Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 [641] 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... 3174
9601
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:05:18 AM »
Verse  964:வக்க ரைப்பெரு மான்தனை
    வணங்கிஅங் கமருநாள் அருளாலே
செக்கர் வேணியார் இரும்பைமா
    காளமும் சென்றுதாழ்ந் துடன்மீண்டு
மிக்க சீர்வளர் அதிகைவீ
    ரட்டமும் மேவுவார் தம்முன்பு
தொக்க மெய்த்திருத் தொண்டர்வந்
    தெதிர்கொளத் தொழுதெழுந் தணைவுற்றார்.

He adored the Lord of Tiruvakkarai and sojourned there;
Thence he came to Irumpaimaakaalam where abides
The Lord whose hue is like the ruddy sky, adored the Lord
And anon returned; then cheerfully received by great throngs
Of devotees at the outskirts, he came toward the Lord?s shrine
Of Atikai Veerattam of glorious and manifold wealth,
Adoring Him as he moved on.

Arunachala Siva.


9602
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 963:


கன்னி மாவனங் காப்பென
    இருந்தவர் கழலிணை பணிந்தங்கு
முன்ன மாமுடக் கால்முயற்
    கருள்செய்த வண்ணமும் மொழிந்தேத்தி
மன்னு வார்பொழில் திருவடு
    கூரினை வந்தெய்தி வணங்கிப்போய்ப்
பின்னு வார்சடை யார்திரு
    வக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார்.

He adored the feet of the Lord Protector of the great
Kanni-Maavanam and hymned a decad in which he unfolded
How the Lord was pleased to grace
(Mangana) muni
Cursed to become a hare with bent feet;
He came to Tiruvadukoor girt with long
Stretches of gardens, and there adored the Lord;
Then he came to Tiruvakkarai of the Lord of plaited hair.

Arunachala Siva.

9603
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 08:58:54 AM »
Verse 962:


செல்வம் மல்கிய தில்லைமூ
    தூரினில் திருநடம் பணிந்தேத்திப்
பல்பெ ருந்தொண்ட ரெதிர்கொளப்
    பரமர்தந் திருத்தினை நகர்பாடி
அல்கு தொண்டர்கள் தம்முடன்
    திருமாணி குழியினை அணைந்தேத்தி
மல்கு வார்சடை யார்திருப்
    பாதிரிப் புலியூரை வந்துற்றார்.

செல்வம் நிறைந்த `தில்லை' என்ற பழம் பெரும் பதியில் இறைவரின் திருக்கூத்தை வணங்கிப் போற்றிப் பெருந் தொண்டர்கள் பலரும் வரவேற்கச் சென்று, இறைவரின் `திருத்தினை' நகரை அடைந்து பாடிச்சென்று, அத்தொண்டர்களுடன் `திருமாணி குழியினை' அடைந்து போற்றி, செறிந்து பொருந்திய நீண்ட சடையை உடைய இறைவரின் `திருப்பாதிரிப்புலியூரை' வந்து அடைந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.9604
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 29, 2016, 08:56:37 AM »
Verse  961:


அப்பர் நீர்இனி இங்கொழிந்
    தருமறை அங்கிவேட் டன்போடுந்
துப்பு நேர்சடை யார்தமைப்
    பரவியே தொழுதிரு மெனச்சொல்லி
மெய்ப்பெருந் தொண்டர் மீள்பவர்
    தமக்கெலாம் விடைகொடுத் தருளிப்போய்
ஒப்பி லாதவர் தமைவழி
    யிடைப்பணிந் துருகுமன் பொடுசெல்வார்.


"O father, do not accompany us; be pleased to abide
Here to foster the sacrificial fire and hail the Lord
Whose matted hair is coral-hued." He then gave
Leave to the great and true devotees who desired
To abide there, to so abide, and proceeded
Onward, adoring the peerless Lord in His shrines
On his way, in melting love.

Arunachala Siva.

9605

From the entry dated 6th Jan 1946, of Devaraja Mudaliar
in his book Day by Day.

In the afternoon, there were Lakshman Sarma and me along
with others.  ... We talked about astrology and I asked Bhagavan
about His view on astrology.  He said: "It is all right.  Why not?
If one accepts the theory of karma, one will have to accept
the theory of astrology and horoscope also.  After this, S. Rao
went on to say how mere dust of the feet of men like Bhagavan,
how a look from them, can burn away all our sins etc.,  There
are propitiatory pujas etc., can modify the destiny only to a
small extent and what is destined to happen will happen.
Satsangh is exceptionally a definite cure.  Then, the talk
came to Reality in Forty Verses, Supplement and the five
stanzas regarding satsangh.  I (Devaraja Mudaliar) then asked
Him about these stanzas.  Bhagavan said:  "I have translated
the verses, as I found them in Sanskrit.  Don't ask me!"

(Source: As indicated above)

Arunachala Siva.

9606

On 9th Jan 1946, one Mr. P. Banerjee asked Bhagavan:
"What is the difference between Jivanmukti and Videhamukti?"

Bhagavan:  There is no difference.  For those who ask, it
is said:  A Jnani with body is a Jivanmukta and he attains
Videhamuki when he drops off the body.  But this difference
is only for the onlooker, not for the Jnani.

[Ribhu Gita, English translation, The Song of Ribhu gives
a detailed chart as an appendix about these states, again
from the onlooker's point of view.]

Arunachala Siva.

9607
6.


வெந்துவிழும் உடற்பிறவி
    மெய்யென்று வினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழல் கோல்வளையார்
    குவிமுலைமேல் வீழ்வேனைப்
பந்தமறுத் தெனையாண்டு
    பரிசறஎன் துரிசுமறுத்
தந்தமெனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


I deemed as true and abiding the embodiment which,
Baked by passion,
falls down dead,
and I did deeds galore.
I was ever prone to fall upon the buxom and tapering breasts of damsels whose hands wore bangles of shell and whose tresses bunches of flowers.
He broke my fetters,
redeemed me,
Ruled me,
did away with my parviscient knowledge and all the resultant impressions.
Lo,
who can ever gain the gracious gift which the One who is the end blessed me with?

Arunachala Siva.

9608

5.

பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாய துயர்கூர
    நிற்பேன் உன்அருள்பெற்றேன்
உய்ஞ்சேன்நான் உடையானே
    அடியேனை வருகஎன்
றஞ்சேல்என் றருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.


Troubled and assailed by the side-long glances of bashful belles the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I would have remained with a heart of ever-abounding Misery.
Lo,
I received Your grace.
I stand redeemed.
O Lord-Owner,
You bade me,
Your servitor,
come to You Saying:
"Fear not."
Ah,
who can gain such blessing with which He graced me?

Arunachala Siva.

9609
31.  Being contended within oneself, filling oneself by oneself, render oneself to ashes.  There is truly
nothing besides the Self.

32. Oneself is one's joy, one's Self is the adorable to one.  One's Self alone is worth knowing.  Verily,
there is nothing besides the Self.

33.  The Self alone is to be heard.  Let the Self alone be that which you hear.  Seek the Self always.
Worship the Self ever.

34.  Hail the Self always.  Rule yourself.  Long for the Self always.  There is nothing besides the Self.

35.  The earth is only the Self.  This water is Self alone.  This Light is only the Self.  Besides the Self
there is nothing.

36.  This air is only the Self.  This sky is the Self alone.  This egoism if the Self alone.  There is nothing
besides the Self.

37.  This thought stuff is the Self alone.  This mind is the Self aloe.  This intellect is the Self alone.
There is nothing besides the Self.

38.  This body is only the Self.  This quality is only the Self.  This knowledge is only the Self.
Besides the Self there is nothing.

39.  This Mantra is only the Self.  This Japa (repetition of the mantra) is only the Self.  This world is only
the Self.  There is nothing besides the Self. 
               

contd.,

Arunachala Siva.

   

9610
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:09:52 AM »
Verse  960:


தண்ட கத்திரு நாட்டினைச்
    சார்ந்துவந்து எம்பிரான் மகிழ்கோயில்
கண்டு போற்றிநாம் பணிவதென்
    றன்பருக் கருள்செய்வார் காலம்பெற்
றண்ட ருக்கறி வரும்பெருந்
    தோணியில் இருந்தவர் அருள்பெற்றுத்
தொண்டர் சூழ்ந்துடன் புறப்படத்
    தொடர்ந்தெழுந் தாதையார்க் குரைசெய்வார்.


He graciously spake to his devotees thus:
"We will proceed to Tondai-Nadu and adore the Lord
In all His shrines where He abides in joy."
He was blessed with the leave of Tonipuram's Lord--
Unknowable even to gods--, at the propitious hour;
As he, circled by the devotees was about to fare forth
He spake thus to his father who rose up to accompany him:

Arunachala Siva.

9611
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  959:


நீல மாவிடந் திருமிடற்
    றடக்கிய நிமலரை நேரெய்தும்
கால மானவை அனைத்தினும்
    பணிந்துடன் கலந்தஅன் பர்களோடும்
சால நாள்கள்அங் குறைபவர்
    தையலாள் தழுவிடக் குழைகம்பர்
கோல மார்தரக் கும்பிடும்
    ஆசைகொண் டெழுங்குறிப் பினர்ஆனார்.


He duly hailed the Lord that holds in His throat
The great blue venom, during all the hours of worship;
He abode there many days in the company
Of holy devotees; then, there arose in his heart
A divine desire to adore the beauteous form of Ekampar
Who grew lithe when His Consort embraced Him close.

Arunachala Siva.

9612
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:05:17 AM »
Verse  958:


அங்க ணைந்தரு மறைக்குலத்
    தாயர்வந் தடிவணங் கிடத்தாமும்
துங்க நீள்பெருந் தோணியில்
    தாயர்தாள் மனங்கொளத் தொழுவாராய்த்
தங்கு காதலின் அங்கமர்ந்
    தருளுநாள் தம்பிரான் கழல்போற்றிப்
பொங்கும் இன்னிசைத் திருப்பதி
    கம்பல பாடினார் புகழ்ந்தேத்தி.

His mother that hailed from the clan of great and rare
Brahmins, came before him and adored his feet;
He thereupon set his mind on the feet of the Mother
Enshrined in the great and vast and holy Ark,
And adored Her; in abiding joy he abode there
And hailed the feet of the Lord, hymning Him
In many a divine decade of sweet and swelling melody.


Arunachala Siva.

9613
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:02:48 AM »
Verse 957:நறவம் ஆர்பொழிற் புகலியில்
    நண்ணிய திருஞான சம்பந்தர்
விறலி யாருடன் நீலகண்
    டப்பெரும் பாணர்க்கு மிகநல்கி
உறையு ளாம்அவர் மாளிகை
    செலவிடுத் துள்ளணை தரும்போதில்
அறலி னேர்குழ லார்மணி
    விளக்கெடுத் தெதிர்கொள அணைவுற்றார்.


Tiru Jnaana Sambandhar who thus came to Pukali
Girt with gardens of meliferous flowers,
Gave gracious leave to Tiruneelakanta, the great Paanar,
And his wife, to depart for their abode; as he moved
Into his house, rows of women whose hair was
Dark like the black sand, stepped forward to receive him
Holding in their hands lighted lamps.

Arunachala Siva.


9614
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 09:00:41 AM »
Verse  956:


தாதை யாரும்அங் குடன்பணிந்து
    அணைந்திடச் சண்பையார் தனியேறு
மூதெ யில்திரு வாயிலைத்
    தொழுதுபோய் முகைமலர்க் குழலார்கள்
ஆதரித்துவாழ்த் துரையிரு
    மருங்கெழ அணிமறு கிடைச்சென்று
காத லித்தவர்க் கருள்செய்து
    தந்திரு மாளிகைக் கடைசார்ந்தார்.


Thither came his Father and adored and joined him;
The godly child, verily the Lion of Sanbai
Adoring the divine entrance girt with the hoary walls
Moved out into the street where, on either side,
Women with blooming flowers on their hair, hailed him
In loving devotion, with auspicious words; he graced them
That greeted him in love, and came
Before the threshold of his holy house.

Arunachala Siva.

9615
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 28, 2016, 08:58:30 AM »
Verse  955:


சீரின் மல்கிய திருப்பதி
    கத்தினில் திருக்கடைக் காப்பேற்றி
வாரின் மல்கிய வனமுலை
    யாளுடன் மன்னினார் தமைப்போற்றி
ஆரும் இன்னருள் பெற்றுமீண்
    டணைபவர் அங்கையால் தொழுதேத்தி
ஏரின் மல்கிய கோயில்முன்
    பணிந்துபோந் திறைஞ்சினர் மணிவாயில்.


At its close he sealed the divine decade with his blessing;
He hailed the eternal Lord of the Ark enshrined
With His Consort of beautiful, Kacchu-covered breasts;
He folded his hands in adoration and moved out, blessed
With divine grace in full and sweet measure;
Having adored the divine shrine wrought with beauty,
He came to the entrance-tower and adored it.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 [641] 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... 3174