Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 [643] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 2904
9631
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:19:42 AM »
Verse  6:


என்று கூறிய இயற்பகை யார்முன்
   எய்தி நின்றவக் கைதவ மறையோர்
கொன்றை வார்சடை யாரடி யார்கள்
   குறித்து வேண்டின குணமெனக் கொண்டே
ஒன்று நீரெதிர் மறாதுவந் தளிக்கும்
   உண்மை கேட்டுநும் பாலொன்று வேண்டி
இன்று நானிங்கு வந்தனன் அதனுக்கு
   இசைய லாமெனில் இயம்பலா மென்றார்.The deceptive Brahmin that stood fronting Yeyar-Pakaiyar
Who bade him a warm welcome, spake:
"I've heard it said that whatever is sought from you
By the servitors of the Lord who wears KonRai flowers
On His matted hair, you deem it your good duty
To grant it truly, never once expressing refusal;
I come this day seeking a thing from you;
If you consent (to my request) I'll declare my intent."


Arunachala Siva.

9632
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:17:26 AM »
Verse  5:


வந்து தண்புகார் வணிகர்தம் மறுகின்
   மருங்கி யற்பகை யார்மனை புகுத
எந்தை யெம்பிரான் அடியவர் அணைந்தார்
   என்று நின்றதோர் இன்பஆ தரவால்
சிந்தை யன்பொடு சென்றெதிர் வணங்கிச்
   சிறப்பின் மிக்கவர்ச் சனைகள்முன் செய்து
முந்தை யெம்பெருந் தவத்தினால் என்கோ
   முனிவர் இங்கெழுந் தருளிய தென்றார்.He came to Pukar serene, passed through the street
Of merchants and arrived at the house of Yeyar-Pakaiyar
Who came to greet Him bowing reverentially,
Impelled by great love and deeming Him to be
The servitor of the Lord-Father; Him he adored
With flowers ritualistically and said:
"Is it as a result of my great askesis of yore that I am
Blessed with the advent of a great Muni?"


Arunachala Siva.

9633
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:15:15 AM »
Verse  4:


ஆயும் நுண்பொரு ளாகியும் வெளியே
   அம்ப லத்துள்நின் றாடுவா ரும்பர்
நாய கிக்குமஃ தறியவோ பிரியா
   நங்கை தானறி யாமையோ அறியோம்
தூய நீறுபொன் மேனியில் விளங்கத்
   தூர்த்த வேடமுந் தோன்றவே தியராய்
மாய வண்ணமே கொண்டுதம் தொண்டர்
   மறாத வண்ணமுங் காட்டுவான் வந்தார்.He is the subtle One to be meditated with Gnosis;
He is the One who dances visibly in the Ambalam.
Whether His disguise was known to the Goddess
Of the celestial beings or unknown even to Her who is
Ever not separate from the Lord, we know not.
He took the form of a base lecherous Brahmin
Decked with the holy ash on his golden frame;
Thus he came robed in deception to His devotee
To demonstrate his never-declining nature.

Arunachala Siva.

9634
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:13:23 AM »
Verse  3:


ஆறு சூடிய ஐயர்மெய் யடிமை
   அளவி லாததோர் உளம்நிறை யருளால்
நீறு சேர்திரு மேனியர் மனத்து
   நினைத்த யாவையும் வினைப்பட முடித்து
மாறி லாதநன் னெறியினில் விளங்கும்
   மனைய றம்புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த
பேறெ லாம்அவ ரேவின செய்யும்
   பெருமை யேயெனப் பேணிவாழ் நாளில்.Unequalled is their true service to the Lord
Who sports on His matted hair the river Ganga;
Their hearts are ever filled with the endless grace of the Lord;
So he rendered for those devotees -- the wearers of the holy ash --,   
All types of service desired by their mind;
He also deemed it his glory to perform all that was
By the devotees commanded, and this, he thought
Way the beatitude of his life, as an unswerving householder;
Thus, even thus, he flourished.   

Arunachala Siva.

9635
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:11:08 AM »
Verse  2:


அக்கு லப்பதிக் குடிமுதல் வணிகர்
   அளவில் செல்வத்து வளமையின் அமைந்தார்
செக்கர் வெண்பிறைச் சடையவ ரடிமைத்
   திறத்தின் மிக்கவர் மறைச்சிலம் படியார்
மிக்க சீரடி யார்கள்யா ரெனினும்
   வேண்டும் யாவையும் இல்லையென் னாதே
இக்க டற்படி நிகழமுன் கொடுக்கும்
   இயல்பின் நின்றவர் உலகியற் பகையார்.
He was the first among the merchant-clan of the city;
He flourished well endowed with endless wealth;
Whatever was sought by the devotees -- whoever they be --,
Of the Lord's feet decked with the anklets of the Vedas,
He would grant without ever saying 'No';
Thus he -- Ulaku-Yeyar-Pakaiyar --, throve
Poised in ready munificence in this sea-girt earth.

Arunachala Siva.

9636
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:07:21 AM »
Yeyarpakai Nayanar Puranam:

Verse 1:


சென்னி வெண்குடை நீடந பாயன்
   திருக்கு லம்புகழ் பெருக்கிய சிறப்பின்
மன்னு தொல்புகழ் மருதநீர் நாட்டு
   வயல்வ ளந்தர இயல்பினில் அளித்துப்
பொன்னி நன்னதி மிக்கநீர் பாய்ந்து
   புணரி தன்னையும் புனிதமாக் குவதோர்
நன்னெ டும்பெருந் தீர்த்தமுன் னுடைய
   நலஞ்சி றந்தது வளம்புகார் நகரம்.


Famous it is by the abiding glory of the Chozha kings,
-- Ancestors of the white parasolled Anapaya --,
It is maruda realm dight with waterly fields;
Here flows the Kaveri bestowing foison, and as it merges
Into the main it purifies it making it goodly, vast and glorious;
Fronting this is fecund Pukar flourishing well.


Arunachala Siva.

9637
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:04:45 AM »
Verse  44:


அயலறி யாத வண்ணம்
   அண்ணலா ராணை யுய்த்த
மயலில்சீர்த் தொண்ட னாரை
   யானறி வகையால் வாழ்த்திப்
புயல்வளர் மாட நீடும்
   பூம்புகார் வணிகர் பொய்யில்
செயலியற் பகையார் செய்த
   திருத்தொண்டு செப்ப லுற்றேன்.Having humbly hailed to the extent known to me
The glorious devotee who was free from delusion
And who maintained the vow taken in the Lord?s name
Without any one else knowing it in any way,
I now proceed to narrate the divine service
Of Yeyar Pakai, the merchant flaweless by falsity,
Of Poompukar dight with cloud-capped mansions.


Arunachala Siva.

9638
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:03:07 AM »
Verse 43:


விறலுடைத் தொண்ட னாரும்
   வெண்ணகைச் செவ்வாய் மென்றோள்
அறலியற் கூந்த லாராம்
   மனைவியும் அருளின் ஆர்ந்த
திறலுடைச் செய்கை செய்து
   சிவலோக மதனை யெய்திப்
பெறலரு மிளமை பெற்றுப்
   பேரின்பம் உற்றா ரன்றே.The mighty devotee and his wife of lustrous smile,
Rosy lips, soft shoulder, and hair dark as river-bed sand,
Poised in grace, lived a rare and virtuous life
And attained Siva-Loka; graced with aeviternal youth
-- Rare to come by --, they flourish in bliss unending.

Arunachala Siva.

9639
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:00:22 AM »
Verse 42:மன்றுளே திருக்கூத் தாடி
   அடியவர் மனைகள் தோறுஞ்
சென்றவர் நிலைமை காட்டுந்
    தேவர்கள் தேவர் தாமும்
வென்றஐம் புலனான் மிக்கீர்
   விருப்புட னிருக்க நம்பால்
என்றுமிவ் விளமை நீங்கா
    தென்றெழுந் தருளி னாரே.


The Lord-Dancer of the Ambalam, the God of gods, that visits
The houses of every one of His devotees to make known
Their true way of life, spake thus to the couple:
"O ye glorious beyond reckoning, who conquered
The (mutinous) flesh! Be for ever with us
Endowed with this perpetual youth!"
The Lord then merged into His state of formlessness.


Arunachala Siva.

9640When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents and peacocks used to remain quiet, friendly
to each other in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds to drink water, finished
their work and went away without harming anyone.

Arunachala Siva.

9641

When Bhagavan Ramana was in His last days on this earth [ He had pain, which should have been
unbearable for anyone else], the attendants asked Him:  "Bhagavan!  Is it paining too much?"
Bhagavan Ramana said:  "Yes, the body is paining!"  He was not the body or the mind.

Arunachala Siva.

9642
General Discussion / Atyashrama - John Grimes:
« on: January 25, 2016, 11:54:01 AM »
(The article appeared in Oct.-Dec. 2015 issue of Mountain Path)

*

Bhagavan Krishna said, 'There was never a time when I did not exist, nor you, nor any of these kings.
Just as the dweller in this body passes through childhood, youth, and old age, so at the death he merely
passes into another kind of body.'  (Ch.2.12-13). Bodies pass through stages but the question is, 'Are
you the body?'  In addition, there is no restrictive rule that one must pass through all stages of life,
performing the duties incumbent on them or renounce all duties in order to know who they really are.

Strange is it not that upon birth virtually every human being accepts as true, as valid, the data that their
sense organs and mind perceive.  Even when informed that the sense organs are extremely limited in
their abilities, there are a few who inquire into this situation.  Humans have colored rods and cones in their
eyes. Thus the world full of color appears. Ears hear within a limited range,etc., Who stops to wonder what is
really 'out there'?  What would be the data appear as, if humans had infra red or ultra violet rods and cones
instead of their limited frequency range?  Why do so few inquire into the seer?  Who am I really?

contd.,

Arunachala Siva.         

9643
The Biblical Job, when faced with the questions of cosmic justice and fate, got no answer except to
bow down in silence before the terrible mystery and the universe and the inscrutable God.

When Jesus was asked why a man was born blind, whether it was due to his karma or his parents' sin,
Jesus answered, 'Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of
God might be displayed in him.  (John Ch 9)

contd.,

Arunachala Siva. 

9644
General Discussion / Re: Adhisthana - John Grimes:
« on: January 25, 2016, 11:26:43 AM »
"For instance you see a reflection in the mirror and the mirror.  You know the mirror to be the reality
and the picture in it a mere reflection.  Is it necessary that to see the mirror we should cease to see
the reflection in it?  Or again take the screen illustration.  There is a screen.  On that screen first a picture
appears. Before that figure on the same screen other pictures appear and the first figure goes on watching
the other pictures.  If you are the screen and know yourself to be screen, is it necessary not to see the first
figure and the subsequent pictures? When you don't know the screen you think the figure and pictures to be
real.  But when you know the screen and realize it is the only reality on which as substratum the shadows of the figure and pictures have been cast, you know these to be mere shadows. You may see the shadows, knowing them to be such and knowing yourself to be the screen that is the basis for them all."  (Day by Day 6.3.1946 afternoon.)

In talking about how the sage sees the illusory world (mithya) as Real (satyam).  Bhagavan explains,
'He who sees the Self, sees only the Self in the world also.  To the Jnani it is immaterial whether the world
appears or not.  Whether it appears or not, his attention is always on the Self.  It is like letters and the paper
on which the letters are printed.  You are wholly engrossed with the letters and have no attention left on
the paper.  But the Jnani thinks only of the paper as the real substratum, whether the letters appear on it
or not.'  (Day by Day 12.9.1946)

contd.,

Arunachala Siva.             

9645
General topics / Re: The Bliss of No Want - Vasko Kohlmayer:
« on: January 25, 2016, 10:16:44 AM »
But even though we may see this truth intellectually, our conditioning and habitual ways of thinking
make it difficult to firmly integrate this insight into the fabric of our being. Deep inside we still tend to
harbor desire of one kind or another thinking that its fulfillment will finally bring happiness we seek.
Despite repeated disappointment, the human mind seems to be constitutionally unable to fully grasp
the futile nature of such wanting.

There is good reason to believe that human effort can only go so far and that in most cases divine
assistance is required to make that last step.  (The expression 'last leap' is used to as a concession
to the way things appear to the mind.  It has been said many times by sages that divine assistance
is required at every step that a human being takes along the path of liberation.)   Many people have
testified that it was an infusion of grace that provided that final push by presenting before their eyes
and hearts the reality of their condition.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 [643] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 2904