Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 2971
9676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 09:05:48 AM »
Verse  15:


வாசமலர்ப் பிணைபொங்க
    மயிர்நுழுதி மருங்குயர்ந்த
தேசுடைய சிகழிகையில்
   செறிகண்ணித் தொடைசெருகிப்
பாசிலைமென் கொடியின்வடம்
   பயிலநறு விலிபுனைந்து
காசுடைநாண் அதற்கயலே
   கருஞ்சுருளின் புறங்கட்டி.

One day, he decked himself (as usual) with
A wreath of fragrant flowers; his shiny hair
Was brushed neatly and gathered on his right crest
And was tied into a knot; on this he wore a chaplet;
A cord of soft-leaved and green creeper decked with
Naruvili flowers ran binding it; a cord
Digit with coins of gold was fastened on his tuft of hair.   

Arunachala Siva.

9677
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 09:03:22 AM »
Verse  14:


எடுத்தகுழற் கருவியினில்
   எம்பிரான் எழுத்தைந்தும்
தொடுத்தமுறை யேழிசையின்
    சுருதிபெற வாசித்துத்
தடுத்தசரா சரங்களெலாம்
   தங்கவருந் தங்கருணை
அடுத்தஇசை யமுதளித்துச்
    செல்கின்றார் அங்கொருநாள்.

In the flute thus wrought, he played the Panchakshara
Of the Lord in tuneful melody married to
The harmony of the seven notes of music;
Entia animate and inanimate were ineluctably
Riveted to his nectarean flow of music,
Meltingly merciful and all-absorbing;
Thus, even thus, he flourished.

Arunachala Siva.

9678
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 09:01:08 AM »
Verse  13:


முந்தைமறை நூன்மரபின்
   மொழிந்தமுறை யெழுந்தவேய்
அந்தமுதல் நாலிரண்டில்
    அரிந்துநரம் புறுதானம்
வந்ததுளை நிரையாக்கி
   வாயுமுதல் வழங்குதுளை
அந்தமில்சீ ரிடையீட்டின்
   அங்குலியெண் களின்அமைத்து.Removing two parts on top and four at bottom
A stem of bamboo had to be prepared; it should be
From out of a live bamboo that hath all the marks
Pronounced in the scriptures of Music;
The hole for blowing wind must first be made;
Then the holes for the seven notes will have to be carved
With an inter-space of one inch between two holes.   

Arunachala Siva.

9679
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:58:32 AM »
Verse  12:


ஆவின் நிரைக்குலம் அப்படி பல்க அளித்தென்றும்
கோவலர் ஏவல் புரிந்திட ஆயர் குலம்பேணும்
காவலர் தம்பெரு மானடி அன்புறு கானத்தின்
மேவு துளைக்கரு விக்குழல் வாசனை மேற்கொண்டார்.Anayar the great protector of the clan of cowherds
Fostered the cattle thus, that they might increase;
The neatherds obeyed him and honored his words.
As he thus throve, he took to the playing of flute
Whose music was linked in love
To the divine feet of his Lord.   

Arunachala Siva.

9680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:56:04 AM »
Verse  11:கன்றொடு பால்மறை நாகு கறப்பன பாலாவும்
புன்தலை மென்சினை ஆனொடு நீடு புனிற்றாவும்
வென்றி விடைக்குல மோடும் இனந்தொறும் வெவ்வேறே
துன்றி நிறைந்துள சூழ லுடன்பல தோழங்கள்.

Calves and young cows which have ceased to lactate,
Milch cows, gravid cows whose heads have
Soft, silken and sparse growth of hair,
Cows which have recently brought forth their young
And victorious bulls: these were all reared
In their respective mangers innumerable.   

Arunachala Siva.

 

9681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:54:03 AM »
Verse  10:


ஆனிரை கூட அகன்புற விற்கொடு சென்றேறிக்
கானுறை தீய விலங்குறு நோய்கள் கடிந்தெங்கும்
தூநறு மென்புல் அருந்தி விரும்பிய தூநீருண்
டூனமில் ஆயம் உலப்பில பல்க அளித்துள்ளார்.


He drove the herds of kine afield to Mullai tract;
Them he always protected from wild beasts and maladies;
He grazed them in pure, toothsome and soft pasture
And caused them drink avidly sweet potable water;
Thus he tended them in love, and caused them
To increase and multiply flawlessly.   

Arunachala Siva.

9682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:51:37 AM »
Verse  9:


ஆயர் குலத்தை விளக்கிட வந்துத யஞ்செய்தார்
தூய சுடர்த்திரு நீறு விரும்பு தொழும்புள்ளார்
வாயினில் மெய்யின் வழுத்து மனத்தின் வினைப்பாலில்
பேயுட னாடு பிரானடி யல்லது பேணாதார்.

He made his avatar to make resplendent
The clan of cowherds; he was a great servitor
Of the pure-rayed holy ash; by word,
Thought poised in truth, and deed, he would hail
Nought but the Lord?s Feet, who dances with
His host of ghosts.   

Arunachala Siva.


9683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:48:35 AM »
Verse  8:


ஒப்பில் பெருங்குடி நீடிய தன்மையில் ஓவாமே
தப்பில் வளங்கள் பெருக்கி அறம்புரி சால்போடும்
செப்ப வுயர்ந்த சிறப்பின் மலிந்தது சீர்மேவும்
அப்பதி மன்னிய ஆயர் குலத்தவர் ஆனாயர்.Thither thrive from the hoary past peerless clans
Thanks to which righteous wealth manifold abides
There forever; lofty and exemplary is its greatness;
From that glorious town hailed Anayar
From the ever-glorious clan of cowherds.   

Arunachala Siva.

9684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:46:24 AM »
Verse  7:


பொங்கரில் வண்டு புறம்பலை சோலைகள் மேலோடும்
வெங்கதிர் தங்க விளங்கிய மேன்மழ நன்னாடாம்
அங்கது மண்ணின் அருங்கல மாக அதற்கேயோர்
மங்கல மானது மங்கல மாகிய வாழ்மூதூர்.


There the bees wing through the clefts of trees in gardens;
Upper Mazhanadu is warmed by the rays of sun;
It is like a rare jewel unto this earth;
Thither flourishes the hoary town Tirumangkalam
As an auspicious town of foison.


Arunachala Siva.

9685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:43:51 AM »
Verse  6:

கண்மலர் காவிகள் பாய இருப்பன கார்முல்லைத்
தண்ணகை வெண்முகை மேவு சுரும்பு தடஞ்சாலிப்
பண்ணை எழுங்கயல் பாய விருப்பன காயாவின்
வண்ண நறுஞ்சினை மேவிய வன்சிறை வண்டானம்.

The bees that rest on cool blooms of jasmine
White as teeth, are about to pass on to dark lilies
Which are like eyes; the storks that had perched on
The beauteous and rich branches of Kaya tree
Are about to dart at the carps that leap from
The fields thick with huge paddy crops.   

Arunachala Siva.

9686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:41:28 AM »
Verse  5:

அல்லி மலர்ப்பழ னத்தயல் நாகிள ஆன்ஈனும்
ஒல்லை முழுப்பை உகைப்பின் உழக்கு குழக்கன்று
கொல்லை மடக்குல மான்மறி யோடு குதித்தோடும்
மல்கு வளத்தது முல்லை யுடுத்த மருங்கோர்பால்.


Near fields where thrive petaled flowers, is a stretch
Of Mullai land; thither a new-born calf
Of a young cow romps and jumps midst trees and plants,
And anon joins the herd of deer in the nearby garden
And there in joy jumps and leaps with them.
Such commodious tracks mark this land.   

Arunachala Siva.

9687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:38:44 AM »
Verse  4:


பொங்கிய மாநதி நீடலை உந்து புனற்சங்கம்
துங்க விலைக்கத லிப்புதல் மீது தொடக்கிப்போய்த்
தங்கிய பாசடை சூழ்கொடி யூடு தவழ்ந்தேறிப்
பைங்கமு கின்தலை முத்தம் உதிர்க்குவ பாளையென.


The chanks shored up by long billowy river
Crawl and ascend the clusters of long-leaved plantains;
They move along the creepers circling the green leaves
Of plantains, and reach the tops of areca trees;
Thence they pour their pearls which fall down
Like flowers from spathes.

Arunachala Siva.


9688
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:36:04 AM »
Verse  3:


வன்னிலை மள்ளர் உகைப்ப வெழுந்த மரக்கோவைப்
பன்முறை வந்தெழும் ஓசை பயின்ற முழக்கத்தால்
அன்னம் மருங்குறை தண்டுறை வாவி யதன்பாலைக்
கன்னல் அடும்புகை யால்முகில் செய்வ கருப்பாலை.

Noise issues when farmers circling ply
The pair of rods of the sugarcane-press;
As smoke from ovens where cane juice is heated,
Spreads near the cool fields where swans teem,
As many, the wine-presses cause cloud-formations.

Arunachala Siva.


9689
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 13, 2016, 08:33:25 AM »
Verse  2:


நீவி நிதம்ப உழத்தியர் நெய்க்குழல் மைச்சூழல்
மேவி யுறங்குவ மென்சிறை வண்டு விரைக்கஞ்சப்
பூவி லுறங்குவ நீள்கயல் பூமலி தேமாவின்
காவின் நறுங்குளிர் நீழ லுறங்குவ கார்மேதி.On the dark well-oiled locks of the fair-waist farm-wives
Who are garmented in folds of tucked saris,
The soft-winged bees and beetles slumber;
On the petalled lotuses fragrant, long carps sleep;
In the fragrant shades of the cool mango-groves
Sleep dark buffaloes.   

Arunachala Siva.

9690Rajapalayam Ramani Amma, a young widow, from an orthodox non-Brahmin family was a timid
lady right from young age, not even coming to the outer portals of the house, due to her
widowhood as well as timidity.  She was reading Srimad Bhagavad Gita but without understanding
anything.  One day a friend of her gave the Tamizh biography of Bhagavan Ramana, Sri Ramana
Vijayam (Sri Suddhanda Bharati).   As soon as she touched the book, she lost all body consciousness!
With some difficulty, she returned to the house from the gates, after receiving the book.  She sat on the
cot and started opening the book, saw Bhagavan Ramana's picture inside and again had a loss of body
consciousness.

With the help of an old widow, she came to Bhagavan Ramana, to Tiruvannamalai.  She went
into the outer meadow, near the Iluppai Tree, and asked someone where was Bhagavan
Ramana.  Bhagavan Ramana came but she saw only a thick column of light.  Jyoti Darsanam! 
A few seconds later, she saw His form, in body.  She remembered the dream of Siva Linga, that
she had many times in the recent past.

She knew that she had finally arrived!

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 2971