Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 3060
9676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 09:50:19 AM »
Verse  3:


ஆய்ந்த மெய்ப்பொருள் நீறென
   வளர்க்கும்அக் காப்பில்
ஏய்ந்த மூன்றுதீ வளர்த்துளார்
   இருபிறப் பாளர்
நீந்து நல்லறம் நீர்மையின்
   வளர்க்கும்அத் தீயை
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கென
   வளர்ப்பர்கண் மடவார்.They concluded after due spiritual investigation
That the true import of Truth is the holy ash;
They fostered it and thrived under its protection;
These were the twice-born who tended the triple fire
In that town;
To the triple fire like unto dharma that helped one
Cross the sea of transmigration
Their women added a fourth -- their chastity,
And tended the fourfold fire.

Arunachala Siva.

9677
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 09:47:15 AM »
Verse 2:


நன்மை சாலும்அப் பதியிடை
   நறுநுதல் மடவார்
மென்ம லர்த்தடம் படியமற்
   றவருடன் விரவி
அன்னம் முன்துறை ஆடுவ
   பாடுவ சாமம்
பன்ம றைக்கிடை யுடன்பயிற்
   றுவபல பூவை.


In that goodly town of foison, women of fragrant foreheads
Bathe in the tanks of soft-petaled flowers;
With the damsels dance the swans in the fords;
A good many starlings chant the Sama Veda
With the throngs of boys who chant the Vedas
And even instruct them.   

Arunachala Siva.

9678
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 09:44:30 AM »
Tiru Neela Nakka Nayanar Puranam:

Verse  1:பூத்த பங்கயப் பொகுட்டின்மேற்
   பொருகயல் உகளும்
காய்த்த செந்நெலின் காடுசூழ்
   காவிரி நாட்டுச்
சாத்த மங்கைஎன் றுலகெலாம்
   புகழ்வுறுந் தகைத்தால்
வாய்த்த மங்கல மறையவர்
   முதற்பதி வனப்பு.


In the ponds of Satthamangkai carps leap over blown lotuses;
The town is girt with fields rich in ripe paddy crops;
It is in the land fed by the Kaveri and is world-famous;
It is the queen of towns where reside auspicious Brahmins.


Arunachala Siva.

9679


Once Devaraja Mudaliar observed that a devotee who had come to the Asramam lose his bag
containing money, plantain fruits and some clothes.  The monkeys had taken them when he had
left the bag near the office.  He became very said since he had lost all money and there was not
even any money for his return journey. All devotees took pity on him.  Devotees were asking among themselves why these miseries when a devotee had come for Bhagavan's darshan.  This was informed
to Bhagavan also.  Bhagavan, as usual, kept quiet.

After some time, the monkeys which had taken only the fruits threw away the bag and the devotee
picked it up with great joy.

Devaraja Mudaliar (who was never tired of asking questions to Bhagavan), asked Bhagavan Ramana: "Bhagavan!  Why these miseries first come about and why these miseries go away after a period of
anxiety and sorrow.  If God had been kind, why should the miseries happen at the first instance?"

Bhagavan Ramana replied, after some silence:  "Unless such miseries happen and then go away,
the human beings will not think about God and his grace!"  Devaraja Mudaliar was pleased
with the answer.

*

Without a seed, You shall grow grains and harvest them.
You shall make and unmake the worlds at your sheer will.
You have made this lowly dog, stand at the gates
of Your Temple like a man in frenzy.
You made this wastrel to be loved by all your great devotees.
Will You ( a gardener) cut off the tree that he has grown,
Just because it produces poisonous fruit?
I am also like that, O my Lord.

  - Tiruchadakam, Holy Hundred. Verse 10.6.  Tiruvachakam.
    Manikkavachagar.

(Source:  My reminiscences - Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

9680Sri Narayana Iyer, who was a Sub Registrar for long years, with good career record, was suddenly
transferred to Tiruchy, by his senior officer, who had some for no reason, developed some grudge
against him.  Devotees were wondering why Narayana Iyer should have this misfortune for no fault
of his.  Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "Bhagavan!  Why should such things happen even to
your ardent devotee?  How can you keep quiet?" Bhagavan, as usual, kept silent.

Devaraja Mudaliar decided to sing the famous Vel Vaguppu, of Arunagiri Nathar next morning in the
Hall.  This song sings about the glories of Vel, the Javelin of Skanda, in removing the obstacles of
the devotees.  He wanted to sing to invoke the grace of Bhagavan for Narayana Iyer. 

When Devaraja Mudaliar was singing in the Hall, the famous lines from Vel Vaguppu:

"When a devotee prays to you with intense love,
And if anyone wants to harm such a devotee,
You shall vanquish him along with his lineage.
You are ever my support..."     

As he was singing this line, Narayana Iyer suddenly appeared in
the Hall to leave for Tiruchy.  He prostrated to Bhagavan and left
with heavy heart.  But Devaraja Mudaliar found this as good omen.

After a few days, Narayana Iyer returned to the Hall, with happy
news that his transfer had been cancelled after he reached Tiruchy!
He quickly visited the temples in and around Tiruchy and returned
to Tiruvannamalai, for rejoining his job.

*

You have taken hold of this slave, with your love,
This dog, lowlier than lowly dog, at Your own will,
This birth, which is Maya is ever in your control.
Who am I to investigate?  What is my right?
You give me another birth or place me
At Your anklet-wearing feet, O Lord with eye on the forehead!

  -  Kuzhaitha Pathu, Decad on Melting, Verse 8, Tiruvachakam.
    Manikkavachagar.

(Source:  My reminiscences.  Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

9681


After the visit with Ganapati Sastri, I went again to see the Master in the Cave.  The Master smiled
at me and asked one most private question about my life.  I immediately understood that with His
very look, He would read anyone like an open book!

He then gave me some fruits, cooked rice and ghee.  He also gave me a spoon-like implement
made out of coconut shell!  He then gave me some milk out of desiccated coconut.  As I was eating,
He described me very important details of my past life.  He has seen hundreds of people in His life.
But I understood that with His Wisdom-insight, He reads every one like an encyclopaedia.

I sat with Him for over three hours and He talked to me many many things. 

I realized that He is a complete Master of Wisdom.

(Source: Glimpses of Life and Teachings of Sri Ramana Maharshi,
Frank H. Humphreys.  Translated by me from Tamil Version, Guru
Ramana Tiruvadi Vazhvu.)

Arunachala Siva.

9682
I think the books we have of Sri Bhagavan's spoke words pretty well cover everything He said IN WORDS.
Of course over the many years, He resided at His earthly abode He spoke in ample measure, but from this
accumulation of words His central message and who He is can be missed. He is the silent teacher, indeed
the Self, Arunachala.  He Himself told of Sri Dakshinamurty, the silent guru, who actually started teaching
in words but finally resorted to silence to convey the highest truth.  It is as though he might be saying,
"Let them have some words to draw their minds here, and then they can received This essential teaching
in silence."

As a Christian and a devotee of Lord Jesus I felt him guiding me to India as a companion and friend.
I believe he called me for a higher learning, a final path.  It was revealed to me that no greater soul
than Sri Bhagavan has ever occupied a physical body.

Bhagavan showed us a direct path to the clear, unmistakable goal. In the stillness of our being we can that
happiness we long for, the peace that surpasses all understanding.  He showed by His life and His teachings
and by His Divine Presence how it is possible to do so and He assures us it is right at hand, it is always and
already there.

Love consists in sharing
What one has
And what one is
With those one loves.

Love
ought to show itself
In deeds
more than in words.

-  Ignatius of Loyola.

concluded.

Arunachala Siva.       

9683
I awoke from the dream thrilled at having received His personal direct blessing and I absorbed His
instruction:  That way of showing off limited knowledge by preaching to others was not the way.
A little knowledge and a little understanding does not make a man a Guru, nor does preaching bring
us closer to our goal, rather the opposite, it fans the flames of the ego.  I had thought that by copying
what I had seen others do meant I was doing well, but He was telling me not to go down that path,
but rather be quiet and absorb the truth inwardly.

How my view on spiritual life changed as a result of absorbing Sri Bhagavan's teachings and coming under
His influence is the most important lesson I can pass onto others. From this perspective one can see that
Bhagavan's teachings are not an intellectual exercise. So many devotees, I later discovered, get together
in what way they call Satsangh, to discuss the philosophy of Bhagavan as an intellectual exercise.  Many
people especially Westerners, seem to need some intellectual satisfaction.  In the beginning I suspected
that self inquiry was for those who lacked devotion to God but over time and perhaps with some maturity,
I realized that a balanced intellectual understanding illuminates the true import of the teachings.   However,
too much intellectualism can create a supeflous barrier of concepts. Why confound the mind with mental
gymnastics when elimination of the mind by letting thoughts subside is what Bhagavan prescribed?
At first I too failed to recognize the sublimity of the goal, and indeed the supremacy of Bhagavan Himself.         

So many books of Bhagavan's words are produced that it is easy to miss the fact that He was mostly silent.
One might get the impression that He sat all day, every day, expounding teachings.  This was not His way.
At the end of the Gospel of St. John it is written that if the Evangelist could have written everything out
Lord Jesus said, it would cover the world with books.

contd.,

Arunachala Siva.             

9684
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 21, 2016, 11:49:45 AM »
Today is also the Full Moon Day, Pournami.  There  will a lot of crowd in Arunachala for giri pradkashina.

People will brave the hot sun and go for giri valam.

Arunachala Siva.

9685
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 21, 2016, 11:44:51 AM »
Today is Vaikasi (Baishaki) Visakam star day.  This day is supposed to be great for Muruga worship.

In several temples in Tamizh Nadu, there will be special abhishekam , alankaram and arti for Muruga.
In some temples of Muruga there will be procession of Muruga deity and also chariot movement with
Muruga and His consorts.   

Arunachala Siva.

9686
Verse  6: (1)பரந்துபல் ஆய்மலர் இட்டுமுட் டாதடி
    யேஇறைஞ்சி
இரந்தஎல் லாம்எமக் கேபெற லாம்என்னும்
    அன்பருள்ளம்
கரந்துநில் லாக்கள்வ னேநின்றன் வார்கழற்
    கன்பெனக்கும்
நிரந்தர மாய்அரு ளாய்நின்னை ஏத்த
    முழுவதுமே.O Thief who does not conceal Yourself from the hearts
Of those that, with flawless and choice flowers, adore
Your feet unfailingly, assured of the certainty that they Would receive from You whatever they beg Of You ! Deign to grant me too the boon of hailing You In full measure, linked to the love of Your ankleted feet.

Arunachala Siva.

9687
Verse  5: (1)தவமே புரிந்திலன் தண்மலர் இட்டுமுட்
    டாதிறைஞ்சேன்
அவமே பிறந்த அருவினை யேன் உனக்
    கன்பருள்ளாஞ்
சிவமே பெறுந்திரு வெய்திற்றி லேன் நின்
    திருவடிக்காம்
பவமே யருளுகண் டாய்அடி யேற்கெம்
    பரம்பனே.

I have not wrought tapas; I have not unfailingly Adored You with cool flowers;
I, the evil one of Karma,
Am born in vain; I have not gained the blessed beatitude Of those that love You. O our supernal Lord ! Be pleased to bless me,
Your servitor, with a fresh life Devoted and dedicated to Your divine feet !

Arunachala Siva.

9688
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 21, 2016, 10:40:08 AM »
Verse 29:29: சித்தியும் சித்தி தரும் தெய்வம் ஆகித் திகழும் பரா
சக்தியும், சக்தி தழைக்கும் சிவமும், தவம் முயல்வார்
முத்தியும், முத்திக்கு வித்தும், வித்து ஆகி முளைத்து எழுந்த
புத்தியும், புத்தியினுள்ளே புரக்கும் புரத்தை அன்றே.

அபிராமித் தேவி! நீயே சகலத்திற்கும் சித்தியாவாய். அச்சித்தியைத் தரும் தெய்வமான ஆதி சக்தியாகவும் திகழ்கின்றாய். பராசக்தியாகிய நீ கிளைத்தெழக் காரணமான பரமசிவமும், அச்சிவத்தைக் குறித்துத் தவம் செய்யும் முனிவர்களுக்கு முக்தியும், அம் முக்தியால் ஏற்படுகின்ற விதையும், அவ்விதையில் ஏற்பட்ட ஞானமும், ஞானத்தின் உட்பொருளும், என் நின்று, சகல பந்தங்களினின்று, காக்கக்கூடிய தெய்வம் திரிபுர சுந்தரியாகிய உன்னைத் தவிர வேறு யார் உளர்?

O Mother Abhirami!  You are the siddhi for everything.  You are also the Adi Sakti that bestows all
siddhis.  Parama Sivam made You to appear as a branch, and the Munis who do tapas to Him get
their Mukti and the Jnana which came out of that Mukti and the Jnana which sprouted from that Siddhi,
are all within You. You are the Tripura Sundari who protects from all bondage.  Who else is there?

contd.,

Arunachala Siva.

9689
In greatness there is no one equal to Sorupan.  Of this there is no doubt.  Similarly, there is no one equal
to me in smallness.  I did not know the difference between the two of us when, in the past, I took the form
of the fleshy body not later when he had transformed me into himself by placing his honey like lotus
feet on  my head.  Now I am incapable of knowing anything. (Nan Mani Malai vv. 38,39).

Let some say that the Supreme is Siva.  Let some say that the Supreme is Brahma or Vishnu.  Let some
say that Sakti and Sivam are Supreme.  Let some say that it is with form.  Let some say that it is formless.
But we have come to know that all the forms are only our Guru.  (Venba Andati Verse 8).

Tattuvaraya wrote of the consequence of his realization in a poem entitled Pangikku Uraittal (Paduturai
Verse 64), which can be translated as "The Lady Telling Her Maid".  The second of the five verses,
which speaks of the simple, ascetic life he subsequently led, was mentioned with approval by Bhagavan
in Talks with Sri Ramana Maharshi, 648.

Our reward was that every word we heard or said was nada (divine sound).
Our reward was to have 'remaining still' - summa iruttal, as our profession.
Our reward was to enter the company of virtuous devotees.
My dear companion, this is the life bestowed by our Guru.  (1)

Our reward was to have the bare ground as our bed.
Our reward was to accept alms in the palms of our hands.
our reward was to wear a loin cloth as our clothing.
My dear companion, for us there is nothing lacking.      (2)

contd.,

Arunachala Siva.                 

9690
71. The Self is devoid of attributes, adjuncts etc., and transcends the space-time frame of reference
and limitations.  It is as It Is.  It appears to have relationships of a myriad kind.  Form of any nature
or stature is but a fleeting phantasm.  Radiating its own power stream of consciousness it enlivens the
insubstantial universe.  Even if it appears to be entangled, it cannot be touched by a cadaverous world.
Like space it penetrates the inmost recesses of everything, so to say, including space!  Yet, it remains
unmodified like space.

72. Itself being the power-house and repository of consciousness, what other force can there be to
animate, illumine or know it?  Air gets the epithet 'vital' upon entering the body tenanted by the Self.
The body is rendered a corpse the moment the Self withdraws its presence from it, though  it appears
as though 'vital' airs determine the life.  The fact is, air loses its vitality toward the body which is sacrificed
by the Self.  The body charged by the Self acquires motility and the pentad of sub vital airs - naga etc.,
and the fluids streaming inside it.  These body movements are attributed to the inner Self which is ever
unmoving.  Motion simply is not the nature of the Self.

contd.,

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 [646] 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... 3060