Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 [653] 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... 3195
9781
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:08:30 AM »
Verse  1064:முரசி யம்பிய மூன்றுநாள்
    அகவயின் முற்ற
அரசர் பாங்குளோர் உட்பட
    அவனிமே லுள்ள
கரையில் கல்வியோர் யாவரும்
    அணைந்துதங் காட்சிப்
புரையில் செய்கையில் தீர்ந்திடா
    தொழிந்திடப் போனார்.


For a period of three days following the proclamation
By beat of drum, from all quarters of the globe
And from royal courts, many, well-versed
In boundless learning, flocked thither and tried
Their flawless ways; as they could not effect
Any cure, they went away.   

Arunachala Siva.


9782
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:06:10 AM »
Verse 1063:சிந்தை வெந்துயர் உறுசிவ
    நேசருந் தெளிந்து
வந்த செய்வினை இன்மையில்
    வையகத் துள்ளோர்
இந்த வெவ்விடம் ஒழிப்பவர்க்கு
    ஈகுவன்என் னுடைய
அந்த மில்நிதிக் குவையெனப்
    பறையறை வித்தார்.


Sivanesar of sorely distressed mind, after a time,
Grew clarified; as there was nothing else for him to do,
He announced by beat of drum, thus:
"In this wide world whosoever he be, should he cure her
Of the venom, I will give away to him
All these heaps of endless riches."

Arunachala Siva.   9783
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:03:58 AM »
Verse  1062:


ஆவி தங்குபல் குறிகளும்
    அடைவில வாக
மேவு காருட விஞ்சைவித்
    தகர்இது விதியென்
றோவும் வேளையில் உறுபெரும்
    சுற்றமும் அலறிப்
பாவை மேல்விழுந் தழுதனர்
    படரொலிக் கடல்போல்.

As the many symptoms of life ebbed away
The adepts in Garuda-Vidhya declared that she was
Fated to pass away; then her kith and kin,
Verily a sea, fell on her and sorely lamented.   

Arunachala Siva.


9784
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:01:17 AM »
Verse 1061:


விடந்தொலைத்திடும் விஞ்சையில்
    பெரியராம் மேலோர்
அடர்ந்த தீவிடம் அகற்றுதற்
    அணைந்துளார் அனேகர்
திடங்கொள் மந்திரந் தியானபா
    வகநிலை முட்டி
தொடர்ந்த செய்வினைத் தொழிலராய்த்
    தனித்தனிச் சூழ்வார்.


They also administered to her countless drugs;
However the cruel venom unchecked soared up
Its seven-tiered course and abode visibly in the head
Of the liana-like girl of long and broad eyes;
The venom was beyond the pale of manifold treatment.

Arunachala Siva.

9785
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 09, 2016, 07:45:38 AM »


In any Sadhana, concentration is the essence of success.
If it is Puja, cocentrate on the Puja, on the idol to whom
you do Puja, concentrate on every flower that you offer,
concentrate on the mantra you chant.  Live in total concentration,
till you offer Arti, place it on your eyes
and complete the Puja.

If it is mantra japa, do not count the mantras.  If you
do so, your mind will go only into the counting mathematics.
Do it without counting, as far as practicable.

If it is meditation, instead of mediating on Pure Space,
try to meditate on a symbol, say Bhagavan Ramana's face
or feet.  Chant mantra within your lips and if any thought
drags you out, you mentally imagine, that you are placing
a flower on His feet and come back to the meditating mode.

Arunachala Siva.

9786
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 08, 2016, 01:19:00 PM »
Today is Kulachirai Nayanar's Liberation Day.

Avani Anuradha star day.

I have given the life story of Nayanar in the serial posts on 63 Saints.

Arunachala Siva.

9787
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 08, 2016, 11:17:07 AM »
6.


அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண்
    டளவிலா ஆனந்த மருளிப்
பிறவிவே ரறுத்தென் குடிமுழு தாண்ட
    பிஞ்ஞகா பெரியஎம் பொருளே
திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன்
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இறவிலே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.

Entempled in my ? the hapless one`s -,
mind and ruling me,
You bestowed on me endless bliss.
O Pigngnaka !
O our Magnum Ens !
Uprooting my birth,
You rule my entire clan.
O Vision beheld by me in the open !
O Opulence mine,
Your servitor's !
O God Siva !
Lo,
Eventually I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

9788
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 08, 2016, 11:13:22 AM »
5.


ஒப்புனக் கில்லா ஒருவனே அடியேன்
    உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே
மெய்ப்பதம் அறியா வீறிலி யேற்கு
    விழுமிய தளித்ததோ ரன்பே
செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எய்ப்பிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O non-pareil One !
O Effulgence that blazes in my the servitor's -,
bosom !
O peerless Love that conferred on me ? the feckless one that knows not of true Beatitude -,
that which is lofty and sublime !
O One of uberous and radiant and ineffable Form !
O Opulence !
O God Siva !
In my utter indigence,
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.


9789
38.  Sorrow and pleasure are unreal.  Victory and defeat are unreal.   The great bondage is unreal.
Even liberation are unreal, indeed.

39. Death and birth are only unreal.  The insentient and the non sentient are unreal only.  The whole
world is unreal.  The concept of self is only unreal.

40. Forms too are unreal.  The state of auspiciousness is unreal.  'I' always are unreal.  'You' too is unreal
indeed.

41.  Unreality is omnipresent.  The moving and unmoving are only unreal.  All beings too are unreal.
All results are unreal. 

42.  The entire universe is unreal.  All attributes are unreal.  All the remaining is unreal.  All duality
is unreal.

43.  All sin is unreal.  The threefold listening is unreal.  The homogeneous and the heterogeneous
groups are unreal.

44.  All power is unreal.  All objects are ever impermanent.  The gods and such are unreal.
Purpose is unreal.

45.  Tranquility always is unreal.  Forbearance is ever unreal.  Doubt is only unreal.  The god demon
wars are unreal.

46, 47:  The concept of Isa, Lordship, is unreal.   The worshipped is indeed unreal only.  Time and space
and such are unreal.  The concepts of pilgrimage centers et cetera are unreal.  Merit and demerit
arising thereof arising thereof, and the related conclusions are unreal.  The misapprehensions of one's
own and others are unreal.

contd.,

Arunachala Siva.       

9790
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:19:11 AM »
Verse  1060:

விடந்தொலைத்திடும் விஞ்சையில்
    பெரியராம் மேலோர்
அடர்ந்த தீவிடம் அகற்றுதற்
    அணைந்துளார் அனேகர்
திடங்கொள் மந்திரந் தியானபா
    வகநிலை முட்டி
தொடர்ந்த செய்வினைத் தொழிலராய்த்
    தனித்தனிச் சூழ்வார்.Many great ones-- experts in poison-cure--,
Gathered thither to cure her of the cruel poison;
They severally indulged in the continual and remedial
Treatment by puissant Mantra, Dhyana, Bhaavaka and Mutti.   


Arunachala Siva.9791
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:16:37 AM »
Verse  1059:


தரையில் வீழ்தரச் சேடியர்
    வெருக்கொண்டு தாங்கி
வரைசெய் மாடத்தின் உட்கொடு
    புகுந்திட வணிகர்
உரையும் உள்ளமும் நிலையழிந்
    துறுதுயர் பெருகக்
கரையில் சுற்றமுந் தாமும்முன்
    கலங்கினார் கலுழ்ந்தார்.

And was about to fall down on the ground;
Her friends, fear-struck,
Held her and bore her to the mansion
Set apart for her; the merchant Sivanesar, undone
In word, mind and deed, and in growing sorrow
Stood bewildered with his countless kin, and cried.


Arunachala Siva.

9792
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:14:01 AM »
Verse  1058:

நாலு தந்தமும் என்புறக்
    கவர்ந்துநஞ் சுகுத்து
மேலெ ழும்பணம் விரித்துநின்
    றாடிவே றடங்க
நீல வல்விடந் தொடர்ந்தெழ
    நேரிழை மென்பூ
மாலை தீயிடைப் பட்டது
    போன்றுள மயங்கி.


Its four fangs intrenched into the bone injecting
There into the venom; it then reared aloft its hood
And danced and then slithered away
To a different place and vanished; as the dark
Cruel poison coursed into her and spiraled up,
She became like a soft garland singed by flame;
The bright one decked with jewels, fainted.

Arunachala Siva.
   


9793
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:11:15 AM »
Verse 1057:


மௌவல் மாதவிப் பந்தரில்
    மறைந்துவந் தெய்திச்
செவ்வி நாண்முகை கவர்பொழு
    தினில்மலர்ச் செங்கை
நவ்வி வாள்விழி நறுநுதற்
    செறிநெறி கூந்தல்
கொவ்வை வாயவள் முகிழ்விரல்
    கவர்ந்தது குறித்து.


The snake of thorn-like sharp fangs lay concealed
In the bower of jasmine and Mullai creepers;
When she of fawn-like and lustrous eyes,
Fragrant forehead, densely and curly locks,
And lips like Kovvai fruit, was plucking the fresh
And blooming flowers, it bit her on her
Bud-like finger flexed for plucking flowers.

Arunachala Siva.

9794
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:08:21 AM »
Verse  1056:


அன்பர் இன்புறும் ஆர்வத்தின்
    அளித்தபாங் கல்லால்
பொன்பி றங்குநீர்ப் புகலிகா
    வலர்க்கிது புணரா
தென்ப துட்கொண்ட பான்மைஓர்
    எயிற்றிளம் பணியாய்
முன்ப ணைந்தது போலவோர்
    முள்ளெயிற்று அரவம்."May be out of loving devotion the servitor had
Gifted her to him; however that would not
Mesh with the wish of the Prince of Pukali
Girt with golden waters." As if, so convinced, Fate itself
Came thither in the guise of a young fanged serpent.   

Arunachala Siva.

9795
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 09:06:02 AM »
Verse  1055:


ஆற்று நாள்களில் அணங்கனார்
    கன்னிமா டத்தின்
பால்த டம்பொழில் மருங்கினிற்
    பனிமலர் கொய்வான்
போற்று வார்குழற் சேடிய
    ருடன்புறம் போந்து
கோற்றொடித் தளிர்க் கையினால்
    முகைமலர் கொய்ய.As he thus flourished, one day, accompanied and hailed
By girls of long hair, the divine girl Poompaavai
Fared forth of gather cool flowers in the park
Beside the tank of milk-white water, in the Kanni-maatam;
The bangled beauty, with her fingers,
Tender like the shoots, plucked budding flowers.


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 [653] 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... 3195