Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 [663] 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... 3146
9931
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 11:21:14 AM »
Verse  520:அங்குநின் றரிதெழுந் தருளுவார்
    அகிலகா ரணரும் ஆனார்
தங்குநற் பதிகளும் பிறபணிந்
    தருளிவண் தமிழ்பு னைந்தே
எங்குமெய்த் தவர்குழா மெதிர்கொளத்
    தொழுதெழுந் தருளி வந்தார்
பொங்குதண் பாசடைப் பங்கயப்
    புனல்வயற் புகலூர் சார.He departed from that holy town in reluctance;
He proceeded onward adoring the Lord-Author
Of the Universe in His many shrines where he
Adorned Him with garlands of bounteous Tamizh;
Welcomed everywhere by throngs of true devotees,
And adoring, he came to Pukaloor girt with tanks
Rich in cool and leafy lotuses.

Arunachala Siva.

9932
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 11:18:44 AM »
Verse 519:

காழியார் வாழவந் தருள்செயும்
    கவுணியப் பிள்ளை யார்தாம்
ஆழியான் அறியொணா அண்ணல்
    ஆரூர்பணிந் தரிது செல்வார்
பாழிமால் யானையின் உரிபுனைந்
    தார்பனை யூர்ப ணிந்து
வாழிமா மறையிசைப் பதிகமும்
    பாடிஅப் பதியில் வைகி.


The chief of Kauniyas who came to be born
In Kaazhi that its citizens might flourish well,
Adoring Aaroor of the Lord--unknowable to Vishnu,
The wielder of the disc--, departed reluctantly;
He adored at Panaiyoor the Lord who peeled off the hide
Of the strong and rutting tusker,
Hymned a divinely musical decade whose import
Is that of the great Vedas, and sojourned there.

Arunachala Siva.9933
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 11:14:35 AM »
Verse  518:


புவனவா ரூரினிற் புறம்புபோந்
    ததனையே நோக்கிநின்றே
அவமிலா நெஞ்சமே அஞ்சல்நீ
    உய்யுமா றறிதிஅன்றே
சிவனதா ரூர்தொழாய் நீமற
    வாதென்று செங்கைகூப்பிப்
பவனமாய்ச் சோடையாய் எனுந்திருப்
    பதிகமுன் பாடினாரே.

Reaching the outskirts of Aaroor, the outstanding city
On earth, he stood there facing it and addressed
His heart thus: "O flawless heart, fear not;
Do you not know the way of deliverance?
Forget not to adore Lord Siva?s Aaroor." Then folding
His roseate hands in adoration he sang the divine
Decad beginning with the words: "Pavanamaai-ch-chodaiyaai?"

Arunachala Siva.

9934
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:48:58 AM »
Verse  517:


அங்கு நன்மையில் வைகும்அந்
    நாள்சில அகல
நங்கள் தந்திரு நாவினுக்
    கரசரை நயந்து
பொங்கு சீர்ப்புக லூர்தொழ
    அருளினாற் போவார்
தங்கும் அப்பதிப் புறம்பணை
    சார்ந்தருள் செய்வார்.


While in great well-being he passed a few days there
He longed for the company of our Tirunaavukkarasar;
Impelled by grace to fare forth to Pukaloor
Of soaring glory to adore there, he came
To the outskirts of Tiruvaaroor.

Arunachala Siva.


9935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:46:35 AM »
Verse 516:


ஊறு காதலில் ஒளிவளர்
    புற்றிடங் கொண்ட
ஆறு லாவிய சடைமுடி
    ஐயரைப் பணிந்து
நீறு வாழ்வென நிகழ்திருத்
    தொண்டர்க ளோடும்
ஈறி லாத்திரு ஞானசம்
    பந்தர்அங் கிருந்தார்.

He adored the Great One in whose crest the Ganga flows,
At the shrine of the Ant-Hill of ever-growing luster,
In love that welled up from within;
Tiru Jnaanasambandhar of endless wisdom, there sojourned
With the servitors whose very life was the holy ash.

Arunachala Siva.

9936
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:44:21 AM »
Verse 515:

மல்லல் நீடிய வலிவலங்
    கோளிலி முதலாத்
தொல்லை நான்மறை முதல்வர்தம்
    பதிபல தொழுதே
எல்லை யில்திருப் பதிகங்க
    ளாற்பணிந் தேத்தி
அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும்
    ஆரூர்தொழ அணைந்தார்.He visited and adored bounteous Valivalam,
Kolili and many other shrines where the Primal Lord
Of the hoary Vedas, abides, and hymned and hailed
The Lord in divine decades; then the annihilator
Of woes fared forth to Aaroor to adore the Lord.

Arunachala Siva.9937
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:41:59 AM »
Verse  514:புற்றி டங்கொளும் புனிதரைப்
    போற்றிசை பெருகப்
பற்றும் அன்பொடு பணிந்திசைப்
    பதிகங்கள் பாடி
நற்ற வத்திருத் தொண்டர்க
    ளொடுநலஞ் சிறப்ப
மற்ற வண்பதி தன்னிடை
    வைகுமந் நாளில்.


He hailed the Holy One of the Ant-Hill and hymned
Ever-glorious and melodious decades in swelling music
With a loving mind; accompanied with the holy devotees
Of goodly tapas, he abode in that beautiful city,
Radiating lofty well-being.

Arunachala Siva.

9938
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:39:46 AM »
Verse 513:


அங்க ணைந்தமர்ந் தருளுவார்
    அரனெறி அமர்ந்த
செங்க ணேற்றவர் சேவடி   
    வணங்கிமுன் திளைத்துப்
பொங்கு பேரொளிப் புற்றிடங்
    கொண்டவர் புனிதப்
பங்க யப்பதந் தொழுதுகா
    லந்தொறும் பணிந்தார்.


He who willingly abode there adored the roseate feet
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull
At the shrine of AraNeri and was steeped in bliss;
He worshipped the hallowed and lotus-like feet
Of the Lord of the Ant-Hill which blazed in great
Resplendence and thither hailed the Lord
During all the hours of Pooja.

Arunachala Siva.

9939
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:37:24 AM »
Verse 512:


செஞ்சொல் வண்தமிழ்த் திருப்பதி
    கத்திசை யெடுத்து
நஞ்சு போனகம் ஆக்கிய
    நம்பர்முன் பாடி
மஞ்சு சூழ்திரு மாளிகை
    வாயிலின் புறம்போந்
தஞ்செ ழுத்தின்மெய் யுணர்ந்தவர்
    திருமடத் தணைந்தார்.He began to sing the tuneful and divine decade
In splendorous words of bounteous Tamizh
Before the Lord who devoured poison as though
It were nectar; he moved out of the cloud-capped
Shrine and he that had realized the truth
Of the Panchaakshara came to his holy Matam.

Arunachala Siva.

9940


Whenever a thought occurs, ask for whom this thought?  To me.
will be the answer.  Ask who am I?  The thought goes off.  If
it reappears again after some time or days, again use the same
process.  There is nothing like good and bad at all.   Both are
contextual and not absolute.  When I shoot a person on the road,
I am sent to jail.  A solider can shoot many of the enemy forces
and will get Veer Chakra award.  The Upanishad speaks about a
brahmin, who is dead hungry and he finds a horse-rider on the road.
The horse rider gives him some horse-grams.  He eats and says
You are my life giver.  This brahmin would not touch raw horse-grams
on any other day.

Arunachala Siva.

9941The only way is to surrender to Guru/God.  He does not care for the jivas' mistakes and pitfalls,
sins and wrongdoings.  He wants you to protect you and for that he needs one's total surrender.
Draupadi was calling Krishna with many names, when she was being disrobed. But she was holding
tight the saree at one end. When she left that hand, and raised both the hands in total surrender,
Krishna made her saree to grow endlessly and Dushasan became tired and fell down.  Raising both
the hands, without bothering about the saree end falling down, is total surrender. At that moment,
God comes to your rescue.  But God / Guru does not act against nature.  The sarees simply grew.
He did not cause a massive heart attack to Duschasan to die.

Arunachala Siva.

9942
Verse  18:


இருந்தென்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை
    என்னினல்லால்
விருந்தின னேனை விடுதிகண் டாய்மிக்க
    நஞ்சமுதா
அருந்தின னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
மருந்தின னேபிற விப்பிணிப் பட்டு
    மடங்கினர்க்கே.O One who devoured abounding venom as ambrosia !
O King of sempiternal Uttharakosamangkai !
O Cathalicon unto them subject to the malady of embodiment !
"You may be pleased to rule me,
Sell me or pledge me."
I,
a stranger to Your love,
can only say so.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

9943
Verse  17:


பொருளே தமியேன் புகலிட மேநின்
    புகழ்இகழ்வார்
வெருளே எனைவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்ம்மை
    யார்விழுங்கும்
அருளே அணிபொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
இருளே வெளியே இகபர மாகி
    யிருந்தவனே.O Ens Entium !
O Refuge unto this lone one!
O Dread Unto them that besmirch Your glory!
Will You forsake me?
O Grace quaffed by them that are Truth-incarnate !
O King of Uttharakosamangkai girt with lovely groves !
O Murk !
O Light !
O One who is terrestrial and ethereal !

contd.,

Arunachala Siva.

9944
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 16, 2016, 10:12:45 AM »
Verse  64:


64: வீணே பலி கவர் தெய்வங்கள்பால் சென்று, மிக்க அன்பு
பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டுகொண்டேன், நின்புகழ்ச்சி அன்றிப்
பேணேன், ஒரு பொழுதும், திருமேனி ப்ரகாசம் அன்றிக்
காணேன், இரு நிலமும் திசை நான்கும் ககனமுமே.

ஏ, அபிராமி! உன்னையன்றி வீணாகப் பலி வாங்கும் வேறொரு தெய்வத்தை நாடேன். உன்னையே அன்பு செய்தேன். உன்னுடைய புகழ் வார்த்தையன்றி வேறொரு வார்த்தை பேசேன். எந்நேரமும் உன்னுடைய திருமேனிப் பிரகாசத்தைத் தவிர, வேறொன்றும் இவ்வுலகத்திலும், நான்கு திசைகளிலும் காண மாட்டேன்.

O Abhirami!  I do not pray to any god which requires bali (sacrifice of animals).  I am only loving You.
I shall not speak any words other than worlds of  praise about You.  I shall not see any Light on the four
directions excepting the Light of Your Form.

contd.,

Arunachala Siva.     

9945
53.  The notion 'I am the body' is verily the blemish, it is said. In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

54.  The notion 'I am the body' is said to be the great doubt.  In all the three periods of time it is not.

55,56:  Whatever trace of brooding is there of pain,
whatever trace of reminiscing is there of the world,
whatever trace of remembering is there of desire,
whatever trace of recollection is there of sin,
whatever trace of recapitulation is there of mind,
whatever trace of initiative there is
-- it is defined as the great disease.

57.  What whit of idea there is, is said to be of the great delusion.  What whit of idea there is,
is said to be the triad of afflictions.

58.  What whit of idea is there, is said to be lust and anger.  What whit of idea there is, said to be
attachment, and naught else.

59.  What whit of idea there is,  is said to be all sorrowful. What whit of idea there is, is said to be
the misapprehension about the reality of the world.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

Pages: 1 ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 [663] 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... 3146