Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 [645] 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... 3195
9661
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 09:02:33 AM »
Verse 1157:மற்றவர்தம் மொழிகேட்டு
    மாதவத்தின் கொழுந்தனையார்
சுற்றமுறு பெரும்பாசத்
    தொடர்ச்சிவிடு நிலைமையராய்ப்
பெற்றம்உயர்த் தவரருள்முன்
    பெற்றதனால் இசையாது
முற்றியதா யினுங்கூடா
    தென்றவர்முன் மொழிந்தருள.


He who was like unto the shoot of great tapas
Listened to their words; he desired to snap
The great fetter that was his large kin; he would
Not consent to their request as he had already come
By the Grace of the Lord whose banner sports the Bull;
He spake to them thus: "What you say is good,
But it befits me not."

Arunachala Siva.

9662
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:59:56 AM »
Verse  1156:


நாட்டுமறை முறையொழுக்கம்
    ஞானபோ னகருக்கும்
கூட்டுவது மனங்கொள்வார்
    கோதில்மறை நெறிச்சடங்கு
காட்டவரும் வேள்விபல
    புரிவதற்கோர் கன்னிதனை
வேட்டருள வேண்டுமென
    விண்ணப்பம் செய்தார்கள்.Desiring to have the godly child established
In the way of the Vedas befitting the life on earth
They besoght him thus: "To come by the right
To perform the Vedic sacrifices with all their
Attendant rites, may you be pleased to wed a virgin."

Arunachala Siva.   

9663
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:57:27 AM »
Verse 1155:


பெருமகிழ்ச்சி யுடன்செல்லப்
    பெருந்தவத்தால் பெற்றவரும்
மருவுபெருங் கிளையான
    மறையவரும் உடன்கூடித்
திருவளர்ஞா னத்தலைவர்
    திருமணம்செய் தருளுதற்குப்
பருவம்இது என்றெண்ணி
    அறிவிக்கப் பாங்கணைந்தார்.


Days rolled on in great joy; the great tapaswi-father
Of the godly child and his great kin of Brahmins
Met and concluded thus: "The age for the marriage
Of the lord of ever-growing and divine wisdom is come."
To apprise him of this, they came unto him.   

Arunachala Siva.

9664
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:55:02 AM »
Verse  1154:

வந்தவரை எதிர்கொண்டு
    மனமகிழ்ந்து சண்பையர்கோன்
அந்தமில்சீர் அடியார்க
    ளவரோடு மினிதமர்ந்து
சுந்தரவா ரணங்கினுடன்
    றோணியில்வீற் றிருந்தாரைச்
செந்தமிழின் பந்தத்தால்
    திருப்பதிகம் பலபாடி.The Prince of Sanbai received them with a rejoicing mind;
He sweetly abode with the servitors of endless glory;
He hailed the Lord enthroned in the Ark with His Consort
Of supreme beauty in many a decade
Of splendorous Tamizh of perfect prosody.


Arunachala Siva.

9665
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:52:41 AM »
Verse  1153:


காழிநா டுடையபிரான்
    கழல்வணங்கி மகிழ்வெய்த
ஆழியினும் மிகப்பெருகும்
    ஆசையுடன் திருமுருகர்
வாழிதிரு நீலநக்கர்முதல்
    தொண்டர் மற்றெனையோர்
சூழுநெடுஞ் சுற்றமுடன்
    றோணிபுரந் தொழுதணைந்தார்.


To adore the feet of the lord of Kaazhi
And thus come by abiding happiness, with swelling love
That exceeded the very ocean, Tirumurukar, blessed
Tiruneelanakkar and other servitors with their great kin
Arrived thither, having adored the Lord of the Ark.

Arunachala Siva.


9666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:50:43 AM »
Verse  1152:


மாளிகையின் உள்ளணைந்து
    மறையவர்கட் கருள்புரிந்து
தாள்பணியும் பெருங்கிளைக்குத்
    தகுதியினால் தலையளிசெய்
தாளுடைய தம்பெருமான்
    அடியவர்க ளுடன்அமர்ந்து
நீளவரும் பேரின்பம்
    மிகப்பெருக நிகழுநாள்.


He moved into the mansion and graced the greeting
Brahmins; he duly and mercifully blessed his great kin
That hailed his feet; with the devotees of His Lord
That ruled him, he abode, poised in bliss
That grew day by day; as he thus flourished?

Arunachala Siva.

9667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  1151:


பரவுதிருப் பதிகங்கள்
    பலவும்இசை யினிற்பாடி
விரவியகண் ணருவிநீர்
    வெள்ளத்திற் குளித்தருளி
அரவணிந்தார் அருள்பெருகப்
    புறம்பெய்தி அன்பருடன்
சிரபுரத்துப் பெருந்தகையார்
    தந்திருமா ளிகைசேர்ந்தார்.


He sang many a divine decade in praise of the Lord
And stood bathed by the tears that cascaded
From his eyes; blessed with the abounding grace
Of the Lord whose jewels are snakes, he moved out;
Then with the devotees, the great one of Sirapuram
Reached his hallowed mansion.   

Arunachala Siva.

9668
He says:  'O God, why have you put me in a situation where my mind swings, changes and jumps
like a monkey?  (Gunamilla Manamenum Pei Kurangin Pinne Maratha Kayudan Suzhala Ennai Vaithaye)
In another song, Thayumanavar said: 'Oh mind, having associated with you for so long, I will now give
a good farewell to you.  With the blessings of my venerable Guru, I will reach a state beyond illusions
like 'I' or 'mine' and will attain my natural state of being one with the Lord.  (Vendiya Naal Ennodu
Pazhagiya Nee..)

Though the world is a myth, a mere dream and transitory in nature, the mind always tends to turn
towards the outside world.  Thayumanavar says:  'The worldly life is just a dream.  I want to distance
myself from this world and wish to live where there is no imagination or thoughts.  O Mind, leave me
alone and go to an imaginary world and live there.'  (Arpa Maname Akila Vazhvu Ahtanaiyum Soppanam
Kandai... Karppanai Illa Idathe Ennai Summa Vaithirukkka.)

To be in a state of stillness, without any thoughts, is indeed the highest state a Sadhaka can aspire to,
but it is not easy task to keep the mind still.  In a song entitled Tejomayanandam, Thayumanavar
says: It may be possible to control and manage an elephant, a lion or a tiger.  It may be possible to
put five different metals into fire and perform the miracle of converting them into gold.  It may even
be possible to walk on water, to enter into fire, and come out unharmed, and to gain all the siddhic powers,
but it is very difficult to control the mind and remain quiet.  (Yanai, Singam, Karadi, Puli...)  Mouna Guru
who recognized the difficulties, faced by Thayumanavar, in controlling his mind, told him that the act
of 'summa iru' required great conscious effort and then gave him detailed instructions scrupulously.

contd.,

Arunachala Siva.                         

9669
41.  Brahman is all - there is no doubt of this.  Brahman alone are you, the ever auspicious.  Brahman
alone is this entire world.  All is indeed Brahman alone.

42.  Brahman alone is all so attainable.  Brahman alone is the Self by itself.  As Brahman alone is only
Bliss, all is indeed Brahman alone.

43.  Brahman alone is all, only Brahman.  Anything apart from Brahman is ever unreal.  Brahman
alone is only Brahman, the Self.  All is indeed Brahman alone.

44.  Brahman alone is the significance of all utterances.  Brahman alone is the supreme state.
Brahman alone is truth and untruth too.  All is indeed Brahman alone.

45.  Brahman alone is the one devoid of beginning and end.  Brahman alone is the One - there is no
doubt of this.  Brahman alone is the one bliss of consciousness. All indeed is Brahman alone.

46.  Brahman alone is the one eternal happiness.  Brahman alone is the sole support.  Brahman alone           
is the one supreme Brahman.  All is indeed Brahman alone.

47.  Brahman alone is Consciousness itself, self-abiding.  Brahman alone is rid of adjuncts.  Brahman alone
is the eternal all.  All is indeed Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.   

9670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 09:07:00 AM »
Verse  1150:


முன்னிறைஞ்சித் திருவருளின்
    முழுநோக்கம் பெற்றேறிப்
பொன்னிமயப் பாவையுடன்
    புணர்ந்திருந்த புராதனரைச்
சென்னிமிசைக் குவித்தகரம்
    கொடுவிழுந்து திளைத்தெழுந்து
மன்னுபெரு வாழ்வெய்தி
    மனங்களிப்ப வணங்குவார்.

He adored Him, and was with His divine grace
Wholly blessed; then he ascended the flight
Of steps leading to the Ark-shrine and reaching it,
Hailed the Ancient One enshrined there
With His Consort, the Daughter of auric Himavant;
With his hands folded above his head, he fell
Prostrate on the floor in adoration and reveled
In the bliss of worship; he felt blessed
With everlasting life; his mind was steeped in joy.   

Arunachala Siva.

9671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 09:05:08 AM »
Verse  1149:


சேணுயர்ந்த திருத்தோணி
    வீற்றிருந்த சிவபெருமான்
தாள்நினைந்த ஆதரவின்
    தலைப்பாடு தனையுன்னி
நீள்நிலைக்கோ புரம்அணைந்து
    நேரிறைஞ்சிப் புக்கருளி
வாள்நிலவு பெருங்கோயில்
    வலங்கொண்டு முன்பணிந்தார்.


His love for the feet of Lord Siva enshrined
In the sky-high Sacred Ark swelled; with his thought
Poised in such devotion he reached the tall
Entrance-tower and prostrated before it; he rose up,
Moved in, went round the great and bright shrine,
And bowed before Brahmapureeswarar.   

Arunachala Siva.

9672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 09:02:20 AM »
Verse  1148:


வாழிவளர் புறம்பணையின்
    மருங்கணைந்து வரிவண்டு
சூழுமலர் நறுந்தீப
    தூபங்க ளுடன்தொழுது
காழிநகர் சேர்மின்எனக்
    கடைமுடிந்த திருப்பதிகம்
ஏழிசையி னுடன்பாடி
    எயில்மூதூர் உட்புகுந்தார்.


As he came near the outskirts of that ever-blessed city,
He adored it with flowers in which
Striped chafers lay cradled, with goodly lamps
And with the fragrant smoke of frankincense;
He sang a divine decade of seven-fold music
And in the concluding line of each stanza
He appealed thus: "Come ye all to the city of Kaazhi!"
Thus singing, he moved into the hoary and walled city.


Arunachala Siva.

9673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 08:59:20 AM »
Verse  1147:


மன்னுமிசை மொழிவண்டார்
    குழலரிவை என்றெடுத்து
மின்னுசுடர் மாளிகைவிண்
    தாங்குவபோல் வேணுபுரம்
என்னும்இசைச் சொன்மாலை
    எடுத்தியம்பி எழுந்தருளிப்
புன்னைமணங் கமழ்புறவப்
    புறம்பணையில் வந்தணைந்தார்.His decade of sempiternal melody opened thus:
"Vandaar Kuzhal Arivai?" In that garland
Of sweet verse, he made this melodic affirmation:
"The bright mansions of Venupuram look as though
They bear the heavens." He marched on and came
To the outskirts of Puravam rich in the scent
Of Punnai flowers, and endowed with fertile fields.

Arunachala Siva.

9674
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 08:57:11 AM »
Verse  1146:பல்பதிகள் கடந்தருளிப்
    பன்னிரண்டு பெயர்படைத்த
தொல்லைவளப் பூந்தராய்
    தூரத்தே தோன்றுதலும்
மல்குதிரு மணிமுத்தின்
    சிவிகையிழிந் தெதிர்வணங்கிச்
செல்வமிகு பதியதன்மேல்
    திருப்பதிகம் அருள் செய்வார்.


He crossed several towns, and when hoary Poontharaai
Of uberty-- the sacred city with twelve names--, appeared
At a great distance, he stepped out of his holy,
Beauteous and pearly palanquin, and adored it; then
He hymned a divine decade on that city abounding in wealth.

Arunachala Siva.


9675
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2016, 08:54:24 AM »
Verse  1145:


நற்றவர்தங் குழாத்தோடும்
    நம்பர்திரு நடம்செய்யும்
பொற்பதியின் திருவெல்லை
    பணிந்தருளிப் புறம்போந்து
பெற்றம்உயர்த் தவர்அமர்ந்த
    பிறபதியும் புக்கிறைஞ்சிக்
கற்றவர்கள் பரவுதிருக்
    கழுமலமே சென்றடைவார்.The godly child accompanied with the godly tapaswins
Adored the hallowed bourne of Thillai where the Lord
Enacts His dance, and marched on; he adored the other
Shrines of the Lord, whose flag sports the Bull;
Then he left for Kazhumalam, hailed by the learned.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 [645] 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... 3195