work, the right motive.

Must you know everything beforehand? Don?t be anxious about your future ? be quiet now and all will fall in place. The unexpected is bound to happen, while the anticipated may never come.

Don?t tell me you cannot control your nature. You need not control it. Throw it overboard. Have no nature to fight, or to submit to. No experience will hurt you, provided you don?t make it into a habit.

Of the entire universe you are the subtle cause.
All is because you are.
Grasp this point firmly and deeply
and dwell on it repeatedly.
To realize this as absolutely true,
is liberation.

- I AM THAT, ch 53

828
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: March 05, 2016, 06:18:15 PM »
நாளை மஹாப்ரதோஷம்! சிவராத்ரிக்குமுன்
வரும் ப்ரதோஷம் மிகச் சிறந்ததாகக் கருதப்
படுகிறது!

சிவ பக்தி*....பெரியவா அருளுரை.

''सवे वेदा यद्पदमानन्ति ''

{ஸர்வேவேதா யத்பதம் ஆமனந்தி } முதலிய ச்ருதிகளால்
நாம் அறிவது என்னவென்றால் எல்லா யோகிகளும்
ரிஷிகளும் மற்றுமுள்ள ஞானிகளும் ஒன்றையே
அடைய விரும்புகிறார்கள். அந்த ஒன்று என்னவென்றால்
ஓம் என்பதுதான் ஓம் என்பது பற்றி மாண்டூக்ய உபனிஷத்தில்
விரிவாகவும் ஸ்பஷ்டமாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

शान्तम् शिवम्,अद्वैतम्, चतूर्थम् मन्यन्ते ,आत्मा स विझेय:

சாந்த, சிவம், அத்வைதம் சதுர்த்தம் மன்யந்தே ,
ஆத்மா ஸ விஜ்ஜேய:||

அதாவது , அந்த ப்ரம்மம் எல்லாம் ஒடுங்கினதும், சிவமென்று
குறிக்கத்தக்கதும்,இறண்டற்றதும், விச்வதைஜஸப்ராஜ்ஞனுக்கு
மேலானதுமாக இருக்கின்றது.

வித்யாஸு ச்ருதிருத்க்ருஷ்டா ருத்ரைகாதசினி ச்ருதௌ
தத்ர பத்மாக்ஷரீ தஸ்யாம் சிவ இத்யக்ஷரத்வயம்||

வேதங்களுள் யஜுர்வேதம் முக்கியமானது. அதற்குள்
அதன் மத்ய பாகமாகிற நாலாவது கண்டம் முக்யமானது.
அதற்குள்ளும் மத்ய பாகமான நாலாவது ப்ரச்னம்
ஸ்ரீருத்ரம் மிக முக்கியமானது.அதற்குள்ளும் நம:சிவாய
என்ற பஞ்சாக்ஷர மத்தியிலிருக்கிறது. அதன் மத்தியில்
சிவ என்ற இரண்டு அக்ஷரம் அடங்கியிருக்கிறது. இதையே
ஜீவரத்னமென பெரியோர்கள் சொல்வார்கள். இதனை
ஸ்ரீ அப்பைய தீக்ஷிதர் அவர்கள் ப்ரம்ம தர்க்க ஸ்தவத்தில்
சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த ப்ரம்மம் சிவஸ்வரூபம்
என்று தெரிகிறது.
அப்படிப்பட்ட சிவ ஸ்வரூபத்தை ஆராதிப்பதற்கு அடையாளமாக
சிவ பக்தர்களெல்லாம் ஐந்துவிதமான காரியங்களைச் செய்து
கொண்டிருக்கவேண்டும்.

1)விபூதி பூசிக்கொள்ளுதல்

2)ருத்ராக்ஷம் அணிதல்.

3)பஞ்சாக்ஷர மந்த்ரத்தை ஜபித்தல்
பஞ்சாக்ஷர உபதேசம் பெறாதவர்கள் சிவ
என்ற நாமாவை ஜபித்தல்.

4)வில்வபத்ரத்தால் சிவனை பூஜை செய்தல்

5)ஹ்ருதயத்தில் சதா சிவனை த்யானம் செய்தல்.

இவை ஒவ்வொன்றும் ஈச்வரனுக்கு விசேஷப்ரீதியைக்
கொடுக்க வல்லது.
விபூதி என்றால் ஐஸ்வர்யம் என்று பொருள். இதையே
ஈச்வரன் உடலில் பூசிக் கொண்டிருக்கிறார். இது அக்னியில்
எரிக்கப்பட்டு சுத்தி செய்யப்பட்டது.
ருத்ராக்ஷம் என்பது சிவனின் மூன்றாவது கண். அவர்
ஒருவர்தான் உலகத்தின் நடுவில் கண்ணுடன் உடையவர்.
லக்ஷ்மி உலகத்தில் ஐந்து இடங்களில் வசிக்கிறாள்.
அவை1)வில்வம்2)பசுவின் பின்புறம்,3)பதிவ்ரதையின்
ஸீமந்தம், 4)யானையின் மஸ்தகம், 5)பத்மம்.

லக்ஷ்மி நிவாச ஸ்தானங்களில் வில்வமும் ஒன்று .
ஆதலால் அதைக்கொண்டு செய்யும் பூஜையினால் சிவன்
சந்தோஷிப்பார். அதனால் எல்லாரும் பாஹ்யாராதனம்
செய்வதுடன் ஸதா சிவ சிவஸ்வரூபத்தை ஹ்ருதயத்தில்
த்யானம் செய்யவேண்டும்.

பெரியவா 11-10-32 ல் செய்த அருளுரை

ஜய ஜய சங்கரா.....

831
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 05, 2016, 01:08:14 PM »
CONVERSATIONS WITH ANNAMALAI SWAMI

Q: I have read many accounts of Gurus and saints giving blessings. I cannot quite understand what this blessing is. Is

it that the saint gives out or releases some energy from within himself? Does he make an agreement for something to

happen within consciousness? How does it work?

AS: To have love towards another human being is a blessing and
to have anger towards him is a curse.

Q: Does this mean that when we love a Guru we are attracting his blessings? Is it one's karma that one should meet a

Guru and love him?

AS: One only comes into contact with a sage when one's good
karmas bear fruit. Only those who have accumulated good karma from many lives get the chance to meet and love a sage.

Q: Is the blessing that one receives from a sage part of one's destiny? Can the sage give a blessing that will take

away part of one's karma or change it in some way?

AS: The blessing of a jnani reduces the intensity of one's prarabdha karma [the karma which must be experienced in the
present life]. Even though it does not change the karma, it reduces its intensity. Being under the protection of the

Guru is a little like being under the shade of a big tree. When a person who has been out in the sun rests under a

tree, his discomfort is slightly alleviated.

- LWB, p. 284

832
General topics / Re: Quotes of Sri Nisargadatta Maharaj
« on: March 03, 2016, 01:07:11 PM »
It is the mind that imagines that it does not know and then comes to know. Reality knows nothing of these contortions. Even the idea of God as the Creator is false. Do I owe my being to another being? Because ?I am? all ?is?.

My teacher told me to hold on to the sense ?I am? tenaciously and not to swerve from it even for a moment. I did my best to follow his advice and in a comparatively short time I realized within myself the truth of his teaching. All I did was to remember his teaching, his face, his words constantly. This brought an end to the mind, in the stillness of the mind I saw myself as I am ? unbound.

- I AM THAT

838
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 15, 2016, 01:24:50 PM »
All I can say is ?I am?, all else is inference. But the inference has become a habit. Destroy all habits of thinking and sleeping.

The sense ?I am? is a manifestation of a deeper cause, which you may call self, God, Reality or by any other name. The ?I am? is in the world but it is the key which can open the door out of the world.

- I AM THAT ch. 44

839
General Discussion / Re: Swami Sivananda's Teachings and Quotes
« on: February 12, 2016, 12:30:18 PM »

840
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 12, 2016, 07:47:09 AM »
CONVERSATIONS WITH ANNAMALAI SWAMI
The ego is just like a ghost, it has no real form or its own. If
you see what the ego really is by enquiring ?Who am I?' it will simply run away. The mind has no substance and no form. It exists only in the imagination. If you want to get rid of something that is imaginary, all you have to do is cease to imagine it.
Alternatively, if you can be continuously aware that the mind and all its creations only exist in your imagination, they will cease to delude you and you will cease to be troubled by them.
For example, if a magician creates a tiger, you need not be afraid of it because you know that he is only trying to trick you into believing that it is a real and dangerous tiger. If you don't believe that the tiger is real or dangerous, you don't get afraid.
When the cinema was first introduced here some village people
became afraid when they saw things like fire on the screen. They ran away because they believed that the fire would spread and
burn the theatre down.
When you know that everything that is happening is only appearing on the screen of consciousness, and that you yourself are the screen on which it all appears, nothing can touch you, harm you or make you afraid.
People who believe in the reality of the world are really no
better than people who build dams to catch the water that they see in a mirage.

- LWB

Pages: 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 169