Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 [639] 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... 3182
9571
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:40:52 AM »
Verse  1072:


இன்ன வாறணி செய்துபல்
    குறைவறுப் பேவி
முன்னம் ஒற்றியூர் நகரிடை
    முத்தமிழ் விரகர்
பொன்ன டித்தலம் தலைமிசைப்
    புனைவனென் றெழுவார்
அந்ந கர்ப்பெருந் தொண்டரும்
    உடன்செல வணைந்தார்.


Having thus decorated the city and having given
Due orders to the servants, who would, by all means,
Carry them out flawlessly, he rose up, resolved thus:
"To Otriyoor will I fare forth, first to adore
The golden feet of the adept of the threefold Tamizh
And wear them on my crown." Then with the great devotees
Of that city, he marched on.

Arunachala Siva.9572
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 10, 2016, 08:38:46 AM »
Verse  1071:


மகர தோரணம் வண்குலைக்
    கமுகொடு கதலி
நிகரில் பல்கொடித் தாமங்கள்
    அணிபெற நிரைத்து
நகர நீள்மறுகு யாவையும்
    நலம்புனை அணியால்
புகரில் பொன்னுல கிழிந்ததாம்
    எனப்பொலி வித்தார்.


He had makara-toranas, beautiful bunches of areca-nuts
And severed banana-trees, peerless streamers
And garlands arranged in beauteous rows
And thus had the whole city with its long streets
Beautified with auspicious decorations;
It looked as though, the flawless, ethereal city itself
Had come down to the earth.

Arunachala Siva.


9573
Among various human relations, the most intimate, sacred and deep rooted is the one with the mother.
While all other relations are characterized by an element of mutual expectation, the relationship with
mother is based on pure love and devoid of any expectation.  There is no parallel anywhere to the profundities
of mother's love.  Mother's love is limitless, sublime, unconditional, magnanimous and well enduring.
No words can give adequate expression to the overwhelming flow of love that springs from the heart of a mother. Her son or daughter would have risen high as a towering spiritual leader or as a universal Guru but that makes no difference for the free flow of love between the mother and daughter or son.  It is a divine
relation that cuts through all barriers.  It is unique and no other love can equal it, not even that of God.
Perhaps, that was why God Siva himself manifested as a mother to a daughter.  It is said that Lord
Siva cannot physically be present in a perceivable form 'as Himself' whenever and whatever His devotees
look for Him and that is the reason He manifested as a human mother to bestow His love and care to all
His devotees at all times. Because Lord Siva manifested as a mother, to take care of a pregnant daughter,
He came to be known as Thayumanavar or Mathrubuteswar (the Lord who became the Mother).  The legend
of Thayumana Swamy is a moving illustration of the motherly love and compassion bestowed by Lord
Siva on His devotees.

(This is according to the legend Ratnavati, a great female devotee of Lord Siva, who was pregnant
and as was customary, she returned to her mother's house situated north of Kaveri River for delivery.
One day, while her mother had gone to Tiruchirapalli, across the river, Ratnavati felt her labor
pains.  Alone at home she cried for help.  Soon her mother came and attended to her delivery. Actually
her real mother was stuck across due to the flood.  When the flood receded, she returned home and saw
the happy face of Ratnavati with her baby.  Pleasantly surprised, she asked her daughter who had helped
her for the delivery, 'You yourself came and helped!', said the daughter who had helped her in delivery,
'You yourself came and helped!', said the daughter.  But her mother said,  'I have only just returned!'
It then dawned on them that Lord Siva Himself had incarnated as her mother  (Thayum Anavar).
For Lord Siva, who has manifested in different forms at different times, perhaps this incarnation as
a mother truly reflects His divine qualities of love and compassion.  Lord Thayumanavar, continues to bless
His devotees from the Rock Fort Matrubhuteswarar temple complex constructed in the 6th century
at Tiruchirapalli.)   
     
contd.,

Arunachala Siva. 

9574
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:07:24 AM »
10.


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
    பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
    ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காந்
    தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O Lord-God !
By causing every pore of hair sublimely supple,
You wrought of my base,
fleshly body a lofty golden temple;
making Yourself utterly simple,
You entered me and melted all my bones.
O flawless Gem !
O goodly Light !
You did away With my troubles,
my birth as well as death,
My bewilderment and all else that is cumbrous.
O Ecstasy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?


concluded.

Arunachala Siva.


9575
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:03:18 AM »
9.பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
    பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
    உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறத் திரிந்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


Your love for me is far,
far superior to a mother's who automatically thinks and suckles her babe.
You melted my flesh  the sinner's;
You augmented my inner light;
You poured into my being the insatiable honey of bliss.
You roamed with me whenever I circum- migrated.
O Opulence !
O God Siva !
I followed You,
Caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

9576
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 11:00:05 AM »
8.


அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் நின்ற
    ஆதியே யாதும்ஈ றில்லாச்
சித்தனே பத்தர் சிக்கெனப் பிடித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்துப்
    பிழைத்தவை அல்லையாய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. O Sire !
O Primal One who is the Empyrean and the world Of supernals as well !
O Siddha !
You suffer not Any type of end !
O Opulence firmly caught hold of by devotees !
O God Siva !


Arunachala Siva.
O mad One !
You are All lives from which you stand apart.
You are also Other than they.
O One of supreme strategy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away from me at all?


9577
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 09, 2016, 10:57:15 AM »
7.


பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்
    பற்றுமா றடியனேற் கருளிப்
பூசனை உகந்தென் சிந்தையுட் புகுந்து
    பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 

O hoary Ens that severs the root of Pasam !
You blessed Me ? Your servitor -,
with the way to get attached to You.
Glad of my Puja
You entered my mind
O Ens Entium !
You revealed to me Your flowery ankleted feet.
O Lamp of splendor !
O uberous and radiant Form !
O Opulence !
O God Siva !
O Lord-God !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

9578
48. The notion of existence of mind is too unreal.  The gross body too is unreal.  The subtle body
too is unreal -= truly, very truly,. I say in the name of Siva.

49. Heaven and hell are unreal.  The pleasure thereof is unreal.  All grasping is unreal.  All
that is grasped is unreal.

50.  That which shines as the truth is unreal, yes untruth I say, in the name of Siva.  That which
is known as present is real.   That which is past is unreal.

51. That which is known as the future is verily unreal.    It is the truth the truth.  I say this in the name
of Siva.  The beginning is unreal, the middle is unreal, so is the end of this world unreal.

52.  Age is always unreal,  unreal indeed.   There is no doubt of this.  Knowledge is ever unreal,
and so are ignorance and the knowable.

53. The universe is always unreal.  The inert is always unreal. The seen is always unreal.  These
shine like the horns of a horse.

54.  Imagination is always unreal. The products of sheaths are unreal.  All mantras are unreal.
This is the truth, the truth. There is no doubt of this.

55.  Other than the Self there is no world.  There is nothing of this non self ever. Any of this other
than the Self is unreal.  There is no doubt that this is truth, the truth.

contd.,

Arunachala Siva.
     

 

9579
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:25:19 AM »
Verse  1070:


சொன்ன வர்க்கெலாந் தூசொடு
இன்ன தன்மையர் எனவொணா
மகிழ்சிறந் தெய்தச்
சென்னி வாழ்மதி யார்திரு
வொற்றியூ ரளவும்
துன்னு நீள்நடைக் காவணந்
துகில்விதா னித்து.

To them that informed him thus, he gave away
Garments, gold and coins; he grew
Ineffably happy; up to Tiruvotriyoor of the Lord who is
Crescent-crested he had an extensive Pandal erected
To walk there under, and had the whole length
Of it decked with canopy and arras.   

Arunachala Siva. 

9580
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:22:54 AM »
Verse  1069:


சண்பை மன்னவர் திருவொற்றி
    யூர்நகர் சார்ந்து
பண்பு பெற்றநற் றொண்டர்க
    ளுடன்பணிந் திருந்த
நண்பு மிக்கநல் வார்த்தைஅந்
    நற்பதி யுள்ளோர்
வண்பு கழ்ப்பெரு வணிகர்க்கு
    வந்துரை செய்தார்.


While so, the servitors of that place, in loving words
Informed the greatly glorious and munificent merchant
Of the arrival of the Prince of Sanbai at Tiruvotriyur,
Of his adoration of the Lord in the company
Of the holy devotees and of his sojourn there.

Arunachala Siva.

9581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:20:11 AM »
Verse  1068:

மாலை சாந்தொடு மஞ்சனம்
    நாடொறும் வழாமைப்
பாலி னேர்தரும் போனகம்
    பகல்விளக்கு இனைய
சாலு நன்மையில் தகுவன
    நாள்தொறுஞ் சமைத்தே
ஏலு மாசெய யாவரும்
    வியப்பெய்து நாளில்.


Ritualistic ablutions and decking with garlands
And sandal-paste were done unto it daily
And without fail; cooked rice mixed with milk was
Offered to it; lamps burned during daytime also;
These and other auspicious acts were done daily
In a fitting manner, at which people wondered.

Arunachala Siva.9582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:17:41 AM »
Verse  1067:


கன்னி மாடத்தின் முன்புபோல்
பொன்னு முத்துமே லணிகலன்
பூந்துகில் சூழ்ந்து
பன்னு தூவியின் பஞ்சணை
விரைப்பள்ளி அதன்மேல்
மன்னு பொன்னரி மாலைகள்
அணிந்துவைத் தனரால்.


He had the run kept in the protected Kanni-maatam
Where she formerly abode; it was decked with jewels
Of gold and pearls and also with soft vestments.
On a fragrant quilt stuffed with the down of swan
And cotton, and under a decorated canopy, it was installed.   

Arunachala Siva.


9583
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:12:50 AM »
Verse  1066:


உடைய பிள்ளையார்க் கெனஇவள்
அடைவு துன்புறு வதற்கிலை
யாம்நமக் கென்றே
இடரொ ழிந்தபின் அடக்கிய
என்பொடு சாம்பல்
புடைபெ ருத்தகும் பத்தினிற்
புகப்பெய்து வைப்பார்."As we have dedicated her to the godly child
We are not to be grieved by this incident."
Thus he resolved and was relieved of his misery;
After burning her body, he gathered the bones
And the ashes in a broad urn.   


Arunachala Siva.


9584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:10:26 AM »
Verse  1065:சீரின் மன்னிய சிவநேசர்
    கண்டுளம் மயங்கிக்
காரின் மல்கிய சோலைசூழ்
    கழுமலத் தலைவர்
சாரும் அவ்வள வும்முடல்
    தழலிடை யடக்கிச்
சேர என்பொடு சாம்பல்சே
    மிப்பது தெளிவார்.


Witnessing this, Sivanesar of ever-during glory
Stood bewildered; yet it soon became clear to him
That he should burn her body, and after the pyre
Smoldered away, gather the bones and the ashes,
And preserve them until the advent of the lord
Of Kazhumalam girt with cloud-capped gardens.

Arunachala Siva.9585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 09, 2016, 09:08:30 AM »
Verse  1064:முரசி யம்பிய மூன்றுநாள்
    அகவயின் முற்ற
அரசர் பாங்குளோர் உட்பட
    அவனிமே லுள்ள
கரையில் கல்வியோர் யாவரும்
    அணைந்துதங் காட்சிப்
புரையில் செய்கையில் தீர்ந்திடா
    தொழிந்திடப் போனார்.


For a period of three days following the proclamation
By beat of drum, from all quarters of the globe
And from royal courts, many, well-versed
In boundless learning, flocked thither and tried
Their flawless ways; as they could not effect
Any cure, they went away.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 [639] 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... 3182