Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 [654] 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... 3195
9796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:11:15 AM »
Verse 1057:


மௌவல் மாதவிப் பந்தரில்
    மறைந்துவந் தெய்திச்
செவ்வி நாண்முகை கவர்பொழு
    தினில்மலர்ச் செங்கை
நவ்வி வாள்விழி நறுநுதற்
    செறிநெறி கூந்தல்
கொவ்வை வாயவள் முகிழ்விரல்
    கவர்ந்தது குறித்து.


The snake of thorn-like sharp fangs lay concealed
In the bower of jasmine and Mullai creepers;
When she of fawn-like and lustrous eyes,
Fragrant forehead, densely and curly locks,
And lips like Kovvai fruit, was plucking the fresh
And blooming flowers, it bit her on her
Bud-like finger flexed for plucking flowers.

Arunachala Siva.

9797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:08:21 AM »
Verse  1056:


அன்பர் இன்புறும் ஆர்வத்தின்
    அளித்தபாங் கல்லால்
பொன்பி றங்குநீர்ப் புகலிகா
    வலர்க்கிது புணரா
தென்ப துட்கொண்ட பான்மைஓர்
    எயிற்றிளம் பணியாய்
முன்ப ணைந்தது போலவோர்
    முள்ளெயிற்று அரவம்."May be out of loving devotion the servitor had
Gifted her to him; however that would not
Mesh with the wish of the Prince of Pukali
Girt with golden waters." As if, so convinced, Fate itself
Came thither in the guise of a young fanged serpent.   

Arunachala Siva.

9798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:06:02 AM »
Verse  1055:


ஆற்று நாள்களில் அணங்கனார்
    கன்னிமா டத்தின்
பால்த டம்பொழில் மருங்கினிற்
    பனிமலர் கொய்வான்
போற்று வார்குழற் சேடிய
    ருடன்புறம் போந்து
கோற்றொடித் தளிர்க் கையினால்
    முகைமலர் கொய்ய.As he thus flourished, one day, accompanied and hailed
By girls of long hair, the divine girl Poompaavai
Fared forth of gather cool flowers in the park
Beside the tank of milk-white water, in the Kanni-maatam;
The bangled beauty, with her fingers,
Tender like the shoots, plucked budding flowers.


Arunachala Siva.


9799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:03:01 AM »
Verse  1054:


எல்லை யில்பெருங் களிப்பினால்
    இப்பரி சியம்பி
முல்லை வெண்ணகை முகிழ்முலை
    யாருடன் முடியா
மல்கு செல்வத்தின் வளமையும்
    மறைவளர் புகலிச்
செல்வ ரேயுடை யாரெனும்
    சிந்தையால் மகிழ்ந்தார்.


Thus he declared in great and boundless joy;
"It is the opulent one of Pukali rich in Brahmins,
That owns her of budding breasts, and whose teeth are
Like white Mullai, my endless and teeming wealth."
Thinking thus he rejoiced in his mind-heart.

Arunachala Siva.

9800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:00:09 AM »
Verse  1053:


சுற்றம் நீடிய கிளையெலாம்
    சூழ்ந்துடன் கேட்பக்
கற்ற மாந்தர்வாழ் காழிநா
    டுடையவர்க் கடியேன்
பெற்றெ டுத்தபூம் பாவையும்
    பிறங்கிய நிதியும்
முற்றும் என்னையும் கொடுத்தனன்
    யானென்று மொழிந்தார்.To the hearing of his great kith and kin, he affirmed
Thus: "Unto the godly child, the Ruler of Kaazhi
Where abide the learned, I-- his servitor--,
Hereby dedicate my daughter Poompaavai,
All my wealth and my own self absolutely."


Arunachala Siva.   

9801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 08:58:05 AM »
Verse 1052:


இன்ன வாறெலாம் அறிந்துளார்
    எய்தியங் கிசைப்பச்
சொன்ன வர்க்கெலாம் இருநிதி
    தூசுடன் அளித்து
மன்னு பூந்தராய் வள்ளலார்
    தமைத்திசை நோக்கிச்
சென்னி மேற்கரங் குவித்துவீழ்ந்
    தெழுந்துசெந் நின்று.

And all such happenings from persons who had
Known them in person and who coming thither reported
Them to him; he lavishly bestowed on them
Great wealth and gifts of vestments; folding
His hands above his head and facing the direction
Of the godly patron of ever-during Poontharaai
He prostrated on the ground and rose up.   

Arunachala Siva.


9802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 08:55:15 AM »
Verse 1051:


நெருப்பில் அஞ்சினார் தங்களை
    நீரில் ஒட்டியபின்
மருப்பு நீள்கழுக் கோலின்மற்
    றவர்கள் ஏறியதும்
விருப்பி னால்திரு நீறுமீ
    னவற்களித் தருளிப்
பொருப்பு வில்லியார் சாதனம்
    போற்றுவித் ததுவும்.

Of his triumph over the Samanas in the ordeal
By water, having already put them to fright
By his victory in the ordeal by fire,
Of the Samanas getting impaled on their own accord
On the long and pike-like and sharp stakes,
Of his loving and gracious dispensation
Of the holy ash to the Pandya and thus
Fostering the way of the Lord whose bow is the hill,   

Arunachala Siva.9803
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 07, 2016, 11:52:50 AM »
4.

அருளுடைச் சுடரே அளிந்ததோர் கனியே
பெருந்திறல் அருந்தவர்க் கரசே
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த
போகமே யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத் தடியார் சிந்தையுட் புகுந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
இருளிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. O Radiance of Grace !
O unique and well-ripe Fruit !
O Prince of rare tapaswins of great mystic puissance !
O Import of Sastras !
O Bhoga beyond praise !
O Splendor of Yoga !
O Opulence !
O God Siva Who enters the clarified mind of servitors !
I have caught You and hold You in firm grip,
In this dark world.
How can You move away at all?

contd.,

Arunachala Siva.

9804
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 07, 2016, 11:49:18 AM »
3.


அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
    அன்பினில் விளைந்தஆ ரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
    புழுத்தலைப் புலையனேன் றனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Mother !
O Father !
O Gem beyond compare !
O rare Nectar emerging from Love !
I am an out-caste.
I foster Mere worms in my body,
uttering falsehood in increasing numbers and wasting my precious days.
On me You conferred the salvific Siva-Consciousness !O Opulence !
O God Siva !
In this very birth,
I caught You and hold You in my firm grip.
How can You move away at all?

contd.,

Arunachala Siva.

9805
31.  Air is ever unreal indeed.  Even all this is only unreal.  Ego and intellect are unreal.  The hosts
of beings in the world are Brahman only.

32.  Thought force is always unreal. 'This' is unreal, there is no doubt. The demons  are all unreal.
The Lord's forms are unreal.

33. The universe is always unreal.  Hari (Vishnu), is always unreal.  Brahman is always unreal.
His creation too is unreal.

34. The great Lord is unreal.  The chief of hosts is unreal.  Again Uma (Parvati) is always unreal.
Skanda and Ganesa are unreal.

35.  The individual Self is always unreal.  The body is unreal.  The Vedas are always unreal.
The termination of the body too is unreal. 

36. The Dharamsastras and the Puranas are only unreal and betray the truth.  Everything is verily
unreal.  Lineage too is unreal.

37.  All this is unreal from beginning to end.   The sages are unreal.  The worlds are always unreal
unreal.  All that are seen are also unreal.

contd.,

Arunachala Siva.   

9806
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:27:38 AM »
Verse  1050:


ஆய நாள்களில் அமண்பயில்
    பாண்டிநா டதனைத்
தூய ஞானமுண் டருளிய
    தோன்றலார் அணைந்து
மாய வல்லமண் கையரை
    வாதில்வென் றதுவும்
மேய வெப்பிடர் மீனவன்
    மேலொழித் ததுவும்.

During this time, he heard of the visit
Of the holy child, the partaker of pure Gnosis,
To the Pandya realm under the Samanas' domination,
Of his victory over the base Samanas in disputation,
Of his curing the Pandya's distressing fever,

Arunachala Siva.9807
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  1049:


தந்தை யாரும்அத் தளிரிளம்
    கொம்பனாள் தகைமை
இந்த வையகத் தின்மையால்
    இன்புறு களிப்பு
வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்துமற்
    றிவள்மணம் பெறுவான்
அந்த மில்லென தருநிதிக்
    குரியனென்று அறைந்தார்.   


Her Father was immensely pleased and his heart
Reveled in joy when he discovered the truth
That there was, in the entire world, none to match
Her excellence who was like unto a tender branch
Of fragrant shoots; then he announced thus:
'He that weds her gets all my limitless wealth.'

Arunachala Siva.

9808
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:22:11 AM »
Verse  1048:


பொற்றொ டிச்சிறு மகளிர்
    ஆயத்தொடும் புணர்ந்து
சிற்றில் முற்றவும் இழைத்துட
    னடுந்தொழிற் சிறுசோ
றுற்ற உண்டிகள் பயின்றொளி
    மணியூசல் ஆடி
மற்றும்இன்புறு வண்டலாட்
    டயர்வுடன் வளர.

She built toy-houses of sand joining the company
Of tender girls decked with jewels of gold;
She played the game of cooking small rice and toothsome
Dishes, and banqueting; she played on the swing
Decked with lustrous gems and she also
Indulged in the gladsome games of 'vantal'
And thus flourished.   

Arunachala Siva.


9809
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:19:16 AM »
Verse  1047:


அழகின் முன்னிளம் பதமென
    அணிவிளக் கென்ன
விழவு கொண்டெழும் பேதைய
    ருடன்விளை யாட்டில்
கழலொடு அம்மனை கந்துகம்
    என்றுமற் றினைய
மழலை மென்கிளிக் குலமென
    மனையிடை ஆடி.


She-- a bud of beauty and an ornate lamp of luster--,
Played with tender girls that frisked in jubilee;
With 'Kazhal', 'Ammaanai' and ball, she sported indoors
With her mates warbling soft, like prattling parakeets.


Arunachala Siva.

9810
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  1046:


தளரும் மின்னின்அங் குரமெனத்
    தமனியக் கொடியின்
வளரி ளந்தளிர்க் கிளையென
    மணிகிள ரொளியின்
அளவி லஞ்சுடர்க் கொழுந்தென
    அணைவுறும் பருவத்
திளவ னப்பிணை யனையவர்க்
    ஏழுயாண் டெய்த.


Like a little lightning that sprouts and sways,
Like a soft-leaved spray of an auric liana,
Like the luster and glow of rubies-- a legion, she grew,
In form a lovely cygnet, to be seven summers old.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 [654] 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... 3195