Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 150
766

Vallalar had the highest regard for Saint Manickavachagar and Thiruvachagam and the following verses of Vallaar from Thiruarutpa proves the same

"வான்கலந்த மாணிக்கவாசக! நின் வாசகத்தை
நான்கலந்து பாடுங்கால், நற்கருப்பஞ்சற்றினிலே
தேன்கலந்து, பால்கலந்து, செழுங்கனித் தீஞ்சுவை கலந்து,என்
ஊன்கலந்து, உயிர்கலந்து, உவட்டாமல் இனிப்பதுவே!"

"வாட்டமிலா மாணிக்க வாசக நின் வாசகத்தை
கேட்டபொழு தங்கிருந்த கீழ்ப்பறவை சாதிகளும்
வேட்டமுறும் பொல்லா விலங்குகளும் மெய்ஞ்ஞான
நாட்டமுறும் என்னிலிங்கு நானடைதல் வியப்பன்றே!."
- வள்ளலார் சுவாமிகள்.


Here is the audio/video link of the above verses


https://www.youtube.com/watch?v=dtQcp8bPGVI

767
Vallalar had the highest regard for Saint Manickavachagar and Thiruvachagam and the following verses of Vallaar from Thiruarutpa proves the same

"வான்கலந்த மாணிக்கவாசக! நின் வாசகத்தை
நான்கலந்து பாடுங்கால், நற்கருப்பஞ்சற்றினிலே
தேன்கலந்து, பால்கலந்து, செழுங்கனித் தீஞ்சுவை கலந்து,என்
ஊன்கலந்து, உயிர்கலந்து, உவட்டாமல் இனிப்பதுவே!"

"வாட்டமிலா மாணிக்க வாசக நின் வாசகத்தை
கேட்டபொழு தங்கிருந்த கீழ்ப்பறவை சாதிகளும்
வேட்டமுறும் பொல்லா விலங்குகளும் மெய்ஞ்ஞான
நாட்டமுறும் என்னிலிங்கு நானடைதல் வியப்பன்றே!."
- வள்ளலார் சுவாமிகள்.


Here is the audio/video link of the above verses
[/color]

https://www.youtube.com/watch?v=dtQcp8bPGVI

768

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்  Complete Text in Tamil is given in this link :


http://www.thiruarutpa.org/thirumurai/v/T316/tm/arutperunjjoothi_akaval

769
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 22, 2015, 06:11:21 PM »
இதுதான் வாழ்க்கை - Pattinathar's song on a souls life from Birth to Death

வாழ்வில் பெரும் ஆசை.அகந்தை.கோபம் ...வரும்போது இப்பாடல்வரிகள் மனதிற்கு அமைதியைத்தந்து நெறிபடுத்தும் .மானுட வாழ்க்கைப் பயணத்தை இதைவிடத் தெளிவாக வேறு யார் அல்லது எந்த நூல் சொல்லிவிட முடியும்?

The link to the song of Pattinathar is given below :
https://www.youtube.com/watch?v=5Q8LJk11nq8

Here is the text of the above song in Tamil

உடற்கூறு வண்ணம்

ஒரு மட மாதும் ஒருவனும் ஆகி
இன்ப சுகம் தரும் அன்பு பொருந்தி
உணர்வு கலங்கி ஒழுகிய விந்து
ஊறு சுரோணித மீது கலந்து
பனியிலோர் பாதி சிறு துளி மாது
பண்டியில் வந்து புகுந்து திரண்டு
பதுமரரும்பு கமடம் இதென்று
பார்வைமெய் வாய்செவி கால்கைகள் என்ற
உருவமும் ஆகி உயிர் வளர் மாதம்
ஒன்பதும் ஒன்றும் நிறைந்து மடந்தை
உதரமகன்று புவியில் விழுந்து
யோகமும் வாரமும் நாளும் அறிந்து

ஒளிநகை ஊறல் இதழ் மடவாரும்
உவந்து முகந்திட வந்து தவழ்ந்து
மடியில் இருந்து மழலை மொழிந்து
வா இரு போ என நாமம் விளம்ப
உடைமணி ஆடை அரைவடம் ஆட
உண்பவர் தின்பவர் தங்களொடுண்டு
தெருவினிலிருந்து புழுதி அளைந்து
தேடிய பாலரடோடி நடந்து
அஞ்சு வயதாகி விளையாடியே

உயர்தரு ஞான குரு உபதேசம்
முத்தமிழின் கலையும் கரை கண்டு
வளர்பிறை என்று பலரும் விளம்ப
வாழ் பதினாறு பிராயமும் வந்து
மதனசொரூபன் இவன் என மோக
மங்கையர் கண்டு மருண்டு திரண்டு
வரிவிழி கொண்டு சுழிய எறிந்து
மாமயில்போல் அவர் போவது கண்டு
மனது பொறாமல் அவர் பிறகோடி
தேடிய மாமுதல் சேர வழங்கி

வளமையும் மாறி இளமையும் மாறி
வன்பல் விழுந்திருகண்கள் இருண்டு
வயது முதிர்ந்து நரைதிரை வந்து
வாதவிரோத குரோதமடைந்து
செங்கையில் ஓர் தடியும் ஆகியே

வருவது போவது ஒருமுதுகூனும்
மந்தி எனும்படி குந்தி நடந்து
மதியும் அழிந்து செவிதிமிர் வந்து
வாய் அறியாமல் விடாமல் மொழிந்து
கலகலவென்று மலசலம் வந்து
கால்வழி மேல்வழி சார நடந்து

கடன்முறை பேசும் என உரைநாவும்
உறங்கிவிழுந்து கைகொண்டு மொழிந்து
கடைவழி கஞ்சி ஒழுகிட வந்து
பூதமும் நாலு சுவாசமும் நின்று
நெஞ்சு தடுமாறி வரும் நேரமே

வளைபிறை போல எயிரும் உரோமம்
முன்சடையும் சிறுகுஞ்சியும் விஞ்ச
மனதும் இருண்ட வடிவும் இலங்க
மாமலை போல் யமதூதர்கள் வந்து
வலைகொடு வீசி உயிர்கொடு போக
மைந்தரும் வந்து குனிந்தழ நொந்து
மடியில் விழுந்து மனைவி புலம்ப
மாழ்கினரே இவர் காலமறிந்து

வரிசை கெடாமல் எடும் எனஓடி
வந்திள மைந்தர் குனிந்து சுமந்து
கடுகி நடந்து சுடலை அடைந்து
மானிட வாழ்வென வாழ்வென நொந்து
விறகிடமூடி அழல் கொடுபோட
வெந்து விழுந்து முறிந்து நிணங்கள்
உருகி எலும்பு கருகி அடங்கி
ஓர்பிடி நீறும் இலாத உடம்பை
நம்பும் அடியேனை இனி ஆளுமே?..

-பட்டினத்தார்

770
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 22, 2015, 06:03:13 PM »
Saint Pattinathar came for performing the last rites of his mother and sung a beautiful song that is still sung during some  death ceremonies in Tamil Nadu .
This video links shows Pattinathar's emotions during the death of his mother and the wonderful song that he rendered  comes midway in this video and it talks about the journey of a human soul from birth to death and says  finally everyone ends up only as a fistful of ashes .
Though saints are said to be free of family attachments  , when it comes to Mother all great saints be it Adi Shankara , Bhavagan Ramana and also saint Pattinathar  had a special consideration for their respective mothers as shown in this song . A very emotional and Philosophical song .


https://www.youtube.com/watch?v=BZP4DkP2Dr8

Note : The next post contains the full song with the verses in Tamil

771
General topics / Potri Thriu Agaval from Thiruvachagam
« on: July 22, 2015, 03:26:12 PM »
  Potri Thriu  Agaval  of Saint Manickavachagar from Thiruvachagam  is  a poem of salutations to the God using the Agval ("Agaval? is a form of blank verse, close to speech.) style.  After giving an introduction the,  author   goes on  to salute the Lord using several of his attributes and residences. In the first part  Manikkavasagar express how a human being form from woom and pass through several obstacles through his life like maya, karma, and relatives against gaining sprituality and how Lord Shiva, bless him towards sprituality. In part two and three he praised Lord Shiva by stating his nature. I felt that it is a remarkable prayer.
Here is the link to audio rendering of this beautiful song :
https://www.youtube.com/watch?v=BTYmGkbB3Ww

Here is a link to the English Translation and Transliteration of the same

http://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/s63.htm


772

Arutperunjothi Agaval - Saint Ramalinga Swamigal's Masterpiece - 1596 verses in Pure Tamil written by him on a single night and that book with his handwriing is still kept in Vadalur .  What is  Arunachala Akshara ManaMalai to Ramana Devotess , Arutperum Jyothi Aghaval is to Vallalar's devotees .
A beuatiful rendering of this Arutperum Joythi Aghaval is given here but being 1596 verses it is a very long song and takes nearly 2 hours for complete chanting .


https://www.youtube.com/watch?v=P_kQ5-BV53Y

773
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 19, 2015, 09:08:03 PM »
The following incident illustrates the disappearence of some people in the form of light after death . Bhagavan himself has illustarted the case of saint Manickavachagar and recently even Saint Ramalinga Swamigal also it seems disappeared as light ( though some people context the authencity of the same ) .But saint Ramalinga Swamigal was a great devotee of Saint Manicka Vachagar and always used to have Thiruvachagam book by his side .

DISSOLVED IN LIGHT

Maharshi was reading G. U. Pope?s translation of Tiruvachakam and came across the stanzas describing the intense feeling of bhakti as thrilling the whole

frame, melting the flesh and bones, etc.

He remarked: ?Manickavasagar is one of those whose body finally resolved itself in a blazing light, without leaving a corpse behind.?
Another devotee asked how it could be.

Maharshi said the gross body is only the concrete form of the subtle stuff - the mind. When the mind melts away and blazes forth as light, the body is

consumed in that process. Nandanar is another whose body disappeared in blazing light.

Maj. Chadwick pointed out that Elisha disappeared in the same way. He desired to know if the disappearance of Christ?s body from the tomb was like that.

M.: No. Christ?s body was left as a corpse which was at first entombed, whereas the others did not leave corpses behind.

In the course of conversation, Maharshi said that the subtle body is composed of light and sound and the gross body is a concrete form of the same.

The subtle body of the Creator is the mystic sound Pranava, which is sound and light. The universe resolves into sound and light and then into

transcendence - Param.

- Talk 215.

774
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 16, 2015, 02:13:22 PM »

775
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 15, 2015, 09:47:25 AM »

776
General Discussion / Re: Articles,Interviews,News
« on: July 11, 2015, 09:41:07 PM »
Nochur Sri Venkataraman will deliver talks (in Tamil) on Sri Bhagavan?s ULLADU NARPADU ANUBANDHAM (Supplementary to Forty Verses) from 12th July 2015 to 18th July 2015 between 9.30 a.m. to 11.00 a.m at the Granthalaya (Library Complex). Live webcast of the talks can be viewed at www.gururamana.net If occasionally the screen freezes please refresh the screen by pressing the button F5.

777
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 08, 2015, 04:15:47 PM »

778
General topics / Re: Have I found my Guru?
« on: June 30, 2015, 09:00:25 AM »
Quote
The upshot of the whole teaching is that it is not at all necessary to forge and solemnize a guru-disciple relationship with any person,but what is important is to recognize the guru principle in operation -and this principle can operate even through a so called  'ordinary' person if the disciple is ready.

That is the key i.e to recognize the Guru Principle in operation .

779
General Discussion / Re: The Significance of Ekadasi
« on: June 29, 2015, 03:01:04 PM »
Ekadasi dates from July 2015 - Dec 2015


12    July    (Sunday)    Parama Ekadashi
27    July    (Monday)    Devshayani Ekadashi
10    August    (Monday)    Kamika Ekadashi
26    August    (Wednesday)    Shravana Putrada Ekadashi
08    September    (Tuesday)    Aja Ekadashi
24    September    (Thursday)    Parsva Ekadashi
08    October    (Thursday)    Indira Ekadashi
23    October    (Friday)    Papankusha Ekadashi
24    October    (Saturday)    Gauna Papankusha Ekadashi
Vaishnava Papankusha Ekadashi
07    November    (Saturday)    Rama Ekadashi
22    November    (Sunday)    Devutthana Ekadashi
07    December    (Monday)    Utpanna Ekadashi
21    December    (Monday)    Mokshada Ekadashi

780
General Discussion / Re: The Significance of Ekadasi
« on: June 29, 2015, 02:58:08 PM »
Well many people say who can fast on Ekadasi and what about those who are working etc . The following account is by a Kanchi Mahaperiva devotee on his experience last year in Pune and that incident is self explanatory as how still people maintain fast during exadasi .

Spurce : It is in one of the comments from the above article in Tamil

Here is the incident :


I had been to Pune a couple of years back. As many would be aware, there are eight famous Pillayar temples in Maharashtra called the Ashta Ganapathy. One of the eight is about 25 kms from Pune and I decided to visit that temple ? the Pillayar there is really beautiful and is called Theyur Chintamani.

I took an auto from my hotel and it took about an hour or so to reach the temple. I requested the auto driver to stay there so that he could drop be back and he agreed.

Since it was a rather hot day and it would take me atleast half hour to have darshan, I thought I would give some money to the auto driver ? so that he could have some food while waiting.

To my utter surprise though, he politely but firmly refused to take the money. I asked him why.

He said he was fasting that day. When I asked why he was fasting, he looked a bit puzzled as to how I didnt know. He said ? ??Aaj Ekadasi hai? (It is Ekadasi today)!

I felt ashamed that day that I was not fasting.

Just wanted to mention this incident to show how prevalent this practice of fasting during Ekadasi is in many parts of the North ? but seems sadly on the decline in Tamil Nadu.

Pages: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 150