Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3090
9556
(6.5):


சங்கரா போற்றி மற்றோர்
    சரணிலேன் போற்றி கோலப்
பொங்கரா அல்குற் செவ்வாய்
    வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண்
மங்கையோர் பங்க போற்றி
    மால்விடை யூர்தி போற்றி
இங்கிவாழ் வாற்ற கில்லேன்
    எம்பிரான் இழித்திட் டேனே.


O Sankara,
praise be !
I have no other Refuge,
praise be !
O One incorporate with the Lass whose splendorous fore-lap is like the hood of a wrathful cobra,
whose lips are ruddy whose teeth are white and whose eyes are dark and dazzling,
praise be !
O One whose mount Is the immense Bull,
praise be !

Arunachala Siva.
O Our Load-God,
I can endure here this life no more;
I abhor it.

9557
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: June 21, 2016, 12:01:14 PM »
Verse  59:


59: தஞ்சம் பிறிது இல்லை ஈது அல்லது, என்று உன் தவநெறிக்கே
நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள்சிலையும்
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய்: அறியார் எனினும்
பஞ்சு அஞ்சு மெல் அடியார், அடியார் பெற்ற பாலரையே.

அபிராமித் தாயே! நீண்ட கரும்பு வில்லையும், ஐவகை மலர் அம்புகளையும் கொண்டவளே! உன்னைத் தவிர வேறொரு புகலிடம் இல்லையென்று தெரிந்தும், உன்னுடைய தவநெறிகளைப் பயிலாமலும், நெஞ்சத்தில் நினையாமலும் இருக்கின்றேன். அதற்காக நீ என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது. புறக்கணிக்காமல் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பேதைகளாகிய பஞ்சும் நாணக்கூடிய மெல்லிய அடிகளை உடைய பெண்கள் தாங்கள் பெற்ற குழந்தைகளைத் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதே போன்றே நீயும் எனக்கு அருள வேண்டும்.

O Mother Abhirami!  You have the sugar cane as your arrow, and five different flowers as the arrows.
Though I know that there is no refuge other than you, I have not followed the ways of tapas, nor do
I think of them.  You should not punish me for that sake. You should grant me your Grace. The women
who are having feet as tender as the cotton, will not punish their children.  In the same way, you should
also not punish me but grace me for ever.

contd.,

Arunachala Siva.   

9558
36.  The two types of absorption in Self do not exist.  The one who measures, the measurement and such
do not exist.  Brahman being alone, all these are naught, ever.

37.  Surely, ignorance does not exist.  There is never the talk of imprudence.  Brahman being alone,'
all these are naught, ever.

38. The tetrad of related adjuncts or the triad of connections are absent. Brahman being alone,
all these are naught, ever.

39.  Past and future do not exist, at all.  Indeed, the present is completely absent. Brahman being alone,
all these are naught, ever.

40.  Ganga, Gaya, the 'Sethu Bandhana' Rameswaram and the rituals thereof; or other things do not
exist.  Brahman being alone, all these are naught, ever.

41.There is no earth, no water, no fire, no air, no space anywhere.  Brahman being alone, all these
are naught, ever.

42. There is none of the celestial beings, no guardians of directions,  no father and no Guru anywhere.
Brahman being alone, all these are naught, ever.

43. There is no far and near, no terminus, no middle, not any position whatsoever.  There is no unity,
no duality, truth or untruth here.  Brahman being alone, all these are naught, ever.

44.  There is no liberation; there is no bondage.  There is no need for declaration.  Neither are there
'somewhere', 'something', 'real and unreal'  and 'pleasures' and such.

contd.,

Arunachala Siva.                     

 

9559
373. One self shining Consciousness, independent of all else, which is the Real Self, is alone real.
There is no other consciousness. Therefore, this soul is not consciousness.

374.  But the soul is taken as being conscious, due to the admixture of the consciousness of the Real
Self.  Therefore Vedantis call this unreal soul as the illusory consciousness.

375. Just as someone, coming uninvited at a marriage, claiming to be a comrade of the bridegroom,
obtains honorable reception from the bride's family, so this soul is accepted at its face value by the
ignorant.

376. The pretended bride groom's comrade runs away of his own accord as soon as an inquiry
is started by the bride's party, questioning 'Who is he? Whence did he come?'  In the same way,
this soul flees of his own accord when an inquiry is made as to who he is, or whence he has come.

377.  This soul has really no form of his own, like a ghost haunting a house, this body;  therefore
(our) Guru says that he is just a ghost appointed to guard the body.

378.  Bhagavan Sri Ramana, our Guru, makes clear the unreality of this soul, saying that when the
Supreme State is won by the Quest of the Self there is no form of this soul found surviving.

379.  The first thought of the mind is this ego sense;  from him arise all other thoughts.  Hence
this soul is itself mind, the subtle body, the world, worldly life, bondage  -- nothing else.

380. Both bondage and the bound are only this soul;  there is no other who can be said to be
bound.  The Real Self is Ever Free and the Sole Reality.  How can it be said that He became bound?

381.  As soon as this one named 'I' is born, there is born also along with him the whole world;  when
he becomes latent, the world also vanishes.  Hence the world is said to be his form.

contd.,

Arunachala Siva.                         

9560
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:51:20 AM »
Verse 246:


களித்தனர் புண்ணியக் கரக வாசநீர்
தெளித்தனர் பொரிகளும் மலருஞ் சிந்தினர்
துளித்தனர் கண்மழை சுருதி யாயிரம்
அளித்தவர் கோயிலுள் அவர்முன் பெய்தினார்.


Delighted, they sprinkled the holy and fragrant water
From their kamandalas; they scattered flowers
And puffed rice; their eyes were with tears suffused;
Thus they fared forth to the temple of the Lord,
The Grantor of a thousand Vedas,
Leading the divine child.   

Arunachala Siva.

9561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:49:00 AM »
Verse 245:


மாமறை யாளர்வண் புகலிப் பிள்ளையார்
தாம்எழுந் தருளிடத் தங்கள் பிள்ளையார்
காமரும் பதியில்வந் தருளக் கண்டன
ராமகிழ் வுடன்பணிந் தாடி ஆர்த்தனர்.


The great Brahmins adored him; danced for joy
And made jubilant uproar deeming the arrival
Of the godly child of munificent Pukali
To be the second-coming of their Chandesa--
The divine child--, to their lovely town.   


Arunchala Siva.

9562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:46:18 AM »
Verse 244:


ஞானசம் பந்தரும் நாய னார்சடைத்
தூநறுந் தொடையல்முன் சூட்டும் பிள்ளையார்
பான்மையில் வரும்பதி என்று நித்தில
யானமுன் இழிந்தெதிர் இறைஞ்சி எய்தினார்.


Jnaana Sambandhar knew the town to be the place
Of the avatar of the divine child Chandesa
Who was privileged to wear on his crown the garland
Of Konrai worn by the Lord on His matted hair;
So he stepped out of the pearly palanquin,
Adored the adoring Brahmins and moved on.

Arunachala Siva.

9563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:43:10 AM »
Verse  243:


திருமலி புகலிமன் சேரச் சேய்ஞலூர்
அருமறை யவர்பதி அலங்க ரித்துமுன்
பெருமறை யொடுமுழ வொலிபி றங்கவே
வருமுறை எதிர்கொள வந்து முந்தினார்.


செல்வம் மிக்க சீகாழிப் பதியின் தலைவர் இங்ஙனம் எழுந்தருள, சேய்ஞலூரில் வாழ்கின்ற அந்தணர்கள், தம் பதியை அணிசெய்து, முன்பாக மறை முழக்கத்துடன் மங்கல முழவுகளின் ஒலிகளும் விளங்க முறைமை வழாது பிள்ளையாரை எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு வந்தனர்.

(Translation not available.)

Arunachala Siva.

9564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:40:53 AM »
Verse 242:


அத்திருப் பதிபணிந் தகன்று போய்அனல்
கைத்தலத் தவர்பதி பிறவுங் கைதொழு
முத்தமிழ் விரகராம் முதல்வர் நண்ணினார்
செய்த்தலைப் பணிலமுத்து ஈனுஞ் சேய்ஞலூர்.


He adored at the divine shrine and moved on,
Hailing the many shrines of the Lord
Who sports the fire in His hand; he, the Master
Of the threefold Tamizh then arrived at Seignaloor
In whose fields chanks breed pearls.

Arunachala Siva.


9565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:38:22 AM »
Verse 241:


புறம்பயத் திறைவரை வணங்கிப் போற்றிசெய்
திறம்புரி நீர்மையிற் பதிகச் செந்தமிழ்
நிறம்பயி லிசையுடன் பாடி நீடிய
அறந்தரு கொள்கையார் அமர்ந்து மேவினார்.

He adored the Lord of Tiru-p-Purampayam
In a decade of divine Tamizh surcharged
With Neermai wrought of Tiram; his Isai
Was laden with Niram; the godly child,
The Conferrer of pious Dharma sojourned there.

Arunachala Siva.   

9566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:35:21 AM »
Verse  240:

விசயமங் கையினிடம் அகன்று மெய்யர்தாள்
அசைவில்வை காவினில் அணைந்து பாடிப்போந்
திசைவளர் ஞானசம் பந்தர் எய்தினார்
திசையுடை ஆடையர் திருப்பு றம்பயம்.

He left Vijayamangkai and reached
The ever-during Vaikaa and hymned
The feet of Him who is TRUTH; thence, Jnaana Sambandar,
The fosterer of music, came to Tiru-p-Purampayam
Whose Lord has for His clothing the very directions.

Arunachala Siva.

9567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:32:12 AM »
Verse 239:


அந்தணர் விசயமங் கையினில் அங்கணர்
தந்தனி ஆலயஞ் சூழ்ந்து தாழ்ந்துமுன்
வந்தனை செய்துகோ தனத்தை மன்னிய
செந்தமிழ் மாலையிற் சிறப்பித் தேத்தினார்.

He made the sacred circuit of the Merciful One's shrine
At Vijayamangkai where Brahmins abode,
And bowed; he came before the Lord and hailed Him
In his ever-during garland of Tamizh chaste;
In that decade he praised the worship
Thither offered by the kine and Kaamadenu.   

Arunachala Siva.

9568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:30:16 AM »
Verse  238:


பாவின திசைவழி பாடி அங்ககன்
றியாவருந் தொழுதுட னேத்த எய்தினார்
மூவுல குய்யநஞ் சுண்ட மூர்த்தியார்
மேவிய பெருந்திரு விசய மங்கையில்.

Having sung the harmonious numbers, he left
The shrine for the greatly divine Vijayamangkai--
The abode of the Lord who ate the poison
That the three worlds might flourish redeemed--,
To hail it, with all the devotees.   

Arunachala Siva.

9569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: June 21, 2016, 09:27:41 AM »
Verse  237:


மண்ணினிற் பொலிகுல மலையர் தாந்தொழு
தெண்ணில்சீர்ப் பணிகள்செய் தேத்துந் தன்மையில்
நண்ணிய வகைசிறப் பித்து நாதரைப்
பண்ணினில் திகழ்திருப் பதிகம் பாடினார்.


In his divine decade of glorious music
He hailed the Lord and also celebrated
The numberless and glorious services
Rendered to the Lord by the Malayala-Brahmins
Who shone resplendent on earth, adoring the Lord
And dedicating themselves to Him.   

Arunachala Siva.

9570


Desur Akhilandamma writes in her reminiscences:

I do not anything on what I should ask Bhagavan Ramana. I have no capacity even ask Him
any questions.  I was simply going everyday giving some food and greens to Mother Azhagamma
and prostrating to Bhagavan Ramana. 

One day Bhagavan Ramana was sitting after the monthly tonsure and was sitting alone before a bath.
I went and prostrated to Him and submitted to Him:  "Bhagavan!  You should tell something to me
and grace me."  Bhagavan gazed at me and asked: "What should I tell you?  I grew nervous and
there was horripilation on my body.

I kept quiet in fear and anxiety.  Bhagavan understood my predicament and He knows my mind. 
He then said graciously:

"Do not leave your Self."  For sometime, I did not understand anything of these words. 
I did not also know how to practice this "Do not leave your Self."  There was however a lot
of satisfaction and the words were coming back in my mind again and again.  There was
total Peace in me.

Bhagavan remained there seated for quite sometime.  Perhaps, He showed me how to practice
"Do not leave your Self."  I do not know the Vedantic import of these words.  But these words were
enough for me.  After some pause, I told Bhagavan: " Bhagavan! Hot water is ready."  Bhagavan
then left for bathing.

When Desika says:  Be still.
I stood still, drowned in the flood of bliss.

              -  Sri Sadhu Om.

(Source:  Sri Ramana Mathuraanubhavam, Desur Akhilandamma.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3090