Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 [655] 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... 3195
9811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:14:36 AM »
Verse  1045:திங்கள் தோறுமுன் செய்யும்அத்
    திருவளர் சிறப்பின்
மங்க லம்புரி நல்வினை
    மாட்சியிற் பெருக
அங்கண் மாநகர் அமைத்திட
    ஆண்டெதி ரணைந்து
தங்கு பேரொளிச் சீறடி
    தளர்நடை பயில.

In that beauteous town, they performed every month
The divinely glorious and auspicious rites for the growing
Well-being of the babe; the child mantled in radiance
Was now one summer old, and began to toddle with her little feet.


Arunachala Siva.

9812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:12:06 AM »
Verse  1044:


யாவ ரும்பெரு மகிழ்ச்சியால்
    இன்புறப் பயந்த
பாவை நல்லுறுப் பணிகிளர்
    பண்பெலாம் நோக்கிப்
பூவி னாள்என வருதலின்
    பூம்பாவை யென்றே
மேவு நாமமும் விளம்பினர்
    புவியின்மேல் விளங்க.Observing the beauteous characteristics immanent
In the limbs of the child-- a lovely doll, born to gladden all--,
They christened her "Poompaavai" as like the goddess
On Lotus, she took birth on earth; they gave that name
That it might shine with lofty glory, in this world.

Arunachala Siva.


9813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:09:58 AM »
Verse  1043:


சூத நல்வினை மங்கலத்
    தொழில்முறை தொடங்கி
வேத நீதியின் விதியுளி
    வழாவகை விரித்த
சாத கத்தொடு சடங்குகள்
    தசதினம் செல்லக்
காதல் மேவிய சிறப்பினில்
    கடிவிழா அயர்ந்தார்.

He duly inaugurated the hierurgies attending
The birth of a child and flawlessly performed
The casting of horoscope and other rites on the days
Ordained, in consonance with the Vedic rules,
During the ten-day period,
In loving and glorious and festal splendor.

Arunachala Siva.   


9814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:07:24 AM »
Verse 1042:

ஆறு சூடிய முடியினார்
    அடியவர்க் கன்பால்
ஈறி லாதபூ சனைகள்யா
    வையுமிகச் செய்து
மாறி லாமறை யவர்க்குவேண்
    டினவெலாம் அளித்துப்
பேறு மற்றிதுவே எனும்படி
    பெருங்களி சிறந்தார்.


In love he did all the poojas-- great and endless--,
To the servitors of the river-crested Lord; he gifted
To the Brahmins all that they desired. "This is indeed
A beatitude." Thus he thought and was steeped
In joy great.   

Arunachala Siva.


9815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:02:14 AM »
Verse  1041:


நல்ல நாள்பெற ஓரையில்
    நலம்மிக வுதிப்பப்
பல்பெ ருங்கிளை யுடன்பெரு
    வணிகர்பார் முழுதும்
எல்லை யில்தன முகந்துகொண்
    டியாவரும் உவப்ப
மல்ல லாவண மறுகிடைப்
    பொழிந்துளம் மகிழ்ந்தார்.


At her birth on an auspicious day, the hour too
Was good laden with weal; the great merchant, surrounded
By his vast and multi-foliate kin, took with him
Wealth limitless, and in the street where trade flourished,
To the delectation of all, he poured it all and felt happy.


Arunachala Siva.

9816
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 06, 2016, 11:57:59 AM »
2.


விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே
    வினையனே னுடையமெய்ப் பொருளே
முடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய்
    முழுப்புழுக் குரம்பையிற் கிடந்து
கடைபடா வண்ணம் காத்தெனை ஆண்ட
    கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Sovereign of the supreme beings who delights to ride,
For ever,
on the Bull!
O my true Ens who am bound by Karma !
O God that saved me from debasement,
From getting despicably old,
eventually becoming muck and mud,
by abiding in the foul-sticking and wholly-worm-infested body,
and ruled me !
O vast Sea of Grace !
I caught You and hold You in my unremitting and firm grip.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.9817
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 06, 2016, 11:55:02 AM »
Pitithia Pathu:


This decade explains the saint catching Siva.

This describes the merger with Siva, which is liberation.

1.

உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Sovereign of the supreme beings !
O all-pervasive Ubiquity !
O Nectar who blessed me ? the foul and filthy one -,
Materializing as a fresh and novel fruit,
And redeemed and ruled my entire clan !
O Elixir that did away with my mundane life And conferred on me everlasting life !
O Certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !
O Lord Siva !
For our salvation,
I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?

Arunachala Siva.

9818
21.  I alone am the Vedanta,  the pinnacle of knowledge.  I alone am the consciousness supreme.

22. I alone am the consciousness only.  I alone am full of awareness.  Being consciousness I am
nothing else in the least.  I am devoid of anything exterior.

23.  I am nothing at all.  I am the Self that is Brahman.  I am not anything else.  I am the supreme.
I am eternal, pure and free ever contented and stainless.

24. Bliss, the transcendental bliss.  Nothing else, not at all.  Nothing whatsoever, nothing at all.
Beyond the supreme there is nothing at all.

25. All this world is only the Self. All that is mind born is verily the Self.  All this happiness is only
the Self.  This world is the Self alone.

26.  Everything is Brahman, only consciousness. I am  Brahman alone.  Bliss is the highest measure.
This visible thing is nothing at all.

27.  All that is seen is the supreme Brahman.  That which is seen is ever non existent.  Brahman
alone is all thought.  Nothing whatsoever but Brahman is the supreme.  Bliss is the supreme
measure.  This, which is visible, is nothing at all.

28. Brahman is indeed Brahman, of the form of awareness.  This world is full of consciousness,
consciousness alone.  The whole world is unreal.  The phenomenal world is all unreal.

29.'I alone am' is indeed unreal. 'You are alone'  is indeed unreal. The modes of mind are unreal.
Attributes and their absence are unreal indeed.

30.  The whole of earth is indeed is unreal. Water is always unreal indeed.  Indeed the world and sky
are unreal.  Light is ever unreal indeed.

Arunachala Siva.   
   

9819
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:30:21 AM »
Verse  1040:


அரிய நீர்மையில் அருந்தவம்
    புரிந்தரன் அடியார்க்கு
உரிய அர்ச்சனை யுலப்பில
    செய்தஅந் நலத்தால்
கரிய வாங்குழன் மனைவியார்
    வயிறெனுங் கமலத்
துரிய பூமக ளெனவொரு
    பெண்கொடி யுதித்தாள்.


He wrought rare askesis; he performed limitless Puja
To the devotees of Siva; by such hierurgies
Of excellence, his wife of dark hair and lotus-like belly,
Gave birth to a lovely liana, Lakshmi-like.   

Arunachala Siva.

9820
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:27:30 AM »
Verse  1039:


நிகழும் மாங்கவர் நிதிப்பெருங்
    கிழவனின் மேலாய்த்
திகழும் நீடிய திருவினிற்
    சிறந்துள ராகிப்
புகழும் மேன்மையில் உலகினில்
    பொலிந்துளா ரெனினும்
மகவி லாமையின்ம கிழ்மனை
    வாழ்க்கையின் மருண்டு.


Though he flourished more splendorosly than Kubera
With his interminable wealth excelling Kubera's,
And though he shone in this world with glorious loftiness
His childless domestic life was joyless; he was bewildered.


Arunachala Siva.


9821
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:24:57 AM »
Verse 1038:


செல்வ மல்கிய சிரபுரத்
    தலைவர்சே வடிக்கீழ்
எல்லை யில்லதோர் காதலின்
    இடையறா வுணர்வால்
அல்லும் நண்பக லும்புரிந்
    தவர்அருட் டிறமே
சொல்ல வுஞ்செயல் கேட்கவும்
    தொழிலின ரானார்.


By reason of his boundless love and unbroken devotion
For the roseate and salvific feet of the lord of Sirapuram
Abounding in spiritual opulence, he contemplated
Night and day, the nature of the godly child's grace;
He would praise his gracious acts or would listen
To such praise from the devotees: these constituted his vocation.

Arunachala Siva.


9822
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:22:36 AM »
Verse  1037:


ஆன நாள்செல அருமறைக்
    கவுணியர் பெருமான்
ஞான போனகம் நுகர்ந்ததும்
    நானிலம் உய்ய
ஏனை வெஞ்சமண் சாக்கியம்
    இழித்தழித் ததுவும்
ஊன மில்புகழ் அடியர்பால்
    கேட்டுவந் துளராய்.

As he thus lived, from flawless and glorious servitors
He heard of the partaking of ambrosial Gnosis
By the rare Brahmin child, the lord of the Kauniyas,
And of his quelling of the cruel Jainism and Buddhism,
For the redemption of the fourfold world, and felt delighted.

Arunachala Siva.
9823
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:19:44 AM »
Verse  1036:


கற்றை வார்சடை முடியினார்
    அடியவர் கலப்பில்
உற்ற செய்கையில் ஒழிவின்றி
உருகிய மனமும்
    பற்றி லாநெறிப் பரசம
யங்களைப் பாற்றுஞ்
    செற்ற மேவிய சீலமும்.


His mind thawed without break, as it was always
Linked to the service of the servitors (of Lord Siva)
Of long and braided and matted hair; his was
The righteously irate disposition that was after the extirpation
Of false faiths unattached to God; thus he throve.

Arunachala Siva.

9824
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:17:04 AM »
Verse  1035:


தம்மை யுள்ளவா றறிந்தபின்
    சங்கரற் கடிமை
மெய்ம்மை யேசெயும் விருப்புடன்
    மிக்கதோ ரன்பால்
பொய்மை நீக்கியமெய்ப் பொருளிது
    எனக்கொளு முள்ளச்
செம்மை யேபுரி மனத்தினார்
    சிவநேசர் என்பார்.

Having truly known of his self, driven by the desire
To serve Sankara truly, he that was Sivanesar, throve
In increasing love, holding on to the True Ens ever free
Of falsity; in inly excellence was his manam poised.

Arunachala Siva.

9825
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 06, 2016, 11:14:55 AM »
Verse  1034:

அருநி தித்திறம் பெருக்குதற்
    கருங்கலம் பலவும்
பொருக டற்செலப் போக்கியப்
    பொருட்குவை நிரம்ப
வரும ரக்கல மனைப்படப்
    பணைக்கரை நிரைக்கும்
இருநி திப்பெருஞ் செல்வத்தின்
    எல்லையில் வளத்தார்.


His was immeasurably great wealth; he plied
Many a rare bark on the billowy sea to earn manifold wealth;
His merchantmen returned with heaps of riches
With which his house was filled.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 [655] 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... 3195