Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3159
9556
Verse  3:


செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.

The God of Perunthurai came to earth and abode here.
He took out His spear from its sheath and aimed it at my bosom.
I am not aware of any offence for which I was so punished.
I but adored,
His salvific feet With my hands.
I know not the animating source of my salvation.


contd.,

Arunachala Siva.

9557
Verse  2:ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன் தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து.If there be any who can tell me clearly that it is the Sire of Perunthurai who will truly madden me
With His endless bliss,
will I,
O Supreme Ens,
paying obeisance to him,
raise a din,
cry aloud,
dance,
sing or stare at him?
Alas what can I do?

contd.,

Arunachala Siva.

9558
Tiru Venba - 

This describes the state of merger with Siva.


Verse 1:


வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.I did not enshrine in my mind the ruddy Flame,
The Lord of salvific and grace-abounding Perunthurai who confers honey-like bliss.
My cruel and twofold Karma Is not burnt and scattered away.
My body does not melt.
My falsity Is not reduced to powder.
Alas,
what can I do at all?

contd.,

Arunachala Siva,

9559
8.  Leaving all other convictions and rooted in the certitude 'I am Brahman', the one for whom
the great body is Bliss verily the Videha Mukta.

9.  Renouncing all such convictions as 'It is all' or 'There is none', and one abides in the certitude
'I am Brahman and not another' is verily the Videha Mukta.

10.  Not remembering the Self even in the least anywhere, anytime and one who is rooted in one's
own Nature is verily the Videha Mukta.

11.  One who does not think 'I am the Self, the supreme Self, verily the Self', and one who is invested
with the certitude that one is ever settled is the Videha Mukta.

12.  Abiding in silence, silence alone, in the certitude that all is silence and not in else in the the least,
I am bereft of any significance. Such is the Videha Mukta.

13.  One who is the supreme Self, above qualities not acceding to the notion 'The Self of all', and one
who is great by all standards is the Videha Mukta.

14. For whom there are no differences of time, space, object, oneself and none  in the least is the
Videha Mukta.

15.  'I, you, that, this, he, this one' are not felt even in the least.  I am intense bliss alone.  Such
one is the Videha Mukta.         

contd.,

Arunachala Siva.

9560
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:45:57 AM »
Verse  846:திருவுடைப் பிள்ளை யார்தந்
    திருக்கையால் இட்ட ஏடு
மருவிய பிறவி யாற்றில்
    மாதவர் மனஞ்சென் றாற்போல்
பொருபுனல் வைகை யாற்றில்
    எதிர்ந்துநீர் கிழித்துப் போகும்
இருநிலத் தோர்கட் கெல்லாம்
    இதுபொரு ளென்று காட்டி.

The scroll dropped by the divine hand of the godly child
Of abiding opulence, like unto the minds of great Tapaswis
That run against the flow of the river of birth,
Ran against the current of the Vaikai's gushing flood,
Demonstrating to all the dwellers of this great world
That this indeed was the truth.

Arunachala Siva.


9561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:43:39 AM »
Verse  845:

அலரும் விரைசூழ் பொழிற்காழியுள் ஆதி ஞானம்
மலருந் திருவாக் குடைவள்ளலார் உள்ள வண்ணம்
பலரும் உணர்ந் துய்யப்பகர்ந்து வரைந்தி யாற்றில்
நிலவுந் திருவேடு திருக்கையால் நீட்டி யிட்டார்.Nallaarkall Pukali:
I have not explicated the truthful decade sung by the lord
Of Sanbai girt with fragrant gardens, commensurate
With its consummate glory; I have but hailed it in love,
As it became me-- a small one--, in a lowly way, and as
My circumscribed knowledge stood enlightened by his divine feet.

Arunachala Siva.


9562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:40:28 AM »
Verse  844:

வெறியார் பொழிற்சண் பையர்வேந்தர்
    மெய்ப்பா சுரத்தைக்
குறியே றியஎல்லை அறிந்துகும்
    பிட்டேன் அல்லேன்
சிறியேன் அறிவுக்கவர் தந்திருப்
    பாதந் தந்த
நெறியே சிறிதியான் அறிநீர்மைகும்
    பிட்டேன் அன்பால்.Atranri anthann:
In the hymn beginning with the words: 'Atranri anthann,'
The Partaker of divine Gnosis declared thus:
"In the great city of Koodal, the Pandya who is the fosterer
Of the Tamizh Sankam, is blessed with clarity; if the scroll
Dropped into the flood to end the contest of the base
And ill-clarified Samanas, should run against the current,
Then true wisdom is but Love of Siva."

Arunachala Siva.9563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:38:00 AM »
Verse  843:ஆனஅற் றன்றி என்ற அத்திருப் பாட்டில் கூடல்
மாநக ரத்துச் சங்கம் வைத்தவன் தேறத் தேறா
ஈனர்க ளெல்லைக் கிட்ட ஏடுநீர் எதிர்ந்து செல்லில்
ஞானம்ஈ சன்பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார்.


Maalaayavanum Maraivalla Naanmukanum:
In the hymn beginning with the words: 'Maalaayavanum,'
The prince of Venkuru declared the lofty loving kindness
Of the Lord who ate the fiery venom that singed Vishnu,
Brahma of never-failing Vedas and their train
Of immortals, and thus saved them from death.


Arunachala Siva.


9564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:35:24 AM »
Verse  842:மாலா யவன்என்ன வருந்திருப் பாட்டில் மாலுந்
தோலா மறைநான் முகனுந் தொடர்வாம் அமரர்
ஏலா வகைசுட்ட நஞ்சுண் டிறவாமை காத்த
மேலாங் கருணைத்திறம் வெங்குரு வேந்தர் வைத்தார்.Paaraazhi Vattam:
The import of the hymn beginning with the words: "Paaraazhi
Vattam," is this: Vishnu became the protector of the world
As he was blessed with that glory by the supreme Lord
Who gifted to him the Disc. Thus spake he whose lips
Articulate the Vedas.   


Arunachala Siva.

9565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:29:15 AM »
Verse  841:


பாவுற்ற பாராழி வட்டத் திருப்பாட்டி னுண்மை
காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல்பெற்ற
தியாவர்க்கு மேலாய ஈசன் அருள்ஆழி பெற்று
மேவுற்ற சீருற் றதுவென்றனர் வேத வாயர்.Veda Mutalvan mutalaaka:
The direct meaning of the hymn which begins with the words:
'Veda Mutalvan' is that the Supreme Ens is the Lord who
Dances away the misery of the beings on earth; He is to be hailed
As such, even as the Vedas affirm; the eighteen Puranas
Bear testimony to this. Thus spake he, in grace, who knew
Everything without learning, by sheer intuitive wisdom.


Arunachala Siva.

9566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:25:51 AM »
Verse  840:


வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினில்நேர்
ஆதி உலகோர் இடர்நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
பாத முதலாம் பதினெண் புராணங்கள் என்றே
ஓதென் றுரைசெய் தனர்யாவும் ஓதா துணர்ந்தார்.


Kati serntha pothu:
In the well-considered hymn that begins with the words:
'Kati serntha,' he affirms that killing him that spoiled the Siva-Puja
Confers deliverance; the godly son said that he had heard
The great ones speak much in praise of the deed of Chandeesa.   

Arunachala Siva.

9567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:23:03 AM »
Verse  839:


கருதுங் கடிசேர்ந்த எனுந்திருப் பாட்டில் ஈசர்
மருவும் பெரும்பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி
தருதன் மையதாதல் சண்டீசர் தஞ்செய்கை தக்கோர்
பெரிதுஞ் சொலக்கேட் டனம்என்றனர் பிள்ளை யார்தாம்.Aadum yenavum:
"Are the three acts sung in the poem beginning with the word:
'Aadum,' for His eternal self-glorification or for the annulment
Of the misery of others?" Thus you ask seeking an answer.
"These testify to His mercy for mankind."
Thus sang the lofty one.   


Arunachala Siva.


9568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:20:43 AM »
Verse  838:


ஆடும் எனவருந் திருப்பாட்டில் அமைத்த மூன்றும்
நீடும் புகழோ பிறர்துன்ப நீத்தற்கோ என்று
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கிவை செய்த தீசர்
கூடுங் கருணைத் திறமென்றனர் கொள்கை மேலோர்.


Saathukkal mikkeer iraiye vantu saarminkale:
He hymned: "Ye that abound in saintliness, hasten to join Him?
For, what indeed, are your desires and aspirations,
Save those that are linked to the pure and purifying One?
So join Him." Thus spake the Prince of Sanbai-- our Ruler.

Arunachala Siva.


9569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:17:55 AM »
Verse  837:


ஈண்டுச் சாதுக்கள் என்றெடுத் தோதிற்று
வேண்டும் வேட்கைய வெல்லாம் விமலர்தாள்
பூண்ட அன்பினிற் போற்றுவீர் சார்மின்என்
றாண்ட சண்பை அரச ரருளினார்.


Maa thukkam neengkal uruveer:
He hymned: "Ye that desire to get rid of great misery
Cling to Him with all your mind"
For, if in love, you enshrine the Primal Light in your heart
And envision Him as taught by the Paraclete, uninterruptedly,
And live thus poised, the fetter that fosters separateness,
Will end; so too the cycle of birth and death.   


Arunachala Siva.

9570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:15:25 AM »
Verse  836:மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றும் என்ப
தாதிச் சுடர்ச்சோ தியைஅன்பி னகத்துள் ளாக்கிப்
போதித்த நோக்குற் றொழியாமற் பொருந்தி வாழ்ந்து
பேதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம்.


Sudar vittulan engkal sothi:
He hymned: "In His manifestation He is radiance!"
For, He is beheld as fire in outer form, and to them
That are poised in Love, He is the Flame that rises from within;
This indeed is the truth gained by them
Who behold Him aided by His light.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 [638] 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... 3159