Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 155
1681
This is Vaithyanathar Pathigam by Saint Ramalinga Swamigal from his work ThiruArutpa மூன்றாம் திருமுறை


   அஃதாவது புள்ளிருக்கு வேளூர் வைத்தியநாதப் பெருமானைப் பணிந்து அருள் ஞானம் வேண்டிப் பரவும் பத்துப் பாட்டுக்களைக் கொண்ட பாமாலை என்பதாம்.

    புள்ளிருக்கு வேளூர் வைத்தியநாதப் பெருமான் எழுந்தருளும் திருக்கோயில் திருத்தருமை யாதீனத்தின் அருளாட்சியில் இயங்குவது. செல்வமிக்க பெருங்கோயில்கள் பலவற்றைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்புடைமை பற்றி ஆங்காங்குத் திருமடத்துத் தம்பிரான்களை விடுத்துத் தெய்வப்பணி சீராக நடைபெறச் செய்வது ஆதீனம் புரியும் அறப்பணியாகும். தம்பிரான்கள் பலரும் சைவ வொழுக்கமும் தவநெறியும் சிவஞானமும் சிறக்கப் பெற்றவராவர். வடலூர் வள்ளலார் வேளூர்க்குச் சென்றிருந்த போது, அங்கே இருந்த உலகநாதத் தம்பிரான் சுவாமிகள் வள்ளலாரை வரவேற்று மிக்க அன்பு பாராட்டி மகிழ்ந்தார். யாவராயினும் சிவத்தொண்டரெனின் அவர்களை மெய்யன்புடன் ஏற்று மகிழ்வதும் மகிழ்விப்பதும் சைவச் செந்நெறியாளர்க்கு அறமும் பெரிய ஒழுக்கமுமாகும். சுவாமிகளோடு அளவளாவியிருந்த வள்ளற்பெருமான் தமது சென்னை வாழ்வில் உண்டான அனுபவங்களைத் தம்பிரான் சுவாமிகட்குத் தெரிவிக்கும் முகத்தால் வைத்தியாநாதப் பெருமானை முன்னிலைப் படுத்தி அனுபவத்தால் உண்டான மனநோயைத் தீர்க்கத் தக்க திருவருள் வழங்குக என இப்பதிகத்தில் வேண்டுகின்றார்.

 

      இதன்கண் முதல் நான்கு பாட்டுக்களில் பெண்ணின்பமே பெரிதென வாதிக்கும் உலகாயதக் கொள்கையும், கயவர் கயமையும், காமுகர் செருக்கும், பொய் கூறும் சிறுமையும் நோயாய் மக்களை வருத்துவது ஒருபாலாக, சைவ மெய்த் தொண்டரை இகழ்வதும், விரத ஞான வொழுக்கங்களை மறுப்பதும், மெய்யன்புடன் வழிபடுவோரையும் சான்றோர்களையும் இகழ்ந்து பேசுவதும் ஒருபால் நிலவுவதை எடுத்தோதி, இறுதியில் இறைவன் திருவடி நீழற் சிறப்பை அழகொழுக வனைந்து கூறுகின்றார்.

 

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
மூன்றாம் திருமுறை
8. வைத்தியநாதர் பதிகம்
புள்ளிருக்கு வேளூர்
( 2418 )
ஓகைமட வார்அல்கு லேபிரம பதம்அவர்கள்
உந்தியே வைகுந்தம்மேல்
ஓங்குமுலை யேகைலை அவர்குமுத வாயின்இதழ்
ஊறலே அமுதம்அவர்தம்
பாகனைய மொழியேநல் வேதவாக் கியம்அவர்கள்
பார்வையே கருணைநோக்கம்
பாங்கின்அவ ரோடுவிளை யாடவரு சுகமதே
பரமசுக மாகும்இந்த
யூகமறி யாமலே தேகம்மிக வாடினீர்
உறுசுவைப் பழம்எறிந்தே
உற்றவெறு வாய்மெல்லும் வீணர்நீர் என்றுநல்
லோரைநிந் திப்பர்அவர்தம்
வாகைவாய் மதமற மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2419 )
உண்டதே உணவுதான் கண்டதே காட்சிஇதை
உற்றறிய மாட்டார்களாய்
உயிருண்டு பாவபுண் ணியமுண்டு வினைகளுண்
டுறுபிறவி உண்டுதுன்பத்
தொண்டதே செயுநரக வாதைஉண் டின்பமுறு
சொர்க்கமுண் டிவையும்அன்றித்
தொழுகடவுள் உண்டுகதி உண்டென்று சிலர்சொலும்
துர்ப்புத்தி யால்உலகிலே
கொண்டதே சாதகம் வெறுத்துமட மாதர்தம்
கொங்கையும் வெறுத்துக்கையில்
கொண்டதீங் கனியைவிட் டந்தரத் தொருபழம்
கொள்ளுவீர் என்பர்அந்த
வண்டர்வா யறஒரு மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2420 )
உம்பர்வான் அமுதனைய சொற்களாற் பெரியோர்
உரைத்தவாய் மைகளைநாடி
ஓதுகின் றார்தமைக் கண்டவ மதித்தெதிரில்
ஒதிபோல நிற்பதுமலால்
கம்பர்வாய் இவர்வாய்க் கதைப்பென்பர் சிறுகருங்
காக்கைவாய்க் கத்தல்இவர்வாய்க்
கத்தலில் சிறிதென்பர் சூடேறு நெய்ஒரு
கலங்கொள்ள வேண்டும்என்பர்
இம்பர்நாம் கேட்டகதை இதுவெண்பர் அன்றியும்
இவர்க்கேது தெரியும்என்பர்
இவைஎலாம் எவனோஓர் வம்பனாம் வீணன்முன்
இட்டகட் டென்பர்அந்த
வம்பர்வா யறஒரு மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2421 )
கல்லையும் உருக்கலாம் நார்உரித் திடலாம்
கனிந்தகனி யாச்செய்யலாம்
கடுவிடமும் உண்ணலாம் அமுதாக்க லாம்கொடுங்
கரடிபுலி சிங்கமுதலா
வெல்லுமிரு கங்களையும் வசமாக்க லாம்அன்றி
வித்தையும் கற்பிக்கலாம்
மிக்கவா ழைத்தண்டை விறகாக்க லாம்மணலை
மேவுதேர் வடமாக்கலாம்
இல்லையொரு தெய்வம்வே றில்லைஎம் பால்இன்பம்
ஈகின்ற பெண்கள்குறியே
எங்கள்குல தெய்வம்எனும் மூடரைத் தேற்றஎனில்
எத்துணையும் அரிதரிதுகாண்
வல்லையவர் உணர்வற மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2422 )
படிஅளவு சாம்பலைப் பூசியே சைவம்
பழுத்தபழ மோபூசுணைப்
பழமோ எனக்கருங் கல்போலும் அசையாது
பாழாகு கின்றார்களோர்
பிடிஅளவு சாதமும் கொள்ளார்கள் அல்லதொரு
பெண்ணைஎனி னுங்கொள்கிலார்
பேய்கொண்ட தோஅன்றி நோய்கொண்ட தோபெரும்
பித்தேற்ற தோஅறிகிலேன்
செடிஅளவு ஊத்தைவாய்ப் பல்லழுக் கெல்லாம்
தெரிந்திடக் காட்டிநகைதான்
செய்துவளை யாப்பெரும் செம்மரத் துண்டுபோல்
செம்மாப்பர் அவர்வாய்மதம்
மடிஅளவ தாஒரு மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2423 )
பெண்கொண்ட சுகமதே கண்கண்ட பலன்இது
பிடிக்கஅறி யாதுசிலர்தாம்
பேர்ஊர் இலாதஒரு வெறுவெளியி லேசுகம்
பெறவே விரும்பிவீணில்
பண்கொண்ட உடல்வெளுத் துள்ளே நரம்பெலாம்
பசைஅற்று மேல்எழும்பப்
பட்டினி கிடந்துசா கின்றார்கள் ஈதென்ன
பாவம்இவர் உண்மைஅறியார்
கண்கொண்ட குருடரே என்றுவாய்ப் பல்எலாங்
காட்டிச் சிரித்துநீண்ட
கழுமரக் கட்டைபோல் நிற்பார்கள் ஐயஇக்
கயவர்வாய் மதமுழுதுமே
மண்கொண்டு போகஓர் மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2424 )
திருத்தம்உடை யோர்கருணை யால்இந்த உலகில்
தியங்குவீர் அழியாச்சுகம்
சேருலக மாம்பரம பதம்அதனை அடையும்நெறி
சேரவா ருங்கள்என்றால்
இருத்தினிய சுவைஉணவு வேண்டும்அணி ஆடைதரும்
இடம்வேண்டும் இவைகள் எல்லாம்
இல்லையா யினும்இரவு பகல்என்ப தறியாமல்
இறுகப்பி டித்தணைக்கப்
பெருத்தமுலை யோடிளம் பருவமுடன் அழகுடைய
பெண்ணகப் படுமாகிலோ
பேசிடீர் அப்பரம பதநாட்டி னுக்குநும்
பிறகிதோ வருவம்என்பார்
வருத்தும்அவர் உறவற மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரி அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2425 )
பேதைஉல கீர்விரதம் ஏதுதவம் ஏதுவீண்
பேச்சிவை எலாம்வேதனாம்
பித்தன்வாய்ப் பித்தேறு கத்துநூல் கத்திய
பெரும்புரட் டாகும்அல்லால்
ஓதைஉறும் உலகா யதத்தினுள உண்மைபோல்
ஒருசிறிதும் இல்லைஇல்லை
உள்ளதறி யாதிலவு காத்தகிளி போல்உடல்
உலர்ந்தீர்கள் இனியாகினும்
மேதைஉண வாதிவேண் டுவஎலாம் உண்டுநீர்
விரைமலர்த் தொடைஆதியா
வேண்டுவ எலாங்கொண்டு மேடைமேல் பெண்களொடு
விளையாடு வீர்கள்என்பார்
வாதைஅவர் சார்பற மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2426 )
ஈனம் பழுத்தமன வாதைஅற நின்னருளை
எண்ணிநல் லோர்கள்ஒருபால்
இறைவநின் தோத்திரம் இயம்பிஇரு கண்­ர்
இறைப்பஅது கண்டுநின்று
ஞானம் பழுத்துவிழி யால்ஒழுகு கின்றநீர்
நம்உலகில் ஒருவர்அலவே
ஞானிஇவர் யோனிவழி தோன்றியவ ரோஎன
நகைப்பர்சும் மாஅழுகிலோ
ஊனம் குழுத்தகண் ணாம்என்பர் உலகத்தில்
உயர்பெண்டு சாக்கொடுத்த
ஒருவன்முகம் என்னஇவர் முகம்வாடு கின்றதென
உளறுவார் வாய்அடங்க
மானம் பழுத்திடு மருந்தருள்க தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2427 )
கற்பவை எலாம்கற் றுணர்ந்தபெரி யோர்தமைக்
காண்பதே அருமைஅருமை
கற்பதரு மிடியன்இவன் இடைஅடைந் தால்எனக்
கருணையால் அவர்வலியவந்
திற்புறன் இருப்பஅது கண்டும்அந் தோகடி
தெழுந்துபோய்த் தொழுதுதங்கட்
கியல்உறுதி வேண்டாது கண்கெட்ட குருடர்போல்
ஏமாந்தி ருப்பர்இவர்தாம்
பொற்பினறு சுவைஅறியும் அறிவுடையர் அன்றுமேற்
புல்லாதி உணும்உயிர்களும்
போன்றிடார் இவர்களைக் கூரைபோய்ப் பாழாம்
புறச்சுவர் எனப்புகலலாம்
வற்புறும் படிதரும வழிஓங்கு தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2428 )
மெய்யோர் தினைத்தனையும் அறிகிலார் பொய்க்கதை
விளம்பஎனில் இவ்வுலகிலோ
மேலுலகில் ஏறுகினும் அஞ்சாது மொழிவர்தெரு
மேவுமண் ணெனினும்உதவக்
கையோ மனத்தையும் விடுக்கஇசை யார்கள்கொலை
களவுகட் காமம்முதலாக்
கண்டதீ மைகள்அன்றி நன்மைஎன் பதனைஒரு
கனவிலும் கண்டறிகிலார்
ஐயோ முனிவர்தமை விதிப்படி படைத்தவிதி
அங்கைதாங் கங்கைஎன்னும்
ஆற்றில் குளிக்கினும் தீமூழ்கி எழினும்அவ்
வசுத்தநீங் காதுகண்டாய்
மையோர் அணுத்துணையும் மேவுறாத் தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே

( 2429 )
இளவேனில் மாலையாய்க் குளிர்சோலை யாய்மலர்
இலஞ்சிபூம் பொய்கைஅருகாய்
ஏற்றசந் திரகாந்த மேடையாய் அதன்மேல்
இலங்குமர மியஅணையுமாய்த்
தளவேயும் மல்லிகைப் பந்தராய்ப் பால்போல்
தழைத்திடு நிலாக்காலமாய்த்
தனிஇளந் தென்றலாய் நிறைநரம் புளவீணை
தன்னிசைப் பாடல்இடமாய்
களவேக லந்தகற் புடையமட வரல்புடை
கலந்தநய வார்த்தைஉடனாய்க்
களிகொள இருந்தவர்கள் கண்டசுக நின்னடிக்
கழல்நிழற் சுகநிகருமே
வளவேலை சூழுலகு புகழ்கின்ற தவசிகா
மணிஉலக நாதவள்ளல்
மகிழவரு வேளூரில் அன்பர்பவ ரோகமற
வளர்வைத் தியநாதனே


Source :
Quote
திருச்சிற்றம்பலம்
 
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்
சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள் இயற்றிய
திருவருட்பா
 
மூலமும் - உரையும்
 
உரைவேந்தர்
ஒளவை சு.துரைசாமிப்பிள்ளை உரை
http://www.tamilvu.org/library/l5F31/html/l5F31ind.htm

1682
General topics / Thiruvanamalai Pathigam by Saint Ramalinga Swamigal
« on: April 22, 2013, 08:08:44 PM »
மூன்றாம் திருமுறை of Thiru Arutpa
16. திருவண்ணாமலைப் பதிகம்

( 2490 )
வளங்கிளர் சடையும் விளங்கிய இதழி மாலையும் மால்அயன் வழுத்தும்
குளங்கிளர் நுதலும் களங்கிளர் மணியும் குலவுதிண் புயமும்அம் புயத்தின்
தளங்கிளர் பதமும் இளங்கதிர் வடிவும் தழைக்கநீ இருத்தல்கண் டுவத்தல்
உளங்கிளர் அமுதே துளங்குநெஞ் சகனேன் உற்றரு ணையில்பெற அருளே

( 2491 )
அன்பர்தம் மனத்தே இன்பமுற் றவைகள் அளித்தவர் களித்திடப் புரியும்
பொன்பொலி மேனிக் கருணையங் கடலே பொய்யனேன் பொய்மைகண் டின்னும்
துன்பமுற் றலையச் செய்திடேல் அருணைத் தொல்நக ரிடத்துன தெழில்கண்
டென்புளம் உருகத் துதித்திடல் வேண்டும் இவ்வரம் எனக்கிவண் அருளே

( 2492 )
பூத்திடும் அவனும் காத்திடு பவனும் புள்விலங் குருக்கொடு நேடி
ஏத்திடும் முடியும் கூத்திடும் அடியும் இன்னமும் காண்கிலர் என்றும்
கோத்திடும் அடியர் மாலையின் அளவில் குலவினை என்றுநல் லோர்கள்
சாற்றிடும் அதுகேட் டுவந்தனன் நினது சந்நிதி உறஎனக் கருளே

( 2493 )
அருள்பழுத் தோங்கும் ஆனந்தத் தருவே அற்புத அமலநித் தியமே
தெருள்பழுத் தோங்கும் சித்தர்தம் உரிமைச் செல்வமே அருணையந் தேவே
இருள்பழுத் தோங்கும் நெஞ்சினேன் எனினும் என்பிழை பொறுத்துநின் கோயில்
பொருள்பழுத்தோங்கும் சந்நிதி முன்னர்ப்போந்துனைப் போற்றுமாறருளே

( 2494 )
மறையும் அம் மறையின் வாய்மையும் ஆகி மன்னிய வள்ளலே மலர்மேல்
இறையும்மா தவனும் இறையும்இன் னவன்என் றெய்திடா இறைவனே அடியேன்
பொறையும்நன் னிறையும் அறிவும்நற் செறிவும் பொருந்திடாப் பொய்யனேன் எனினும்
அறையும்நற் புகழ்சேர் அருணையை விழைந்தேன் அங்கெனை அடைகுவித் தருளே

( 2495 )
தேடுவார் தேடும் செல்வமே சிவமே திருஅரு ணாபுரித் தேவே
ஏடுவார் இதழிக் கண்ணிஎங் கோவே எந்தையே எம்பெரு மானே
பாடுவார்க் களிக்கும் பரம்பரப் பொருளே பாவியேன் பொய்யெலாம் பொறுத்து
நாடுவார் புகழும் நின்திருக் கோயில் நண்ணுமா எனக்கிவண் அருளே

( 2496 )
உலகுயிர் தொறும்நின் று‘ட்டுவித் தாட்டும் ஒருவனே உத்தம னேநின்
இலகுமுக் கண்ணும் காளகண் டமும்மெய் இலங்குவெண்ணீற்றணி எழிலும்
திலகஒள் நுதல்உண் ணாமுலை உமையாள் சேரிடப் பாலுங்கண் டடியேன்
கலகஐம் புலன்செய் துயரமும் மற்றைக் கலக்கமும் நீக்குமா அருளே

( 2497 )
அருட்பெருங் கடலே ஆனந்த நறவே அடிநடு அந்தமுங் கடந்த
தெருட்பெரு மலையே திருஅணா மலையில் திகழ்சுயஞ் சோதியே சிவனே
மருட்பெருங் கடலின் மயங்குகின் றேன்என் மயக்கெலாம் ஒழிந்துவன் பிறவி
இருட்பெருங் கடல்விட் டேறநின் கோயிற் கெளியனேன் வரவரம் அருளே

( 2498 )
கருணையங் கடலே கண்கள்மூன் றுடைய கடவுளே கமலன்மால் அறியா
அருணைஎங் கோவே பரசிவா னந்த அமுதமே அற்புத நிலையே
இருள்நிலம் புகுதா தெனைஎடுத் தாண்ட இன்பமே அன்பர்தம் அன்பே
பொருள்நலம் பெறநின் சந்நிதிக் கெளியேன் போந்துனைப் போற்றும்வா றருளே

( 2499 )
ஏதுசெய் திடினும் பொறுத்தருள் புரியும் என்உயிர்க் கொருபெருந் துணையே
தீதுசெய் மனத்தார் தம்முடன் சேராச் செயல்எனக் களித்தஎன் தேவே
வாதுசெய் புலனால் வருந்தல்செய் கின்றேன் வருந்துறா வண்ணம்எற் கருளித்
தாதுசெய் பவன்ஏத் தருணையங் கோயில் சந்நிதிக் கியான்வர அருளே

1683
Quote
was called puLLirukku vELur in Saiva Canons. puL = bird, Jatayu is
said to have prayed here. irukku = Rg.  Rg. Vedam is said to have prayed there. vEL = Murugan.  Murugan is also said to
have prayed here.

Subramaniam Sir

Why is pul called bird ? Is this an ancient Tamil word for bird ?

1684
One more query .I am basically asking this for a cousin of mine who is facing severe stomach pain due to Gastric and Intestinal problem and right now he has crossed the danger mark but he is still worried and upset and is in a low mood .To boost his spirits I sent him Adi Shankara's Vaithyanatha Ashtakam but since he does not know Sanskrit ,I told him I will send him some Tamil Pathigams related to Vaithyanatha Swamy . I advised him a visit to Vaitheeswaran Temple and also our Kula Deivam Subramanya Swamy Temple near Trichy .
So if any specific pathigam addresing cure for stomach related problem is shared here I will be very happy .

1685
Subramanim Sir

Thanks for sharing Jnanasambandhar's Pathigam . Waiting for pathigams from other saints also( like Thiruvanukarasar , Sundarar etc )  .I feel even Ramalinga Swamigal has sung in this temple and the same is available in Thiruarutpa .

Kskat

Thanks for the links to all Saivite Pathigams .

1686


A few weeks back I had posted Adi Shankara's Vaithyanatha Ashtakam in this forum .I am interested to know whether the famous Tamil Saivite Saints ( Appar , Sundarar , Sambandhar , Manickavachagar etc ) have sung Pathigams in this Temple for Vaithyanatha Swamy . If any specific Pathigam is there kindly share their names and reference .

Om Peace .

1687
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: April 21, 2013, 08:11:35 AM »
Love is what arises when our internal organ ("antaH-karaNaM") is at its noblest height. Then it is that the mind and intellect are drawn into the Ego, and the antaHkaraNaM changes its location to the heart and works from there.- Kanchi Paramacharya


1688
General topics / Re: Happy Ram Navami Fri 19 April 2013
« on: April 20, 2013, 01:39:53 PM »
Papa Ramdas a great saint who popularized the Chanting of Ram Nam and he had also met Bhagavan Ramana


Quote
Biography

Vittal Rao was born in Kanhangad, in northern Kerala, India on April 10, 1884.His parents were Sri Balakrishna Rao and Smt. Lalita Bai. He worked as a spinning master in a cotton mill and in 1908 he married. He experienced difficulties, both in his financial pursuits and domestic life, and seeking relief from his circumstances, he began to chant "Ram" – a name of God. Soon after, his father gave to him a holy mantra to repeat, the Ram Mantra - 'Sri Ram jai Ram jai jai Ram'. Through inner guidance he started adding the 'Om' to each repetition - 'Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' and he found the benefit at least threefold.

He quickly became detached from materialistic pleasures and left on a pilgrimage, taking on the name Ramdas, and living on charity (though he never accepted money). His practice was to view the world as forms of Ram – and thus to see everything that might befall him as the will of Ram. His mantra practice also gradually became a round-the-clock practice.

In 1922 he encountered the sage, Ramana Maharshi, and received his grace. As a result of this, he went into his first retreat, living for 21 days in solitude in a cave in Arunachala. Upon leaving this cave he was filled with the realization that, “All was Rama, nothing but Rama” .Some time later an absorption experience near Mangalore fully erased his personal identity, so that only Oneness prevailed.

After continuing to live on the roads for many years, his devotees established Anandashram for him in Kanhangad, Kerala in 1931. The ashram worked to improve the living conditions of the local people, and continues to this day to share Swami Ramdas’ vision of Universal Love and Service.

A list of Ramdas' well known disciples includes Mataji Krishnabai, Swami Satchidananda, Swami Mudrananda and Yogi Ramsuratkumar.

He attained mahasamadhi in the year 1963.

1689
General topics / Re: Happy Ram Navami Fri 19 April 2013
« on: April 19, 2013, 09:15:36 PM »
Subramaniam Sir

Happy to note that you have renewed your rental agreement at the same apartment for 3 more years .Your prayers have materialized . Actually I asked a few friends of mine who have contacts in Bangalore to find a house for u based on your requirements and they told that for the amount you have quoted ( Rs.18,000/-) it is difficult to get a decent apartment in the areas mentioned . I told them not to strain much and let us wait and watch . Good that you put ur efforts in prayer and had the blessings of the almighty .

In fact the house owner must be blessed to have a tenant like you who is totally committed to Bhagavan Ramana and Arunachala .Your daily readings of the works of Bhagavan Ramana in that Apartment is sure to give blessings to all the inmates in that Apartment block .

Now that the worry of finding a new house is no more there , you can focus on your Sadhana more peacefully .
All the best .Om Peace .

1690
General topics / Re: Happy Ram Navami Fri 19 April 2013
« on: April 19, 2013, 08:17:20 AM »
Though Bhagwan has not recommended any Mantra Japa and prefers to advise people to do self - enquiry yet when some one says they do "Rama Nama" Japa , he encourages them to continue and ask them not to change the mantra to Shiva , Arunachala Shiva etc .

This is the conversation between Bhagwan Ramana an Prof.N.R.Krishnamurti Aiyer
Pg.143 Power of Presence Part-1 by David Godman


Quote
I prostrated before him and said ,"Bhagavan ,I am doing Rama Mantra Japa .Is not Arunachala Mantra Japa superior to this ?
"No!No!: said Bhagavan vehemently ."Both are idential . "Ra" means "that is" and "ma" means "thou" . "A" in Aruncahla means "that" ,"ru" means "thou", and "na" means "art" .

Then he added ,"Using your mind as your mouth , let the name Rama revolve continuously like Vishnu's Chankra [ discus-like weapon] within your mind .No others need know that you are doing Japa" .

I interjected ,"If I spend all my time like that , what will happen to my teaching work? Will not my bread winning be in jeopardy ?"
Sri Bhagavan replied ,"The one whose name you repeat will take full charge of all that . Don't be concerned about it ".
1691
General topics / Happy Ram Navami Fri 19 April 2013
« on: April 19, 2013, 08:06:42 AM »

1692
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: April 18, 2013, 04:41:39 PM »
ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சத்குரு அட்க்ஷரப்பாமாலை


இந்தப் பாடல்களை 1983-ல் ஸ்ரீ மஹாபெரியவா முன் ஸ்ரீ.வெங்கடேசன் ஸ்ரீ பெரியவா ஆசிர்வாத ஒப்புதலுடன் பாடினார். பாடியபின் அவர் ஸ்ரீ பெரியவாளிடம் இதை யார் எப்பொழுது பாடினாலும் நீங்கள் அங்கு வந்தருள வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்க ஸ்ரீ மகாபெரியவாளும் “வருவேன்” என்று ஆசி வழங்கினார்.

In 1983, Shri Venkatesan sang this poem in front of Mahaperiyava. After completing this poem, he requested that any devotee whenever sings this poem, Periyava should come there. Periyava simply said  ”I will come“. What a great and selfless devotee Shri Venkatesan, who was so kind enough to share his same experience and his blessings to all devotees in the world. Mahaperiyava’s anugraham is completely limitless! This incident was narrated by Brahmasri Vedapuri mama in this book….When I was typing this poem, I could enjoy each and every line – simply amazing….
அன்பின் வடிவமான சங்கரன்

அத்வைத பேரொளி ஞான சங்கரன்

அம்மை அப்பனான அருங்குரு சங்கரன்

ஆனந்த குருவான காஞ்சி சங்கரன்

இம்மையும் மறுமையும் காக்கும் சங்கரன்

ஈசனோடு ஆடிடும் இணையடி சங்கரன்

உன்னத நிலைகொள் உத்தம சங்கரன்

ஊழ்வினை நீக்கிடும் ஊர்தவ சங்கரன்

எந்தனை ஆளும் எழில்மிகு சங்கரன்

ஏற்றமும் அருளிடும் ஏகாந்த சங்கரன்

ஐம்புலன் அடக்கியே ஆண்டிடும் சங்கரன்

ஒப்புயர்வில்லா ஒளிர்மிகு சங்கரன்

ஓதிடும் வேதத்தின் உட்பொருள் சங்கரன்

ஒளவைபோல் அருள்மொழி உணர்த்தும் சங்கரன்

கண்ணனின் இமைபோல் காக்கும் சங்கரன்

காந்தமாய் கவர்ந்தனை ஈர்க்கும் சங்கரன்

கிள்ளை எனைஏற்று மகிழும் சங்கரன்

கீர்த்தனைகள் பாடி துதித்திடும் சங்கரன்

குறைகளை போக்கிடும் கொற்றவன் சங்கரன்

கூட்டின் மெய்ப்பொருள் உணர்த்தும் சங்கரன்

கேடில் விழிச்செல்வமாம் ஞான சங்கரன்

கைகொண்டு அணைத்தனை காக்கும் சங்கரன்

கொன்றை மலர்தனை சூடும் சங்கரன்

கோபுர கலசமாய் திகழும் சங்கரன்

கௌதமர் போற்றிடும் கருணா சங்கரன்

சந்திர பிறைகொள் சுந்தர சங்கரன்

சாந்த சொரூபமாய் வாழும் சங்கரன்

சிறுமை மதியினை மாற்றும் சங்கரன்

சீலமும் ஞானமும் உணர்த்திடும் சங்கரன்

சுந்தரன் போற்றிடும் பித்தன் சங்கரன்

சூழ்ந்த இருளகற்றும் மாய சங்கரன்

செல்வமும் வளமையும் அருளும் சங்கரன்

சேர்ந்த மெய்பொருள் உணர்த்தும் சங்கரன்

சைவத்திருமுறை போற்றும் சங்கரன்

சொல்லும் பொருளும் காக்கும் சங்கரன்

சோர்விலா மனத்திடை வாழும் சங்கரன்

சௌந்தர்ய லகரியை அருளிய சங்கரன்

ஞமலியின் எந்தனை சேர்த்த சங்கரன்

ஞானத்தின் வடிவான சத்குரு சங்கரன்

தத்துவ நெறிதனை அளிக்கும் சங்கரன்

தாயாய் பாசமும் பொழிந்திடும் சங்கரன்

திக்கெட்டும் புகழ்கொள் ஜகத்குரு சங்கரன்

தீஞ்சுவை அமுதென சொற்சுவை சங்கரன்

துன்ப இன்னல்கள் அகற்றும் சங்கரன்

தூயவர் மனத்தினில் அமர்ந்திடும் சங்கரன்

தென்திசை அமர்ந்திட்ட குருவடி சங்கரன்

தேனினும் இனிய நல்வாய்மொழி சங்கரன்

தொண்டர்தம் அன்பிலே மகிழும் சங்கரன்

தோடுடை செவியனாய் ஆடும் சங்கரன்

நடமாடும் தெய்வமாம் காஞ்சி சங்கரன்

நானிலத்தில் தர்மமதை காக்கும் சங்கரன்

நிறைமதி அழகென நிறைந்த சங்கரன்

நீக்கமற எங்கும் நிறைந்த சங்கரன்

நுண்ணுயிர் அனைத்தும் காக்கும் சங்கரன்

நூலரிவில் மெய்ஞான சங்கரன்

நெஞ்சமதில் வஞ்சகத்தை அகற்றும் சங்கரன்

நேசமும் காட்டும் தாய்மை சங்கரன்

நொடிப்பொழுதில் எமை காக்கும் சங்கரன்

நோய் நொடி தீர்க்கும் மருத்துவ சங்கரன்

ஜோதி வடிவமான ஜோதி சங்கரன்

பண்பினைக் காக்கும் பரமசிவ சங்கரன்

பாமரரை அறிஞராய் மாற்றும் சங்கரன்

பிள்ளாயினி மொழி கேட்டு மகிழ்ந்த சங்கரன்

புண்ணிய சீலனாய் வாழும் சங்கரன்

பூமியில் தர்மத்தை ஊன்றிய சங்கரன்

பெற்ற தாய்போல் நமை பேணும் சங்கரன்

பேரின்ப நிலைகாட்டும் மோட்க்ஷ சங்கரன்

பைங்கிளி அம்மையின் பால சங்கரன்

பொற்பதம் தூக்கியே ஆடும் சங்கரன்

போற்றிடும் பாமாலை ஏற்கும் சங்கரன்

மகிமை காட்டியே மகிழ்விக்கும் சங்கரன்

மரவுரிதரித்த மாமுனி சங்கரன்

மாந்தர் குறைதீர்க்கும் மங்கள சங்கரன்

மின்னிடும் ஒளிபோல் மேனிகொள் சங்கரன்

மீட்டிடும் வீணையின் நாத சங்கரன்

முப்பிறப்பு வினைதனை அகற்றும் சங்கரன்

மூன்றாம் பிறை அணி சூடும் சங்கரன்

மென்மையாய் அருள்மொழி விழையும் சங்கரன்

மேன்மைகொள் வாழ்வையே அளிக்கும் சங்கரன்

மைந்தனாய் எனைஏற்று மகிழும் சங்கரன்

மோகம் அழித்து மெய்ஞானம் கொள் சங்கரன்

மௌனம் காக்கும் மாதவ சங்கரன்

யஜுர்வேத சாரமாய் விளங்கும் சங்கரன்

யாவர்க்கும் குருவான மூர்த்தி சங்கரன்

ரம்யமாய் மனதினில் உலவும் சங்கரன்

ராப்பகல் இல்லா உலகை ரட்ஷிக்கும் சங்கரன்

ரீங்கார நாதத்தில் லயிக்கும் சங்கரன்

ருத்திராக்ஷ மாலைதனை அணியும் சங்கரன்

ரூபமில்லா தத்துவத்தின் உருவ சங்கரன்

ரோகம் நீக்கி உயிர்காக்கும் சங்கரன்

ரௌத்திரம் தவிர்த்து அன்பு நாட்டிடும் சங்கரன்

லலிதாம்பிகை அருள்பால சங்கரன்

லாவண்யமாய் மனதை ஈர்க்கும் சங்கரன்

லிங்க வடிவமாய் அருளும் சங்கரன்

லீலாவிநோதனாய் லீலைகொள் சங்கரன்

வள்ளலாய் அருள்கரம் காட்டும் சங்கரன்

வானவர் போற்றும் தேவ சங்கரன்

வில்வ மாலைதனை ஏற்கும் சங்கரன்

வெண்திருநீரணியும் சிவகுரு சங்கரன்

வேள்விகள் காத்திடும் வேத சங்கரன்

வையகம் போற்றிடும் காஞ்சி சங்கரன்

அனைத்துமாய் தோன்றியே அருளும் சங்கரன்

ஆருயிர்க்கெல்லாம் தாய்மை சங்கரன்

விண்ணும் மண்ணுமாய் விளங்கும் சங்கரன்

சந்திர வடிவம் கொள் சுந்தர சங்கரன்

அறுபத்தெட்டாம் பீட ஆனந்த சங்கரன்

காமாட்சி பதம் பணியும் காமகோடி சங்கரன்

காமகோடி பீடத்தை ஆளும் சங்கரன்

ஏன் அகத்தில் அமர்ந்தனை காக்கும் சங்கரன்

அடியேன் வெங்கடேசன் மாலையை ஏற்று அருளும் சங்கரன்

அன்னபூர்ணாஷ்டகம் அருளிய சங்கரன்

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் உரைத்திட்ட சங்கரன்

பிடிஅரிசி தர்மத்தை காட்டிய சங்கரன்

திருப்பாவை திருவெம்பாவை திருகொளாருபதிகம்

உரைத்திட வகை செய்த சங்கரன்

அபார கருணா சிந்தும்

ஞானதம் சாந்தரூபிணம்

ஸ்ரீ சந்திர சேகர குரும்

பிரணதாத்மி விபாகரம்

ஸ்ரீ பாத குரும் சங்கரம் போற்றி போற்றி

சர்வக்யன் சர்வவியாபி மகாபெரியவா போற்றி போற்றி

ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர

ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர

திருச்சிற்றம்பலம்

 

1693
General topics / Re: Direction in life.
« on: April 18, 2013, 12:11:02 PM »
Quote
Sri Bhagavan never cried or even shed two tears for His mother.

Sri Bhagwan wept a lot when he heard Gandhi's death news .
Papaji said he could hear the name of Ram Naam vibrating in Gandhi's presence ( Papaji met another Rama devotee who had claimed he has written 24 crore times Rama Naama but when Papaji met him he was just shouting abuses over his stomach ache ) and Papaji said Gandhi's body shone brilliantly with a divinity and the only other such a body he saw was Bhagwan Ramana . Papaji does not easily certify people as great and he definitely considered Gandhi as one of the greats he encountered in his life .

As for me I consider Gandhi's Advice "Be the Change that you seek in this world "as a form of Maha Mantra " just as I  consider  Bhagwan Message "Mind your Business " as a Maha Mantra to be followed seriously in my own life .

1694
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 17, 2013, 07:14:58 PM »

1695
Dear  , Kskat

Thanks for your replies .I will write in detail on my return , I just use the net for minimum communication use . I am on a personal retreat here with only my mother . This is my fifth trip to Rishikesh and I usually do it alone or with one of my close spiritual friend / close family member .I stay in a Hotel opp the Sivananda Ashram i.e near Swarg Ashram side of Ganges .More details after my return


Subramaniam Sir

Thanks for your reply . I have got Ganga Sahasranamam and daily chant Ganga Stotram of Sri Adi Shankara Charya . I do not know whether Ganga Ashtakam and Ganga Stotram are one and the same .I am trying to get a collection of as much hymns of Ganga as possible .I will try to see if I can get Kashi Panchakam as Kasi is also I  intend to visit in the coming months though Rishikesh is my most favored place for personal Sadhana and solitude .


Sending my prayers from Rishikesh  for the success in Sadhana for all the members in this forum . Will update more on my return .
Om Peace .

Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 155