Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 [649] 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... 3195
9721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:46:05 AM »
Verse 1106:


வரிமயில் அனைய சாயல்
    மங்கைபொற் குறங்கின் மாமை
கரியிளம் பிடிக்கை வென்று
    கதலிமென் தண்டு காட்டத்
தெரிவுறு மவர்க்கு மென்மைச்
    செழுமுழந் தாளின் செவ்வி
புரிவுறு பொற்பந் தென்னப்
    பொலிந்தொளி விளங்கிப் பொங்க.


The beauteous thigh of her whose mien was like
The peafowl's, excelled the shapely trunk of the young
She-elephant and was soft, smooth and tender
Like the banana-stem; her soft and rubineous knee-caps
Glowed like splendorous balls wrought of gold.

Arunachala Siva.


9722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:41:59 AM »
Verse 1105:


பிணியவிழ் மலர்மென் கூந்தல்
    பெண்ணமு தனையாள் செம்பொன்
அணிவளர் அல்குல் தங்கள்
    அரவுசெய் பிழையால் அஞ்சி
மணிகிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து
    வனப்புடை அல்கு லாகிப்
பணியுல காளும் சேடன்
    பணம்விரித் தடைதல் காட்ட.


It looked as if that Aadisesha scared of the act
Of a kin of his that stung her, turned himself
Into a pulchritudinous private part decked
With Kaanchi, the jewel set with eight rows of rubies,
And reared aloft his hood; such was the fore-lap
Of Poompaavai decked with jewels of ruddy gold--
An ambrosial damozel among damsels,
Of soft tresses adorned with blown flowers.   

(This is a repetition of the previous verse)

Arunachala Siva.


9723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:38:28 AM »
Verse 1104:


பிணியவிழ் மலர்மென் கூந்தல்
    பெண்ணமு தனையாள் செம்பொன்
அணிவளர் அல்குல் தங்கள்
    அரவுசெய் பிழையால் அஞ்சி
மணிகிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து
    வனப்புடை அல்கு லாகிப்
பணியுல காளும் சேடன்
    பணம்விரித் தடைதல் காட்ட.It looked as if that Aadisesha scared of the act
Of a kin of his that stung her, turned himself
Into a pulchritudinous private decked
With Kaanchi, the jewel set with eight rows of rubies,
And reared aloft his hood; such was the fore-lap
Of Poompaavai decked with jewels of ruddy gold--
An ambrosial damozel among damsels,
Of soft tresses adorned with blown flowers.   

Arunachala Siva.

9724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:35:41 AM »
Verse  1103:


காமவேள் என்னும் வேடன்
    உந்தியிற் கரந்து கொங்கை
நேமியம் புட்கள் தம்மை
    யகப்பட நேரி தாய
தாமநீள் கண்ணி சேர்த்த
    சலாகைதூக் கியதே போலும்
வாமமே கலைசூழ் வல்லி
    மருங்கின்மேல் உரோம வல்லி.


The soft hairy stretch that ran above her girdled waist
Looked like the net of threads
And the arrow laid there by Kaama who laying
Concealed in her navel, tried to trap the two
Chakravaaka birds --her breasts.

Arunachala Siva.

9725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:32:38 AM »
Verse 1103:


ஏர்கெழு மார்பிற் பொங்கும்
    ஏந்திளங் கொங்கை நாகக்
கார்கெழு விடத்தை நீக்குங்
    கவுணியர் தலைவர் நோக்கால்
ஆர்திரு வருளிற் பூரித்
    தடங்கிய அமுத கும்பச்
சீர்கெழு முகிழைக் காட்டுஞ்
    செவ்வியில் திகழ்ந்து தோன்ற.


It looked as though, that as the lord of the Kauniyas
Cast his gracious and nectarean look to do away
With the black thanatophidian venom,
Her young breasts filled with that nectar, swelled
And grew serene; they were like unto twin jars
Of nectar sealed and screwed tight with flower-buds.


Arunachala Siva.   

9726
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:30:10 AM »
Verse  1102:


எரியவிழ் காந்தள் மென்பூத்
    தலைதொடுத் திசைய வைத்துத்
திரள்பெறச் சுருக்குஞ் செச்சை
    மாலையோ தெரியின் வேறு
கருநெடுங் கயற்கண் மங்கை
    கைகளால் காந்தி வெள்ளம்
அருகிழிந் தனவோ என்னும்
    அதிசயம் வடிவில் தோன்ற.


The hands of the dark and long and carp-eyed Poompaavai
Are like unto the dangling garlands--
Their upper parts woven with soft and flaming
Kaantal flowers and their lower with Vetchi blooms;
Viewed from a different perspective they look as though
The splendor of her frame overflows on either side.   

Arunachala Siva.

9727
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 13, 2016, 09:27:41 AM »
Verse 1101:


விற்பொலி தரளக் கோவை
    விளங்கிய கழுத்து மீது
பொற்பமை வதன மாகும்
    பதுமநன் னிதியம் பூத்த
நற்பெரும் பணிலம் என்னும்
    நன்னிதி போன்று தோன்றி
அற்பொலி கண்டர் தந்த
    அருட்கடை யாளங் காட்ட.


Her neck is adorned with rows of radiant pearls
Above which bloomed the flawless Padmanidi, her face;
The neck below is verily the great Sankanidi;
These bespeak the glorious grace of the blue-necked Lord.

Arunachala Siva.9728
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 13, 2016, 07:32:00 AM »Tests put forth by god by way of misery and pain,
should be overcome by one's own perseverance.  There
is no way out.  Painkillers are not the way to overcome
pain [as in the case of Michael Jackson].  Perseverance
and forbearance alone helps.  You can understand this
from this story.  A mangoose, after Dharmaputra's great
yaga [sacrificial rights] where thousands were fed, came to
roll on the left overs of food.  This mangoose had its one side golden
and the other side normal.  After rolling over the left overs, the mangoose
told Dharmaputra:  Your yaga [penance] is useless.  My other side has not
got golden color.  Dharmaputra was wondering:  "What!  I have spent
gold coins like water and conducted this mass feeding and you are not happy?"
The mangoose said:  "Yes.  What is the use of having pots of gold and spending
a small portion of it for feeding others. You have not left yet your pride.  Listen
to this story.  I had been to a poor man's house.  He used to get three dry rotis
[bread loaves] from God everyday.  He used to lend one to the poorer man at his
house entrance and then feed himself and his wife with the two remaining loaves.
One day, I went there.  After feeding the poorer man at the gate, he and his
wife were about to eat the remaining two loaves.  When I went there, he gave me
one loaf.  I said I was still hungry. His wife readily gave me the another loaf.
After my eating, there were some crumbs on the floor.  He and his wife took
those crumbs and then drank water and went to bed.  I rolled on that floor, I became
golden on one my side!  I came to your palace to test that self-abnegation.
But it is not there!  Perseverance, self abnegation, self control are the essentials for
any good act in life."   

Arunachala Siva.   

9729
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: September 13, 2016, 07:23:47 AM »


Devaraja Mudaliar writes in his entry dated 26.6.1946:
[abridged]:

Mr. Khanna told Bhagavan:  I have been coming to you
and this time, I have remained nearly for a month at
your feet and I find no improvement at all in my condition.
My vasanas are as strong as ever.  When I go back to my
friends, they will laugh at me and ask what good my stay
here has done me.

Bhagavan said:  Why distress your mind thinking that Jnana
has not come or that the vasanas have not disappeared?
Do not give room for thoughts.  In the last stanza of Sukavari
by Tayumanavar [the Ocean of Bliss], the Saint says much
the same as is written in your paper.  The verse goes:
The mind mocks me and though I tell you ten thousand times
you are indifferent, so how am I to attain peace and bliss?

Khanna further replied:  It is not only that I find no improvement
but I think I have grown worse.  The vasanas are stronger
now.  I cannot understand it.

Bhagavan again quoted the last three stanzas of Mandalathin...
of Tayumanavar, [A great Expanse]:  Here in these verses,
the mind is coaxed as the most generous and disinterested
of givers, to go back to its birthplace or source and thus
give the devotee peace and bliss, and he asked me [Devaraja
Mudaliar] to read out a translation of it that I once made.

Khanna then asked:  The illumination plus mind is Jivatma
and the illumination alone is Paramatma, it is right?

Bhagavan explained that it is more like the glowing redhot
iron ball.  The ball glows and can burn things like fire, but
still it has a definite shape, unlike fire.  If we hammer it,
it is the rod that receives the blows not the fire.  The rod
is the Jivatma and the fire the Self, or Paramatma.

Arunachala Siva. 

9730
Mouna Guru radiated a unique spiritual power. Thayumanavar realized that last he was discovered what
he was looking for. He sought the blessings of this saint and requested to be accepted as his disciple.
The saint said that the time for his initiation had not come yet and that he should wait for an opportune
moment.  Thereafter, Thayumanavar spent most of his time in the company of this saint.  When his 
Guru was about to depart on a long pilgrimage. Thayumanavar was heart broken, as he could not bear
the separation.

Then the Guru advised him that the essence of all spiritual pursuit -Sadhana is remain quiet -
Summa Iru.  'Remain quiet in silence'  without any thought', the Guru exhorted his disciple.
Thaymanavar followed this advice very sincerely and he consequently experienced a state
of peace and happiness: 'As I remained quiet without any thoughts , I was lifted to a state where,
without difference of 'you'  and 'me', the pure and supreme 'I' the Self alone remained.

King Vijaya Ranga Chokkanatha, himself a Siva devotee, observed Thayumanavar closely and found
him extraordinarily brilliant and always in pursuit of spiritual knowledge.

contd.,

Arunachala Siva.   
 

'he wrote later.     

9731
7.  Brahman alone is the limitless Self.  Brahman alone is the transcendental happiness.
Brahman alone is the supreme knowledge. All is indeed Brahman alone.

8.  Brahman alone is the ultimate shore.  Brahman alone is the triad of cities (states).  Brahman alone
is the multiplicity.  All indeed is Brahman only.

9.  Smell is indeed Brahman only.  The supreme transendence is Brahman alone.  The sense of smell
is indeed Brahman only.  All is indeed Brahman alone.

10.  Touch is indeed Brahman only.  All is indeed Brahman only. Form is indeed Brahman alone.

11. The world is indeed Brahman only.  The mind is indeed Brahman only.  All is indeed Brahman alone.

12.  The word 'that' is Brahman and the word 'you'  is indeed Brahman only.  The word 'art' is
Brahman as in 'That thou art'.  Union with Brahman  alone, is ever.

contd.,

Arunachala Siva.     

9732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:53:12 AM »
Verse 1100:


இளமயில் அனைய சாயல்
    ஏந்திழை குழைகொள் காது
வளமிகு வனப்பி னாலும்
    வடிந்ததா ளுடைமை யாலும்
கிளரொளி மகர ஏறு
    கெழுமிய தன்மை யாலும்   
அளவில்சீர் அனங்கன் வென்றிக்
    கொடியிரண் டனைய வாக.


She is brightly be-jewelled; her mien is like unto
A young and lovely peafowl?s; her ears are decked
With pendants wrought in the form of Makaras;
Her dangling ears so bedecked look like a pair
Of the ineffably glorious and triumphant pennants
Of Kaama-- the god of love.

Arunachala Siva.

9733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:50:17 AM »
Verse 1099:


பணிவளர் அல்குல் பாவை
    நாசியும் பவள வாயும்
நணியபே ரொளியில் தோன்றும்
    நலத்தினை நாடு வார்க்கு
மணிநிறக் கோபங் கண்டு
    மற்றது வவ்வத் தாழும்
அணிநிறக் காம ரூபி
    அனையதாம் அழகு காட்ட.


Her lower abdomen is like unto a growing Cobra hood.
The propinquity of the lustrous beauty of her nose
And coral hued lips, will suggest to the beholders
Who seek to comprehend their comeliness
The attempted descent of a chameleon-- cunning
In changing hues--, on witnessing the ruby radiance
Of Indragopa.   


Arunachala Siva.


9734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:47:40 AM »
Verse 1098:


மண்ணிய மணியின் செய்ய
    வளரொளி மேனி யாள்தன்
கண்ணிணை வனப்புக் காணில்
    காமரு வதனத் திங்கள்
தண்ணளி விரிந்த சோதி
    வெள்ளத்தில் தகைவின் நீள
ஒண்ணிறக் கரிய செய்ய
    கயலிரண் டொத்து லாவ.


The two eyes of her whose body is ablaze
With the luster of fresh-cut ruby, are truly
Two long and dazzling Kayal-fish tinctured
Dark and red, that leap without let,
In the cool pool of moon-rays beaming
From her countenance, verily a moon.

Arunachala Siva.


9735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 12, 2016, 09:45:11 AM »
Verse 1097:புருவமென் கொடிகள் பண்டு
    புரமெரித் தவர்தம் நெற்றி
ஒருவிழி எரியில் நீறா
    யருள்பெற உளனாம் காமன்
செருவெழும் தனுவ தொன்றும்
    சேமவில் லொன்றும் ஆக
இருபெருஞ் சிலைகள் முன்கொண்
    டெழுந்தன போல ஏற்ப.

Siva who, of yore, burnt the triple cities
With His unique eye on His forehead, stared
Kaama to ashes and later revived him in grace;
Kaama, the Lord of Love, wields a bow when he
Fares forth to battle; he also has a spare bow
To stand him in good stead;
The brows of the virgin, soft like creepers, were
Truly like unto the twin bows of Kaama.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 [649] 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... 3195