Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 [644] 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... 3127
9646
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:46:35 AM »
Verse 516:


ஊறு காதலில் ஒளிவளர்
    புற்றிடங் கொண்ட
ஆறு லாவிய சடைமுடி
    ஐயரைப் பணிந்து
நீறு வாழ்வென நிகழ்திருத்
    தொண்டர்க ளோடும்
ஈறி லாத்திரு ஞானசம்
    பந்தர்அங் கிருந்தார்.

He adored the Great One in whose crest the Ganga flows,
At the shrine of the Ant-Hill of ever-growing luster,
In love that welled up from within;
Tiru Jnaanasambandhar of endless wisdom, there sojourned
With the servitors whose very life was the holy ash.

Arunachala Siva.

9647
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:44:21 AM »
Verse 515:

மல்லல் நீடிய வலிவலங்
    கோளிலி முதலாத்
தொல்லை நான்மறை முதல்வர்தம்
    பதிபல தொழுதே
எல்லை யில்திருப் பதிகங்க
    ளாற்பணிந் தேத்தி
அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும்
    ஆரூர்தொழ அணைந்தார்.He visited and adored bounteous Valivalam,
Kolili and many other shrines where the Primal Lord
Of the hoary Vedas, abides, and hymned and hailed
The Lord in divine decades; then the annihilator
Of woes fared forth to Aaroor to adore the Lord.

Arunachala Siva.9648
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:41:59 AM »
Verse  514:புற்றி டங்கொளும் புனிதரைப்
    போற்றிசை பெருகப்
பற்றும் அன்பொடு பணிந்திசைப்
    பதிகங்கள் பாடி
நற்ற வத்திருத் தொண்டர்க
    ளொடுநலஞ் சிறப்ப
மற்ற வண்பதி தன்னிடை
    வைகுமந் நாளில்.


He hailed the Holy One of the Ant-Hill and hymned
Ever-glorious and melodious decades in swelling music
With a loving mind; accompanied with the holy devotees
Of goodly tapas, he abode in that beautiful city,
Radiating lofty well-being.

Arunachala Siva.

9649
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:39:46 AM »
Verse 513:


அங்க ணைந்தமர்ந் தருளுவார்
    அரனெறி அமர்ந்த
செங்க ணேற்றவர் சேவடி   
    வணங்கிமுன் திளைத்துப்
பொங்கு பேரொளிப் புற்றிடங்
    கொண்டவர் புனிதப்
பங்க யப்பதந் தொழுதுகா
    லந்தொறும் பணிந்தார்.


He who willingly abode there adored the roseate feet
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull
At the shrine of AraNeri and was steeped in bliss;
He worshipped the hallowed and lotus-like feet
Of the Lord of the Ant-Hill which blazed in great
Resplendence and thither hailed the Lord
During all the hours of Pooja.

Arunachala Siva.

9650
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 17, 2016, 09:37:24 AM »
Verse 512:


செஞ்சொல் வண்தமிழ்த் திருப்பதி
    கத்திசை யெடுத்து
நஞ்சு போனகம் ஆக்கிய
    நம்பர்முன் பாடி
மஞ்சு சூழ்திரு மாளிகை
    வாயிலின் புறம்போந்
தஞ்செ ழுத்தின்மெய் யுணர்ந்தவர்
    திருமடத் தணைந்தார்.He began to sing the tuneful and divine decade
In splendorous words of bounteous Tamizh
Before the Lord who devoured poison as though
It were nectar; he moved out of the cloud-capped
Shrine and he that had realized the truth
Of the Panchaakshara came to his holy Matam.

Arunachala Siva.

9651


Whenever a thought occurs, ask for whom this thought?  To me.
will be the answer.  Ask who am I?  The thought goes off.  If
it reappears again after some time or days, again use the same
process.  There is nothing like good and bad at all.   Both are
contextual and not absolute.  When I shoot a person on the road,
I am sent to jail.  A solider can shoot many of the enemy forces
and will get Veer Chakra award.  The Upanishad speaks about a
brahmin, who is dead hungry and he finds a horse-rider on the road.
The horse rider gives him some horse-grams.  He eats and says
You are my life giver.  This brahmin would not touch raw horse-grams
on any other day.

Arunachala Siva.

9652The only way is to surrender to Guru/God.  He does not care for the jivas' mistakes and pitfalls,
sins and wrongdoings.  He wants you to protect you and for that he needs one's total surrender.
Draupadi was calling Krishna with many names, when she was being disrobed. But she was holding
tight the saree at one end. When she left that hand, and raised both the hands in total surrender,
Krishna made her saree to grow endlessly and Dushasan became tired and fell down.  Raising both
the hands, without bothering about the saree end falling down, is total surrender. At that moment,
God comes to your rescue.  But God / Guru does not act against nature.  The sarees simply grew.
He did not cause a massive heart attack to Duschasan to die.

Arunachala Siva.

9653
Verse  18:


இருந்தென்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை
    என்னினல்லால்
விருந்தின னேனை விடுதிகண் டாய்மிக்க
    நஞ்சமுதா
அருந்தின னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
மருந்தின னேபிற விப்பிணிப் பட்டு
    மடங்கினர்க்கே.O One who devoured abounding venom as ambrosia !
O King of sempiternal Uttharakosamangkai !
O Cathalicon unto them subject to the malady of embodiment !
"You may be pleased to rule me,
Sell me or pledge me."
I,
a stranger to Your love,
can only say so.
Will You forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

9654
Verse  17:


பொருளே தமியேன் புகலிட மேநின்
    புகழ்இகழ்வார்
வெருளே எனைவிட் டிடுதிகண் டாய்மெய்ம்மை
    யார்விழுங்கும்
அருளே அணிபொழில் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
இருளே வெளியே இகபர மாகி
    யிருந்தவனே.O Ens Entium !
O Refuge unto this lone one!
O Dread Unto them that besmirch Your glory!
Will You forsake me?
O Grace quaffed by them that are Truth-incarnate !
O King of Uttharakosamangkai girt with lovely groves !
O Murk !
O Light !
O One who is terrestrial and ethereal !

contd.,

Arunachala Siva.

9655
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 16, 2016, 10:12:45 AM »
Verse  64:


64: வீணே பலி கவர் தெய்வங்கள்பால் சென்று, மிக்க அன்பு
பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டுகொண்டேன், நின்புகழ்ச்சி அன்றிப்
பேணேன், ஒரு பொழுதும், திருமேனி ப்ரகாசம் அன்றிக்
காணேன், இரு நிலமும் திசை நான்கும் ககனமுமே.

ஏ, அபிராமி! உன்னையன்றி வீணாகப் பலி வாங்கும் வேறொரு தெய்வத்தை நாடேன். உன்னையே அன்பு செய்தேன். உன்னுடைய புகழ் வார்த்தையன்றி வேறொரு வார்த்தை பேசேன். எந்நேரமும் உன்னுடைய திருமேனிப் பிரகாசத்தைத் தவிர, வேறொன்றும் இவ்வுலகத்திலும், நான்கு திசைகளிலும் காண மாட்டேன்.

O Abhirami!  I do not pray to any god which requires bali (sacrifice of animals).  I am only loving You.
I shall not speak any words other than worlds of  praise about You.  I shall not see any Light on the four
directions excepting the Light of Your Form.

contd.,

Arunachala Siva.     

9656
53.  The notion 'I am the body' is verily the blemish, it is said. In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

54.  The notion 'I am the body' is said to be the great doubt.  In all the three periods of time it is not.

55,56:  Whatever trace of brooding is there of pain,
whatever trace of reminiscing is there of the world,
whatever trace of remembering is there of desire,
whatever trace of recollection is there of sin,
whatever trace of recapitulation is there of mind,
whatever trace of initiative there is
-- it is defined as the great disease.

57.  What whit of idea there is, is said to be of the great delusion.  What whit of idea there is,
is said to be the triad of afflictions.

58.  What whit of idea is there, is said to be lust and anger.  What whit of idea there is, said to be
attachment, and naught else.

59.  What whit of idea there is,  is said to be all sorrowful. What whit of idea there is, is said to be
the misapprehension about the reality of the world.

contd.,

Arunachala Siva. 
     

9657
555.  In the sacred lore it is said, that, by the extinction of the ego, there is, for the aspirant to Deliverance,
cessation of his delusion.  What is real cannot be destroyed by Right Awareness, nor will anything
unreal shine as real, in the Supreme State.

556. The conclusion of the Dvaitis that this Duality is always real, hat it will not cease to exist even
when Right Awareness dawns, and that Non Duality will never be achieved, is much farther away for
the aspirant than the one stated before.

557. The Non Duality of the Real Self is true always, both when He was being sought  by the Quest,
and when He was realized, just as the tenth man, who was supposed to have been lost, was the tenth
man all along, even when  he was being sought.

558.  Those who have understood the Tenth of the Non Becoming of the Supreme Reality as taught
in Mandukya Vedanta, would not be perplexed by these theories of the ignorant, being firmly convinced
of the True Nature of the Supreme Being as taught by all the sages.

559. For the Sage who dwells in the State of Non Duality, fear and desire do not arise, as for the
ignorant one. Desire and fear are unavoidable for those who are deluded by seeing differences.

560.  By the sentence 'Fear arises from a second entity', it has been shown that this seeing of
Duality is the cause of fear. No creature, whose real Self has been stolen as it were, by the belief
in the Reality of differences, is ever free from fear.

561.  "The Sage, who is immersed in the ecstasy of the Blissful Real Self, who is beyond the scope
of mind and speech, is not afraid from any cause whatever.' Thus the Revelation teaches that the
Sage in  the Supreme State is unmoved from His State of Peace, by any cause.

contd.,

Arunachala Siva.   
 
             
 

9658
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 16, 2016, 09:08:23 AM »
Verse 511:

பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர்
    பரவிய புளகம்
அணிந்த மேனியோ டாடினர்
    பாடினர் அறிவில்
துணிந்த மெய்ப்பொரு ளானவர்
    தமைக்கண்டு துதிப்பார்
தணிந்த சிந்தையின் விரைந்தெழு
    வேட்கையில் தாழ்ந்தார்.


He bowed low and fell on earth; he trembled;
He danced, and the hair on his thrilled body
Stood erect; he beheld before him the True Ens
Envisioned in his consciousness, and adored;
With his mind grown calm and with soaring love
He prostrated on the ground.

Arunachala Siva.9659
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 16, 2016, 09:05:45 AM »
Verse 510:மாடு சூழ்திரு மாளிகை
    வலங்கொண்டு வணங்கிக்
கூடு காதலிற் கோபுரம்
    பணிந்துகை குவித்துத்
தேடு மாலயற் கரியராய்ச்
    செழுமணிப் புற்றில்
நீடு வார்முன்பு நிலமுறப்
    பலமுறை பணிந்தார்.


He circumambulated the bounteous outer shrine
Of the Lord and in soaring love bowed before
The inner tower with folded hands;
Then he prostrated on the floor, times without number,
Before the Lord who abides at the splendorous Ant-Hill,
Inaccessible to questing Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.

9660
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 16, 2016, 09:03:06 AM »
Verse 509:

மன்னு தோரண வாயில்முன்
    வணங்கியுள் புகுவார்
தன்னுள் எவ்வகைப் பெருமையும்
    தாங்கிய தகைத்தாம்
பன்னெ டுஞ்சுடர்ப் படலையின்
    பரப்பினைப் பார்த்துச்
சென்னி தாழ்ந்துதே வாசிரி
    யன்தொழு தெழுந்தார்.

He adored before the entrance for ever decked with Toranas,
And moved in; beholding the long and manifold expanse
Of the lustrous continuum of the Devaasiriyan
Which holds within itself the glories of all the various types,
He prostrated before it, adored it, and rose up.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 [644] 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... 3127