Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 155
1441
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: October 02, 2013, 06:50:54 PM »
பிரமிக்கவைக்கும் பெரியவாளின் தமிழ்

தமிழ் மொழியிலே பெரியவாளுக்கு இருந்த பேரறிவு முத்தமிழ்க் காவலர்களையெல்லாம் பிரமிக்க வைக்கிறது.

ஒரு முறை கி.வா.ஜ-விடம், “தமிழ் என்றால் என்ன?” என்று கேட்டார். மேலும் “சமஸ்கிருதம் என்றால், செம்மை செய்யப்பட்ட மொழி என்று அர்த்தம்! அப்படி தமிழுக்கு ஏன் அந்தப் பெயர் வந்தது சொல்லுங்கள்!” என்கிறார்.

கி,வா.ஜ. அடக்கமாக,”பெரியவா சொன்னால் தெரிந்து கொள்கிறேன்!” என்றார்

“எந்த மொழியிலும் இல்லாத சிறப்பான எழுத்து ‘ழ’ என்பது இந்த எழுத்து வரக் கூடிய எந்தச் சொல்லும், அழகு,இனிமை அவற்றைக் குறிப்பதகாவே இருக்கும். மழலை, குழல், அழகு, குழந்தை, கழல், நிழல், பழம், யாழ் இப்படி ‘ழ’ வருகிற எல்லாமே நமக்குப் பிடித்தவை. ஆகவே இனிமையான ‘ழ’வைத் தம்மிடத்தில் உடையது ‘தமிழ்’ (தமி+ழ்) என்று சொல்லலாமா” என்கிறார்.

உடனே கி.வா.ஜ., “இதைவிடப் பொருத்தமாக சொல்ல முடியுமா? இனி எல்லா மேடைகளிலும் நான் இதைச் சொல்லுவேன்!”என்றாராம்.

சீர்காழிப் பதிகத்தில் நற்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பந்தர் பாடியிருக்கும் “யாமா மாநீ யாமா மா” என்ற மாற்றுமாலைப் பதிகம் மிகவும் கடினம். அவற்றுள் ஒன்றைப் பெரியவா எடுத்து, மிகவும் கடினமான அந்தப் பதிகத்தைப் பிரித்துப் பிரித்து மிக எளிமைப்படுத்திப் பொருள் சொன்னார். பெரிய வித்வான்கள் பிரமித்துப் போனார்கள்.

அதுபோல் காளமேகப் புலவர் பாடிய பாடலில் ஒன்று, முக்கால்,அரை,கால், அரைக்கால், இருமா, மாகாணி, ஒருமா,கீழரை என்று குறைந்துகொண்டே வரும் அளவுகளை வைத்து எழுதுகிறார், தெரியுமா?” என்று கேட்டு,

முக்காலுக்கு ஏகாமல் முன்னரையில் வீழாமுன்

அக்கா வரைக்கால் கண்டு அஞ்சா முன்

விக்கி இருமாமுன், மாகாணிக்கேகாமுன்

கச்சி ஒருமாவின் கீழரை இன்றோது….

 

என்ற பாட்டை பெரியவா எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

அதன் பொருளையும் தனக்கே உரிய முறையில், “முக்கால்னா மூன்று கால்கள். வயதான் பின் இரண்டு காலில் நடக்கத் தள்ளாடி ஒரு தடியை மூன்றாவது காலாகப் பயன்படுத்துகிறோமே…..அந்த நிலை வருவதற்குள், முன்னரையில் வீழாமுன்…நரை வருவதற்கு முன்னாலே விக்கலும் இருமலும் வருவதற்கு முன்…. யமனுடைய காலடி நம்மை அணுகுவதற்கு முன்…..ஊருக்கு வெளியிலுள்ள மாகாணி என்ற சுடுகாட்டுக்குப் போகும் முன்…காஞ்சியில் ஒரு மாமரத்தின் கீழ் உள்ள ஏகாம்பரேசுவரரை இன்றைக்கே துதிப்பாய்!” என்று மிக அழகாக விளக்குகிறார்.

மேலும் “என்ன அழகு பார்த்தேளா! ஏகாம்பரரை, அந்த ஒன்று என்ற எண்ணுக்குக் கீழேயே கொண்டுவந்து கீழரை வரை எட்டு அளவுகளையும் கோத்துத் துதித்திருக்கிறாரே!” என்று சொல்லிச் சொல்லி மகிழ்ந்தார்.

எதையுமே இப்படி விளக்கமாகப் பொழிந்து தள்ளியதைக் கேட்டவர்கள் பாக்யசாலிகள்!!
About these ads

1442
Raghupati Raghava Raja Ram

http://www.youtube.com/watch?v=GyfmmNi8GdI

Quote
At 4-30 that afternoon( the day following Gandhi's death on his funeral ) , all the ladies began to sing “Raghupati Raghava Rajaram”.With tears in his eyes Bhagavan signed to us to continue. At 5 o’clock the conch shell blew and in view of the Mahatma’s death a special arati (waving of lights) was offered in the Mother’s temple. When the sacred ash and vermilion powder were brought,Bhagavan took them with great reverence.

The day before yesterday, while reading the paper,Bhagavan remarked to someone sitting near him, “Look, didn’t a comet appear some time ago? It is written in this paper that the death of the Mahatma was due to that. So the first result of it is now over.”

Raghupati Raghav Raja Ram is a popular bhajan (Hindu devotional song) that was a favorite of Mahatma Gandhi. The version that is most common was put to music by Vishnu Digambar Paluskar, and was sung by Gandhi and his followers as they walked during the 241 mile Salt March to Dandi.

1443
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 02, 2013, 11:26:28 AM »
To pray to God and meditate on Him for two minutes with full concentration is better than doing so for long hours without it.”

“Repeating the Name of God once, with the mind controlled, is equivalent to a million repetitions with the mind away from God. You may repeat the Name for the whole day, but if the mind is elsewhere, that does not produce much result. The repetition must be accompanied by concentration. Then alone one gets the grace of God.”

Mother Sarada Devi

1444
Today Wed 2 Oct 2013 is Gandhi Jayanthi and though Bhagavan and Gandhi never met each other they admired each other and Bhagavan even wept when Gandhi was assassinated .

1445
General Discussion / Re: 'The Aged-people Day - 01.10.2013
« on: October 02, 2013, 10:36:22 AM »
Taking Care of Old people has become a big challenge in India now a days with joint family system breaking up and Children moving towards other cities ( within India and Outside India ) for advancing their careers . Many parents are tossed like a ball from one son /daughter to the other as no one wants to keep their parents full time with them . Lot of Old Age homes and Elderly care homes are coming these days and except for few most of them are run only purely for profit motives .

I went through the poem posted by Sri Ravi and I know of one incident where it really happened when a father confronted his son for putting him in Old Age home and the son also gave the reply - didn't you put me in Creche when I was young , did't u put me in hostel during school / collage ,so now why complain when I am putting you in an Old age home .

I really do not know what is the solution to this problem . Only advice for everyone ( young ,middle aged ,old ) is that as much as possible keep yourself fit and healthy , learn do your own things without depending upon others help ( like family members , servants etc ) , keep some savings to take care of your own needs , avoid wasteful expenditure and be spiritually immersed ( doing japa , parayana , meditation ,scriptural study ) so that you do not depend on others ( like TV ,Video , relatives ) to keep you happy and are happy with yourself wherever you are . I see many old people just wasting their time watching TV , reading 4-5 news papers and magazines and just always complaining about their sons / duagther in laws and always bitter .  If they involve in spiritual sadhana that place would be a really positive place and rather than being a burden they would be helping their family spiritually .Old age cant be avoided but at least let us not be a burden to others when we are old and contribute spiritually wherever we are when we are Old .

1446
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: October 02, 2013, 10:17:14 AM »
Sage of Kanchi
In the old days there were many people who refused to take the path of knowledge and wished to remain wedded to the path of karma. Nowadays people who want to take the path of jnana, without being prepared for it through karma predominate. During the time of Sri Krsna also the majority clung to rituals. His criticism is directed against them, against those who perform Vedic sacraments without understanding their purpose and who fail to go beyond them. Unfortunately, this is mistaken for criticism of the Vedas themselves. The Lord could never have attacked the Vedas per se. After all, it was to save them that he descended to earth again and again.

1447
Quote
Pointer - 15

PROFESSOR KRISHNAMURTI ABOUT BHAGAVAN

Prof Krishnamurti Aiyer, an enlightened professor of physics said about Bhagavan:

" I observed the personal habits of Bhagavan and tried to follow his example. One noticed in Bhagavan's daily life, personal cleanliness, tidiness of dress, habitual wearing of vibhuti and kumkum on the forehead; equal sharing of all enjoyments with those around one; strict adherence to a time schedule; doing useful work however 'low' it be; never leaving a work unfinished; the pursuit of perfection in every action; ... never considering oneself superior to others; speaking the truth always, or strict silence if the expression of a truth would hurt or lower the reputation of others; perfect self-help, never asking another to do a piece of work which can be done by oneself; taking full responsibility for failure, if any, without shifting the blame on others; accepting success and failure with equanimity; never disturbing the peace of another; leaving the leaf-plate or plate clean after eating; complete non-interference in the affairs of others..."

In Bhagavad Gita , Lord Krishna talks about various qualities an Enlightened person will have and Bhagavan Ramana has all those qualities mentioned as the above list given by Prof Krishmanurti proves it .

1448
Pointer - 15

PROFESSOR KRISHNAMURTI ABOUT BHAGAVAN

Prof Krishnamurti Aiyer, an enlightened professor of physics said about Bhagavan:


" I observed the personal habits of Bhagavan and tried to follow his example. One noticed in Bhagavan's daily life, personal cleanliness, tidiness of dress, habitual wearing of vibhuti and kumkum on the forehead; equal sharing of all enjoyments with those around one; strict adherence to a time schedule; doing useful work however 'low' it be; never leaving a work unfinished; the pursuit of perfection in every action; ... never considering oneself superior to others; speaking the truth always, or strict silence if the expression of a truth would hurt or lower the reputation of others; perfect self-help, never asking another to do a piece of work which can be done by oneself; taking full responsibility for failure, if any, without shifting the blame on others; accepting success and failure with equanimity; never disturbing the peace of another; leaving the leaf-plate or plate clean after eating; complete non-interference in the affairs of others..."


Here is the thread where you can discuss about what you read here :
It is called Pointers from Bhagwan - For Discussion

http://www.arunachala-ramana.org/forum/index.php?topic=7565.0

1449
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: September 30, 2013, 10:30:23 AM »
Everyone knows Kanchi Mahaswamigal but very few know about his brother popularly called as "Sivan Sir " . He kept a very low profile but was a very big Jnani himself . According to Kanchi Paramacharya he called his brother a born Jnani . Today i.e Sept 30th is Sivan Sir's Jayanthi
The book that popularized the teachings of Sivan Sir is the book Yenippadigalil Maanthargal - YPM
Most of that books contents are translated in English in the site below . Just click the link below that has the contents of the book + also details about him .
http://srisivansir.com/ypm


HH Sivan Sir’s Jayanthi for this year falls on Sep 30th. An event is planned out in Sri Ramakrishna Matriculation School, T.Nagar, Chennai. As usual, this event is organized by Shri Shivaraman. Pl mark your calendar and attend this event.

Sri Sivan Sir Padham Saranam


1450
Humour / Re: Funny pictures,quotes,videos...
« on: September 28, 2013, 01:17:40 PM »

1451
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: September 28, 2013, 07:53:59 AM »
Subrahmanya Karavalambashtakam
Subrahmanya Karavalambam
(Support of the hands of Subrahmanya)
Translated by
P.R.Ramachander
http://stotrarathna.blogspot.in/2009/07/subrahmanya-karavalambashtakam.html

(This prayer is also called “Swaminatha Karavalambam”. It sings the glory of Lord Subrahmanya, who is the consort of Valle to give a helping hand to the devotees.)


Here is the youtube audio/video link to this beautiful composition :
http://www.youtube.com/watch?v=Nk5h2WOv0DQ


Hey Swaminatha karunakara deena bandho,
Sree Paravatheesa mukha pankaja padma bandho,
Sreesadhi deva gana poojitha pada padma,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 1


Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who is the chief of gods, who is merciful,
Who is friend of the oppressed,
Who is the son of the lotus faced lord of goddess Parvathi,
And whose lotus feet is worshipped
By all gods and also by Lord of Goddess Lakshmi.

Devadhi deva sutha , deva ganadhi nadha,
Devendra vandhya mrudu pankaja manju pada,
Devarshi narada muneendra sugeetha keerthe,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 2

Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who is the son of God of gods, who is the chief of all gods,
Whose soft lotus like feet is worshipped by Devendra,
And whose fame is sung by deva sage Narada and others.

Nithyanna dana nirathakhila roga harin,
Bhagya pradhana paripooritha bhaktha kama,
Sruthyagama pranava vachya nija swaroopa,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 3

Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who gives food daily in charity, who cures all prevalent diseases,
Who bestows luck , who fulfills all wishes of devotees,
And whose real form is the pranava given in Vedas.

Krouncha surendra parigandana sakthi soola,
Chapa thi sasthra parimanditha divya panai,
Sree kundaleesa drutha thunda sikheendra vaha,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 4

Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who is the Lord of mountains, who holds,
Shakthi, Soola, bow and arrows in his holy hands,
Who wears ear rings and who rides the fast moving peacock.

Devadhi deva radha mandala Madhya methya,
Devendra peeda nagaram druda chapa hastha,
Sooram nihathya sura kotibhiradyamana,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 5


Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who is the god o gods,
Who rides the central Chariot among a group of chariots,
Who prevents problems for Devendra,
Who can send arrows very fast,
And who by killing Sura became,
The object of adulation of billions of devas.

Heeradhi rathna vara yuktha kireeda hara,
Keyura kundala lasath kavachabhirama,
Hey Veera tharaka jayaa amara brunda vandhya,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 6


Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who wears crowns and chains with diamonds and gems,
Who wears armlet, ear rings and strong armour,
And who is the valorous one who killed Tharaka,
And was saluted by the groups of devas.

Panchaksharadhi manu manthritha ganga thoyai,
Panchamruthai praudhithendra mukhair muneendryai,
Pattabhishiktha maghavatha nayasa nadha,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 7

Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who was crowned as their leader by Indra,
With the chanting of the holy five letters,
With the bathing of the holy water of Ganga,
After strengthening it further by holy chants,
And who was anointed with the five holy nectars,
By very learned and holy sages.

Sree karthikeya karunamrutha poorna drushtya,
Kamadhi roga kalushi krutha drushta chitham,
Sikthwa thu mamava kala nidhi koti kantha,
Valleesa nadha mama dehi karavalambham. 8


Extend a hand of support, Oh Lord of Valli,
Who is known as Karthikeya , who with his ,
Fully nectar like looks of mercy cures,
Passion, diseases and mind which has made been dirty
Who is the treasure house of arts and
Who shines like billions of suns.


Subrahmanyashtakam punyam yeh padanthi dwijothama,
They sarve mukthimayanthi subrahmanya prasadatha,
Subrahmanyashtakamidham prathar uthaya ya padeth,
Kodi janma krutham papam thath kshanad thasya nasyathi.


The twice born who reads this octet on Subrahmanya,
Would attain salvation by the grace of Lord Subrahmanya,
And for him who reads this octet on Subrahmanya , as soon as,
He gets up in the morning , the sins committed in billons,
Of previous births will vanish in a second.

1452
Dear Kskat

Saint Ramalinga Swamigal was not a  pure advaitin and he is basically a combination of many things advaita , saiva siddhantha , bhakti , yoga etc . He did not confine himself to one specific line of thought and was an amalgamation of many things .
But basically he kept this teachings simple i.e Universal Compassion is the key to God and best way to show is feeding the hungry and has written an excellent work in Prose called "Jeeva Karunya Ozhukkam " i.e Path of Compassion that is also available in English Translation on the net freely .
I was attracted to Saint Ramalingam only after reading that work .

I could see lot of similarities between Him and Bhagavan Ramana and have already shared those similarities here in this forum .

I found Ramalinga Swamigal's Tamil to be more simple and easily readable than Bhagavan's Tamil and since my knowledge of classical Tamil is not good I am taking the route of first understanding Ramalinga Swamigal /Subramanya Bharatiar poems etc as a base to build up my tamil before I approach Bhagavan Ramana's Tamil works .


1453
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: September 26, 2013, 10:45:11 AM »
Sage of Kanchi
The importance of the Yajurveda is that it systematises the karmayoga, the path of works. The Tattitiriya Samhita of the Krsna-Yajurveda deals with sacrifices like darsapurnamasa, somayaga, vajapeya, rajasuya, asvamedha. Besides it has a number of hymnic mantras of a high order not found in the Rgveda. For example, the popular Sri Rudra mantras are from the Yajurveda. The Rgveda does contain five suktas known as "Pancarudra", but when we mention Sri Rudra we at once think of the mantras to this deity in the Yajurveda. That is why a supreme Saiva like Appayya Diksita laments that he was not born a Yajurvedin - he was a Samavedin.

1454
General topics / Re: Sangeetha Dhyana
« on: September 26, 2013, 08:12:57 AM »
A very moving Bhajan Song

Nimmadhi Adaindhen - Udaiyalur Shri. Kalyanaraman

http://www.youtube.com/watch?v=jws3XLbeZV4

1455
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: September 24, 2013, 04:28:36 PM »
Sage of Kanchi
"Anantah vai Vedah", the Vedas are unending. The seers have, however, revealed to us only a small part of them but it is sufficient for our welfare in this world and next. We are not going to create many universes like Brahma that we should know all the Vedas. We need to know only as many as are necessary to ensure our good in this world.

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 155