Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 [639] 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... 3200
9571
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:31:03 PM »
Verse  6:


ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக்
    கடியான் என்று பிறரெல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்தானும்
    பேணா நிற்பேன் நின்னருளே
தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்குந்
    திருவோ லக்கம் சேவிக்க
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும்
    எந்தாய் இனித்தான் இரங்காயே. 


O Empyrean Light !
O Lord-God !
O our Father who dances in Ponnambalam !
Your devotees will reproach me;
Others will speak of me as Your servitor.
I stand here yearning for Your grace.
Now at least,
in mercy bless me to hail Your levee where Your loving devotees are in attendance.

Arunachala Siva.

9572
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:27:02 PM »
Verse 5:அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.


"O Sovereign !
O nectarean Dancer of Ponnambalam!"
Thus I hail You seeking Your grace,
poised like the heron that awaits its coveted prey.
Thus,
Even thus,
I remain,
night and day,
In angst agony,
wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore Of Moksha,
and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not
yet manifest in the curdled milk.
At this,
will not the world at large dispraise You?

Arunachala Siva.

9573
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 12:04:44 PM »
Verse 4:

முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity Also.
You are indeed the source granting grace to your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace And peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !

Arunachala Siva.


9574
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:25:03 AM »
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலேO Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are Delighted by the willing servitude of Your loving devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt In devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You."
You are pleased to cause them thrive who Perform yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a darshan Of Your visage,
I will perish,
for sure.


Arunachala Siva.9575
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:19:49 AM »
Verse  2:


முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?"
And say:
"Come along!"
" will not devotees standing in Your Presence ask you:
""Who may this person be?"

Arunachala Siva.9576
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:16:42 AM »
Koil Mootha Tirup Padigam -

The elder decade on Koil (=Chidambaram):


Verse  1:

உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே. 

he Goddess who owns all,
dwells in the very center Of Your self;
You dwell in the very center Of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end Be Pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

9577
39.  Consciousness alone is the instrument.  Consciousness alone is the play of the Lord.  Truth,
full of consciousness, is consciousness alone.  There is never anything like 'consciousness alone
is the non existence.'

40.  The Vedanta is consciousness alone.  The certitude in Brahman is only consciousness.  That
which is to happen truly is indeed consciousness alone. Only consciousness shines always.

41. The world of form is just consciousness.  The paramount state is only consciousness.  The nature
of consciousness is only consciousness.  The undiminishing consciousness is only consciousness.

42.  The form of Siva is only consciousness.  The personification  of Siva is only consciousness.
All of this is just consciousness.  Happiness and unhappiness are forms of consciousness.

43.  The inert form is only consciousness.  The gap-less is just consciousness.  The nature of comprehension
is only consciousness.  The form of the individual is only consciousness.   
 

contd.,

Arunachala Siva.

9578
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:56:49 AM »
Verse 20:


ஆளிடவேண் டிக்கொள்வார்
    அருகுதிருப் பதியான
கோளிலியில் தம்பெருமான்
    கோயிலினை வந்தெய்தி
வாளனகண் மடவாள்
    வருந்தாமே எனும்பதிகம்
மூளவருங் காதலுடன்
    முன்தொழுது பாடுதலும்.


To be blessed with divine carriers, he fared forth
To the nearby town Kolilee and came to the shrine
Of his Lord and sang the decade in which, he beseeched
His Lord thus; "May she
(my help-meet) of bright eyes
Grieve not." When he in swelling love sang the decade before the Lord.

Arunachala Siva.9579
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:54:25 AM »
Verse 19:


விண்ணினை அளக்கு நெல்லின்
    வெற்பினை நம்பி நோக்கி
அண்ணலைத் தொழுது போற்றி
    அதிசயம் மிகவு மெய்தி
எண்ணில்சீர்ப் பரவை யில்லத்
    திந்நெல்லை யெடுக்க ஆளும்
தண்ணில வணிந்தார் தாமே
    தரிலன்றி ஒண்ணா தென்று.Nampi Aaroorar beheld the paddy-mountain
That stood scaling the heavens; he adorned
And hailed the Lord; marveling exceedingly,
He said: "Unless the wearer of the cool crescent,
The Lord Himself, is pleased to provide the men also
For transporting this paddy to the house of Paravai
Of endless glory, nothing could be done."


Arunachala Siva.

9580
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:51:16 AM »
Verse  18:


மனிதரால் எடுக்கு மெல்லைத்
    தன்றுநெல் மலையின் ஆக்கம்
இனியெனால் செய்ய லாகும்
    பணியன்றி தென்னக் கேட்டுப்
பனிமதி முடியா ரன்றே
    பரிந்துமக் களித்தார் நெல்லென்
றினியன மொழிந்து தாமும்
    குண்டையூர் எய்த வந்தார்.

He subjoined and said: "This mountainous and extensive heap
Of paddy is not to be transported by men;
Conveying the paddy is beyond me;" when Aaroorar
Heard him spake thus he said: "It is the Lord who wears
The moist moon on His crest, that in loving grace
Has granted you this paddy." He spoke to him
Sweet words, and, ere long, reached Kundaiyoor.


Arunachala Siva.


9581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:49:04 AM »
Verse  17:


குண்டையூர்க் கிழவர் தாமும்
    எதிர்கொண்டு கோதில் வாய்மைத்
தொண்டனார் பாதந் தன்னில்
    தொழுதுவீழ்ந் தெழுந்து நின்று
பண்டெலாம் அடியேன் செய்த
    பணியெனக் கின்று முட்ட
அண்டர்தம் பிரானார் தாமே
    நெல்மலைஅளித்தா ரென்று.

Kundaiyoor Kizhaar fell adoringly at the feet
Of true and flawless Sundarar who met him, rose up,
And said: "When the service of your servant that continued
In all the past, was beset with want, the Lord Himself
Who is the God of gods, granted this paddy mountain."

Arunachala Siva.
9582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:46:07 AM »
Verse 16:


நாவலூர் மன்ன னார்க்கு
    நாயனார் அளித்த நெல்இங்
கியாவரா லெடுக்க லாகும்
    இச்செய லவர்க்குச் சொல்லப்
போவன்யா னென்று போந்தார்
    புகுந்தவா றருளிச் செய்து
தேவர்தம் பெருமான் ஏவ
    நம்பியும் எதிரே சென்றார்.

"This is God's own paddy for the prince of Navaloor!
Whoever could transport all this? I will go to him
And apprise him of this deed
(of God )." Thus thinking
He fared forth; as the Lord of gods had duly apprised
Aaroorar of all that happened, he fared forth
And met him on his way by the behest of the Lord.

Arunachala Siva.9583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:43:41 AM »
Verse 15:


அவ்விரவு புலர்காலை
    உணர்ந்தெழுவார் அதுகண்டே
எவ்வுலகில் நெல்மலைதா
    னிதுவென்றே யதிசயித்துச்
செவ்வியபொன் மலைவளைத்தார்
    திருவருளின் செயல் போற்றிக்
கொவ்வைவாய்ப் பரவையார்
    கொழுநரையே தொழுதெழுவார்.   

When the night ended, and it dawned, he woke up
Witnessing it and wondered thus: "In which world
Could have grown this paddy-mountain?"
He then hailed the divine grace of the Lord
Who bent the ruddy and auric mountain into a bow;
Up he rose adoring the husband of Paravaiyaar
Whose lips were ruddy like Kovvai.


Arunachala Siva.

9584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:41:04 AM »
Verse 14:


ஆரூரன் தனக்குன்பால்
    நெல்தந்தோம் என்றருளி
நீரூருஞ் சடைமுடியார்
    நிதிக்கோமான் தனையேவப்
பேரூர்மற் றதனெல்லை
    அடங்கவும்நென் மலைப்பிறங்கல்
காரூரும் நெடுவிசும்புங்
    கரக்கநிறைந் தோங்கியதால்.

"We have provided you with paddy for Aarooran!"
As he river-crested Lord that spake thus
Commanded Kubera, throughout that town, paddy heaps
Like mountains, appeared covering the immense sky
Where clouds would sail.

Arunachala Siva.


9585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:38:34 AM »
Verse  13:


வன்றொண்டர் திருவாரூர்
    மாளிகைக்கு நெல்லெடுக்க
இன்றுகுறை யாகின்ற
    தென்செய்கேன் எனநினைந்து
துன்றுபெருங் கவலையினால்
    துயரெய்தி உண்ணாதே
அன்றிரவு துயில்கொள்ள   
      அங்கணர்வந் தருள்புரிவார்.

"I can not this day send any paddy to the mansion
Of Van-tondar at Tiruvaaroor; dearth is come;
What shall I do?" Thus he mused.
Stricken with great grief he would not eat;
When thus he slept that night, the Merciful One
Graced Him thus in his dream:

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 [639] 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... 3200