Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [647] 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... 3200
9691
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 09:03:29 AM »
Verse 1200:


கோதையர் குழல்சூழ் வண்டின்
    குழாத்தொலி யொருபால் கோல
வேதியர் வேத வாய்மை
    மிகும்ஒலி யொருபால் மிக்க
ஏதமில் விபஞ்சி வீணை
    யாழொலி யொருபால் ஏத்தும்
நாதமங் கலங்கள் கீத
    நயப்பொலி ஒருபா லாக.


On one side was heard the humming of the thronging
Honey-bees over the perfumed locks of women;
On another was heard the chanting of the Vedas
By the Brahmins whence wafted the ever-increasing sound
Of truth; on one side was heard the symphony
Of Vipanjis, Veenas and Yaazhs; on another was heard
The sweet melody of auspicious psalms and songs.

Arunachala Siva.9692
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 09:00:17 AM »
Verse 1199:சங்கொடு தாரை சின்னம்
    தனிப்பெருங் காளந் தாளம்
வங்கியம் ஏனை மற்று
    மலர்துளைக் கருவி யெல்லாம்
பொங்கிய ஒலியின் ஓங்கிப்
    பூசுரர் வேத கீதம்
எங்கணும் எழுந்து மல்கத்
    திருமணம் எழுந்த தன்றே.

Shells, Trumpets, Cinnam and unique and great Kaalam
Cymbals, pipes and other holed instruments
Whence music issued, raised a soaring polysymphony
Which blending with the chanting of the Vedas
By the earthly Celestials, spiraled up everywhere;
Thus the wedding procession began to move on.


Arunachala Siva.
9693
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:56:41 AM »
Verse 1198:


ஆன வாகனம் ஏறுவார்
    யாரும்மேற் கொள்ளக்
கான மாகிய தொங்கல்பிச்
    சங்குடை கவரி
மேனெ ருங்கிட விசும்பினும்
    நிலத்தினும் எழுந்த
வான துந்துபி முழக்குடன்
    மங்கல வியங்கள்.


Others rode their respective mounts, vehicles or litters;
Men whisked Chaamaras and held aloft Tongkals, Pitchams
And umbrellas and it looked as though that a forest
Was moving; in heaven and earth Tuntupis
And other auspicious instruments blared.


Arunachala Siva.

9694
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:53:48 AM »
Verse  1197:காழி மாநகர் வேதியர்
    குழாத்தொடும் கலந்து
சூழும் அன்பர்கள் ஏனையோர்
    துதைந்துமுன் செல்ல
வாழி மாமறை முழங்கிட
    வளம்பதி வணங்கி
நீழல் வெண்சுடர் நித்திலச்
    சிவிகைமேற் கொண்டார்.

He joined the throngs of the great Brahmins
Of the great city of Kaazhi; the servitors that
Surrounded him began to march ahead of him;
The great Vedas that confer beatific life resounded;
The godly son adored the bountiful city of Kaazhi,
Ascended the pearly palanquin of great and bright Iuster
And took his seat there.


Arunachala Siva.


9695
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:51:01 AM »
Verse 1196:ஏல இந்நலம் யாவையும்
    எழுச்சிமுன் காட்டும்
காலை செய்வினை முற்றிய
    கவுணியர் பெருமான்
மூல மாகிய தோணிமேல்
    முதல்வரை வணங்கிச்
சீல மார்திரு வருளினால்
    மணத்தின்மேற் செல்வார்.

In that morn of such goodly happenings, before the procession
Began to march, the lord of the Kauniyas duly performed
All the rites, worshipped the Lord of the Ark-- the source of all;
Blessed with His grace, he fared forth for his wedding.

Arunachala Siva.


9696
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:48:33 AM »
Verse 1195:


எண்தி சைத்தலத் தியாவரும்
    புகலிவந் தெய்தி
மண்டும் அத்திரு மணஎழுச்
    சியின்அணி வாய்ப்பக்
கொண்ட வெண்ணிறக் குரூஉச்சுடர்க்
    கொண்டல்கள் என்னும்
வெண்து கிற்கொடி நிரைத்தது
    போன்றது விசும்பு.


When all the people from the eight directions arrived
At Pukali and joined the immense and beauteous
Wedding-procession, the sky unfurled the densely-set flags
Of white cloth of huge and bright and fleecy clouds.

Arunachala Siva.

9697
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:45:37 AM »
Verse 1194:சந்த மென்மலர்த் தாதணி
    நீறுமெய் தரித்துக்
கந்தம் மேவுவண்டு ஒழுங்கெனுங்
    கண்டிகை பூண்டு
சிந்தை தூயஅன் பர்களுடன்
    திருமணம் போத
மந்த சாரியின் மணங்கொணர்ந்
    தெழுந்தது மருத்து.


Bearing on its person the holy ash of beauteous
And soft pollen, and wearing the garlands
Of Rudraaksha beads, formed of the rows of Chafers
That in dense throngs wheeled their flight, the wind--
Perfume-laden--, rose up and joined the wedding procession
Of the servitors of pure and holy mind, and gently moved.


Arunachala Siva.

9698
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:41:52 AM »
Verse 1193:


அளக்கர் ஏழும்ஒன் றாமெனும்
    பெருமையெவ் வுலகும்
விளக்கு மாமண விழாவுடன்
    விரைந்துசெல் வனபோல்
துளக்கில் வேதியர் ஆகுதி
    தொடங்கிடா முன்னம்
வளர்க்கும் வேதியில் வலஞ்சுழித்
    தெழுந்தது வன்னி.


Like the seven seas joining together and rising up,
The wedding party was to proceed, brightening all
The worlds. "I should hasten to join them to get
Blessed." Thus thinking, in the Vetikais, when
The unswerving Brahmins tended the fire, the flame,
Even ere they would commence their offering
Of oblations, began to spiral up and twirl to the right.

Arunachala Siva.


9699
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:38:49 AM »
Verse 1192:


நங்கள் வாழ்வென வருந்திரு
    ஞானசம் பந்தர்
மங்க லத்திரு மணவெழுச்
    சியின்முழக் கென்னத்
துங்க வெண்திரைச் சுரிவளை
    ஆர்ப்பொடு சூழ்ந்து
பொங்கு பேரொலி முழக்குடன்
    எழுந்தது புணரி.

"Tiru Jnaana Sambandhar is truly our beatific life."
Thus thinking, the sea with its white and great
And resounding waves, and with its whorled shells
Swelled the more and roared matching the uproar
Of the participants of the divine and all-auspicious
Wedding, when they rose up in a procession,
And moved to the house of the bride.

Arunachala Siva.

9700
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:35:47 AM »
Verse 1191:


பரம்பு தம்வயின் எங்கணும்
    உள்ளபல் வளங்கள்
நிரம்ப முன்கொணர்ந் தெண்திசை
    யவர்நெருங் குதலால்
தரங்க டந்தவர் தந்திருக்
    கல்லியா ணத்தின்
வரம்பில் தன்பயன் காட்டுவ
    தொத்தது வையம்.

As the people from all the eight directions thronged there
Carrying with them the bountiful produce
And riches of their regions, it looked as though
That at the wedding of the peerless godly son,
The good earth yielded all her endless produce.

Arunachala Siva.9701
Who is a true devotee?  The true devotee is one whose heart is overwhelmed with love and whose
mind entertains no other thoughts except that of God. When the heart is full of love, Lord Siva
comes and resides there  because, as Tirumoolar said, Lord Siva and Love are not separate.
Siva is love and Love is Siva.  When the loving mind is centered on God, it totally surrenders
and individuality ceases.  When devotion  becomes so perfect, mature, and complete, the devotee
attains the state of non  duality, (Advaita) with God. According to Tirumantiram, in the beginning
one visualizes God, later one sheds tears of His idol and finally one realizes God within.   Thayumanavar
was a fine example of such a devotee. He symbolizes the true love of a mother, the enlightened wisdom
of a sage and the dedication of a true devotee.  Thayumanavar, the Silent Sage and the true devotee,
remains as a beacon in the galaxy of saints who reveal the way to spiritual fulfillment to us.

concluded.

Arunachala Siva.
   
       
       

9702
61.  'That which is, is Brahman, all this too' so say  the Vedas.  He who knows this, and all the
real and the unreal, so also the utterances of the Vedas  -  all arise from Brahman and are verily
Brahman, alone knows.  Knowing that this world which falls out due to delusion, is Brahman,
the form of knowledge, he becomes verily Brahman.

Thus ends chapter 15, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled 'Description of the topic of
Brahman is all'.  in  the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

Chapter 16:

1. Ribhu: I shall tell you that which is the hardest to find in the Vedas, the Sastras, the Agamas etc.,
Hearken carefully. All ;is just unreal indeed.

2.  Whatever little appears in the world, whatever little is spoken always, whatever little is experienced
wherever - all this is only unreal.

3.  Whatever little repetition there be, bath or holy water, whatever that is apart from the Self is all
unreal.  There is no doubt of this.

4.  Action of the mind, action of the intellect and action of the illusory potency too - what little there
be apart from the Self is all only unreal. 


5.  A form other than egoism, be it 'this', 'you'  or 'this is the truth', and whatever trace there is
apart from the Self is all only unreal.

contd.,

Arunachala Siva.                 

9703
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:15:52 AM »
Verse 1190:


அஞ்சி றைச்சுரும் பறைபொழில்
    சண்பையாண் டகையார்
தம்சி வத்திரு மணஞ்செயத்
    தவஞ்செய்நாள் என்று
மஞ்ச னத்தொழில் புரிந்தென
    மாசிருள் கழுவிச்
செஞ்சு டர்கதிர்ப் பேரணி
    யணிந்தன திசைகள்.Knowing it to be the holy day, the divine and auspicious
Wedding day of the lord of Sanbai girt with gardens
Where chafers of pretty wings hymned in joy,
All the directions had their ablutions, and thus
Cleansing themselves of the stain of murk, had them
Decked with the glowing rays of the ruddy sun.


Arunachala Siva.

9704
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:12:47 AM »
Verse  1189:


நிரந்த கங்குலின் நிதிமழை
    விதிமுறை யெவர்க்கும்
புரந்த ஞானசம் பந்தர்தாம்
    புன்னெறிச் சமய
அரந்தை வல்லிருள் அகலமுன்
    னவதரித் தாற்போல்
பரந்த பேரிருள் துரந்துவந்
    தெழுந்தனன் பகலோன்.


That night, in accordance with the Vedic rules
The godly child showered wealth on all; when it dawned,
Very like unto the day of avatar
(sixteen years ago)
Of Tiru Jnaana Sambandhar to chase away
The strong and distressing darkness of alien faiths,
The sun rose up scattering the murk away.   

Arunachala Siva.


9705
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  1188:கண்ட மாந்தர்கள் கடிமணம்
    காணவந் தணைவார்
கொண்ட வல்வினை யாப்பவிழ்
    கொள்கைய வான
தொண்டர் சிந்தையும் வதனமும்
    மலர்ந்தன சுருதி
மண்டு மாமறைக் குலம்எழுந்
    தார்த்தன மகிழ்ந்தே.


The mind and visages of them that beheld it,
Of those that flocked thither to witness the wedding
And of the servitors who were bent upon doing
Away with the strong and cruel fetter of Karma,
Burgeoned in joy; rejoicing, the Vedic clans
Rose up, and roared for joy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [647] 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... 3200