Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 [658] 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... 3024
9856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:48:35 AM »
Verse  160:


அவர்முன் பணிவொடு தொழுதங் கணைவுற
   அணிகொம் பரின்மிசை அருகெங்கும்
தவமுன் புரிதலில் வருதொண் டெனுநிலை
   தலைநின் றுயர்தமிழ் இறையோராம்
இவர்தந் திருவடி வதுகண் டதிசயம்
    எனவந் தெதிர்அர கரவென்றே
சிவமுன் பயில்மொழி பகர்கின் றனவளர்
    சிறைமென் கிளியொடு சிறுபூவை.


As he came bowing in adoration, on all sides
Over beauteous branches on which perched
Parakeets of growing feathers, and pretty starlings
Beholding the form divine of the lofty king
Of the Tamizh tongue who was poised
In supreme servitor-ship thanks to his tapas of yore,
Saying, "What wonder is this!" flew before him
And chanted "Hara! Hara!" the words with which
Lord Siva is hailed, by reason of their past training.   


Arunachala Siva.

9857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:45:46 AM »
Verse  159:


அறிவிற் பெரியவர் அயல்நெற் பணைவயல்
   அவைபிற் படும் வகை அணைகின்றார்
பிறவிப் பகைநெறி விடுவீர் இருவினை
    பெருகித் தொடர்பிணி உறுபாசம்
பறிவுற் றிடஅணை யுமின்என் றிருபுடை
    பயில்சூழ் சினைமிசை குயில்கூவுஞ்
செறிவிற் பலதரு நிலையிற் பொலிவுறு
   திருநந் தனவனம் எதிர்கண்டார்.


"Behold him coming, Tirunavukkarasar
Of Wisdom par excellence! As he moves onward
The fields recede; give up the ways that fetter you
To embodiment; come hither that the shackles
Of twofold deeds that bind you, may break."
Thus sang Koels perched on the twigs and branches
Of trees in the sacred groves; he beheld these
Groves and gardens fronting him.

Arunachala Siva.

9858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:43:41 AM »
Verse  158:


முருகிற் செறியிதழ் முளரிப் படுகரில்
   முதுமே திகள்புது மலர்மேயும்
அருகிற் செறிவன மெனமிக் குயர்கழை
   அளவிற் பெருகிட வளரிக்குப்
பெருகிப் புடைமுதிர் தரளஞ் சொரிவன
    பெரியோர் அவர்திரு வடிவைக்கண்
டுருகிப் பரிவுறு புனல்கண் பொழிவன
   எனமுன் புளவள வயலெங்கும்.


Near tanks of honeuyed and dense-petaled lotuses
Where graze old buffaloes, are very tall bamboos
Growing thick like a jungle; sugar-canes that grow here
Are equally tall and from their nodes are showered
Ripe pearls; it looks as though that these, beholding
The sacred feet of the great servitor, are raining tears
From their eyes; fields of such fecundity
Flourish everywhere in this realm.   

Arunachala Siva.

9859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:41:23 AM »
Verse  157:


நாவுக் கரசரும் இருவர்க் கரியவர்
   நடமா டியதிரு எல்லைப்பால்
மேவித் தலமுற மெய்யில் தொழுதபின்
   மேன்மேல் எழுதரும் விழைவோடுங்
காவிற் களிமயில் மகிழ்வுற் றெதிரெதிர்
    ஆடக் கடிகமழ் கமலஞ்சூழ்
வாவித் தடமலர் வதனம் பொலிவுறு
    மருதத் தண்பணை வழிவந்தார்.When Tirunavukkarasar came to the sacred bourne
Of Thillai where the Lord unknowable by Vishnu
And Brahma, dances, he fell sheer on earth
In adoration devout; with impassioned love sprialing
He passed through the way that lay across
Gardens where peacocks danced in joy fronting each other,
And the cool fields of Marutam whose tanks were
Thick with fragrant lotuses resembling visages.   

Arunachala Siva.

9860
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:39:19 AM »
Verse 156:


ஆனாத சீர்த்தில்லை
   அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
வானாறு புடைபரக்கும்
   மலர்ச்சடையார் அடிவணங்கி
ஊனாலும் உயிராலும்
   உள்ளபயன் கொளநினைந்து
தேனாரும் மலர்ச்சோலைத்
   திருப்புலியூர் மருங்கணைந்தார்.

To come by the fruit of life and embodiment
He desired to adore the feet of the Lord whose matted hair
Decked with flowers, displays the coursing Ganga
And who dances in the ever-glorious Thillai-Ambalam;
He hied and came near Tiruppuliyoor
Girt with flowery gardens meliferous.

Arunachala Siva.   

9861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:37:18 AM »
Verse 155:


வண்டமிழ்மென் மலர்மாலை
   புனைந்தருளி மருங்குள்ள
தண்டுறைநீர்ப் பதிகளிலுந்
   தனிவிடையார் மேவியிடங்
கொண்டருளுந் தானங்கள்
   கும்பிட்டுக் குணதிசைமேல்
புண்டரிகத் தடஞ்சூழ்ந்த
   நிவாக்கரையே போதுவார்.


He composed flower-soft garlands of Tamizh verse
And adored the holy places nearby, rich in cool fords
Where the Lord of the Bull non-pareil abides; Him he
Hailed in the nearby shrines too and fared forth
Eastward on the bank of the river Niva
Flanked by many lotus ponds and pools.   

Arunachala Siva.

9862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 12, 2016, 09:35:26 AM »
Verse  154:தூங்கானை மாடத்துச்
   சுடர்க்கொழுந்தின் அடிபரவிப்
பாங்காகத் திருத்தொண்டு
   செய்துபயின் றமருநாள்
பூங்கானம் மணங்கமழும்
   பொருவில்திரு அரத்துறையுந்
தேங்காவின் முகிலுறங்குந்
   திருமுதுகுன் றமும்பணிந்து.

He hailed the feet of the Lord of Toongkaanaimadam,
Verily a shoot of ethereal flame, and rendered
Fitting service; he willingly sojourned there
Some days poised in service; he also hailed the Lord
That abides in peerless Tiruvaratthurai which breathes
A sylvan fragrance and Tirumuthukunram girt with
Gardens over whose tops the sailing clouds rest.

Arunachala Siva.

9863
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 11, 2016, 11:37:55 AM »
Today is the Liberation Day of Necha Nayanar;

Liberation Day - Panguni - Rohini Star Day.

I have already covered the life story of 63 Saiva Saints in my first round of covering their lives.  Please
see the story of Necha Nayanar in that.

Arunachala Siva. 

9864
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 11, 2016, 11:33:34 AM »
Verse  24:


24: மணியே, மணியின் ஒளியே, ஒளிரும் மணி புனைந்த
அணியே, அணியும் அணிக்கு அழகே, அணுகாதவர்க்குப்
பிணியே, பிணிக்கு மருந்தே, அமரர் பெரு விருந்தே.-
பணியேன், ஒருவரை நின் பத்ம பாதம் பணிந்தபின்னே.

அபிராமித்தாயே! மணியாக விளங்குபவளே! அம் மணியில் உண்டாகும் ஒளியாகவும் விளங்குபவளே! ஒளி பொருந்திய நவமணிகளால் இழைக்கப்பட்ட அணியாகவும், அந்த அணிக்கு அழகாகவும் திகழ்பவளே! நின்னை அணுகாதவர்க்குப் பிணியென நிற்பவளே! நின்னை அண்டிவரும் பாபாத்துமாக்களின் பிணிக்கு மருந்தாகவும் நிற்பவளே! தேவர்களுக்கு பெரும் விருந்தாய்த் தோன்றும் அன்னையே! நின் அழகிய தாமரை போலுள்ள சேவடியைப் பணிந்த பின்னே, வேறொரு தெய்வத்தை வணங்க மனத்தாலும் நினையேன்.

O Mother Abhirami, who is like a precious stone!  You are the light that emanates from that precious stone!
You are beautified with nine precious stones and You are adding beauty to those nine precious stones!
You are the ailment for those who do not come to You.  You are the medicine for those who come to You,
whatever sins they have committed!  You are the feast to the eyes of devas!  O Mother!  After praying to
Your lotus like feet, I shall not even think of  any other God!

contd.,

Arunachala Siva.     


9865
That is, when the kind of 'spurippu' or partial clarity of self awareness becomes complete and absolute
clarity blossoms as true self knowledge (Atma Jnana), the direct or immediate (aparoksha) experience
of the one real substance, which consumes and annihilates the mind or ego once and forever.  Thus the
final 'aparoksha' experience of self is a 'spurippu' of a subtly but nevertheless radically different kind.
That is, instead of being just a partial or relative clarity, it is a complete and absolute one.  Therefore,
when Bhagavan sometimes said that 'spurippu' or sphurana is our actual self (as recorded, for example,
in No. 160 of Talks with Sri Ramana Maharshi),  the kind of 'spurippu', He was then referring to was this
absolute clarity of pure self awareness or Atma Jnana.

As we saw in the first Part of this article, Bhagavan explained to Devaraja Mudaliar that the meaning of
'spurippu' or 'sphurana' is Vilanguvadhu (shining or being clear) or Vilakkuvadu (making clear),
so when He uses both the words Vilanguvadhu and Spurippu in the third  sentence of this passage,
He is using two words that have essentially the same meaning.  In this sentence Vilanguvadhu means
'what shines' or 'what is clear' (though in other contexts it can also mean 'shining' or 'being clear'),
'Spurippu'  means 'shining' or 'clarity', so 'ippodu nan ena vilanguvadu edu vendru kurmaiyay vicharittal,
appodu hirudayattil, nan nan endru sattam illamal, tanakku t tane or vidha spurippu mattiram tondrum'
can be translated thus:

contd.,

Arunachala Siva.                       

9866
Or, to word it another way, 'Any seeking is denial of the presence of the sought'.  Lord Ramana remarked,
'The word 'liberation' (mukti) is so provoking. Why should one seek it?  One believes that there is bondage
and therefore seeks liberation.  But the fact is that there is no bondage, but only liberation.  Why call it by
a name and seek it?'  The questioner adds, 'True, but we are ignorant'.  Bhagavan replied: 'Only remove
ignorance.  That is all there is to be done.  (Talks 359).  All questions relating to Mukti are inadmissible;
because Mukti means release from bondage which implies existence of bondage.  There is no bondage
and therefore no Mukti either. (Talks 362).

To understand Advaita's views regarding Moksha Sadhana, it is crucial that one understand the distinction
employed between the Absolute (Paramartika) and the relative (Vyavaharika) points of view. (Mandukya
Karika 4.25.; Brahma Sutra Bhashya 1.1.11).  Without being absolutely clear regarding this distinction,
it is likely that one misinterpret the teachings.  One must absolutely clear that these two 'levels' , two
'truths' are but a pragmatic device and do not mean that there are really two truths or levels.  Reality
is One though it can be viewed from two perspectives.                 

contd.,

Arunachala Siva.

9867
At the Heart of Self Inquiry -- Summa Iru!

That extra twist has the implication that Self Inquiry is also mithya.  We are like the drunken men
wondering about his whereabouts and very identity. Atma Vichara cannot be considered as yet another
'real action' because no karma can release you from Samsara.  However, questioning the very sense
of doership (the karta-bhokta-samsari notion) is to be regarded as above the plane of all actions and it
can be termed as Actionless Action or Supreme Action (as in fast spinning top, the axis remains absolutely
still while intimately sharing the motion of the base).  The purpose of inquiry 'Who am I?' is to silence the
mind and put the seeker in the primal state of Being (summa iru).  In that state of Self abidance, inquiry
itself subsides as it has served the purpose.

When we are sufficiently soaked in the teaching of Talks in an extended period of time, and constantly
reflect upon them in an undercurrent of daily life, there slowly emerges a deeper,m concrete picture
which resolves all spiritual confusions and results in great inner clarity.  In our view, all the preceding
Sadhana is only a preparation to reach this point whence you shift gears.  The practice of Vichara Marga
(called as Maha Yoga by Bhagavan) gets deepened and acquires a focus with pin point sharpness.

Talks is indeed an incomparable treatise of nidhidhyasanam because once you have understood Bhagavan's
teachings, you can pick it up anytime anywhere and read a paragraph here, a Talk there or even a few
lines that you may chance upon in any random page and it has the profound power to sink the mind with
effortless ease into Self abidance.  It is  truly a book for deep meditation.

contd.,

Arunachala Siva.               

9868
Verse  525:

To see many in that one, indivisible, changeless, Self is like building castles in the air. So, being one,
full of that blissfulness, and attaining the supreme peace, be quiet forever.

Verse 526:

This quiet state is the state of great peace, where the intellect ceases to think about the unreal
and where the knower of Brahman -- the great soul - enjoys the blissfulness of oneness always
by being one with Brahman.

Verse 527:

For one who has realized his own Self, there is no further state more pleasant than this quietness,
which comes from the absence of all desires.

Verse 528:

He feels delight in his own Self, and though he may be walking, standing, sitting, or lying on his back,
or in any state whatever, he remains satisfied in his own Self -- always thoughtful.

Verse 529:

He who has known the Truth, for him there can be no rule as to place, time, position, direction,
purpose, or anything.  There have no control over him.

Verse 530:

Knowledge does not require any medium to know that 'this is a pitcher';  what rule is required
except the real nature of the thing?  To know one's own Self, what rules  -- what conditions --
are necessary?

contd.,

Arunachala Siva.       

9869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 11, 2016, 09:22:11 AM »
Verse 153:


ஆங்கவர்தந் திருத்தோளில்
   ஆர்ந்ததிரு இலச்சினையைத்
தாங்கண்டு மனங்களித்துத்
   தம்பெருமான் அருள்நினைந்து
தூங்கருவி கண்பொழியத்
   தொழுதுவிழுந் தார்வத்தால்
ஓங்கியசிந் தையராகி
   உய்ந்தொழிந்தேன் எனவெழுந்தார்.


He beheld on his beauteous shoulders, the sacred marks;
His mind rejoiced; thinking of the grace of his Lord
His eyes rained tears in unending continuum;
Adoring, he fell on earth and was by love possessed;
His mind grew sublime and lofty beyond measure;
"Lo, I stand redeemed!" he cried and rose up.

Arunachala Siva.

9870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 11, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  152:


நீடுதிருத் தூங்கானை
   மாடத்து நிலவுகின்ற
ஆடகமே ருச்சிலையான்
   அருளாலோர் சிவபூதம்
மாடொருவர் அறியாமே
   வாகீசர் திருத்தோளில்
சேடுயர்மூ விலைச்சூலம்
   சினவிடையி னுடன்சாத்த.


By the grace of the Lord whose beauteous bow
Is the auric Mount Meru and who abides at the ever-divine
Tirutthoongkaanaimadam, a Siva-Bhoota
Invisible to them that were nearby, came there
And imprinted on Vakeesa's beauteous shoulders
The marks of the effulgent three-leaved trident
And the wrathful Bull of the Lord.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 [658] 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... 3024