Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 3173
9676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:10:09 AM »
Verse  906:


மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளை யார்முன்
    வருசின்னப் பெருகொலியும் மன்னுந் தொண்டர்
பொற்புடைய ஆர்ப்பொலியுஞ் செவியினூடு
    புடைத்தநா ராசமெனப் புக்க போது
செற்றமிகு முள்ளத்துப் புத்த நந்தி
    செயிர்த் தெழுந்து தேரர்குழாஞ் சூழச்சென்று
வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதி லெம்மை
    வென்றன்றோ பிடிப்பதென வெகுண்டு சொன்னான்.


Their cruel report on the one hand and the swelling flourish
Of Cinnams that proclaimed the arrival of the godly child
On the other, simultaneously smote his ears
As though hot and sharp and smelted iron
Flowed there-into; Buddha Nandi of flawed
And hateful heart, rose up in wrath, and circled
By the crowd of Buddhists, came before the servitors
And roared in wrath, thus: "It is only after vanquishing me
In disputation, you can blare your triumphant instruments."

Arunachala Siva.

9677
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:07:25 AM »
Verse  905:


புல்லறிவிற் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடிப்
    புகலியர்தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள்
எல்லையினில் எழுந்தருளும் பொழுது தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பொலியாலும் எதிர்முன் சென்று
மல்கியெழுந் திருச்சின்ன ஒலிக ளாலும்
    மனங்கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள்
கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி
    முதலான தேரர்க்குங் கனன்று சொன்னார்.

The harebrained Saakyas thereupon fore-gathered.
When the Prince of Pukali arrived
At the outskirts of their town, by reason
Of the loud resounding caused by the servitors
And the soaring flourish of the divine trumpets,
Possessed by envy, they grew bewildered; then,
They made and angry report to their very learned leader
Buddha Nandi and other Buddhists.   

Arunachala Siva.

9678
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:04:23 AM »
Verse  904:


சீர்நிலவு திருத்தெளிச்சே ரியினைச் சேர்ந்து
    சிவபெருமான் தனைப்பரவிச் செல்லும் போது
சார்வறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை
    சார்தலும்மற் றதுஅறிந்த சைவ ரெல்லாம்
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சியெனச் சங்கு தாரை
    அளவிறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப்
பார்குலவு தனிக்காளஞ் சின்ன மெல்லாம்
    பரசமய கோளரிவந் தான்என் றூத.


He came to Tirutthelicchery of abiding renown
And adored Lord Siva and marched on;
When he came near unto Bhothi Mangkai
Of Saakyas who knew not the righteous way,
The Saivites who came to know of his arrival
Raised a polyphonic symphony like unto the oceanic roar,
With Conches, Taarais and other instruments galore
Unique Kaalams and Cinnams blared, and to the world
Announced his advent thus:
"Behold him, the Parasamaya Kolari!"

Arunachala Siva.

9679
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  903:


தென்னவர்கோன் முன்அமணர் செய்த வாதில்
    தீயின்கண் இடுமேடு பச்சை யாக்கி
என்னுள்ளத் துணையாகி ஆல வாயில்
    அமர்ந்திருந்த வாறென்கொல் எந்தாய் என்று
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப் பரவிப் போந்து
    பண்பினிய தொண்டருடன் அங்கு வைகி
மன்னுபுகழ்ப் பதிபிறவும் வணங்கச் சண்பை
    வள்ளலார் நள்ளாறு வணங்கிச் செல்வார்.


He praised the Lord thus: "In the contest
With the Samanas before the Pandya, you caused
The leaf that I dropped into the fire to shine
With fresh resplendence! You are my soul?s aid
And it is You who abide at Aalavaai!
O my Father-Mother!" Then he hymned a garland
Of Tamizh verse and moved out of the temple;
He sojourned there with the servitors who were
Poised in devotion sweet; then desiring to adore
The many shrines, the Patron of Sanbai adored
The Lord of Nallaaru and was blessed with His leave.   

Arunachala Siva.

9680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 08:59:01 AM »
Verse  902:


நீடுதிருத் தொண்டர்புடை சூழ அங்கண்
    நித்திலயா னத்திடைநின் றிழிந்து சென்று
பீடுடைய திருவாயில் பணிந்து புக்குப்
    பிறையணிந்த சென்னியார் மன்னுங் கோயில்
மாடுவலங் கொண்டுள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு
    மலர்க்கரங்கள் குவித்திறைஞ்சி வள்ள லாரைப்
பாடகமெல் லடியெடுத்துப் பாடி நின்று
    பரவினார்கண்ணருவி பரந்து பாய.Circled by the holy servitors of lasting renown
He stepped out of his pearly palanquin,
Adored the glorious entrance-tower and moved in;
He circumambulated the ever-during shrine
Of the crescent-crested Lord in joy that welled up
In him; he moved in, folding his flower hands,
Adored the Lord of munificence, and hymned
Him in a decade beginning with the words:
"Paataka melladi". Thus he hailed the Lord,
As tears cascaded from his eyes.   

Arunachala Siva.

9681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 23, 2016, 08:56:11 AM »
Verse  901:


போற்றிசைத்துப் புறம்போந்தங் குறையும் நாளில்
    பூழியன்முன் புன்சமயத் தமணர் தம்மோ
டேற்றபெரு வாதின்கண் எரியின் வேவாப்
    பதிகமுடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி
ஆற்றவும்அங் கருள்பெற்றுப் போந்து முன்னம்
    அணைந்தபதி களும்இறைஞ்சி அன்பர் சூழ
நாற்றிசையும் பரவுதிரு நள்ளா றெய்தி
    நாடுடைநா யகர்கோயில் நண்ணினாரே.


He moved out of the temple and sojourned
In that town; he then desired with all his heart
To worship the Lord of the divine decade,
The inscribed leaf of which when thrown into the fire
Before the Pandya during the great contest
With the Samanas of base faith, burned not, (but coruscated);
So taking leave of the Lord after a fervent worship,
He fared forth adoring again at the shrines
Where he had hailed the Lord earlier;
Accompanied with the holy devotees he reached
Nallaaru hailed in all the four directions,
And came to the temple of Naadudai Naayakar

Arunachala Siva.

9682


There is another verse, benedictory.  Bhagavan
Ramana is like what?  He is like a large deep ocean of milk.
All the worldly activities around Him are like little waves on
the ocean's shore. Aparasatchit sukavari......  He is non-moving,
deep delving, calm, waveless ocean of milk.  Ocean of Sat
Chit Ananda.  Ananda is His nature.  Chit, Self Knowledge is
His Power.  He is the One, Sat, without the second.  The entire
world, people running around with all sorts of egoistic problems,
challenges, doubts, fears, unstable happiness, miseries, anger and
hate --- are like waves.  Without bothering about the waves,
if one goes into the ocean, he can dive deep into that Paramananda Sagara.

Arunachala Siva.

9683
Verse  3:


பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து
மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த
பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள்
அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர்
அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை
சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி
திளைப்பன ஆகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துயர்
ஏகுவ தாகாதே
என்னுடை நாயக னாகிய ஈசன்
எதிர்ப்படு மாயிடிலே.Should my Master and Lord-God manifest before me:
Will not the contrariety of Gunas issuing from the nexus of Pasam, remain uprooted and perish?
Will not the supreme Ens surge up as Nectar in my contemplative meditation?
Will not the infinite macrocosm abide in our microcosm?
Will not the Primal,
Supernal and Empyrean Light become accessible to us?
Will not the troubles that spring from women whose lips are coralline,
be shattered into smithereens?
Will carp-like eyes cease to feast on His divine frame and thrive?
Will not the Gramarye ? the cause of troubles life`s misery -,
depart for good?

contd.,

Arunachala Siva.

9684
Verse  2:


ஒன்றினொ டொன் றுமோரைந்தி னொடைந்தும்
உயிர்ப்பறு மாகாதே
உன்னடி யார்அடி யார்அடி யோமென
உய்ந்தன வாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த
கணக்கது வாகாதே
காரண மாகு மனாதி குணங்கள்
கருத்துறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம்
நடந்தன ஆகாதே
நாமுமெ லாம்அடி யாருட னேசெல
நண்ணுது மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு
தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன்
என்னுள் புகுந்திடிலே.


Should the Rider of the Bull,
the Lord who holds me as His slave,
enter my being :
Will not the snapping of animation of life and body,
of five senses and five sense-organs occur?
Will we not affirm that we are the servitors of the servitors of Your servitors and stand redeemed?
Will not His advent like unto the cow`s that rises up thinking of its calf,
take place?
Will the three Gunas that cause mind and other faculties abide in thought?
Will not the virtues of the Beginning-less One ? the cause of all -,
abide in the soul?
Will not the quaking which results from the analysis of good and bad,
come to an end?
Will the accompanying of us all,
with the liberated devotees become impossible?
Will my reaching the supernal Nectar for which I am filled full with love become infructuous?

contd.,

Arunachala Siva.

9685
Tirup Padai Atchi:

Verse  1:


கண்க ளிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு
களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்வில்என் வாழ்வு
கடைப்படும் ஆகாதே
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறு
மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும்
வணங்குதும் ஆகாதே
பண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல்
பயின்றிடு மாகாதே
பாண்டிநன் னாடுடை யான்படை யாட்சிகள்
பாடுது மாகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து
வெளிப்படு மாகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து
வெளிப்படு மாயிடிலே.


To secure the coveted fish,
if the Lord who as a Piscator,
cast His net,
manifests before me:
Will not my eyes twain rejoice beholding His ankleted feet?
Will not my life conjoined to women come to an end?
Will not the way of getting born on earth be forgotten?
Will my adoration of the flower-feet twain unperceived by Vishnu cease?
Will my practice of joyous melodious singing and dancing cease?
Will my singing of the suzerainty of His weapons,
the God of goodly Pandya realm cease?
Will the alchemy that gladdens the celestial beings cease to materialize?

contd.,

Arunachala Siva.

9686
47.  One who has no remembrance of the body - neither huge nor emaciated  - at the time
of disembodiment alone is the Videha Mukta.

48.  One who abides as the negligible, ever devoid of everything, who is settled as Brahman alone
is the Videha Mukta.

49.  The supreme Brahman, the supernal Bliss, the supreme Self, beyond the beyond.  One whose
exterior and interior are unseen by others alone is the Videha Mukta.

50.  One who is the pure essence of the Vedanta, who abides in the pure, serene Self, who has purged
that distinction too alone is the Videha Mukta.

51.  Enjoying the nectarine essence of Brahman, abiding as the nectarine elixir of Brahman, one who
is immersed in the immortal elixir of Brahman, alone is the Videha Mukta.

52. The substratum of the nectarine essence of Brahman, oneself the nectarine essence of Brahman,
one who is contented with nectarine essence of Brahman alone is the Videha Mukta.

53. Blissful in the supreme Brahman, resplendent as the essence of Brahmic Bliss, the transcendental
light of Brahmic joy - such a one alone is the Videha Mukta.

54.  One who is joyous in the Brahmic Bliss, the gap-less nectar  of Brahman, the Brahmic joy,the
ever Blissful alone is the Videha Mukta.

contd.,

Arunachala Siva.                 

9687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:34:19 AM »
Verse 900:


நீள்நிலைக்கோ புரமதனை இறைஞ்சிப் புக்கு
    நிகரிலாத் தொண்டருடன் நெருங்கச் சென்று
வாள்நிலவு கோயிலினை வலங்கொண் டெய்தி
    மதிச்சடையார் திருமுன்பு வணங்கி நின்று
தாணுவே ஆற்றின்கண் ஓடம் உய்க்குந்
    தன்மையால் அருள்தந்த தலைவா நாகப்
பூணினாய் களிற்றுரிவை போர்த்த முக்கட்
    புனிதனே எனப்பணிந்து போற்றி செய்தார்.He adored the tall, thresholded-tower and moved in
With the devotee-throng; he circumambulated
The resplendent shrine, came before the river-crested
Lord, adored Him and humbly praised Him thus:
"O Staanu! By plying the boat in the river
You blessed us, O Lord of grace! O Wearer of serpents
As jewels! O triple eyed Holy One who wears
The freshly-peeled hide of the tusker!"


Arunachala Siva.

9688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:31:31 AM »
Verse  899:


உம்பருய்ய நஞ்சுண்டார் அருளால் ஓடம்
    செலச்செல்ல உந்துதலால் ஊடு சென்று
செம்பொனேர் சடையார்தங் கொள்ளம் பூதூர்
    தனைச்சேர அக்கரையிற் சேர்ந்த பின்பு
நம்பரவர் தமைவணங்க ஞான முண்ட
    பிள்ளையார் நற்றொண்ட ருடனி ழிந்து
வம்பலரும் நறுங்கொன்றை நயந்தார் கோயில்
    வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார்.As the grace of the Lord who devoured the venom
To save the gods, plied the boat, it moved across
And reached the other bank where the Lord
Of ruddy, golden and matted hair, of Kollampoothoor
Is enshrined; to adore Him
The partaker of nectarean Gnosis and the divine
Serviteurs disembarked; then in delight great
The godly child came before the divine entrance
Of the temple where abides in joy the Lord that wears
Fresh and fragrant Konrai flowers.   

Arunachala Siva.

9689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:28:31 AM »
Verse  898:

தேவர்பிரான் அமர்ந்ததிருக் கொள்ளம் பூதூர்
    எதிர்தோன்றத் திருவுள்ளம் பணியச் சென்று
மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவா ரின்றி
    ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பைக்
காவலனார் ஓடத்தின் கட்ட விழ்த்துக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் தம்மை ஏற்றி
நாவலமே கோலாக அதன்மே னின்று
    நம்பர் தமைக் கொட்டமென நவின்று பாட.


The shrine of the Lord of gods--Kollampoothoor--,
Appeared on the other side of the river;
He beheld it and his mind already alighted there
To adore the Lord; the tethered boats stood
Abandoned by the boatmen; so the godly child caused
The servitors of the triple eyed Lord
Embark a boat and untie the fettering rope;
With his very tongue for the ferrying pole,
Standing on the boat he hymned the divine decade
Beginning with the word: 'Kottam.'

Arunachala Siva.

9690
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 22, 2016, 09:26:00 AM »
Verse  897:மலைவளர்சந் தனம்அகிலும் தேக்கு முந்தி
    மலர்ப்பிறங்கல் வண்டிரைப்பச் சுமந்து பொங்கி
அலைபெருகி ஆள்இயங்கா வண்ணம் ஆறு
    பெருகுதலால் அத்துறையில் அணையும் ஓடம்
நிலைபுரியும் ஓடக்கோல் நிலையி லாமை
    நீர்வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்திப் போகக்
கலைபயிலுங் கவுணியர்கோன் அதனைக் கண்டக்
    கரையின்கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை.

There ran the river, deserted as it were by men,
In fury rolling down and carrying in its current
Sandal-wood, eagle-wood and teak-wood--
The produce of mountains--, and also hill-like
Heaps of flowers buzzed by bees.
As no pole that could be used to ferry a boat
Across the river could be wielded in the raging flood,
Abandoning their boats the dwellers
Of the region
(ferrymen) had gone away;
The godly child, the practitioner of the Vedas,
Standing on the river-bank, witnessed this.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 3173