Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 [656] 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... 2996
9826
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 23, 2016, 08:30:32 AM »
Verse 2:


செம்மை வெண்ணீற் றொருமையினார்
    இரண்டு பிறப்பின் சிறப்பினார்
மும்மைத் தழலோம் பியநெறியார்
   நான்கு வேதம் முறைபயின்றார்
தம்மை ஐந்து புலனும்பின் செல்லுந்
   தகையார் அறுதொழிலின்
மெய்ம்மை யொழுக்கம் ஏழுலகும்
   போற்றும் மறையோர் விளங்குவது.


They were merged in the way of the Holy Ash; they were
Of two-fold birth; they tended the triple fire;
They cultivated the four Vedas; them followed
Their senses five; six were their duties;
All the seven worlds hailed them; with such men throve the town.

Arunachala Siva.
9827
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 23, 2016, 08:27:39 AM »
Chandesura Nayanar history:

Verse  1:


பூந்தண் பொன்னி எந்நாளும்
   பொய்யா தளிக்கும் புனல்நாட்டு
வாய்ந்த மண்ணித் தென்கரையில்
   மன்ன முன்னாள் வரைகிழிய
ஏந்தும் அயில்வேல் நிலைகாட்டி
   இமையோர் இகல்வெம் பகைகடக்கும்
சேந்தன் அளித்த திருமறையோர்
   மூதூர் செல்வச் சேய்ஞலூர்.


In the Chozha-land fed by the cool Kaveri never-failing,
On the southern bank of Manni river is the hoary town
Of great foison called Cheignaloor, designed by the grace
Of Lord Muruga who smote Mount Krouncha into two
And who was to vanquish the fierce and hostile Soora;
This was densely inhabited by Brahmins versed in the Vedas.   

Arunachala Siva.

9828
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 23, 2016, 06:57:04 AM »I shall write about one stray Tamizh verses.  Most of us know Guru Namasivaya who was the disciple
of Guhai Namasivaya. Both Guru Namasivaya and Guhai Namasivaya were living in Arunachala and has
sung many songs on Arunachaleswarar. These have been published by Sri Ramanasramam.

Guru Namasivaya has also sung some stray verses.  He once went to Chidambaram to have darshan
of the Dancing God of Golden Court, Nataraja in Chidambaram.  Upon seeing Nataraja he sang:

O Siva who gives boons to devotees everyday without fail, I shall make one request to you.  You are
ever dancing keeping your gunchitapatam, raised.  While your left foot is ever raised, to protect the
devotees, your right foot is ever stamping on Apasmara, Muyalakan, the demon.  Are you not getting
tired like this, for ever keeping one raised foot and keeping the other foot stamping on the demon? 
Why not you stop and take rest for some time?

The perennial dance, Anavarata Tandavam can never stop. If it stops, the universe will cease to exist,
with everything becoming a cosmic dust.  And a new kalpa has to start.  Even though the illustrious
poet knows this, he sang out of compassion for the restless Siva.  The ever dancing Siva, is Achala in Tiruvannamalai and the Mother who was watching His dance in Chidambaram, has merged into Him, as Ardhanari, in Tiruvannamalai.  See Bhagavan Ramana's Navamani Malai verse 1.

"The Non-moving Siva dances [moves] in Chidambaram in his cosmic dance, while Achala, the
Mother, Sivakamavalli is watching. He is Achalan, the Non moving with Mother, Achalai. merging
into Him and that is Arunachala, please understand!" 

Arunachala Siva.

9829
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 23, 2016, 06:52:12 AM »Varatunga Rama Pandyan, was a later period chieftain, with the suffix name of Pandyan.  While
he was in his death bed, his wife asked him whether he was afraid of death.  The poet-king replied:

Why should I be afraid, my dear wife?
I am seeing Siva's abhaya hand.
I am seeing his bracelets with wreathed serpents.
I am seeing his waist cloth made of tiger's skin.
I am seeing his red matted locks with crescent moon.
I am seeing his golden feet with nicely sounding anklets.
I am seeing his grace-emitting divine face.
I am seeing his three starry eyes.
I am seeing his neck with the dark poison mark.
I am seeing his sacred thread, which are again snakes!
I am seeing his forehead with vibhuti in three lines.
I am seeing his pick axe and the fire on his hands
I am seeing the slender-waisted Uma on his left.
I am seeing the white total form of Siva, Pal Vannan.
Where is the fear for me?
Why should I be afraid?

If every devotee could see such god's divine form, without
any thought of dying, such vision alone should take him to
the god's abode, without fail.

(Source: Tamil Stray Verses.  K. Subramania Pillai,
Santha Publishing House, Chennai.)

Arunachala Siva.

9830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:50:35 PM »
Verse 37:


மாசுடம்பு விடத்தீயில்
   மஞ்சனஞ்செய் தருளிஎழுந்
தாசில்மறை முனியாகி
   அம்பலவர் தாளடைந்தார்
தேசுடைய கழல்வாழ்த்தித்
   திருக்குறிப்புத் தொண்டர்வினைப்
பாசம்அற முயன்றவர்தம்
   திருத்தொண்டின் பரிசுரைப்பாம்.Having cast away by purificatory immolation
His flawed embodiment and transformed into a blemish-less Muni,
He reached the hallowed feet of the Lord of Ambalam;
We hail his lustrous feet sacred, and proceed
To narrate the divine service of Tiru-k-Kurippu-th-Tondar
Whose toil did away with Pasam.

(Tiruk Kurippu Thondar - Nandanar story completed.)

Arunachala Siva.

9831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:48:16 PM »
Verse 36:


அந்தணர்கள் அதிசயித்தார்
   அருமுனிவர் துதிசெய்தார்
வந்தணைந்த திருத்தொண்டர்
   தம்மைவினை மாசறுத்துச்
சுந்தரத்தா மரைபுரையும்
   துணையடிகள் தொழுதிருக்க
அந்தமிலா ஆனந்தப்
   பெருங்கூத்தர் அருள்புரிந்தார்.


Brahmins marveled; Munis rare adored;
The great Dancer of infinite bliss, did away
With the flawed Karma of the servitor that reached Him,
And blessed him to hail for ever His beauteous lotus-feet.

Arunachala Siva.

9832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:45:21 PM »
Verse 35:


தில்லைவாழ் அந்தணரும்
   உடன்செல்லச் சென்றெய்திக்
கொல்லைமான் மறிக்கரத்தார்
   கோபுரத்தைத் தொழுதிறைஞ்சி
ஒல்லைபோய் உள்புகுந்தார்
   உலகுய்ய நடமாடும்
எல்லையினைத் தலைப்பட்டார்
    யாவர்களுங் கண்டிலரால்.

With the Brahmins of Thillai, he entered the city
A sylvan fawn; adoring this he moved in swiftly
And reached the tower of the Lord, whose hand sports
And came unto the proscenium near which the Lord
Doth dance to mantle the cosmos with redemptive grace.
None saw him thereafter.

Arunachala Siva.

9833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:42:00 PM »
Verse 34:


திருவுடைய தில்லைவாழ்
   அந்தணர்கள் கைதொழுதார்
பரவரிய தொண்டர்களும்
   பணிந்துமனங் களிபயின்றார்
அருமறைசூழ் திருமன்றில்
   ஆடுகின்ற கழல்வணங்க
வருகின்றார் திருநாளைப்
    போவாராம் மறைமுனிவர்.


The (spiritually) rich Thillai-Brahmins, folding
Their hands, adored him; great and worthy servitors
Bowed before him and felt supremely delighted.
Thus, even thus, the sainted Brahmin, Tiru-Nalai-p-povar
Emerged forth to hail the Ankleted Feet that dance
In Tiruchitrambalam, the cynosure of the Gospels rare.   


Arunachala Siva.

9834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:40:05 PM »
Verse  33:


செந்தீமேல் எழும்பொழுது
   செம்மலர்மேல் வந்தெழுந்த
அந்தணன்போல் தோன்றினார்
   அந்தரதுந் துபிநாதம்
வந்தெழுந்த துயர்விசும்பில்
    வானவர்கள் மகிழ்ந்தார்த்துப்
பைந்துணர்மந் தாரத்தின்
   பனிமலர்மா ரிகள்பொழிந்தார்.


When thus he rose up from ruddy fire, verily
He was like unto Brahma enthroned on red lotus;
Celestial tuntupis resounded from on high;
The immortal heavenly Lords rejoiced uproariously;
They rained fresh-petaled Mandara flowers cool.   

Arunachala Siva.

9835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:37:57 PM »
Verse 32:


கைதொழுது நடமாடும்
    கழலுன்னி அழல்புக்கார்
எய்தியஅப் பொழுதின்கண்
   எரியின்கண் இம்மாயப்
பொய்தகையும் உருவொழித்துப்
    புண்ணியமா முனிவடிவாய்
மெய்திகழ்வெண் ணூல்விளங்க
   வேணிமுடி கொண்டெழுந்தார்.He adored with his folded hands, and with his mind
Set on the Dancing Feet, entered the fire-pit;
Gone was the unreal form of Asuddha-Maya, and now
He blazed with the true and pious form of a Muni;
With the sacred thread dangling on his chest
And the matted hair on his crest,
Up he rose from out of the pit of fire.   

Arunachala Siva.

9836
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:35:57 PM »
Verse 31:


மறையவர்கள் மொழிந்ததற்பின்
   தென்றிசையின் மதிற்புறத்துப்
பிறையுரிஞ்சும் திருவாயில்
   முன்னாகப் பிஞ்ஞகர்தம்
நிறையருளால் மறையவர்கள்
    நெருப்பமைத்த குழியெய்தி
இறையவர்தாள் மனங்கொண்டே
   எரிசூழ வலங்கொண்டார்.Thus informed by the Brahmins, before the tower
Cloud-capped and situate in the southern forted wall,
Panoplied in the perfect grace of the Lord-God,
He came unto the fire-pit prepared by the Brahmins,
Invoked the feet of the Lord and went round
The fire-pit in pious adoration.

Arunachala Siva.

9837
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:32:51 PM »
Verse 30:


ஐயரே அம்பலவர்
   அருளால்இப் பொழுதணைந்தோம்
வெய்யஅழல் அமைத்துமக்குத்
   தரவேண்டி எனவிளம்ப
நையுமனத் திருத்தொண்டர்
   நானுய்ந்தேன் எனத்தொழுதார்
தெய்வமறை முனிவர்களும்
   தீயமைத்த படிமொழிந்தார்."O lord, we come to you at the bidding of the Lord
Of Ambalam to rear for you fire fierce."
When they spake thus, the melting servitor said:
"I stand redeemed!" and hailed them all;
The Munis of the divine Gospels reared the flame
And duly apprised the servitor.


Arunachala Siva.

9838
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:29:47 PM »
Verse 29:

தம்பெருமான் பணிகேட்ட
   தவமறையோர் எல்லாரும்
அம்பலவர் திருவாயில்
    முன்பச்ச முடன்ஈண்டி
எம்பெருமான் அருள்செய்த
   பணிசெய்வோம் என்றேத்தித்
தம்பரிவு பெருகவருந்
   திருத்தொண்டர் பாற்சார்ந்தார்.All the Thillai-Brahmin-tapaswis true
Heard their Lord and were struck with fear;   
They gathered before the Perambalam and said;
"We'll do as graciously commanded by the Lord."
Then with spiraling love they came to the servitor.


Arunachala Siva.

9839
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:26:32 PM »
Verse 28:


இப்பிறவி போய்நீங்க
   எரியினிடை நீமூழ்கி
முப்புரிநூல் மார்பருடன்
   முன்னணைவாய் எனமொழிந்
தப்பரிசே தில்லைவாழ்
   அந்தணர்க்கும் எரியமைக்க
மெய்ப்பொருளா னார்அருளி
   அம்பலத்தே மேவினார்.


"To end this embodiment, I bid your enter
The flame; this done, come to Us along
With the wearers of the sacred thread." Thus He spake
To him and also to the Thillai-Brahmins
Bidding them prepare the fire for immolation;
Then the Lord, the True Ens, (went) to His Ambalam.

Arunachala Siva.

9840
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:23:39 PM »
Verse  27:


இன்னல்தரும் இழிபிறவி
   இதுதடையென் றேதுயில்வார்
அந்நிலைமை அம்பலத்துள்
   ஆடுவார் அறிந்தருளி
மன்னுதிருத் தொண்டரவர்
   வருத்தமெலாந் தீர்ப்பதற்கு
முன்னணைந்து கனவின்கண்
   முறுவலொடும் அருள்செய்வார்.


'This (my wretched birth) is sure the clog.'
Thus thinking he slept; the gracious Lord
Of the Ambalam sensed his distress and to end
All the miseries of the great servitor,
He appeared in his dream with a gracious smile.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 [656] 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... 2996