Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 [666] 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... 3128
9976
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 30, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  327:


அப்பாலைக் குடபுலத்தில்
    ஆறணிந்தார்அமர்கோயில்
எப்பாலுஞ் சென்றேத்தித்
    திருநணா வினைஇறைஞ்சிப்
பைப்பாந்தள் புனைந்தவரைப்
    பரவிப்பண் டமர்கின்ற
வைப்பான செங்குன்றூர்
    வந்தணைந்து வைகினார்.He adored the Ganga-crested Lord in all the shrines
Situate in the west; he hailed Him at Tirunanaa
And adored Him who wears the snake
Of poisonous sacs, and came back to sojourn in Cengkunroor
That he had willingly chosen as his abode.

Arunachala Siva.

9977


Extract from Harindranatha Chattopadhyaya's poem in the Volume
6 of Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace.)


You are a huge horizon bent
Over a world of discontent
To bless us till our hearts are lent
A tine or two from out of your store.
You are so close what though remote
Even in storm you strike a note
Of safety while our floundering boat
Gives up all hope of reaching the shore.

Give us the high illumined grace
To make the heart your dwelling place,
To see you clearly, face to face,
In all we feel and say and do;
and may we evermore contain
Your Presence in each passing pain,
Even as drought desires the rain,
You mercy that is coming through.

Increase our silence and our power,
Be with us every fleeting hour.
O set our barest things in flower
and with your love's divine increase
Within us, let the heart concern
Itself with you who reign and burn
Through every pore at every turn
Molding the final masterpiece.

Arunachala Siva.

9978
Verse  9.2:
பேசப் பட்டேன் நின்னடி யாரில்
    திருநீறே
பூசப் பட்டேன் பூதல ரால்உன்
    அடியானென்
றேசப் பட்டேன் இனிப்படு கின்ற
    தமையாதால்
ஆசைப் பட்டேன் ஆட்பட் டேன்உன்
    அடியேனே.I am spoken as one among Your servitors.
I stand Bedaubed with the Holy Ash;
become Your servitor,
I am dispraised by the worldly;
I cannot endure This phenomenal existence;
I,
Your servitor,
Long for deliverance;
I remain ruled by You.

contd.,

Arunachala Siva.

9979
The decade 9 is called Ananda Paravasam, that is the Bliss which is there when the Jiva bodham is
lost and Siva bodham shines.

Verse  9.1:


விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள் சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே.


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,
You have retained me here;
all that have acted Your will,
have reached Your feet;
driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana Who is the Lord of Aaroor,
do deign to tell me what I should do to save myself.

contd.,

Arunachala Siva.

9980
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 29, 2016, 01:46:32 PM »
Verse  47:


47: வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தே ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, வேலை நிலம்
ஏழும் பரு வரை எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே.

அன்னையே!அபிராமித் தாயே! நீ கடல்களுக்கும் ஏழ் உலகங்களுக்கும், உயர்ந்த மலைகள் எட்டினிற்கும் அரிதில் எட்டாதவள். மேலாக உள்ள இரவையும், பகலையும் செய்யும் சந்திர சூரியர்க்கு இடையே நின்று, சுடர்விட்டுப் பிராகாசிக்கின்றவள்!

O Mother!  Abhirami, my Mother!  You are not reachable, even by oceans, seven worlds, and the high
mountains of eight numbers.  You are beyond night and day - the Moon and the Sun  but You shine
between that Moon and the Sun.\

contd.,

Arunachala Siva.

9981
38.  Transactions and such, past, future, and present are awareness only.  Name and form, beings and
worlds are only consciousness.

39. This prana is indeed consciousness only.  All the senses are awareness alone.  The five sheaths and
such only consciousness. Only consciousness is spoken of as bliss.

40.  The eternal and the ephemeral are consciousness only.  All is indeed consciousness only.  There is
nothing eternal but only consciousness. There is nothing truthful  but only consciousness. 

41. Even dispassion is consciousness.  'This' is consciousness only, you see!  The supports etc.,
are indeed awareness and so are the supported, O great one!

42.  Whatever and however much there is, is but consciousness only.  Whatever and however much is
seen far away is all indeed awareness alone.

43. Whatever and however many beings there be, whatever and however many are spoken of, whatever
and however much is said by the Vedas -- are all indeed awareness alone.

44.There is no bondage but consciousness alone.  There is liberation none but consciousness alone.
The only realty is but consciousness only.  This is the truth.  The only reality is but consciousness only.
This is the truth, verily the truth in the name of Siva.

contd.,

Arunachala Siva.         

9982
437.  The truth of the unreality of the world has here been taught to one in that is in earnest to attain
the Supreme State by pursuing the Quest of the Real Self.  How can one, that believes the world to be
real, ever become rightly aware of the Supreme Reality, the Self?

438. When the sun of Right Awareness dawns, what happens is only the cessation of the unreal
appearing as real. The Real Self being the Sun or Pure, Infinite Consciousness, how can Ignorance
exist in His Presence?

439. If it be thought that Ignorance exists, then there is present for the aspirant the question 'To
whom is the Ignorance?  If by that question the Truth of the Self be sought,  then the ignorant one
and the Ignorance, both become extinct.

440. Ignorance is accepted in the teaching only as pertaining to the individual soul, who is only a
figment of the imagination;  it is not accepted as affecting the Real Self, because He is ever
enlightened by His own Nature, transcending all the three states of life in the world.

441.  Just as the rope is never related in any way to the unreal snake (seen in it),so the Real Self
is never related in space, time, or causality with the world of variety, which is unreal.

442.The saying that the Supreme Being -- (the Real Self) -- is the cause of the world is incorrect
from the standpoint of the Truth.  The true cause of the world is the Might of the Supreme Being
known as Maya.

443.  In the sacred lore two forms of the Brahman are mentioned, one the seedless, and the other
with seed.  The seedless one is the transcendental Supreme Being; the one with seed is God having
the might of Maya.

444. The One Self, who is by nature move-less, appears to dance because of His Own Might.  But
when that Might merges into the Move-less Essence, then there will shine the One Move-less Self,
as the Sole Reality.

contd.,

Arunachala Siva.       
         

9983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:12:28 AM »
Verse 326:


தம்பெருமான் கோயிலினுள்
    எழுந்தருளித் தமிழ்விரகர்
நம்பரவர் திருமுன்பு
    தாழ்ந்தெழுந்து நலஞ்சிறக்க
இம்பரும்உம் பருமேத்த
    இன்னிசைவண் டமிழ்பாடிக்
கும்பிடும்ஆ தரவுடன்அக்
    கோநகரில் இனிதமர்ந்தார்.


The master of Tamizh entered the temple of his Lord,
Prostrated before the Lord-God, adored Him,
Rose up and hymned the divine and bountiful decade
Of Tamizh for the well-being of those on earth
And in heaven; borne by a longing to adore Him
More and more, he sojourned in that great city.

Arunachala Siva.


9984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:10:17 AM »
Verse 325:


அந்நகரில் வாழ்வாரும்
    அடியவரும் மனமகிழ்ந்து
பன்னெடுந்தோ ரணமுதலாப்
    பயிலணிகள் பலஅமைத்து
முன்னுறவந் தெதிர்கொண்டு
    பணிந்தேத்தி மொய்கரங்கள்
சென்னியுறக் கொண்டணைந்தார்
    சினவிடையார் செழுங்கோயில்.


The dwellers of the city and the servitors, in joy
Adorned the city with many a long Torana
And other festoons; they came before him
To receive him and adored and hailed him;
With their hands folded above their heads
They took him to the temple of the Lord
Whose mount is the wrathful Bull.   

Arunachala Siva.


9985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:07:51 AM »
Verse 324:


அண்டர்பிரான் ஆலயங்கள்
    அம்மருங்குள் ளனபணிந்து
தெண்டிரைநீர்த் தடம்பொன்னித்
    தென்கரையாங் கொங்கினிடை
வண்டலையும் புனற்சடையார்
    மகிழ்விடங்கள் தொழுதணைந்தார்
கொண்டல்பயில் நெடும்புரிசைக்
    கொடிமாடச் செங்குன்றூர்.


He adored at the shrines of the Lord of Devas
In that region and proceeded towards Kongku Naadu
On the southern bank of the lucid and billowy Ponni;
Thither he adored at the shrines of the Lord
In whose crest flows the flood buzzed by bees,
And reached Kodi-Maada-ch-Chengkunroor
On the tops of whose long fort-like walls, clouds gather.


Arunachala Siva.

9986
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:04:46 AM »
Verse 323:செங்கட் குறவரைத் தேவர்போற்றுந்
    திகழ்திரு ஈங்கோய் மலையின்மேவுங்
கங்கைச் சடையார் கழல்பணிந்து
    கலந்த இசைப்பதி கம்புனைந்து
பொங்கர்ப் பொழில்சூழ் மலையும்மற்றும்
    புறத்துள்ள தானங்க ளெல்லாம்போற்றிக்
கொங்கிற் குடபுலஞ் சென்றணைந்தார்
    கோதின் மெய்ஞ் ஞானக் கொழுந்தனையார்.He adored the feet of the Lord in whose
Matted hair the Ganga courses, enshrined
In Eangkoimalai where the red-eyed Kuravas
Are hailed by the Devas, and adorned Him
With his love-laden musical decade;
He also hailed the hills dight with gardens
And all the other shrines of the Lord in that region;
The godly child--verily a shoot of flawless wisdom--,
Proceeded towards Kongku Naadu
And reached its northern realm.   


Arunachala Siva.


9987
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 11:02:25 AM »
Verse  322:பண்பயில் வண்டினம் பாடுஞ்சோலைப்
    பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல்பணிந்து
மண்பர வுந்தமிழ் மாலைபாடி
    வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து
திண்பெருந் தெய்வக் கயிலையில்வாழ்
    சிவனார் பதிபல சென்றிறைஞ்சிச்
சண்பை வளந்தரு நாடர்வந்து
    தடந்திரு ஈங்கோய் மலையைச்சார்ந்தார்.Adoring at the feet of the Lord of Paigngneeli
Girt with gardens where bees hum in melody
He sang a garland of Tamizh verse hailed by the world;
He sojourned there and hailed the Lord;
Then in joy he fared forth to the many shrines
Of the Lord of Kailaas--vast and strong and divine;
The Lord of fecund Sanbai adoring Him
In those shrines, reached the vast Tiru-Eangkoi-Malai.

Arunachala Siva.

9988
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:59:38 AM »
Verse 321:


நீடு திருவாச் சிராமம்மன்னும்
    நேரிழை பாகத்தர் தாள்வணங்கிக்
கூடும் அருளுடன் அங்கமர்ந்து
    கும்பிடும் கொள்கைமேற் கொண்டுபோந்தே
ஆடல் பயின்றார் பதிபிறவும்
    அணைந்து பணிந்தடி போற்றியேகிச்
சேடர்கள் வாழுந் திருப்பைஞ்ஞீலிச்
    சிவபெருமானை இறைஞ்சச் சென்றார்.


Adoring the feet of the Lord who abides
At the ever-during Tiruvaacchiraamam
Concorporate with His be-jeweled Consort,
He sojourned there, poised in grace;
Impelled by a desire to adore the other shrines
Of the Lord-Dancer, he fared forth and hailed
The feet of the Lord in those shrines;
Then he proceeded to Tiru-p-Paigngneeli
Where abide the wise ones, to adore Lord Siva thither.


Arunachala Siva.

9989
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:57:03 AM »
Verse 320:வன்பிணி நீங்கு மகளைக்கண்ட
    மழவன் பெருகு மகிழ்ச்சிபொங்கத்
தன்தனிப் பாவையும் தானுங்கூடச்
    சண்பையர் காவலர் தாளில்வீழ
நின்ற அருமறைப் பிள்ளையாரும்
    நீரணி வேணி நிமலர்பாதம்
ஒன்றிய சிந்தை யுடன்பணிந்தார்
    உம்பர்பிரான் திருத் தொண்டர்ஆர்த்தார்.Beholding his daughter cured of the cruel malady,
In joy that welled up in him, the chieftain
Along with his peerless daughter fell at the feet
Of the Prince of Sanbai; the divine child
That stood there, hailed the feet of the Holy One
In whose matted hair the river courses,
In single-minded devotion; the servitors
Of the Lord of the celestial beings, roared for joy.


Arunachala Siva.

9990
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 29, 2016, 10:53:56 AM »
Verse 319:


பன்னு தமிழ்மறை யாம்பதிகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச்சாத்தி
மன்னுங் கவுணியர் போற்றிநிற்க
    மழவன் பயந்த மழலைமென்சொல்
கன்னி யுறுபிணி விட்டுநீங்கக்
    கதுமெனப் பார்மிசை நின்றெழுந்து
பொன்னின் கொடியென ஒல்கிவந்து
    பொருவலித் தாதை புடையணைந்தாள்.As the Kauniya-Chief of ever-during fame
Sang the decade, the Tamizh Gospel, concluded it
And stood adoring, the chieftain's virgin-daughter,
The lisper of soft words, was cured on a sudden;
Up she rose from the floor and walked gently
Swaying like a golden liana to her father,
The mighty warrior of prowess.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 [666] 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... 3128