Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [647] 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... 3019
9691
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:40:19 AM »
Verse  213:


சாலநாள் அங்கமர்ந்து
   தந்தலைமேல் தாள்வைத்த
ஆலமார் மணிமிடற்றார்
   அணிமலர்ச்சே வடிநினைந்து
சேலுலாம் புனற்பொன்னித்
   தென்கரையே றிச்சென்று
கோலநீள் மணிமாடத்
   திருநல்லூர் குறுகினார்.


He abode there for a great many days;
Thinking on the beauteous flowery feet
-- Of the Lord whose lovely throat is blued by poison --,
That were set on his crown, he came to Tirunalloor
Of wondrous Madam-temple, passing through
The southern bank of the Kaveri rich in water
And schools of carp-fish.

Arunachala Siva.

9692
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:38:10 AM »
Verse  212:


எழும்பணியும் இளம்பிறையும்
   அணிந்தவரை எம்மருங்குந்
தொழும்பணிமேற் கொண்டருளித்
   திருச்சோற்றுத் துறைமுதலாத்
தழும்புறுகேண் மையில்நண்ணித்
   தானங்கள் பலபாடிச்
செழும்பழனத் திறைகோயில்
   திருத்தொண்டு செய்திருந்தார்.He piled himself in the duty of adoring the Lord
Who decks Himself with serpents of rising hoods
And the crescent young, in all the shrines;
Commencing from Tirucchotrutthurai,
Borne by unchanging love, he visited many shrines
And there hailed Him in melodious numbers;
He abode at Tiruppazhanam rendering service divine.

Arunachala Siva.

9693
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:35:50 AM »
Verse 211:


புடைமாலை மதிக்கண்ணிப்
   புரிசடையார் பொற்கழற்கீழ்
அடைமாலைச் சீலமுடை
   அப்பூதி அடிகள்தமை
நடைமாணச் சிறப்பித்து
   நன்மைபுரி தீந்தமிழின்
தொடைமாலைத் திருப்பதிகச்
   சொல்மாலை பாடினார்.


Extolling greatly the way of Appoothi?s life,
The one of natural glory that stands poised
Below the golden feet of the Lord of matted hair,
Who wears the crepuscular crescent as a chaplet,
He hymned in goodly and gloriously sweet Tamizh
The divine decade Sonmalai, a garland of verse.

Arunachala Siva.   

9694
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:33:48 AM »
Verse  210:


திங்களூர் தனில்நின்றும்
   திருமறையோர் பின்செல்லப்
பைங்கண்விடைத் தனிப்பாகர்
   திருப்பழனப் பதிபுகுந்து
தங்குபெருங் காதலொடுந்
   தம்பெருமான் கழல்சார்ந்து
பொங்கியஅன் பொடுவணங்கி
   முன்னின்று போற்றிசைப்பார்.


From Tingaloor, followed by the holy Brahmin
He proceeded to Tiruppazhanam where abides
The Lord who rides the beauteous-eyed Bull;
In great love he neared the feet of the Lord
And hymned Him, standing before Him.


Arunachala Siva.

9695
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:29:47 AM »
Verse  209:


அருந்தனயன் உயிர்பெற்ற
   அதுகண்டும் அமுதுசெயா
திருந்ததற்குத் தளர்வெய்தி
   இடருழந்தார் துயர்நீங்க
வருந்துமவர் மனைப்புகுந்து
   வாகீசத் திருமுனிவர்
விருந்தமுது செய்தருளி
   விருப்பினுடன் மேவுநாள்.

He wasn't happy that his wondrous son rose
From the dead; he but languished as the servitor
Had not eaten; to remove his distress,
The divine servitor Vakeesar went to the sad one's house,
Partook of the feast and there abode.

Arunachala Siva.

.

9696
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:27:17 AM »
Verse  208:


அன்றவர்கள் மறைத்ததனுக்
   களவிறந்த கருணையராய்க்
கொன்றைநறுஞ் சடையார்தங்
   கோயிலின்முன் கொணர்வித்தே
ஒன்றுகொலாம் எனப்பதிகம்
   எடுத்துடையான் சீர்பாடப்
பின்றைவிடம் போய்நீங்கிப்
   பிள்ளையுணர்ந் தெழுந்திருந்தான்.


He grew exceedingly merciful for their act of love
In concealing the corpse of their son, that day;
He had the body brought to the temple of the Lord
Who wears on His matted hair Konrai blooms,
And hymned the decade beginning thus: "One it is!"
When thus he hailed the Lord in solemn verse,
Cured of venom, the boy stood resurrected.   

Arunachala Siva.

9697
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:24:12 AM »
Verse 207:


தம்புதல்வன் சவம்மறைத்துத்
   தடுமாற்றம் இலராகி
எம்பெருமான் அமுதுசெய
   வேண்டுமென வந்திறைஞ்ச
உம்பர்பிரான் திருத்தொண்டர்
   உள்ளத்தில் தடுமாற்றம்
நம்பர்திரு வருளாலே
   அறிந்தருளி நவைதீர்ப்பார்.


They concealed the corpse of their son; they were
Untouched by commotion; then they came to him
And beseeched him thus: "Our lord, be pleased
To partake of food." By the grace of the Lord,
He divined the inly agitation of the divine servitors
Of the Lord of gods and was out to cure it.   

Arunachala Siva.

9698
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:21:43 AM »
Verse 206:

தீயவிடந் தலைக்கொள்ளத்
   தெருமந்து செழுங்குருத்தைத்
தாயர்கரத் தினில்நீட்டித்
   தளர்ந்துதனைத் தழல்நாகம்
மேயபடி உரைசெய்யான்
   விழக்கண்டு கெட்டொழிந்தேம்
தூயவரிங் கமுதுசெயத்
   தொடங்கார்என் றதுஒளித்தார்.The cruel venom shot up to his cranium;
Though giddy he could hand over the leaf to his mother;
Grown weak, he now fell down without disclosing
The bite he had suffered from the fiery serpent;
This beholding, his parents cried: "We are done for;
The holy one might not eat here on account of this."
So they screened the incident from him.

Arunachala Siva.9699
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:19:41 AM »
Verse  205:


ஆங்கவனும் விரைந்தெய்தி
   அம்மருங்கு தாழாதே
பூங்கதலிக் குருத்தரியப்
   புகும்அளவில் ஒருநாகம்
தீங்கிழைக்க அதுபேணான்
   திருவமுது செய்தருள
ஓங்குகத லிக்குருத்துக்
   கொண்டொல்லை வந்தணைந்தான்.


He hastened away in great alacrity and when he,
Without delay, was about to cut a tender and soft
Plantain leaf, a snake bit him; ignoring it
He cut a long and tender plantain-leaf
And returned quick that the servitor might be duly fed.

Arunachala Siva.

9700
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 16, 2016, 09:16:39 AM »
Verse 204:


திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor?s grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.

9701Pure Consciousness = Brahman = Atma

self-consciousness = only awareness of the body mind
                                      complex, even though the Pure
                                       Consciousness is ever present.
                                       It is like a smoke around the fire.

In the state of fainting, coma and sleep, the self consciousness is temporarily absent, but prana
going and coming reveals that the body is not dead.

In the state of Samadhi, Pure Consciousness alone is present.

Arunachala Siva.

9702People like Buddha, Sankara and Bhagavan Ramana -- are all self realized.  Their minds have
already been killed. When they come out to say something to others, they come down from their
levels to tell people AT THEIR AND FROM THEIR OWN LEVELS.  Then how does it happen?  If they
cannot have a mind, how can they something or other? Here Saiva Siddhantam comes to our help.
It says that Brahma Jnanis, if they continue their lives in the world to teach others, a mind called
Pure Mind, Suddha Manas, comes to operate.  It is with that Suddha Manas, they do all the teachings.
Suddha Manas does not cultivate prarabdha. It is like a roasted seed. It cannot flourish again. 
Buddha lived for 33 years,more he attained Jnana at the age of 50, like that to teach others.
Saint Tiru Jnana Sambandhar lived for 13 more years, he lived up to 16 when he had Jnana at
the age of 3!  Bhagavan Ramana lived for 54 years more, after realizing the Brahman at the age of 16.
During all their lives, the post-realization state was operating through either silence or Suddha Manas.

Arunachala Siva.

9703
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 06:08:35 PM »
Verse  112: (this was skipped by oversight)இடியுற்றெழும் ஒலியில்திசை
   இபமுட்கிட அடியில்
படிபுக்குற நெளியப்படர்
   பவனக்கதி விசையில்
கடிதுற்றடு செயலிற்கிளர்
   கடலிற்படு கடையின்
முடிவிற்கனல் எனமுற்சினம்
   முடுகிக்கடு கியதே.By its thunderclap-trumpeting, it scared the tuskers
That ever guard the cardinal points; earth quaked
As it planted thereon its mighty foot;
With tempestuous velocity like the Vatava flame   
That devours the universe at the end of the Yuga
In upsurging wrath and speed ran the tusker.   


Arunachala Siva.

9704
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:30:29 PM »
Verse  203:திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor's grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.

9705
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 15, 2016, 04:25:42 PM »
Verse  202:


காண்டகைமை இன்றியும்முன்
   கலந்தபெருங் கேண்மையினார்
பூண்டபெருங் காதலுடன்
   போனகமுங் கறியமுதும்
வேண்டுவன வெவ்வேறு
   விதங்கள்பெற விருப்பினால்
ஆண்டஅர சமுதுசெயத்
   திருவமுதாம் படிஅமைத்து.


Appoothi who without ever having seen him, was
Linked to him in great and privileged comraderie;
In swelling love, he had for him, nectar like rice
Dishes of curry and other variety of dishes, prepared;
Food, meet for the servitor, was thus made ready.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [647] 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... 3019