Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 [659] 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... 3114
9871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:06:03 AM »
Verse 274:


அந்நாள் சிலநாள்கள் செல்ல
    அருள்திரு நாவுக் கரசர்
மின்னார் சடையண்ணல் எங்கும்
    மேவிடங் கும்பிட வேண்டிப்
பொன்மார்பின் முந்நூல் புனைந்த
    புகலிப் பிரானிசை வோடும்
பின்னாக வெய்த விறைஞ்சிப்
    பிரியாத நண்பொடும் போந்தார்.   


Thus passed a few days; Tirunaavukkarasar
Who was blessed with the Lord's grace,
Desiring to adore the Lord of fulgurant hair
In His various shrines, secured the leave
Of the Chief of Pukali, the wearer of the triple
Sacred thread on his golden chest, adored him
With the thought that he should later rejoin him
And parted from him, though his friendship
For him knew no parting.   

Arunachala Siva.

9872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:03:23 AM »
Verse  273:அணையுந் திருந்தொண்டர் தம்மோ
    டாண்ட அரசுக்கும் அன்பால்
இணையில் திருவமு தாக்கி
    இயல்பால் அமுதுசெய் வித்துப்
புணரும் பெருகன்பு நண்பும்
    பொங்கிய காதலில் கும்பிட்   
டுணருஞ்சொல் மாலைகள் சாத்தி
    உடன்மகிழ் வெய்தி உறைந்தார்.   


To the gathered devotees and Arasu ruled by the Lord
He had peerless food prepared; in love
And due propriety he feasted them;
By their meeting, their growing love and friendship
Grew the more; in love they adored the Lord;
They decked Him with garlands of verse in whose
Letter and spirit the Lord's presence could be felt;
Thus they abode together in delight great.

Arunachala Siva.

9873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 11:01:19 AM »
Verse 272:


பேரிசை நாவுக் கரசைப்
    பிள்ளையார் கொண்டுடன் போந்து
போர்விடை யார்திருத் தோணிப்
    பொற்கோயி லுள்புகும் போதில்
ஆர்வம் பெருக அணையும்
    அவருடன் கும்பிட் டருளால்
சீர்வளர் தொண்ட ரைக்கொண்டு
    திருமா ளிகையினில் சேர்ந்தார்   .


The godly child took with him Naavukkarasar
Of vast glory, and entered the golden shrine of the Lord
Of sacred Ark whose mount is a martial Bull;
He adored the Lord with him whose ardent love
And devotion grew the more; then with the ever-glorious
Servitor he reached his beauteous mansion.

Arunachala Siva.
9874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:58:35 AM »
Verse 271:கண்ட கவுணியக் கன்றும்
    கருத்திற் பரவுமெய்க் காதல்
தொண்டர் திருவேடம் நேரே
    தோன்றிய தென்று தொழுதே
அண்டரும் போற்ற அணைந்தங்
    கரசும் எதிர்வந் திறைஞ்ச
மண்டிய ஆர்வம் பெருக
    மதுர மொழியருள் செய்தார்.   

When the scion of the Kauniya clan beheld him
He adored him thinking that he was blessed
With the visible manifestation of the divine form
Of servitorship, the source of true love
That swells and pervades the entire thinking faculty;
He came to him, hailed by the celestial beings;
The King of servitors also adored the divine child
And spake to him in spiraling ardor,
With nectarean words full of grace.   

Arunachala Siva.

9875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:56:18 AM »
Verse 270:


சிந்தை இடையறா அன்பும்
    திருமேனி தன்னில் அசைவும்
கந்தை மிகையாம் கருத்தும்
    கையுழ வாரப் படையும்
வந்திழி கண்ணீர் மழையும்
    வடிவிற் பொலிதிரு நீறும்
அந்தமி லாத்திரு வேடத்
    தரசும் எதிர்வந் தணைய.


Ceaseless love gushed from his mimd;
A gentle trembling marked his sacred person;
Even the single garment that clothed him, was
Supervacaneous to his state of renunciation;
His hand held the Uzhavaaram-instrument;
His eyes for ever showered tears;
His form glowed with the holy ash:
It was in this blessed and sempiternal form
The King of servitors was seen coming before them.

Arunachala Siva.

9876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:48:27 AM »
Verse 269:


வாக்கின் பெருவிறல் மன்னர்
    வந்தணைந் தாரெனக் கேட்டுப்
பூக்கமழ் வாசத் தடஞ்சூழ்
    புகலிப் பெருந்தகை யாரும்
ஆக்கிய நல்வினைப் பேறென்
    றன்பர் குழாத்தொடும் எய்தி
ஏற்கும் பெருவிருப் போடும்
    எதிர்கொள எய்தும் பொழுதில்.   


 
பேராற்றலை யுடைய சொல்லரசர் வந்துள்ளார் என்பதைக் கேட்டு, நீர்ப்பூக்கள் மணம் கமழும் பொய்கைகள் சூழ்ந்த சீகாழியில் வந்தருளிய பெருந்தகையாரான பிள்ளையாரும், `இது முன் நல்வினையினால் நேர்ந்த பேறாகும்' என்று மனத்துள் கொண்டு, அன்பர்கள் சூழ அவரை வரவேற்கும் பெருவிருப்பத்துடனே எதிர் கொள்ளச் சென்ற போழ்தில்,

(English translation not available for this verse)


Arunachala Siva.


9877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:46:09 AM »
Verse 268:பந்தணை மெல்விர லாளும்
    பரமரும் பாய்விடை மீது
வந்துபொன் வள்ளத் தளித்த
    வரம்பில்ஞா னத்தமு துண்ட
செந்தமிழ் ஞானசம் பந்தர்
    திறங்கேட்டி றைஞ்சுதற் காக
அந்தணர் பூந்தராய் தன்னில்
    அணைந்தனர் நாவுக் கரையர்.


While so hearing of the glories
Of Jnaana Sambandhar--the Master of Tamizh great--,
Who was fed with the milk of infinite wisdom
From a golden goblet by the Goddess
Whose soft fingers sport with a ball
And who came with the Supreme Lord
Riding the mount, the galloping Bull--,
Naavaukkarasar came to Poontharaai where dwell
The Brahmins, to adore him.

Arunachala Siva.

9878
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 24, 2016, 10:42:00 AM »
Verse 267:


அத்தகைமை பிள்ளையார் அருளிச் செய்ய
    அந்தணர்கள் அருள்தலைமேற் கொண்டு தாழ்ந்து
சித்தமகிழ் வொடுசிறப்பத் தாமும் தெய்வத்
    திருத்தோணி அமர்ந்தாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மெய்த்தஇசைப் பதிகங்கள் கொண்டு போற்றி
    விரைமலர்த்தாள் மனங்கொண்டு மீண்டுபோந்து
பத்தருடன் இனிதமரும் பண்பு கூடப்
    பரமர்தாள் பணிந்தேத்திப் பயிலும் நாளில்.When thus the divine child graced them,
The Brahmins, as it were, wore it
On their crowns, hailed him and were
Immersed in joy; then the godly child
Proceeded to the Lord's sacred Ark, adored Him,
Hymned Him in musical decades of Truth,
And enshrining in his mind the fragrant
Flower-feet of the Lord, moved out.
He accompanied with the devotees and spent his days
Hailing the feet of the Supernal Lord.

Arunachala Siva.

9879It was unusually cold winter and this particular day among the coldest.  Manavasi Ramaswamy Iyer
had two shirts made because he wanted Bhagavan Ramana to be warm with something more
adequate to protect from from the biting cold, than the usual loin cloth and the occasional cotton
towel over His top. 

Lacking the courage to present them personally, he placed them on the stool in front of Bhagavan's
sofa while Bhagavan was taking a walk on the Hill.  Upon His return, Bhagavan saw them and
questioned the attendant.  Just then, Manavasi Ramaswami Iyer]put his appearance and murmured
inaudibly.  "Bhagavan, it was I who put them there.  It is very cold Bhagavan and ....."
But Bhagavan interrupted him, saying, "Did I complain that it was cold?"

"No, Bhagavan, I took the initiative.  I thought Bhagavan should protect Himself."

But Bhagavan wouldn't hear of it.  "No, take them away."

Manavasi persisted and yet nothing would make Bhagavan accept them.  Finally with a tinge
of frustration, Bhagavan Ramana said, "I already wear five shirts", referring to the panchakosas.
Is the sixth one necessary?"

(Manavasi Ramaswami Iyer is famous for his Sarangati Song. Once when he had serious stomach
problem and could not eat anything excepting gruel, for months, Bhagavan Ramana made
him to sit and have lunch with Him in the Asramam.  His stomach pain disappeared once for all.
He wrote the famous Saranagati song.  Even today this is sung at Ramana homes for getting
justified wants fulfilled, through Ramana's Grace.)

(Source: T.R. Kanakkammal's Reminiscences, MP Jan-Mar 2007)

Arunachala Siva.

9880


There was one gentleman by name Thinnai Swami.  He came to see Bhagavan Ramana with his family.
When he was taking leave of Bhagavan, Bhagavan merely said, "Iru".  "Be."  He continued
in Tiruvannamalai for another 25 years, and the family left him and visiting him occasionally.  He
was living in a Thinnai, the front portal of a large house.  No bath.  No change of dress.  Food, only
when someone offers.  Such is the magnetic spell of Bhagavan Ramana.

Arunachala Siva.

9881


Bhagavan Ramana has said to some new visitors asking about His biography to read the Sri Ramana Ashottaram of Sri Viswanatha Swami.  It covers His place of birth, His gothra, His father's name,
His living in Madurai, His Atma Jnana Udayam in Chokkappa Naicken Street, His reaching Arunachala,
His stay in Virupaksha Cave, Skandasramam, His works like Upadesa Saram, Sad Darsanam,
Arunachala Stuti Panchakam, Sri Ramana Gita etc., It also speaks about Matrumukti and finally
ends as Om Sri Purushottamaya Namah.  There are implicit references about His avatara of Skanda.

Arunachala Siva.

9882
(6.10):போற்றிஇப் புவனம் நீர்தீக்
    காலொடு வான மானாய்
போற்றிஎவ் வுயிர்க்குந் தோற்றம்
    ஆகிநீ தோற்ற மில்லாய்
போற்றிஎல் லாஉ யிர்க்கும்
    ஈறாய்ஈ றின்மை யானாய்
போற்றிஐம் புலன்கள்நின்னைப்
    புணர்கிலாப் புணர்க்கை யானே.


You became this cosmos,
water,
fire,
air and ether,
Praise be !
You are the Genesis of all lives,
though You have no such source,
praise be !
You,
the endless One,
Are the end of all lives,
praise be !
The five of senses cannot pervade You who are the Universal Pervader,
praise be !

(The decade 7 completed.)

Arunachala Siva.

9883
(6.9):


தீர்ந்தஅன் பாய அன்பர்க்
    கவரினும் அன்ப போற்றி
பேர்ந்தும்என் பொய்ம்மை யாட்கொண்
    டருளிடும் பெருமை போற்றி
வார்ந்தநஞ் சயின்று வானோர்க்
    கமுதம்ஈ வள்ளல் போற்றி
ஆர்ந்தநின் பாதம் நாயேற்
    கருளிட வேண்டும் போற்றி.


O One whose love far exceeds the well-nourished love of Your devotees,
praise be !
O Greatness that removing my falsity,
enslaves me !
O Lord-Patron who chewed the swelling venom and gifted the Nectar to the celestial beings,
Praise be !
To me a dog,
You should deign to gift Your feet in grace,
praise be !


contd.,

Arunachala Siva.

9884
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 23, 2016, 03:37:38 PM »
Verse  61:
61: நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து,
நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், நின்னை உள்ளவண்ணம்
பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன பேறு பெற்றேன்.--
தாயே, மலைமகளே, செங்கண் மால் திருத் தங்கைச்சியே.

தாயே! மலையரசர் மகளே! சிவந்த கண்களையுடைய திருமாலின் தங்கையே! நாயாகவுள்ள என்னையும் இங்கே ஒரு பொருட்டாக மதித்து, நீயே, தன்னை மறந்து ஆட்கொண்டு விட்டாய்! அது மட்டுமல்லாமல், உன்னையே உள்ளபடியே அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும் பேயேனாகிய எனக்குத் தந்தாய். நான் பெறுதற்கரிய பேறல்லவோ பெற்றேன்!

O Mother, the daughter of Himavan!  The sister of Vishnu, with red eyes!  I am a dog but You have on your
accord considered me worthy and forgetting Yourself, You have got hold of me as Your devotee!  Not only
that, You have given me the knowledge, to know Your true nature!  I must have done great merit for
this!

contd.,

Arunachala Siva.   

9885
53.  The triad of qualities does not exist in the least.  So does the composition of the triad of qualities.
Expressions such as 'one' and 'two' are non existent; so is the delusion and misapprehension of 'many'.

54.  Delusion and the lack of it are indeed non existent.  Be certain that nothing in the least is there.
These being Brahman alone, nothing in the least remains.

55.  Whoever hears this composedly becomes Brahman oneself.

56.  Isvara:  As bubbles arise on waters of the ocean celestial beings, humans and animals appear
in the ocean of the solid bliss of Uma's beloved, Siva - ever and anon.  Like the recurring waves, they
manifest over and over in future as in the past, out of the illusory potency of the Lord.  There is no
transmigration for those who realize Me thoroughly through experience.

57.  Those who have not overcome delusion cannot realize the Lord to be omniscient, the all devouring,
the casual force of all body functions; the consort of Uma; the effulgent one reflected in the pool of heart
space; the one who is like an eagle to the serpent of mundane existence.

The 5th chapter titled 'Description of Siva's teaching to Kumara' of Part 6 of Sri Siva Rahashya entitled
Sankara' of Sri Siva Rahasya ended.

contd.,

Arunachala Siva.

       

Pages: 1 ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 [659] 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... 3114