Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 [648] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... 3146
9706
Verse  44:


முழுதயில் வேற்கண் ணியரெனும் மூரித்
    தழல்முழுகும்
விழுதனை யேனை விடுதிகண் டாய்நின்
    வெறிமலர்த்தாள்
தொழுதுசெல் வான்நற் றொழும்பரிற் கூட்டிடு
    சோத்தெம்பிரான்
பழுதுசெய் வேனைவி டேல்உடை யாய்உன்னைப்
    பாடுவனே.

O my God and Lord-Owner !
Lo,
damsels sport eyes which are ever-keen like the spear;
I am like butter sunk in their eyes which are great and blazing fire.
Will You forsake me?
I will sing Your praises.
Do link me with Your ethereal servitors who adore Your fragrant and lotus-like feet and flourish.
I am a wrong-doer;
pray,
do not give me up.
I offer my humble Obeisance to You,
O God.

contd.,

Arunachala Siva.

9707
Verse 43.


மன்னவ னேஒன்று மாறறி யாச்சிறி
    யேன்மகிழ்ச்சி
மின்னவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்மிக்க
    வேதமெய்ந்நூல்
சொன்னவ னேசொற் கழிந்தவ னேகழி
    யாத்தொழும்பர்
முன்னவ னேபின்னும் ஆனவ னேஇம்
    முழுதையுமே.


O One who proclaimed the sublime and true Vedic scripture !
O One beyond the pale of words !
O One who stands before Your inseparable devotees !
It is You who stand behind them As their prop !
O One who is all in all !
O Lord,
unto me,
The little one that knows not the way to get merged with You,
You stand as blissful Light.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.


9708
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 28, 2016, 11:21:47 AM »
Verse  81:


81: அணங்கே.-அணங்குகள் நின் பரிவாரங்கள் ஆகையினால்,
வணங்கேன் ஒருவரை, வாழ்த்துகிலேன் நெஞ்சில், வஞ்சகரோடு
இணங்கேன், எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர் யாவரொடும்
பிணங்கேன், அறிவு ஒன்று இலேன், என்கண் நீ வைத்தபேர் அளியே.

ஏ, அபிராமி! என்னிடத்தில் நீ வைத்த பெருங்கருணையினால் நான் கள்ள நெஞ்சம் உடையவரிடம் நெருங்க மாட்டேன். உலகத்தில் மற்ற சக்திகளெல்லாம் உன்னுடைய பரிவாரத் தேவதைகளேயாகும். ஆதலினால் நான் அவர்களை வணங்க மாட்டேன்; ஒருவரையும் போற்றவும் மாட்டேன்; நான் அறிவில்லாதவனாயினும், என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது என்று உன்னை வணங்கும் சில ஞானிகளோடு மட்டுமே பிணங்காது சேர்ந்து உறவாடுவேன்!

O Abhirami!  Because of Your great compassion towards me, I shall not move with evil minded persons.
All the Saktis in this world are only Your assistants.  I shall not pray to them.  I shall not praise them too.
Though I am not well educated, I shall only move with those Jnanis, who pray to You stating that
everything that are there is only Yours. 

contd.,

Arunachala Siva.     

9709
60.  The Mantra - I am Brahman am I - destroys all otherness.  The Mantra - I am Brahman am I -
is the granter of undisputable hallowedness.

61.  The Mantra - I am Brahman am I - wipes out the knowledge of non self.  The Mantra - I am
Brahman am I - confers the Bliss of Knowledge.

62.  The seven crores of great Mantras bring in their train crores of birth.  Therefore, renouncing
all the Mantras one must resort to the repetition of this one Mantra.

63.  One attains liberation instantly.  There is no doubt for me about this.  This is the secret of the
countless Vedas pronounced in the chapter of Mantras.  Whoever hears this even once becomes
Brahman oneself.

64.  Isa, the Lord, is the One who is ever Blissful, the source of supreme joy, the eternal, the one from
whom the world full of sorrow arises and shines inseparable from Him.  Such a one is unattainable
through speech, mind, hosts of senses or the body.  He is inscrutable, the doctor for the world disease.
He is the sovereign Lord.  The pure intellect which perceives this attains freedom.

The chapter 9, entitled 'Determination of I am Brahman' in the Sixth amsa called Sankara of
Sri Siva Rahasyam is concluded.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

9710
638.  He appears to the ignorant as acting -- eating, walking, talking and remembering, -- but in truth
He is neither an actor nor a recipient of the fruits of action, because all His activity is entirely subject to God.

639. If the Self were the actor, then He would receive the fruits of actions.  But when by the Quest
of the Real Self the sense of doership is lost, therewith will be lost all the three kinds of actions.
Understand that this Deliverance is eternal.

640.  Just as a sleepy child eats the food given by his mother, but does not know the eating, so too
the Sage receives the fruits of actions, without being an enjoyer or sufferer.

641. In Truth no one is an actor.  The difference between the knower and the non knower of the Self
is only this:  The ignorant man  believes himself to be the actor, but to the Sage the thought of
being an actor does not arise at all.

642.  The saying:  'The future actions and the stored up ones are lost for the Sage, and so He is
not born again;  but the current actions (prarabdha karma) remain over', is not true, from the
standpoint of the Supreme Truth.

643.  Just as, when a husband dies, none of his wives remains unwidowed, so when the actor
(the ego) dies, no actions remain over, which could yield results to the Sage.

644.  Just as actions done in dream do not survive on waking, so actions done during the prevalence
of Ignorance do not survive on the True Nature of the Self being experienced.

645. The statement in Revelation that Prarabdha Karma survives is only in conformity with the
view of the ignorant.  From their point of view those actions have results, because in their view
the sage is embodied.

646.  The Vedantic text, 'the pleasant and the unpleasant effects of actions do not affect the Sage,
who dwells as the Self, bodiless, shows the unfruitfulness of actions of the Sage.

647.  Even when a sage's body is cut or burnt, there is no swerving for him from His Real Nature,
just as jaggery (raw sugar) does not lose its natural sweetness even when powdered or boiled over fire.

contd.,

Arunachala Siva.     

9711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:17:03 AM »
Verse  641:ஆவதென் பாவி காள்இக்
    கனாத்திறம் அடிகள் மார்க்கு
மேவிய தீங்கு தன்னை
    விளைப்பது திடமே என்று
நோவுறு மனத்த ராகி
    நுகர்பெரும் பதமும் கொள்ளார்
யாவது செயலென் றெண்ணி
    இடர்உழன் றழுங்கி னார்கள்.

"O ye sinners! What may the end of this be?
These bad dreams augur ill, and our saints
Shall surely suffer evil." Thus they spake
With certainty; they sorely grieved at heart
And would not even touch their food.
"What could be done?" thought they, that listened
To them, and wallowed in misery.   


Arunachala Siva.

9712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:14:09 AM »
Verse  640:


மழவிடை இளங்கன் றொன்று
    வந்துநங் கழகந் தன்னை
உழறிடச் சிதறி யோடி
    ஒருவருந் தடுக்க அஞ்சி
விழவொரு புகலு மின்றி
    மேதினி தன்னை விட்டு
நிழலிலா மரங்கள் ஏறி
    நின்றிடக் கண்டோம் என்பார்.


"A young bull-calf barged into our Sankam
And went about stamping the place, thereby causing
Great commotion; none could dare check its course;
Scared, and left with no place of refuge,
They climbed the leafless trees and stood thereon."


Arunachala Siva.

9713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:11:06 AM »
Verse  639:


கானிடை நட்ட மாடும்
    கண்ணுதல் தொண்ட ரெல்லாம்
மீனவன் மதுரை தன்னில்   
    விரவிடக் கண்டோ மென்பார்
கோனவன் தானும் வெய்ய
    கொழுந்தழல் மூழ்கக் கண்டோம்
ஆனபி னெழவுங் கண்டோம்
    அதிசய மிதுவாம் என்பார்.Some said: "We saw the servitors of the brow-eyed Lord
Who dances in the crematorium, arrive at Madurai
Of the Pandya King; we saw the King himself
Getting immersed in fierce fire; also did we
Witness his rising up thence; this indeed is
A wonder." Thus they spake:   

Arunachala Siva.

9714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:07:29 AM »
Verse  638:

குண்டிகை தகர்த்துப் பாயும்
    பீறியோர் குரத்தி யோடப்
பண்டிதர் பாழி நின்றுங்
    கழுதைமேற் படர்வார் தம்பின்
ஒண்டொடி இயக்கி யாரும்
    உளையிட்டுப் புலம்பி யோடக்
கண்டனம் என்று சொன்னார்
    கையறு கவலை யுற்றார்.


"Breaking the Kamandala and tearing the mat
A Sannyasini fled away; the Samana pundits coming
Out of their caves rode the donkeys and fled away;
After them ran bejeweled Iyakkis howling
And lamenting." Thus they spake struck with grief.   


Arunachala Siva.

9715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:04:21 AM »
Verse  637:


சீர்மலி அசோகு தன்கீழ்
    இருந்தநந் தேவர் மேலே
வேரொடு சாய்ந்து வீழக்
    கண்டனம் அதன்பின் னாக
ஏர்கொள்முக் குடையுந் தாமும்
    எழுந்துகை நாற்றிப் போக
ஊருளோர் ஓடிக் காணக்
    கண்டனம் என்று ரைப்பார்.


Some said: "We saw the glorious Asoka tree fall
Uprooted on our Lord seated there under;
Thereafter the Lord with his Mukkudai rose up
And hastened away with dangling hands;
The occupants of the town ran forth to witness this;
This we saw." Then they proceeded with their narration.

Arunachala Siva.


9716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 10:01:30 AM »
Verse  636:

அந்நகர் தன்னில் வாழ்வார்
    புறம்புநின் றணைவார் கூடி
மன்னவன் தனக்குங் கூறி
    மருண்டவுள் ளத்த ராகித்
துன்னிய அழுக்கு மெய்யில்
    தூசிலார் பலரும் ஈண்டி
இன்னன கனவு கண்டோம்
    எனஎடுத் தியம்ப லுற்றார்.


The local citizens and men from other places met;
They also sent word to the King; they were bewildered;
The dirty and naked Samanas gathered and began
To narrate unto each other their dreams.

Arunachala Siva.

9717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:58:48 AM »
Verse 635:


இப்படி அமணர் வைகும்
    எப்பெயர்ப் பதியும் எய்தும்
ஒப்பில்உற் பாத மெல்லாம்
    ஒருவரின் ஒருவர் கூறி
மெய்ப்படு தீக்க னாவும்
    வேறுவே றாகக் கண்டு
செப்புவான் புறத்து ளோரும்
    தென்னவன் மதுரை சேர்ந்தார்.In all the places where the Samanas abode
Such matchless ill omens grew rampant;
These they narrated to each other, and fared forth;
Evil dreams, sure to materialize, were severally dreamed
By them; to disclose these, they that resides beyond Madurai
Fared forth to Madurai of the Pandya King.

Arunachala Siva.   

9718
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:56:07 AM »
Verse 634:


கந்தியர் தம்மில் தாமே
கனன்றெழு கலாங்கள் கொள்ள
வந்தவா றமணர் தம்மில்
மாறுகொண் டூறு செய்ய
பொறைமுதல் வைப்பும் விட்டுச்
சிந்தையிற் செற்ற முன்னாந்
தீக்குணந் தலைநின் றார்கள்.


The Samana sannyasinis indulged in wrathful affray
Among themselves; the Samana monks also, quarrelllng
Between themselves, harmed each other;
They forsook patience and other virtues
Ordained by their scriptures and stood rooted
In evil qualities like wrath, bred by their minds.

Arunachala Siva.

9719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:53:49 AM »
Verse 633:பீலியும் தடுக்கும் பாயும்
    பிடித்தகை வழுவி வீழக்
கால்களுந் தடுமா றாடிக்
    கண்களும் இடமே யாடி
மேல்வரும் அழிவுக் காக
    வேறுகா ரணமுங் காணார்
மாலுழந் தறிவு கெட்டு
    மயங்கினர் அமண ரெல்லாம்.


The stalks of peacock-feathers, and mats, large and small,
Held by the Jains, slipped from their hands;
Their feet toddled; the lids of their left eyes fluttered;
They could not know the reason for the impending doom;
All the Jains stood confounded and utterly bewildered.

Arunachala Siva.

9720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 28, 2016, 09:51:14 AM »
Verse 632:


பள்ளிகள் மேலும் மாடு
    பயில்அமண் பாழி மேலும்
ஒள்ளிதழ் அசோகின் மேலும்
    உணவுசெய் கவளங் கையில்
கொள்ளும்மண் டபங்கள் மேலும்
    கூகையோ டாந்தை தீய
புள்ளின மான தம்மில்
    பூசலிட் டழிவு சாற்றும்.In the shrines of the Jains, in the caves of their Matams,
Over the leaves of the bright Asoka trees
And over the Mantapams where food is cooked for the Jains
Who eat it from their cupped palms,
Owls, large and small, and other ominous fowls
Fought with each other auguring total ruination.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 [648] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... 3146