Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 [648] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... 3172
9706
Pandu Aaya Naanmarai:

The group consists only of 7 verses, perhaps it was 10 but three verses have been lost in time.

The group speaks of Siva-anubhavam for which there is no doubt.

Verse  1:பண்டாய நான்மறையும் பாலணுகா மாலயனுங்
கண்டாரு மில்லைக் கடையேனைத் தொண்டாகக்
கொண்டருளுங் கோகழிஎங் கோமாற்கு நெஞ்சமே
உண்டாமோ கைம்மா றுரை.


The four ancient Vedas cannot go near Him;
Vishnu and Brahma have not even seen Him.
The King Of Kokazhi holds me ? the base one -,
as His servitor and rules me.
O heart, say:
"Can I ever requite Him?"

contd.,

Arunachala Siva.

9707
31.  The perfect Self everywhere, ever beyond the supreme, the inner Self, the limitless Self alone is
the Videha Mutka.

32.  The Self that is not knowledge and devoid of knowledge, that which is not the inert and bereft of
insentience and without any concepts of truths, the Self of all, alone is Videha Mukta.

33.  One who has no absorption, who is the end of absorption, who is not the goal and devoid of a goal,
who 'Is not' and who 'Is' - alone is the Videha Mukta.

34.  The Self full of awareness, the expanse of consciousness, the bliss of consciousness, clothed in
consciousness, the Self of the form of consciousness alone is the Videha Mukta.

35.  The Self of the form of Being Awareness Bliss, the embodiment of Being Awareness Bliss alone is
the Videha Mukta.

36. Ever full of Brahman eternally, always abiding in oneself, the Self of the form of undivided whole
ever, alone is the Videha Mukta.

37.  The Self that is a solid mass of knowledge, the embodiment of solid mass of knowledge alone is the
Videha Mukta.

38.  For whom there is no body whatsoever, for whom there is no reminiscence of anything in the least,
the eternal Self, abiding in the Self alone is the Videha Mukta.

contd.,

Arunachala Siva.

         

9708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:27:58 AM »
Verse  880:இருந்தவத்தோர் அவர்முன்னே
    இணைமலர்க்கை குவித்தருளி
அருந்தவத்தீர் எனையறியாப்
    பருவத்தே எடுத்தாண்ட
பெருந்தகையெம் பெருமாட்டி
    உடனிருந்த தேயென்று
பொருந்துபுகழ்ப் புகலியின்மேல்
    திருப்பதிகம் போற்றிசைத்தார்.


The godly child folded his flowery hands
Before the great tapaswin, his father, and said:
"O rare tapaswin! Even when I was but a child that knew
Not aught, the great Lord of the Ark, enshrined
Beautifully with His great Consort, had graced me
With deliverance." It is thus he hymned his thoughts
In a divine decade on Pukali of fitting glory.


Arunachala Siva.   


9709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:25:48 AM »
Verse  879:


சிவபாத இருதயர்தாம்
    முன்தொழுது சென்றணையத்
தவமான நெறியணையுந்
    தாதையார் எதிர்தொழுவார்
அவர் சார்வு கண்டருளித்
    திருத்தோணி அமர்ந்தருளிப்
பவபாசம் அறுத்தவர்தம்
    பாதங்கள் நினைவுற்றார்.


Sivapaadahrudayar neared him adoring;
The godly child hailed his father who was poised
In the way of tapas; as the godly child beheld
His father, his thoughts hovered over the divine feet
Of the Lord of the Ark-shrine who had done
Away with the fetters causing transmigration.

Arunachala Siva.

9710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:20:53 AM »
Verse  878:


செப்புதலும் அதுகேட்டுத்
    திருமடத்தைச் சென்றெய்த
அப்பர்எழுந் தருளினார்
    எனக்கண்டோர் அடிவணங்கி
ஒப்பில்புகழ்ப் பிள்ளையார்
    தமக்கோகை உரைசெய்ய
எப்பொழுது வந்தருளிற்
    றென்றெதிரே எழுந்தருள.   


Hearing them speak thus, he came to the divine Matam;
They that beheld the father of the godly child, fell
At his feet; when the peerless glorious divine child
"Was gladly apprised of his arrival, saying:
When did you come?", he came before him in grace.   


Arunachala Siva.9711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:18:27 AM »
Verse  877:


அங்கணரைப் பணிந்துபோந்
    தருகணைந்தார் தமைவினவ
இங்கெம்மைக் கண்விடுத்த
    காழியார் இளவேறு
தங்குமிடம் திருநீற்றுத்
    தொண்டர்குழாஞ் சாருமிடம்
செங்கமலத் திருமடம்மற்
    றிதுவென்றே தெரிந்துரைத்தார்.


When after worship, he moved out and questioned
Those nearby about the godly child, they said:
"Here indeed is the Matam, verily a red-lotus resorted
To by the devotee-throngs of the holy ash; it is here
The Lion of Kaazhi, the opener of our eyes, resides."   


Arunachala Siva.

9712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:15:27 AM »
Verse  876:


மாமறை யோர் வளம்பதிகள்
    இடைத்தங்கி வழிச்செல்வார்
தேமருவு நறும்பைந்தார்த்
    தென்னவன்தன் திருமதுரை
தாமணைந்து திருவால
    வாயமர்ந்த தனிநாதன்
பூமருவுஞ் சேவடிக்கீழ்ப்
    புக்கார்வத் தொடுபணிந்தார்.The glorious Brahmin sojourned in some of the holy places
On his way and eventually reached the beauteous Madurai,
The capital of the Pandya who wore a garland of fresh
Margosa flowers, fragrant and honey-laden;
He adored at the roseate and flower-bedecked feet
Of the peerless Lord of Tiru Aalavaai in great ardor.

Arunachala Siva.

9713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:12:14 AM »
Verse  875:


துடியிடையாள் தன்னோடும்
    தோணியில் வீற்றிருந்தபிரான்
அடிவணங்கி அலர்சண்பை
    அதனின்றும்வழிக்கொண்டு
படியின்மிசை மிக்குளவாம்
    பரன்கோயில் பணிந்தேத்தி
வடிநெடுவேல் மீனவன்தன்
    வளநாடு வந்தணைந்தார்.He adored the feet of the Lord enshrined in the Ark
With His Consort whose waist is slender like a hand-drum;
He left Sanbai and marched on hailing and worshipping
At all shrines of the Lord, on his way, and reached
The fecund country of the Pandya--
The wielder of the sharp spear.

Arunachala Siva.

9714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:09:18 AM »
Verse  874:ஆனபுகழ்த் திருநாவுக்
    கரசர்பால் அவஞ்செய்த
மானமிலா அமணருடன்
    வாதுசெய்து வெல்வதற்கும்
மீனவன்தன் நாடுய்ய
    வெண்ணீறு பெருக்குதற்கும்
போனவர்பாற் புகுந்தபடி
    அறிவனெனப் புறப்படுவார்."I will hear the happenings from him who proceeded
To vanquish, in disputation, the shameless Samanas
Who sinned against glorious Tirunaavukkarasar,
And to redeem the Pandya country by the propagation
Of the way of the holy ash." Thus resolved,
He desired to depart from his city.


Arunachala Siva.

9715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:06:48 AM »
Verse  873:


செய்தவத்தாற் சிவபாத
    இருதயர்தாம் பெற்றெடுத்த
வைதிகசூ ளாமணியை
    மாதவத்தோர் பெருவாழ்வை
மைதிகழுந் திருமிடற்றார்
    அருள்பெற்ற வான்பொருளை
எய்தியபூம் புகலியிலே
    இருந்தநாள் மிகநினைந்தார்.Sivapaadahrudayar who was residing at beauteous Pukali
Thought on his son-- begotten through tapas,
Verily the crest-jewel of Vaidhikam,
The grand life of the great tapaswins and the celestial treasure--,
Graced by the Lord whose hallowed throat is
Tinctured with the hue of the venom.

Arunachala Siva.

9716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:04:20 AM »
Verse  872:மீனவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் மிக்க
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நாள்தொறும் பணிந்து போற்ற
ஆனசண் பையர்கோ னாரும்
    ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம்
ஊனமர்ந் துருக ஏத்தி
    உளங்களித் துறையும் நாளில்.The consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Daily hailed and adored the feet of Jnaana Sambandhar;
The Prince of glorious Sanbai adored
The feet of the Lord of Aalavaai in love that would
Thaw the flesh; thus as he, in great delight abode there?


Arunachala Siva.

9717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 20, 2016, 02:01:07 AM »
Verse  871:பூழியன் மதுரை யுள்ளார்
    புறத்துளார் அமணர் சேரும்
பாழியும் அருகர் மேவும்
    பள்ளியு மான எல்லாம்   
கீழுறப் பறித்துப் போக்கிக்
    கிளரொளித் தூய்மை செய்தே
வாழியப் பதிக ளெல்லாம்
    மங்கலம் பொலியச் செய்தார்.


பாண்டிய மன்னனின் மதுரை நகரத்து மக்களும், மதுரையின் புறத்துப் பல இடங்களிலும் உள்ளவர்களும், சமணத் துற வியர் தங்கியிருந்த பாழிகளையும், அவர்தம் இறைவர் இடம் கொண்ட பள்ளிகளையும் முழுமையாகக் கீழ்நிலம் காண அகழ்ந்து போக்கி, ஒளி பெருகத் தூய்மை செய்து, வாழ்வுபெறும் அப்பதிகள் எல்லாவற் றிலும் சிவச் சின்னங்களை விளங்கச் செய்தார்கள்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

9718
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:46:38 PM »
Verse  870:


திருஇய மகத்தி னுள்ளும்
    திருநீல கண்டப் பாணர்க்
கருளிய திறமும் போற்றி
    அவரொடும் அளவ ளாவித்
தெருளுடைத் தொண்டர் சூழத்
    திருத்தொண்டின் உண்மை நோக்கி
இருள்கெட மண்ணில் வந்தார்
    இனிதமர்ந் திருந்தா ரன்றே.He celebrated the Lord's grace bestowed on
Tiruneelakanta Yaazhp Paanar in his decade
Tiruviyamakam and spent his time happily
Confabulating with him; circled by the devotees
Of clarity and poised in true servitorship
The godly child that came to be born to chase
The murk of the world away, there abode in joy.

Arunachala Siva.

9719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:44:15 PM »
Verse  869:


நீடுசீர்த் தென்னர் கோனும்
    நேரியன் பாவை யாரும்
மாடுசென் றிறைஞ்சிநோக்கி
    மாளிகை தன்னிற் போகக்
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக்
    கும்பிடும் விருப்பி னாலே
நாடியங் கிருந்து தங்கள்
    நாதரைப் பாட லுற்றார்.


The Pandya of ever-during glory and the daughter
Of the Chozha came near the godly child and adored him;
Then they supervised the Matam with a view
To set things straight; this done, back to their palace
They came; in spiraling joy to adore the Lord, the godly child
Willingly abode there and hymned His Lord.   

Arunachala Siva.

9720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 19, 2016, 12:41:33 PM »
Verse  868:


சீருடைப் பிள்ளை யாரும்
    சிறப்புடை அடியா ரோடும்
காரினிற் பொலிந்த கண்டத்
    திறைவர்தாள் வணங்கிக் காதல்
ஆரருள் பெற்றுப் போற்றி
    அங்குநின் றரிது நீங்கி
ஏரியல் மடத்தின் உள்ளால்
    இனிதெழுந் தருளிப் புக்கார்.


The godly child of glory adored the feet of the Lord--
Whose throat glows with the dark hue of the cloud--,
Along with the devotees, and was blessed with His
Rare grace; he hailed Him again and moved out reluctantly.
Then he came to the beauteous Matam and moved in.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 [648] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... 3172