Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 [651] 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... 3114
9751
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 01, 2016, 11:00:27 AM »
Verse  49:


49: குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, வெங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்பை அடுத்து மறுகும் அப்போது, வளைக்கை அமைத்து,
அரம்பை அடுத்து அரிவையர் சூழ வந்து, அஞ்சல் என்பாய்--
நரம்பை அடுத்து இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே.

நரம்புக் கருவிகளைக் கொண்ட, இசையே வடிவாக உள்ள அபிராமியே! அடியேனாகிய என்னுடைய உடலையும், அதிலே இணைந்த உயிரையும் கொடுமையான எமன் வந்து பறிக்க, நானும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வருந்துவேன். அப்பொழுது அரம்பையரும், தேவமகளிரும் சூழ என்னிடத்து வந்து அஞ்சேல் என்பாய்! எனக்கு அருள் புரிவாய்!

O Abhirami!  You are music sung with string based musical instruments.  The devotee of You, will
fear when Yama, the god of death, comes to split my body and life.  At that time, You shall come
with Your heavenly damsels, saying, 'Do not fear,' and then bless me.\

contd.,

Arunachala Siva.     

9752
Chapter 7: 

1. Ribhu:  I shall explain to you that which is exceedingly marvelous, hard to obtain in all worlds and
the cream of Vedas and Sastras.  Indeed it is ever rare.

2.  Mantra is undivided unitary essence.  The result is undivided unitary essence.  Individual is
undivided unitary essence.  Action is undivided unitary essence.

3.  Earth is undivided unitary essence. Water is undivided unitary essence. Scent is undivided unitary
essence.  Space is undivided unitary essence.

4.  Sastras are undivided unitary essence.  Vedas are undivided unitary essence.  Brahman is undivided
unitary essence.  Religious vows are undivided unitary essence.

5. Vishnu is undivided unitary essence.  Siva is undivided unitary essence.  Brahma is undivided unitary
essence.  Celestial beings are undivided unitary essence. 

6.  Everything is undivided unitary essence.  Oneself is undivided unitary essence. Immanent Self is
undivided unitary essence. Guru is undivided unitary essence.

7.  The spoken matter is undivided unitary essence.  Effulgence is undivided unitary essence.  Body is
undivided unitary essence.  Mind is undivided unitary essence.

contd.,

Arunachala Siva.     

9753
451.  This Truth of Non Becoming has been unmistakably stated many times by the Great Guru,
Sri Sankaracharya.  Also Sri Ramana, the Guru, has stated this Truth clearly in a variety of
ways, for the benefit of the aspirant.

452. Indeed by Him it has been said that the so called Fourth State is alone is real, and the
other three states- the states of waking, dream and dreamless sleep) - are always unreal. 
Also it has been declared by Him that the Real is always only One, and that manifoldness is always unreal.

453.  'There is nothing else real, apart from Thyself;  Thou art the Only One, transcending Time, Space
and so on.  Throw off the delusion of Ignorance and remain at Peace',  - thus did He teach the State
of True Being of the Self.

454. "In Truth the creatures are not in Me, all this is only My Maya' - thus did Bhagavan Krishna
Himself tell the Truth of the Non Becoming of the Real Self in the Gita.

455. 'The Supreme Reality, without losing Its Fullness of Being, by Its own Maya became this complete
universe; to the Sage It appears only as Fullness",- thus the Upanishad also has stated the Truth of
Non Becoming. 

456.  The forgetting of one's own Real Self, due to the belief that the body is oneself, then after innumerable
births in bodies, finally becoming his own Real Self by Awareness of the Truth of the One Self, is just
like waking from a dream of world wandering.

457.  As one has become inebriated through the drunkenness, who asks passers by 'Who am I?'
or 'Where-from am I' so the ignorant man asks himself 'Who am I?' or 'Whence am I'  being all
the time only the Real Self.

contd.,

Arunachala Siva.                       
 

9754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:16:48 AM »
Verse  346:


நாரணன் நான்முகன் காணாவுண்மை
    வெண்ணாவல் உண்மை மயேந்திரமும்
சீரணி நீடு திருக்கயிலை
    செல்வத் திருவாரூர் மேயபண்பும்
ஆரணத் துட்பொரு ளாயினாரை
    ஆனைக்கா வின்கட் புகழ்ந்துபாடி
ஏரணியும் பொழில் சூழ்ந்தசண்பை
    ஏந்தலார் எல்லையில் இன்பமுற்றார்.Here was the Truth not to be beheld
By Brahma and Vishnu; here was the Truth
Under the white jambolan tree, the Truth
Of the Mahendra Mountain, the Truth
Of sempiternal Kailaas divine, clad in beauty,
The Truth of enshrinement in opulent Tiruvaaroor
And the true inner import of the Aagamas;
Thus he hymned the Lord gloriously at Aanaikkaa.
The great one of Sanbai girt with beauteous gardens,
Experienced endless ecstasy.   

Arunachala Siva.

9755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:14:26 AM »
Verse  345:


விண்ணவர் போற்றிசெய் ஆனைக்காவில்
    வெண்ணாவல் மேவிய மெய்ப்பொருளை
நண்ணி யிறைஞ்சிமுன் வீழ்ந்தெழுந்து
    நாற்கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
அண்ணல்கோச் செங்க ணரசன்செய்த
    அடிமையும் அஞ்சொல் தொடையில்வைத்துப்
பண்ணுறு செந்தமிழ் மாலைபாடிப்
    பரவிநின் றேத்தினர் பான்மையினால்.He adored the feet of the brow-eyed Lord,
The Wearer of the hide of the hill-like tusker
Who like a great lustrous flame abides
At Tirucchiraappalli from the hill of which falls
A cataract rolling down many a goodly gem;
In true joy and with a mind serene, he hymned
A bright garland of Tamizh verse; then impelled
By a longing to adore the blue-throated Lord
Of Tiruvaanaikkaa, he came there.


Arunachala Siva.

9756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:12:04 AM »
Verse  344:


செம்மணி வாரி அருவிதூங்கும்
    சிராப்பள்ளி மேய செழுஞ்சுடரைக்
கைம்மலை ஈருரி போர்வை சாத்தும்
    கண்ணுத லாரைக் கழல்பணிந்து
மெய்ம்மகிழ் வெய்தி உளங்குளிர
    விளங்கிய சொற்றமிழ் மாலைவேய்ந்து
மைம்மலர் கண்டர்தம் ஆனைக்காவை
    வணங்கும் விருப்பொடு வந்தணைந்தார்.
He adored the feet of the brow-eyed Lord,
The Wearer of the hide of the hill-like tusker
Who like a great lustrous flame abides
At Tirucchiraappalli from the hill of which falls
A cataract rolling down many a goodly gem;
In true joy and with a mind serene, he hymned
A bright garland of Tamizh verse; then impelled
By a longing to adore the blue-throated Lord
Of Tiruvaanaikkaa, he came there.   

Arunachala Siva.

9757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:09:15 AM »
Verse  343:கற்குடி மாமலை மேலெழுந்த
    கனகக் கொழுந்தினைக் கால்வளையப்
பொற்றிரள் மேருச் சிலைவளைத்த
    போர்விடை யாளியைப் போற்றிசைத்து
நற்றமிழ் மாலை புனைந்தருளி
    ஞானசம் பந்தர் புலங்கள்ஐ ந்தும்
செற்றவர் மூக்கீச் சரம்பணிந்து
    திருச்சிராப் பள்ளிச் சிலம்பணைந்தார்.
He hailed the Lord--verily a shoot of gold,
Who, of yore, bent the auric Meru Mountain
Into a bow, the Rider of the martial Bull,
And who is enthroned on the great hill of Karkudi--,
And hymned a goodly garland of Tamizh verse;
Then Jnaana Sambandhar adored the Lord
Of Mukkeeccharam, the queller of the five senses,
And reached the Hill of Tirucchiraappalli.

Arunachala Siva.   

9758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:07:09 AM »
Verse  342:


தொழுது புறம்பணைந் தங்குநின்
    றேகிச் சுரர்பணிவுற்
றெழுதிரு வாலந் துறைதிருச்
    செந்துறை யேமுதலா
வழுவில் கோயில்கள் சென்று
    வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
செழுமலர்ச் சோலைத் திருக்கற்
    குடிமலை சேரவந்தார்.Thus adoring, he moved out and left for
The many shrines adored by the celestial beings,
Commencing from Tiruvaalanthurai and Senthurai;
At these flawless shrines he adored the Lord;
Then in joy he left for Tirukkarkudi Hill
Cinctured by fecund and flowery gardens.   

Arunachala Siva.

9759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:04:54 AM »
Verse  341:

நீடும் பராய்த்துறை நெற்றித்
    தனிக்கண்ணர் கோயில்நண்ணிக்
கூடுங் கருத்தொடு கும்பிட்டுக்
    கோதில் தமிழ்ச்சொல்மாலை
பாடுங் கவுணியர் கண்பனி
    மாரி பரந்திழியச்
சூடுங் கரதலத் தஞ்சலி கோலித்
    தொழுது நின்றார்.He reached the temple of the unique brow-eyed Lord
Of Paraaitthurai and worshipped Him
In single-minded devotion; from the eyes
Of the Kauniya chief, the singer of flawless garlands
Of Tamizh verse, tears rained; he stood there adoring,
Folding his hands above his head.   


Arunachala Siva.


9760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:02:45 AM »
Verse  340:

பன்னெடுங் குன்றும் படர்நெடுங்
    கானும் பலபதியும்
அந்நிலைத் தானங்க ளாயின
    எல்லாம் அமர்ந்திறைஞ்சி
மன்னு புகலியில் வைதிக
    வாய்மை மறையவனார்
பொன்னியல் வேணிப் புனிதர்
    பராய்த்துறை யுட்புகுந்தார்.


At many extensive hills, spreading woods
And a good many shrines where the Lord abides,
He adored in love; then the Brahmin-child that hailed
From ever-during Pukali to establish
The truthful way of the Vedas, came to Paraaitthurai
Of the Lord whose matted hair flashes like gold.

Arunachala Siva.


9761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 09:00:25 AM »
Verse  339:


செல்வக் கருவூர்த் திருவா
    னிலைக்கோயில் சென்றிறைஞ்சி
நல்லிசை வண்தமிழ்ச் சொற்றொடை
    பாடிஅந் நாடகன்று
மல்கிய மாணிக்க வெற்பு
    முதலா வணங்கிவந்து
பல்கு திரைப்பொன்னித் தென்கரைத்
    தானம் பலபணிவார்.He came to wealthy Karur and adored
At the shrine of Tiru-Aa-Nilai; he sang a garland
Of munificence, melodic and dulcet; he left the country
And adored, at many shrines
Inclusive of Maanikka Malai; then he fared forth
On the southern bank of the Ponni of swelling waves
And worshipped at many a shrine.

Arunachala Siva.

9762
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 08:58:19 AM »
Verse  338:


பருவம் அறாப்பொன்னிப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யார்தம்பாதம்
மருவி வணங்கி வளத்தமிழ்
    மாலை மகிழ்ந்துசாத்தி
விரிசுடர் மாளிகை வெஞ்சமாக்
    கூடல் விடையவர்தம்
பொருவில்தா னம்பலபோற்றிக்
    குணதிசைப் போதுகின்றார்.


He duly hailed the feet of the Lord of Paandikkodumudi
On the bank of the never-failing Ponni
And adored him with his beautiful decade;
Commencing from Venjamaakkoodal
Rich in lustrous mansions, he adored the Lord
Whose mount is the Bull, in His many peerless shrines.

Arunachala Siva.

9763
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 01, 2016, 08:55:43 AM »
Verse 337:அப்பதி யின்கண் அமர்ந்து
    சிலநாளில் அங்ககன்று
துப்புறழ் வேணியர் தானம்
    பலவும் தொழுதருளி
முப்புரி நூலுடன் தோலணி
    மார்பர் முனிவரொடும்
செப்பருஞ் சீர்த்திருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி சென்றணைந்தார்.


He abode in that town for a few days
And departed therefrom; he adored the Lord
Of coral-hued, matted hair in His many shrines;
Then the godly child, the wearer of the sacred thread
Knit to a piece of deer-skin, with many a Muni reached
The ineffably glorious Tiruppaandikkodumudi.


Arunachala Siva.

9764
Verse 9.4.


காணு மாறு காணேன் உன்னை அந்நாட்
    கண்டேனும்
பாணே பேசி என்தன்னைப் படுத்த தென்ன
    பரஞ்சோதி
ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே
    போயினேன்
ஏணா ணில்லா நாயினேன் என்கொண் டெழுகேன்
    எம்மானே.I do not behold You the way I should;
though that day,
I eyed You,
what was it that made me utter Futile words which caused my fall?
O Supernal Light !
O Male,
Female and Ambrosia insatiable !
O Father !
I have perished;
I am but a dog that has neither strength nor shame.
O our God,
with the aid of which,
can I rise at all?

Arunachala Siva.

9765
Verse  9.3:


அடியேன் அல்லேன்கொல்லோ தானெனை ஆட்கொண்
   டிலைகொல்லோ
அடியா ரானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள்சேர்ந்தார்
செடிசேர் உடலம்இதுநீக்க மாட்டேன் எங்கள்
    சிவலோகா
கடியேன் உன்னைக் கண்ணாரக் காணுமாறு
    காணேனே


Aren`t I Your servitor?
Have You not made me Your own?
All Your servitors have reached Your feet.
I do not Do away with this,
my cruel embodiment;
our Lord Of Siva-loka,
I,
the hard-hearted,
do not behold You With eyes that should feast on You insatiate.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 [651] 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... 3114