Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3200
9556
44. The form of god is only consciousness.  The propitiation of Siva is only consciousness.  You are just
consciousness.  I am just consciousness. All is just consciousness only.

45.  The supreme form is just consciousness.  The affliction less is only consciousness.  Only consciousness is
ever.  Consciousness is the refuge.

46. Dispassion is just consciousness alone.  The attribute-less is only consciousness ever.  Movement is
only consciousness.  Mantra and Tantra are only consciousness.

47.  This cosmos is of the form of consciousness.  The triad of worlds is of the form of consciousness.
Ego is of the form of consciousness.  Of the nature of consciousness is the highest of the the most high.

48.  This variance is of the nature of consciousness. Even a blade of grass and such are of the nature
of consciousness. The expanse of consciousness is of the nature of consciousness.  The formless is of the
nature of consciousness.

49.  The great joy is of the nature of consciousness.  Of the nature of consciousness is the exceeding
happiness. The joy of enjoyment is of the nature of consciousness.  The supreme Guru is of the form
of consciousness.         

contd.,

Arunachala Siva.

9557
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:32:00 AM »
Verse  30:


நம்பியா ரூரர்திரு
    வாரூரில் நயந்துறைநாள்
செம்பொற்புற் றிடங்கொண்டு
    வீற்றிருந்த செழுந்தேனைத்
தம்பெரிய விருப்பினொடுந்
    தாழ்ந்துணர்வி னாற்பருகி
இம்பருடன் உம்பர்களும்
    அதிசயிப்ப ஏத்தினார்.During the days when Nampi Aaroorar abode at Tiruvaroor in joy,
He adored the rich honey enshrined in the Ant-hill
Of ruddy gold in great longing; be bowed low and drank in
The Honey which began to course in his consciousness,
And he so hailed and adored the Lord that the dwellers
Of heaven and earth marveled at it.

Arunachala Siva.9558
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:29:42 AM »
Verse  29:


அணியாரூர் மறுகதனில்
    ஆளியங்கப் பறையறைந்த
பணியாலே மனைநிறைத்துப்
    பாங்கெங்கும் நெற்கூடு
கணியாமற் கட்டிநகர்
    களிகூரப் பரவையார்
மணியாரம் புனைமார்பின்
    வன்றொண்டர் தமைப்பணிந்தார்.As the drummers made the announcement to clear the paddy
From the pathways, so that people might walk without let,
They filled their houses with paddy and also gathered it
In countless earthen receptacles near the sides
Of their houses and reveled in joy; witnessing this,
Paravaiyaar bowed low before Van-Tondar, the wearer
Of a garland set with gems.


Arunachala Siva.


9559
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:27:34 AM »
Verse  28:


வன்றொண்டர் தமக்களித்த
    நெற்கண்டு மகிழ்சிறப்பார்
இன்றுங்கள் மனையெல்லைக்
    குட்படுநெற் குன்றெல்லாம்
பொன்தங்கு மாளிகையிற்
    புகப்பெய்து கொள்கவென
வென்றிமுர சறைவித்தார்
    மிக்கபுகழ்ப் பரவையார்.


She grew happy when she saw the paddy gifted to her
By Van-tondar; then Paravaiyaar of great glory had it
Announced by beat of triumphal drums thus: "Each one can
Gather into his beauteous house that portion
Of the paddy-hill that lies about his house."

Arunachala Siva.   


9560
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:24:54 AM »
Verse  27:


நீக்கரிய நெற்குன்று
    தனைநோக்கி நெறிபலவும்
போக்கரிதா யிடக்கண்டு
    மீண்டுந்தம் மில்புகுவார்
பாக்கியத்தின் திருவடிவாம்
    பரவையார்க் கிந்நெல்லுப்
போக்குமிட மரிதாகும்
    எனப்பலவும் புகல்கின்றார்.   Beholding the paddy hill hard to remove, blocking all paths
And passages, people retreated into their houses
And said: "Even for Paravaiyaar, the incarnation of fortune,
It would be well nigh impossible to clear and store all this paddy."

Arunachala Siva.


9561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:22:00 AM »
Verse  26:


அவ்விரவு புலர்காலை
    ஆரூரில் வாழ்வார்கண்டு
எவ்வுலகில் விளைந்தனநெல்
    மலையிவையென் றதிசயித்து
நவ்விமதர்த் திருநோக்கின்
    நங்கைபுகழ்ப் பரவையார்க்
கிவ்வுலகு வாழவரு
    நம்பியளித் தனவென்பார்.   When the night ended and day dawned, the dwellers of Aaroor
Asked thus in wonder: "In which world indeed did these
Paddy hills grow?" Then spake some by way of answer, thus:
"Unto glorious Paravaiyaar whose splendorous eyes
Are like those of a fawn, this is a gift by Nampi Aaroorar
Who came to be born for the flourishing of this world."

Arunachala Siva.

9562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:19:44 AM »
Verse 25:


குண்டையூர் நென்மலையைக்
    குறட்பூதப் படைகவர்ந்து
வண்டுலாங் குழற்பரவை
    மாளிகையை நிறைவித்தே
அண்டர்பிரான் திருவாரூர்
    அடங்கவும்நெல் மலையாக்கிக்
கண்டவர்அற் புதமெய்துங்
    காட்சிபெற அமைத்தனவால்.The host of Kural-Bhoothas carried the paddy mountain
From Kundaiyoor, and filled with paddy
The mansion of her whose perfumed locks were buzzed by bees:
They also made the whole stretch of the Lord?s Tiruvaaroor
A range of paddy-mountain at whose beauty beholders would marvel.

Arunachala Siva.

9563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:17:56 AM »
Verse 24:


கோவைவாய்ப் பரவையார்
    தாம்மகிழும் படிகூறி
மேவியவர் தம்மோடு
    மிகஇன்புற் றிருந்ததற்பின்
சேவின்மே லுமையோடும்
    வருவார்தந் திருவருளின்
ஏவலினால் அவ்விரவு
    பூதங்கள் மிக்கெழுந்து.   


He narrated the happenings to Paravaiyaar whose lips were
Ruddy like Kovvai and who listened to him in rapture;
He spent his time with her in great joy; then that night
By the divine grace of the Lord and His Uma whose mount is
The Bull, the Bhootha-Host proceeded forth in throngs.

Arunachala Siva.


9564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:15:36 AM »
Verse  23:

பூங்கோயில் மகிழ்ந்தருளும்
    புராதனரைப் புக்கிறைஞ்சி
நீங்காத பெருமகிழ்ச்சி
    யுடனேத்திப் புறம்போந்து
பாங்கானார் புடைசூழ்ந்து
    போற்றிசைக்கப் பரவையார்
ஓங்குதிரு மாளிகையின்
    உள்ளணைந்தார் ஆரூரர்.


He moved into Poongkoyil where the Ancient One willingly
Abides, dispensing grace; in uninterrupted joy
He hailed the Lord, and moved out, encircled by the devotees
And hailed by them, Aaroorar moved into the lofty
And beautiful mansion of Paravaiyaar.


Arunachala Siva.


9565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:12:37 AM »
Verse 22:


தம்பிரான் அருள்போற்றித்
    தரையின்மிசை விழுந்தெழுந்தே
உம்பரா லுணர்வரிய
    திருப்பாதந் தொழுதேத்திச்
செம்பொன்நேர் சடையாரைப்
    பிறபதியுந் தொழுதுபோய்
நம்பரா ரூரணைந்தார்
    நாவலூர் நாவலனார்.Hailing the grace of the Lord, he fell prostrate
On the floor, rose up and again hailed and adored
The Lord?s hallowed feet, unknowable to even
The celestial beings; worshipping the Lord whose matted hair
Flashes like ruddy gold in His nearby shrines, the lord
Of great of Navaloor, returned to the Lord's Tiruvaroor.

Arunachala Siva.


9566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2016, 09:09:37 AM »
Verse 21:பகற்பொழுது கழிந்ததற்பின்
    பரவைமனை யளவன்றி
மிகப்பெருகு நெல்லுலகில்
    விளங்கியஆ ரூர்நிறையப்
புகப்பெய்து தருவனநம்
    பூதங்க ளெனவிசும்பில்
நிகர்ப்பரிய தொருவாக்கு
    நிகழ்ந்ததுநின் மலனருளால்.


By the grace of the Pure One, an ethereal
And un-bodied voice spake thus: "When the day ends
My Bhootha-host will carry this immense heap
Of paddy and therewith fill not only the house of Paravai
But the whole of the world-famous Tiruvaaroor also."

Arunachala Siva.

9567
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:43:30 PM »
Verse  10:


நல்கா தொழியான் நமக்கென்றுன்
    நாமம் பிதற்றி நயனநீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா
    வணங்கா மனத்தால் நினைந்துருகிப்
பல்கால் உன்னைப் பாவித்துப்
    பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கிரங்கி
    யருளாய் என்னை உடையானே.
O God who owns me !
"You will not leave me,
without Bestowing grace on me."
Thus convinced,
I chant Your name with tear-filled eyes.
I hail You and extol You with faltering tongue,
set my mind on You and melt;
I contemplate You,
Times without number,
hail you as Ponnambalam Itself and stand languishing.
Unto me who is such grant grace,
in mercy.

concluded.

Arunachala Siva.


9568
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:40:32 PM »
Verse 9:


சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார்
    திரண்டு திரண்டுன் திருவார்த்தை
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார்
    வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமந்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடுந்
    தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ
    நம்பி இனித்தான் நல்காயே.


They will laugh,
feel delighted and make sweet sounds as though their tongues are treated with honey.
Gathering in groups they will descant on Your glory,
Listen to Your praises and praise them that praise You.
Remaining apart they will chant Your hallowed names.
They will say:
"O Chief that dances in Ponnambalam!"
Will I,
in their presence,
remain distressed and denigrated?
O Lord,
grace me ? the dog ?,
henceforth,
at least.


Arunachala Siva.

9569
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:36:46 PM »
Verse 8:


அருளா தொழிந்தால் அடியேனை
    அஞ்சேல் என்பார் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட
    பொன்னே பொன்னம் பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து
    வருந்து வேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல்
    செத்தே போனாற் சிரியாரோ.

O Gold !
O Dancer in Ponnambalam !
Deeming me as worthy,
You barged into me and ruled me.
If You cease to grace me,
who is here that will assure me thus:
"Fear not!"
Parted from You I wilt,
with my mind befuddled.
Saying:
"Come hither!"
if You do not reveal to me Your Assembly of enlightened and redeemed Servitors,
I will perish.
Then,
will You not be laughed at?

Arunachala Siva.


9570
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 01:33:56 PM »
Verse 7:


இரங்கும் நமக்கம் பலக்கூத்தன்
    என்றென் றேமாந் திருப்பேனை
அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய்
    ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ
நெருங்கும் அடியார் களும்நீயும்
    நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வரஎங்கள்
    வாழ்வே வாவென் றருளாயே.
"The Lord of Ambalam will take pity on me."
Thus,
Even thus,
I stood rejoicing.
You commandeered Me in a rare way and ruled me.
Should I become like unto unclaimed wealth?
Whilst You and Your thronging servitors are engaged in the aeviternal and divine play,
O our Life,
be pleased to bid me come to Your side.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3200