Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 155
1636
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: June 09, 2013, 11:05:27 PM »
தியானம் (Dyanam)

மனஸை அடக்கினவன்தான் முனி. ‘முனிவனின் குணம் எதுவோ அதுதான் மௌனம்’ என்பதே அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். முனிவனின் குணத்தில் பேசாமலிருப்பதுதான் தலை சிறந்தது என்று பொதுக் கருத்து இருந்திருப்பதால்தான் ‘மௌனம்’ என்றால் ‘பேசாமலிருக்கிறது’ என்று ஆகிவிட்டிருக்கிறது.
மனஸை அடக்கினவனின் தன்மை என்றாலும், அதுவே நம் மாதிரி மனஸ் அடங்காதவர்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு உதவுவதாகவுமிருக்கிறது.
பிரம்மஞானியான முனிவன் மௌனம், மௌனமாயில்லாமலிருப்பது என்ற இரண்டையும் விட்டு விடுகிறான் என்று உப நிஷத் சொல்கிறது.
முதலில் படித்துப் பண்டிதனாகி, ரொம்பவும் வாதங்கள் சர்ச்சைகள் பண்ணி ஸத்ய தத்வத்தைத் தெரிந்து கொள்கிறான். அப்புறம் பாண்டித்யம், பேச்சு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஒரே நிஷ்டையில் போய் விடுகிறான். அப்புறம் பிரம்ம ஞானியாகிறபோது மௌனத்தையும் விட்டு விடுகிறான், மௌனமில்லாமையையும் விட்டுவிடுகிறான் என்று உபநிஷத் சொல்கிறது. இப்படிச் சொன்னால் அது எப்படி ஸாத்யம்? ஒன்று பேச்சை விட்டு மௌனமாக வேண்டும்; அல்லது மௌனத்தை விட்டுப் பேச வேண்டும். இரண்டையுமே விடுவது என்றால் எப்படி முடியும்?
அந்த ஞானியின் நிலைக்குப் போனால்தான் இது புரியும்.
அவனுக்குப் பேச வேண்டும் என்றோ, பேச வேண்டாமென்றோ எந்த சொந்த அபிப்ராயமும் ஆசையும் இருக்காது. லோகாநுக்ரஹத்துக்காக அவன் மூலம் உபதேசமாகப் பேச்சு வந்தாலும் அவன் தான் பேசுவதாக நினைக்க மாட்டான். அதைவிடப் பெரிய மௌன உபதேசத்தில் தக்ஷிணாமூர்த்தி மாதிரி அவனைப் பராசக்தி உட்கார்த்தி வைத்திருந்தாலும் ‘நாம் மௌன விரதம் என்று ஒன்று அனுஷ்டிக்கிறோம்’ என்று அவன் நினைக்க மாட்டான். இதைத்தான் மௌனம், அமௌனம் இரண்டையும் விட்ட நிலை என்பது.
- ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்


1637
Subramaniam Sir

I would be happy if you can share the inputs of this excellent book ( On Akshrara Mana Malai and Thirupugazh )  in this thread .

1638
General topics / Re: pAMBAN SWAIGAL
« on: June 08, 2013, 10:44:36 AM »
A complete and comprehensive portal on Pamban Swamigal and his works .

http://www.pambanswamigal.net/index.html

1639
Humour / Re: Funny pictures,quotes,videos...
« on: June 08, 2013, 08:26:32 AM »
Today's generation-  :)
1640
Humour / Re: Funny pictures,quotes,videos...
« on: June 06, 2013, 06:31:40 PM »
One is Zen and the other is Meow  :)

1641
General Discussion / Re: Poems, Sayings on Solitude
« on: June 06, 2013, 12:15:20 PM »

1642
Dear Anil

No hurry . Just respond when you feel like .
Om Peace

1643
Deepaji

Happy to note that Swami Sivananda and Swami Chinmaya are the guiding forces in your spiritual life . For me it was the mysterious force of Swami Sivananda that pushed me on to the path of Yoga Sadhana ( before that I had only some academic knowledge )  many years back and right now keeping my Yoga sadhana as a base I am moving towards Jnana Marga .

1644
Since "intellect" is being talked here I just wanted to share my views :
Gross Intellect =  this is more outward responsible for all the great achievements in the world and that is what Scientists , artists etc are famous for .There is more Rajas here .
Subtle Intellect = This is more inward and useful for atma vichara to differentiate between the real from the unreal .There is high degree of sattva here .
This difference must be understood . That is why people who are successful in Atma Vichara may not be great achievers in the outside world ( of course there can be exceptions to this ) and people who are great achievers in the outside world struggle with atma vichara ( again there can be exceptions to this ) .

1645
Quote
Vigilant among the careless, awake among the sleepers, restrained among the indulgent, reflective among the thoughtless, the wise aspirant boldly marches forward, reaches the Goal now and here and attains Immortality and Eternal Bliss.

Superb quote from Swami Sivananda . Thanks for sharing that wonderful letter by Swami Sivananda to Swami Chinmayananda .

1646
Subramaniam Sir

In fact I wanted to add the fact that previous day we first visited Madurai Meenakshi Amman Temple and also visited the room where Bhagavan had his death experience and only after that I got the phone from my friend informing about Saint Ramana Giri Samadhi  near the Sirumalai Hills . Might be it was a blessing from Bhagavan to visit that site . Before doing my Yoga Intensive ( in Jan 2010 )  I visited Arunachala and RamanaAshram in Dec 2009 and that was my last visit ( I was a very frequent visitor to Arunachala and Ramana Ashram from 2000-2009 ) .

The Other excellent article about Saint Ramanagiri that David Godman had used as his main refernce is given here in the Jayathi issue of Mountain Path 1994

http://www.sriramanamaharshi.org/resource_centre/publications/mountain-path/

1647
Quote
His body was interred at the foot of the Sirumalai Hills, at a place, he had named 'Ramana Padam' and a Siva Lingam was installed over his samadhi.  It is near Vadipatti Village, which is about 25 kms. from Madurai.

Dear Subramaniam Sir

I was fortunate to visit the Samadhi shrine of Sri Ramanagiri in Jan 2010 . There is an interesting background to this . In Jan 2010 I was immersed in a "Sadhana Intensive" program at the Sivananda Yoga Ashram in Madurai .This is an intensive Sadhana program for a group of Sivananda Trained Yoga Teachers based on the ancient Yogic Text "Hatha Yoga Pradipika" and there is a strict control on diet , no use of cell phones , internet etc till the program was over ( i.e for 2 weeks ) and we had to do  to our yoga sadhana in total silence and seclusion and even among ourselves we were not supposed to talk much  . After the program was over I got a call from a close friend of mine saying that there is this Ramana Giri Ashram in Sirumalai hills near Madurai and if I have time I must visit it . I spoke about this to other of the sadhaks there and they told they would like to go and we all went in a hired mini bus there .Till then I did not know much about Sri Ramanagiri or his Sadhana and when I went there , the person incharge of that Ashram welcomed as and gave an Old Copy of Mountain Path ( Jayanthi Issue 1994 ) and asked me to read it aloud to others and we were surprised to know that Ramagiri was also a serious Yoga Sadhak and his samadhi was also the way Yogis have it by taking the prana along the sushumna nadi .Also the diet which Sri Ramana Giri had was similar to the diet which we had in our intensive program only that we had more quantity and Ramanagiri had a diet of just one handful .We all spent time in silence meditating around his Samadhi and came back spiritually refreshed . We felt highly blessed that after immersing in a Yoga intensive we got the blessings to visit the Sadmadhi on another great Yogi Cum Jnani .
Given below is the picture of the Samadhi Shrine taken during my visit in Jan 2010 .
Om Peace .

1648
General Discussion / Re: Poems, Sayings on Solitude
« on: June 03, 2013, 02:18:04 PM »

1649
General Discussion / Re: Poems, Sayings on Solitude
« on: June 02, 2013, 09:21:13 AM »
Further, by meditating on God in solitude the mind acquires knowledge, dispassion, and devotion. But the very same mind goes downward if it dwells in the world. In the world there is only one thought: 'woman and gold'.
The Gospel of Sri Ramakrishna

1650
General Discussion / Re: Poems, Sayings on Solitude
« on: June 02, 2013, 09:17:58 AM »
One must go into solitude to attain this divine love. To get butter from milk you must let it set into curd in a secluded spot; if it is too much disturbed, milk won't turn into curd. Next, you must put aside all other duties, sit in a quiet spot, and churn the curd. Only then do you get butter.
The Gospel of Sri Ramakrishna

Pages: 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 155