Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 [667] 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... 3129
9991
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:22:44 AM »
Verse  333:


அந்நாளில் கொடிமாடச்
    செங்குன்றூர் அமர்ந்திருந்த
மெய்ஞ்ஞானப் பிள்ளையா
    ருடன்மேவும் பரிசனங்கள்
பன்னாளும் அந்நாட்டில்
    பயின்றதனால் பனித்தகுளிர்
முன்னான பிணிவந்து
    மூள்வதுபோல் முடுகுதலும்.During that time when the serving throng of the godly child
Of true wisdom, abode for many days
In Kodimaadacchengkunroor, it looked as though
That they were about to be assailed by a raging fever
Preceded by a chillness of body causing them to shiver.

Arunachala Siva.

9992
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:20:14 AM »
Verse  332:


அரிசனமும் குங்குமமும்
    அரைத்தமைப்பார் அயலெல்லாம்
பரியஅகிற் குறைபிளந்து
    புகைப்பார்கள் பாங்கெல்லாம்
எரியுமிழ்பேழ் வாய்த்தோணி
    இரும்பீர்ப்பார் இடையெல்லாம்
விரிமலர்மென் புறவணிந்த
    மீப்புலத்து வைப்பெல்லாம்.They would powder turmeric and saffron
(for fumigation),
Split and burn eagle-wood for its smoke
And heat the broad-mouthed and boat-shaped
Vessels and keep them nearby to warm themselves;
Thus they did in the habitations
Of the Kurinji of soft and blooming buds.   

Arunachala Siva.

9993
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:16:03 AM »
Verse 331:

   
நீடியஅப்பதிகளெலாம்
    நிரைமாடத் திறைகள்தொறும்
பேடையுடன் பவளக்கால்
    புறவொடுங்கப் பித்திகையின்
தோடலர்மென் குழன்மடவார்
    துணைக்கலச மென்முலையுள்
ஆடவர்தம் பணைத்தோளும்
    மணிமார்பும் அடங்குவன.

In all the eaves of the serried mansions
Of the hoary and beauteous towns,
The doves of coral-hued toes with their mates
Lay snug; in the lovely and warm twin breasts
Of women whose locks of hair, champakas burgeon,
The mighty shoulders and beauteous chests
Of men lay engrossed.   

Arunachala Siva.

.

9994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:13:15 AM »
Verse 330:


மொய்பனிகூர் குளிர்வாடை
    முழுதுலவும் பொழுதேயாய்க்
கொய்தளிர்மென் சோலைகளும்
    குலைந்தசையக் குளிர்க்கொதுங்கி
வெய்யவனும் கரநிமிர்க்க
    மாட்டான்போல் விசும்பினிடை
ஐதுவெயில் விரிப்பதுவும்
    அடங்குவது மாகுமால்.


As it was the season when the northerly
Laden with icy chillness blew all time,
The gardens where once the soft leaves and shoots
Sprouted, quaked in dire distress;
Even the fiery sun unable to brave the frost, sulked;
He would spread a little his rays now and would
Anon walk tip-toe into hiding, withdrawing them.

Arunachala Siva.

9995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:11:07 AM »
Verse 329:


அளிக்குலங்கள் சுளித்தகல
    அரவிந்தம் முகம்புலரப்
பளிக்குமணி மரகதவல்
    லியிற்கோத்த பான்மையெனத்
துளித்தலைமெல் லறுகுபனி
    தொடுத்தசையச் சூழ்பனியால்
குளிர்க்குடைந்து வெண்படாம்
    போர்த்தனைய குன்றுகளும்.Bees winged away in resentment; lotuses were charred;
Gently swayed the blades of grass with the dew-drops
At their tips, like unto crystal beads woven
Into an emerald braid; it looked as though
That the very hills, unable to endure the frost
Covered themselves with a white mantle.

Arunachala Siva.

9996
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:08:51 AM »
Verse 328:


ஆங்குடைய பிள்ளையார்
    அமர்ந்துறையும் நாளின்கண்
தூங்குதுளி முகிற்குலங்கள்
    சுரந்துபெய லொழிகாலை
வீங்கொலிநீர் வைப்பெல்லாம்
    வெயில்பெறா விருப்புவரப்
பாங்கர்வரை யுங்குளிரும்
    பனிப்பருவ மெய்தியதால்.


As thus the child ruled by the Lord, abode thither,
Came the season of the early dew when
The gathered clouds ceased to shower;
All the men on the earth bounded by the roaring seas,
Longed for the comforting rays of the sun;
The hills nearby grew chill.

Arunachala Siva.

9997
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  327:


அப்பாலைக் குடபுலத்தில்
    ஆறணிந்தார்அமர்கோயில்
எப்பாலுஞ் சென்றேத்தித்
    திருநணா வினைஇறைஞ்சிப்
பைப்பாந்தள் புனைந்தவரைப்
    பரவிப்பண் டமர்கின்ற
வைப்பான செங்குன்றூர்
    வந்தணைந்து வைகினார்.He adored the Ganga-crested Lord in all the shrines
Situate in the west; he hailed Him at Tirunanaa
And adored Him who wears the snake
Of poisonous sacs, and came back to sojourn in Cengkunroor
That he had willingly chosen as his abode.

Arunachala Siva.

9998


Extract from Harindranatha Chattopadhyaya's poem in the Volume
6 of Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace.)


You are a huge horizon bent
Over a world of discontent
To bless us till our hearts are lent
A tine or two from out of your store.
You are so close what though remote
Even in storm you strike a note
Of safety while our floundering boat
Gives up all hope of reaching the shore.

Give us the high illumined grace
To make the heart your dwelling place,
To see you clearly, face to face,
In all we feel and say and do;
and may we evermore contain
Your Presence in each passing pain,
Even as drought desires the rain,
You mercy that is coming through.

Increase our silence and our power,
Be with us every fleeting hour.
O set our barest things in flower
and with your love's divine increase
Within us, let the heart concern
Itself with you who reign and burn
Through every pore at every turn
Molding the final masterpiece.

Arunachala Siva.

9999
Verse  9.2:
பேசப் பட்டேன் நின்னடி யாரில்
    திருநீறே
பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன்
    அடியானென்
றேசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற
    தமையாதால்
ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன்
    அடியேனே.I am spoken as one among Your servitors.
I stand Bedaubed with the Holy Ash;
become Your servitor,
I am dispraised by the worldly;
I cannot endure This phenomenal existence;
I,
Your servitor,
Long for deliverance;
I remain ruled by You.

contd.,

Arunachala Siva.

10000
The decade 9 is called Ananda Paravasam, that is the Bliss which is there when the Jiva bodham is
lost and Siva bodham shines.

Verse  9.1:


விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள் சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே.


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,
You have retained me here;
all that have acted Your will,
have reached Your feet;
driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana Who is the Lord of Aaroor,
do deign to tell me what I should do to save myself.

contd.,

Arunachala Siva.

10001
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 29, 2016, 01:46:32 PM »
Verse  47:


47: வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தே ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, வேலை நிலம்
ஏழும் பரு வரை எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே.

அன்னையே!அபிராமித் தாயே! நீ கடல்களுக்கும் ஏழ் உலகங்களுக்கும், உயர்ந்த மலைகள் எட்டினிற்கும் அரிதில் எட்டாதவள். மேலாக உள்ள இரவையும், பகலையும் செய்யும் சந்திர சூரியர்க்கு இடையே நின்று, சுடர்விட்டுப் பிராகாசிக்கின்றவள்!

O Mother!  Abhirami, my Mother!  You are not reachable, even by oceans, seven worlds, and the high
mountains of eight numbers.  You are beyond night and day - the Moon and the Sun  but You shine
between that Moon and the Sun.\

contd.,

Arunachala Siva.

10002
38.  Transactions and such, past, future, and present are awareness only.  Name and form, beings and
worlds are only consciousness.

39. This prana is indeed consciousness only.  All the senses are awareness alone.  The five sheaths and
such only consciousness. Only consciousness is spoken of as bliss.

40.  The eternal and the ephemeral are consciousness only.  All is indeed consciousness only.  There is
nothing eternal but only consciousness. There is nothing truthful  but only consciousness. 

41. Even dispassion is consciousness.  'This' is consciousness only, you see!  The supports etc.,
are indeed awareness and so are the supported, O great one!

42.  Whatever and however much there is, is but consciousness only.  Whatever and however much is
seen far away is all indeed awareness alone.

43. Whatever and however many beings there be, whatever and however many are spoken of, whatever
and however much is said by the Vedas -- are all indeed awareness alone.

44.There is no bondage but consciousness alone.  There is liberation none but consciousness alone.
The only realty is but consciousness only.  This is the truth.  The only reality is but consciousness only.
This is the truth, verily the truth in the name of Siva.

contd.,

Arunachala Siva.         

10003
437.  The truth of the unreality of the world has here been taught to one in that is in earnest to attain
the Supreme State by pursuing the Quest of the Real Self.  How can one, that believes the world to be
real, ever become rightly aware of the Supreme Reality, the Self?

438. When the sun of Right Awareness dawns, what happens is only the cessation of the unreal
appearing as real. The Real Self being the Sun or Pure, Infinite Consciousness, how can Ignorance
exist in His Presence?

439. If it be thought that Ignorance exists, then there is present for the aspirant the question 'To
whom is the Ignorance?  If by that question the Truth of the Self be sought,  then the ignorant one
and the Ignorance, both become extinct.

440. Ignorance is accepted in the teaching only as pertaining to the individual soul, who is only a
figment of the imagination;  it is not accepted as affecting the Real Self, because He is ever
enlightened by His own Nature, transcending all the three states of life in the world.

441.  Just as the rope is never related in any way to the unreal snake (seen in it),so the Real Self
is never related in space, time, or causality with the world of variety, which is unreal.

442.The saying that the Supreme Being -- (the Real Self) -- is the cause of the world is incorrect
from the standpoint of the Truth.  The true cause of the world is the Might of the Supreme Being
known as Maya.

443.  In the sacred lore two forms of the Brahman are mentioned, one the seedless, and the other
with seed.  The seedless one is the transcendental Supreme Being; the one with seed is God having
the might of Maya.

444. The One Self, who is by nature move-less, appears to dance because of His Own Might.  But
when that Might merges into the Move-less Essence, then there will shine the One Move-less Self,
as the Sole Reality.

contd.,

Arunachala Siva.       
         

10004
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:12:28 AM »
Verse 326:


தம்பெருமான் கோயிலினுள்
    எழுந்தருளித் தமிழ்விரகர்
நம்பரவர் திருமுன்பு
    தாழ்ந்தெழுந்து நலஞ்சிறக்க
இம்பரும்உம் பருமேத்த
    இன்னிசைவண் டமிழ்பாடிக்
கும்பிடும்ஆ தரவுடன்அக்
    கோநகரில் இனிதமர்ந்தார்.


The master of Tamizh entered the temple of his Lord,
Prostrated before the Lord-God, adored Him,
Rose up and hymned the divine and bountiful decade
Of Tamizh for the well-being of those on earth
And in heaven; borne by a longing to adore Him
More and more, he sojourned in that great city.

Arunachala Siva.


10005
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:10:17 AM »
Verse 325:


அந்நகரில் வாழ்வாரும்
    அடியவரும் மனமகிழ்ந்து
பன்னெடுந்தோ ரணமுதலாப்
    பயிலணிகள் பலஅமைத்து
முன்னுறவந் தெதிர்கொண்டு
    பணிந்தேத்தி மொய்கரங்கள்
சென்னியுறக் கொண்டணைந்தார்
    சினவிடையார் செழுங்கோயில்.


The dwellers of the city and the servitors, in joy
Adorned the city with many a long Torana
And other festoons; they came before him
To receive him and adored and hailed him;
With their hands folded above their heads
They took him to the temple of the Lord
Whose mount is the wrathful Bull.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 [667] 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... 3129