Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 [640] 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... 3129
9586
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:49:24 AM »
Verse 561:


சிரபுரத் தந்தணர் சென்ற பின்னைத்
    திருவீழி மேவிய செல்வர் பாதம்
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும்
    பண்பின் வழாத்திருத் தொண்டர் சூழ
உரவுத் தமிழ்த்தொடை மாலை சாத்தி
    ஓங்கிய நாவுக் கரச ரோடும்
விரவிப் பெருகிய நண்பு கூர
    மேவி இனிதங் குறையும் நாளில்.After the departure of the Brahmins of Sirapuram
He adored the feet of the opulent Lord
Of Tiruveezhimizhalai; he accompanied with the holy
Servitors who were for ever firmly poised
In the pious way; he adorned the Lord with great garlands
Of Tamil verse; he flourished in the friendship
Of lofty and sublime Naavukkarasar,
While thus he sojourned there?

Arunachala Siva.

9587
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:47:01 AM »
Verse  560:


என்று கவுணியப் பிள்ளை யார்தாம்
    இயம்பப் பணிந்தருள் ஏற்றுக் கொண்டே
ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அங்கண்
    ஒழிய ஒருவா றகன்று போந்து
மன்றுள் நடம்புரிந் தார்ம கிழ்ந்த
    தானம் பலவும் வணங்கிச் சென்று
நின்ற புகழ்த்தோணி நீடு வாரைப்
    பணியும் நியதிய ராய் உறைந்தார்.


Thus bidden by the godly child of the Kauniya clan
They obeyed his gracious mandate;
With their minds clinging to the godly child
They reluctantly parted from his presence;
Adoring the Lord-Dancer of Ambalam in His
Many shrines, on their way they came back
To Tonipuram and there dwelt poised in their way
Of ever adoring the glorious Lord of the Ark.

Arunachala Siva.


9588
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:43:07 AM »
Verse 559:


பிரம புரத்தி லமர்ந்த முக்கட்
    பெரிய பிரான்பெரு மாட்டி யோடும்
விரவிய தானங்கள் எங்குஞ் சென்று
    விரும்பிய கோயில் பணிந்து போற்றி
வருவது மேற்கொண்ட காதல் கண்டங்
    கமர்ந்த வகையிங் களித்த தென்று
தெரிய வுரைத்தருள் செய்து நீங்கள்
    சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார்.


"We are adoring the triple-eyed Lord enshrined
With the Great Consort in Bhiramaapuram,
In all his shrines; we hail and adore
His splendorous form in all these shrines;
Pleased with this, the Lord has this day, here
Deigned to grant us a darshan of His form as in Tonipuram."
Thus he enlightened them and bade them thus:
"You may now leave for the great city of Sirapuram."

Arunachala Siva.

9589
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:40:29 AM »
Verse 558:செஞ்சொல் மலர்ந்த திருப்ப திகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்தி
அஞ்சலி கூப்பி விழுந்தெ ழுவார்
    ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்பப் போந்து
மஞ்சிவர் சோலைப்புகலி மேவும்
    மாமறை யோர்தமை நோக்கி வாய்மை
நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த
    நீர்மைத் திறத்தை அருள்செய் கின்றார்.


He sang the divine decade, verily a wreath
Of burgeoning flowers of beauty,
And concluded it; folding his hands, he fell
Prostrate on the ground and rose up;
He moved out tossed by waves of bliss;
Addressing the great Brahmins of Pukali
Cinctured by cloud-capped gardens, he began
To instruct them of the glory of the grace
That pervaded his heart which is poised in truth.   


Arunachala Siva.

9590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:35:48 AM »
Verse  557:மைம்மரு பூங்குழல் என்றெ டுத்து
    மாறில் பெருந் திருத்தோணி தன்மேற்
கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு
    கோலங் குலாவும் மிழலை தன்னில்
செம்மை தருவிண் ணிழிந்த கோயில்
    திகழ்ந்த படிஇது என்கொல் என்று
மெய்ம்மை விளங்குந் திருப்ப திகம்
    பாடி மகிழ்ந்தனர் வேத வாயர்.


His decade oped thus: "Maimmaru Poongkuzhal?"*
"The divine form that is enshrined in the peerless
And immense Sacred Ark of the Lord with His great Consort
Of ever-glorious breasts, is manifested at Mizhalai
Of glowing beauty in the Heaven-descended Vimaana
That confers liberation! What may this be?"
Thus sang he, whose lips are the abode of the Vedas,
The divine decade compact of splendorous truth,
And rejoiced.   

(*Padigam 1 Decade  4)

Arunachala Siva.

9591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:33:06 AM »
Verse 556:


அறிவுற்ற சிந்தைய ராய்எ ழுந்தே
    அதிசயித் துச்சிமேல் அங்கை கூப்பி
வெறியுற்ற கொன்றையி னார்ம கிழ்ந்த
    விண்ணிழி கோயிலிற் சென்று புக்கு
மறியுற்ற கையரைத் தோணி மேல்முன்
    வணங்கும் படியங்குக் கண்டு வாழ்ந்து
குறியிற் பெருகுந் திருப்ப திகம்
    குலவிய கொள்கையிற் பாடு கின்றார்.
He rose up thus instructed by the Lord; he marveled;
He folded his hands above his crown; he entered
The temple of the Heaven-descended Vimaana where
The Lord who wears the Konrai flowers, abides
In joy; he beheld the Lord whose hands sports
The fawn-calf, in the very form in which he had
Adored Him in the Ark, and flourished; then he
Hymned a divine decade that celebrated the theophany.

Arunachala Siva.

9592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:30:26 AM »
Verse  555:


தோணியில் நாம்அங் கிருந்த வண்ணம்
    தூமறை வீழிமிழலை தன்னுள்
சேணுயர் விண்ணின் றிழிந்த இந்தச்
    சீர்கொள் விமானத்துக் காட்டு கின்றோம்
பேணும் படியால் அறிதி என்று
    பெயர்ந்தருள் செய்யப் பெருந்த வங்கள்
வேணு புரத்தவர் செய்ய வந்தார்
    விரவும் புளகத் தொடும் உணர்ந்தார்."Here at Veezhimizhalai-- the true form of the Vedas--,
In the ever-glorious Vimaana that descended
From the heaven, We will reveal to you
The very form in which We abide there in the Ark;
May you comprehend it by adoration."
As the Lord blessed him thus and vanished
He that came to be born by the great tapas
Of the dwellers of Venupuram. woke up thrilled.   

Arunachala Siva.

9593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  554:


மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும்
    வேதியர்க் காய விருந்த ளிப்பப்
பாற்பட்ட சிந்தைய ராய்ம கிழ்ந்து
    பரம்பொரு ளானார் தமைப் பரவும்
சீர்ப்பட்ட எ ல்லை யினிது செல்லத்
    திருத்தோணி மேவிய செல்வர் தாமே
கார்ப்பட்ட வண்கைக் கவுணி யர்க்குக்
    கனவிடை முன்னின் றருள்செய் கின்றார்.

The Brahmins of Veezhimizhalai treated the Brahmins
Of Sanbai to an excellent feast; with their minds
Immersed in love, they rejoiced; they adored the Lord
And thus sweetly passed their time; the opulent Lord
Of the Sacred Ark appeared in the dream
Of the godly child whose hands are liberal
As the clouds, and graced him thus.   

Arunachala Siva.9594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:25:36 AM »
Verse  553:


என்றவர் விண்ணப்பஞ் செய்த போதில்
    ஈறில் சிவஞானப் பிள்ளை யாரும்
நன்றிது சாலவுந் தோணி மேவும்
    நாதர் கழலிணை நாம் இறைஞ்ச
இன்று கழித்து மிழலை மேவும்
    இறைவர் அருள்பெற்றுப் போவ தென்றே
அன்று புகலி அரும றையோர்க்
    கருள்செய் தவர்க்கு முகமளித்தார்.When they beseeched him thus, the child of Siva?s own
Endless Gnosis, said: "Well very well; let this day
Pass; on the morrow to adore the feet of the Lord
Of the Ark, we will secure the leave of the Lord
Of Veezhimizhalai and then proceed." Thus the godly child
That day, graced the rare Brahmins of Pukali.


Arunachala Siva.

9595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:21:45 AM »
Verse  552:சண்பைத் திருமறை யோர்கள் எல்லாம்
    தம்பிரா னாரைப் பணிந்து போந்து
நண்பிற் பெருகிய காதல் கூர்ந்து
    ஞானசம் பந்தர் மடத்தில் எய்திப்
பண்பிற் பெருகுங் கழும லத்தார்
    பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே
எண்பெற்ற தோணி புரத்தில் எம்மோ
    டெழுந்தரு ளப்பெற வேண்டும் என்றார்.The Brahmins of Sanbai having adored the Lord
(Of Veezhimizhalai) came to the Matam
Of Jnaana Sambandhar in loving friendship;
The cultured dwellers of Kazhumalam fell at the feet
Of the divine child, and wore them as it were,
On their crowns; then they addressed him thus:
"May you be pleased to abide with us in the great
And lofty city of Tonipuram."   

Arunachala Siva.

9596


The only way is to surrender to Guru/God.  He does not care for the jivas' mistakes and pitfalls,
sins and wrongdoings.  He wants you to protect you and for that he needs one's total surrender.
Draupadi was calling Krishna with many names, when she was being disrobed. But she was
holding tight the saree at one end. When she left that hand, and raised both the hands in total surrender, Krishna made her saree to grow endlessly and Dushasan became tired and fell down.  Raising both
the hands, without bothering about the saree end falling down, is total surrender.
At that moment, God comes to your rescue.  But God / Guru does not act against nature.
The sarees simply grew. He did not cause a massive heart attack to Duschasan to die.

Arunachala Siva.


9597If you read old Tamizh and Sanskrit scriptures, you will find that Sages were eating only air and
water, they call it Vayu bakshanam and Jala bakshanam.  This is impossible.  Then, they have
mentioned that one can eat dry fallen leaves of trees and fruits that had fallen on their own
on the ground.  But practically speaking even Sages have to live nd they have to eat something.
Hence they prescribed the plant and fruits, which at best, one may say, are in the lowest cycle of
beings.  The animals, birds and fish are on the higher rung of the evolution ladder.  And the first
two 'express' the pain while being killed. Hence this was forbidden.  Advaita in fact, never speaks
on this subject.  Only Saiva Siddhantam, which came into practice sometime from 300 AD,
prescribed this because Siva is grace embodiment.

"Saivam" in Tamizh means Vegetarian apart from the Siva doctrine.

We can, if we want, prescribe a level as it suits one.  It is
only to improve the Sattvic qualities, that shall aid Atma Vichara.
(Who am I?)

Jainism and Buddhism prescribed vegetarianism as the code of
conduct.  But practically today, they have fallen way behind eating
all sorts of non vegetarian items, like pigs, snakes, sharks and whales and frogs!

Arunachala Siva. 

9598
Verse  26:பெருநீ ரறச்சிறு மீன்துவண் டாங்கு
    நினைப்பிரிந்து
வெருநீர்மை யேனை விடுதிகண் டாய்வியன்
    கங்கைபொங்கி
வருநீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி
    வடிவின்வெள்ளைக்
குருநீர் மதிபொதி யுஞ்சடை வானக்
    கொழுமணியே.


In the hollow formed by the swelling water of the great Ganga,
floats a little bark defying the current.
In form.
Like that bark is the white,
colorful and cool Crescent Moon, which crawls in Your dense matted hair.
O splendorous and supernal Ruby !
Like the little fish that wilt when dries the abundant water,
I,
the worthless one,
languish.
Will You forsake me?


contd.,

Arunachala Siva.
9599
Verse  25:


எறும்பிடை நாங்கூ ழெனப்புல னால்அரிப்
    புண்டலந்த
வெறுந்தமி யேனை விடுதிகண் டாய்வெய்ய
    கூற்றொடுங்க
உறுங்கடிப் போதவை யேஉணர் வுற்றவர்
    உம்பரும்பர்
பெறும்பத மேஅடி யார்பெய ராத
    பெருமையனே.


Like an earth-worm amidst ants,
I am gnawed by senses,
and I,
the worthless,
lonely one,
stand tossed about.
You are the grand Beatitude of them Who are merged  with Your fragrant,
flower feet One of which kicked fierce Death to death.
O glorious One that never parts from Your Servitor,
will You let go Your hold on me?

contd.,

Arunachala Siva.
9600
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 19, 2016, 01:47:45 PM »
Verse 72:


72: எங்குறை தீரநின்று ஏற்றுகின்றேன், இனி யான் பிறக்கில்,
நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண்?-இரு நீள் விசும்பின்
மின் குறை காட்டி மெலிகின்ற நேர் இடை மெல்லியலாய்.-
தன் குறை தீர, எம்கோன் சடை மேல் வைத்த தாமரையே.

ஏ, அபிராமி! என்னுடைய குறைகளெல்லாம் தீர உன்னையே வணங்குகின்றேன். இக்குறையுடைய பிறவியை நான் மறுபடியும் எடுத்தால் என் குறையே அல்ல. உன்னுடைய குறையேயாகும். அகன்ற வானத்தில் தோன்றும் அம்மின்னலையும் பழிக்குமாறுள்ள நுண்ணிய இடையையுடையவளே! எம்முடைய தந்தை சிவபெருமான், தன் குறை தீர, தனது திருமுடி மேல் சாத்திய அழகிய பாதத் தாமரைகளையுடையவளே!

O Abhirami!  I am praying to You to have my shortcomings removed.  If I take another birth,
it is Your fault and not mine.  O Mother, You have slender waist that challenges even the slender
bright lightning!  My father Siva, held Your red beautiful lotus Feet on His head.

contd.,

Arunachaola Siva. 

Pages: 1 ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 [640] 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... 3129