Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 [660] 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... 3147
9886
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:22:50 PM »
Verse 68:68: பாரும், புனலும், கனலும், வெங் காலும், படர் விசும்பும்,
ஊரும் முருகு சுவை ஒளி ஊறு ஒலி ஒன்றுபடச்
சேரும் தலைவி, சிவகாம சுந்தரி, சீறடிக்கே
சாரும் தவம், உடையார் படையாத தனம் இல்லையே.

ஏ, அபிராமி! நீ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்ற ஐவகைப் பூதங்களாகவும், சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்ற அவைகளின் தன்மையாகவும் நிற்கக் கூடியவள். சுந்தரியே! உன்னுடைய செல்வம் பொருந்திய திருவடிகளைச் சார்ந்தவர்கள் சிறந்த தவத்தைப் பெறுவர். அத்துடன் அவர்கள் அடையாத செல்வமும் இல்லை எனலாம் (எல்லாச் செல்வமும் பெறுவர்).

O Abhirami! You remain as the five natural forces, as earth, water, fire, air and Space.  You also
remain as the six tastes and feelings like taste, light, feeling of touch,sound and smell. O the Beautiful!
Those who have faith in Your all treasures of Feet, shall have the great tapas! There is no wealth
that is not obtainable by them!

contd.,

Arunachala Siva.             

9887
What was more, December 31st was full moon and January 1st was Bhagavan's Jayanti.  I had never
before been able to experience either event at Arunachala. It is at moments like these that I relearn
the lesson of the beauty of His play.  He plays with the hearts of His bhaktas like Krishna with gopis.
One day He makes me feel the ache and despondency of separation and then in the next instant
He fills me with the longing and excitement of impending union. Such is His Blessed Leela and i thrilled
to play my part in it.  On a separate note, I had made a vow in December 2006, that I would visit
Arunachala every year henceforth and by arranging this trip He had in one stroke ensured that this
vow would be fulfilled for both 2009 and 2010.  Who is it that dares claim that it is they who are
performing the actions.... Indeed it is only He who takes such vows and it is He who fulfills them too,
yet all the while letting us be the beneficiaries of His actions.  Such is His Grace.

contd.,

Arunachala Siva.               

9888
Verse  24:


உள்ளன வேநிற்க இல்லன செய்யும்மை
    யற்றுழனி
வெள்ளன லேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    மாத்தடக்கைப்
பொள்ளனல் வேழத் துரியாய் புலன்நின்கட்
    போதலொட்டா
மெள்ளென வேமொய்க்கும் நெய்க்குடந் தன்னை
    எறும்பெனவே.


O One who wears the hide of a stately tusker   Whose hollow proboscis is big,
broad and long !
Like ants leisurely swarming over a pot of ghee,
My senses swarm over me and prevent me From reaching You.
Ignoring what I should do,
All-befuddled,
I do forbidden things In din and white heat.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

9889
Verse  23:


பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கிச்
    சுருக்குமன்பின்
வெற்றடி யேனை விடுதிகண் டாய்விடி
    லோகெடுவேன்
மற்றடி யேன்றன்னைத் தாங்குநர் இல்லைஎன்
    வாழ்முதலே
உற்றடி யேன்மிகத் தேறிநின் றேன்எனக்
    குள்ளவனே.
I but augment my flaws and faults with what I am endowed with;
I am a futile servitor whose love gets shrunk and shrunk.
Will You let go your hold on me?
If You do so,
I will perish;
there is none else my support.
O the Source of my life !
O One who indwells me!
Blessed with Your presence,
I stand clarified.

contd.,

Arunachala Siva.

9890
Verse  22:

ஒண்மைய னேதிரு நீற்றைஉத் தூளித்
தொளிமிளிரும்
வெண்மைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்
யடியவர்கட்
கண்மைய னேஎன்றுஞ் சேயாய் பிறற்கறி
தற்கரிதாம் பெண்மைய னேதொன்மை ஆண்மைய னேஅலிப் பெற்றியனே .O radiant !
O One dazzling white with the Holy Ash With which You are bedaubed !
O One close to the true Servitors and far away from others !
O One Of womanliness ? rare to be comprehended !
O One of hoary manliness !
O One who is sexless !
Will You let go Your hold on me?

contd.,

Arunachala Siva.

9891
General topics / Guru Poornima Day - 19.07.2016
« on: July 19, 2016, 11:12:06 AM »
Today is Guru Poornima Day.  It is also called Vyasa Puja Day.

The first Guru is called Vyasa or by some as Sri Dakshinmurti.

Today the disciples / devotees pray to Guru for having given them the way to the Truth. 

Our Guru is Guru Sri Ramana.  Let us all pray to Him for having given us the way to the Truth.

Let His name live for ever.

There will be perhaps, special pujas for Sri Ramaneswara Mahalingam.  There will be special
abhishekam and alankaram, followed by special arti for Sri Ramaneswara Mahalingam.

kuRRam muRRum aRuthenaik Gunamaaip PanithaaL
 
  Guru uruvaai oLir Arunachala!

- Verse 19 of Arunachala Akshara Mana Maalai.

Arunachala Siva.   

9892
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 10:01:02 AM »
Verse 551:


ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்
    தோங்கிய காழி உயர் பதியில்
வாழி மறையவர் தாங்க ளெல்லாம்
    வந்து மருங்கணைந் தார்கள் என்ன
வீழி மிழலையின் வேதி யர்கள்
    கேட்டுமெய்ஞ் ஞானமுண் டாரை முன்னா
ஏழிசை சூழ்மறை எய்த வோதி
    எதிர்கொள் முறைமையிற் கொண்டு புக்கார்.When the Brahmins of Veezhimizhalai heard
That the Brahmins of the beatific life have arrived
Thither from the lofty city of Kaazhi which sinks not
But floats aloft even when the Great Deluge rages
At the end of the Aeon, they but thought of the godly
Child that had consumed true and nectarean wisdom;
So they foregathered and duly received those Brahmins
Well-versed in the Vedas of seven-fold music.

Arunachala Siva.

9893
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:58:45 AM »
Verse 550:


சேணுயர் மாடப் புகலி யுள்ளார்
    திருஞான சம்பந்தப் பிள்ளை யாரைக்
காணும் விருப்பிற் பெருகு மாசை
    கைம்மிகு காதல் கரை யிகப்பப்
பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும்
    பொருவிடை யார்மலர்ப் பாதம் போற்றி
வேணு புரத்தை யகன்று போந்து
    வீழி மிழலையில் வந்த ணைந்தார்.


(Meanwhile) the desire of the dwellers of Pukali
Of lofty mansions to behold the godly child
Tiru Jnaanasambandhar, grew into a great longing
And mellowed as boundless love, in their hearts;
So they hailed the flower-feet of the Lord
Of the martial Bull enshrined at the Ark
And left Venupuram and reached Veezhimizhalai.   


Arunachala Siva.

9894
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:56:39 AM »
Verse 549:


ஓங்குபுனற் பேணு
    பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட
பாங்கார் திலதைப்
    பதிமுற்ற மும்பணிந்து
வீங்கொலிநீர்வீழி மிழலையினில்
    மீண்டும் அணைந்
தாங்கினிது கும்பிட்
    டமர்ந்துறையும் அந்நாளில்.


He also adored at Penuperunthurai rich in its
Increasing wealth of waters and also at the nearby
Shrine of Thilathaippathimutram and returned
To Veezhimizhalai girt with soaring and roaring
Waters; adoring sweetly the Lord
He sojourned there willingly.

Arunachala Siva.

9895
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:54:33 AM »
Verse 548:


அங்கண் அமர்வார்
    அரனார் அடியிணைக்கீழ்த்
தங்கிய காதலினாற்
    காலங்கள் தப்பாமே
பொங்குபுகழ் வாகீச
    ருங்கூடப் போற்றிசைத்தே
எங்கும் இடர்தீர்ப்பார்
    இன்புற் றுறைகின்றார்.He willingly abode there; by reason of his great love
To thrive under the hallowed feet of Lord Hara
During all the hours of Pooja and without fail,
With Vaakeesar of soaring glory he adored and hailed
The Lord; in love he sojourned there to extirpate
Misery wherever it happened to be.

Arunachala Siva.

9896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:51:49 AM »
Verse 547:


வந்தணைந்து வாழ்ந்து
    மதிற்புறத்தோர் மாமடத்துச்
செந்தமிழ்சொல் வேந்தரும்
    செய்தவரும் சேர்ந்தருளச்
சந்தமணிக் கோபுரத்துச்
    சார்ந்தவட பாற்சண்பை
அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    அங்கோர் மடத்தமர்ந்தார்.

Thus blessed he came out; without the fort-like walls
In a great Matam, the Sovereign of
Splendorous Tamizh and other tapaswis abode;
He of Sanbai, the crest-jewel of Brahmins
Abode at a Matam to the north of the beauteous tower
Decked with (chiming) bells.

Arunachala Siva.


9897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:49:24 AM »
Verse  546:


நீடியபே ரன்புருகி
    உள்ளலைப்ப நேர்நின்று
பாடியெதி ராடிப்
    பரவிப் பணிந்தெழுந்தே
ஆடிய சேவடிகள்
    ஆர்வமுற உட்கொண்டு
மாடுயர் கோயில்
    புறத்தரிது வந்தணைந்தார்.


His great and ever-during love thawed and coursed
As a billowy flood; he hymned before Him;
He danced the dance of bliss in His presence;
He prostrated on the ground; he rose up; with great ardor
He enshrined in his heart the roseate dancing feet,
And reluctantly came out of the great and lofty temple.


Arunachala Siva.

9898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:46:35 AM »
Verse  545:


போற்றிச் சடையார்
    புனலுடையான் என்றெடுத்துச்
சாற்றிப் பதிகத்
    தமிழ்மாலைச் சந்தவிசை
ஆற்ற மிகப்பாடி
    ஆனந்த வெள்ளத்தில்
நீற்றழகர் சேவடிக்கீழ்
    நின்றலைந்து நீடினார்.


He hailed the Lord and hymned the decade beginning
With the words: ? Sadaiyaar punal utaiyaan;?
He sang the decade melodiously and with that garland
Of rhythmic Tamizh verse he adorned the Lord;
Under the roseate feet of the beauteous One of holy ash,
He was immersed in the flood of bliss;
In that he reveled, ecstatically tossed about.

Arunachala Siva.

9899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:43:58 AM »
Verse  544:


வலங்கொண்டு புக்கெதிரே
    வந்து வரநதியின்
சலங்கொண்ட வேணித்
    தனிமுதலைத் தாழ்ந்து
நிலங்கொண்ட மேனியராய்
    நீடுபெருங் காதல்
புலங்கொண்ட சிந்தையினால்
    பொங்கியிசை மீப்பொழிந்தார்.He made the sacred circuit of the temple and moved in;
He came before the presence of the Lord,
The unique Source, that sports on His matted hair
The flood of the celestial river, and prostrated
On the ground; great and immense love
Filled his mind-heart and in swelling music
Overflowed his psalms.

Arunachala Siva.9900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 19, 2016, 09:41:30 AM »
Verse  543:


நாவின் தனிமன்னர்
    தாமும் உடன்நண்ண
மேவிய விண்ணிழிந்த
    கோயில் வலங்கொள்வார்
பூவியலும் உந்தியான்
    போற்றப் புவிக்கிழிந்த
தேவியலு மெய்கண்டு
    சிந்தைவியப் பெய்தினார் .


With the unique Monarch of Speech he that was
To circumambulate the celestial vimaana, beholding
That vimaana-- the very form of Viraat-Purusha--,
Thither brought from Heaven and established
By Vishnu--in whose navel--calix Brahma is seated--,
For his worship, was struck with wonder.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 [660] 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... 3147