Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 [637] 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 3147
9541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 08, 2016, 08:57:00 AM »
Verse  746:


கொற்றவன் தன்பால் முன்பு
    குலச்சிறை யார்வந் தெய்திப்
பொற்றட மதில்சூழ் சண்பைப்
    புரவலர் வரவு கூற
முற்றுயர் சிறிது நீங்கி
    முழுமணி அணிப்பொற் பீடம்
மற்றவன் முடியின் பக்கத்
    திடுகென வல்ல னானான்.


Kulacchiraiyaar came before the King
And announced the arrival of the lord of Sanbai
Girt with beauteous fort-like walls; when he
Heard this, the king was to an extent relieved
Of his distress; he also gained enough strength
To articulate thus: "Secure for him a seat of gold
Wholly wrought with gems, and place it near my head."

Arunachala Siva.


9542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 08, 2016, 08:53:59 AM »
Verse  745:


தென்னவன் தேவி யாரும்
    திருமணிச் சிவிகை மீது
பின்வர அமைச்சர் முன்பு
    பெருந்தொண்டர் குழாத்துச் செல்லப்
பொன்னணி மாட வீதி
    யூடெழுந் தருளிப் புக்கார்
கன்னிநா டுடையான் கோயில்
    காழிநா டுடைய பிள்ளை.


The queen of the Pandya rode behind the godly child
In her litter of beauteous gems; the minister
Accompanied with the great devotee-throngs, walked ahead
Of him; thus proceeding through the great street
Of mansions adorned with gold,
The godly child of Kaazhi entered the palace
Of the ruler of the Pandya realm.

Arunachala Siva.   

9543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 08, 2016, 08:51:28 AM »
Verse  744:


கண்ணினுக் கணியாய் உள்ளார்
    எழுச்சியிற் காட்சி பெற்றார்
நண்ணிய சமயம் வேறு
    நம்பினர் எனினும் முன்பு
பண்ணிய தவங்கள் என்கொல்
    பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவிப்
புண்ணிய மூர்த்தி வந்து
    மதுரையில் புகுத என்றார்.When the godly child, a jewel, pleasing to behold,
Rode in the procession, though the belief of the citizens
Was rooted in an alien faith, yet, when they
Beheld him, they said: "For this incarnation of piety
To come to Madurai that the Pandya may seek refuge
In him, what indeed is the manifold tapas
He should have wrought in the past?"

Arunachala Siva.

9544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 08, 2016, 08:49:00 AM »
Verse  743:


பல்லிய நாதம் பொங்கப்
    படர்திரு நீற்றின் சோதி
நல்லொளி வட்ட மாகி
    நண்ணிமேல் வருவ தென்ன
வில்வளர் தரளக் கோவை
    வெண்குடை நிழற்றி வெவ்வே
றெல்லையில் முத்தின் காளம்
    தாரைசங் கெங்கும் ஊத.
From many an instrument swelled a poly-symphony;
It looked as though the effulgence
Of the holy ash which pervaded everywhere
Turned into a goodly halo of the upborne
And white and pearl-clustered parasol
Of ever-growing luster, and cast a benign shade;
The Ekkaalas inlaid with pearls, the Trumpets
And the shells blared severally.

Arunachala Siva.

9545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 08, 2016, 08:47:15 AM »
Verse  742:அம்மலர்க் குழலி னார்க்கும்
    அமைச்சர்க்கும் அருள வேண்டிச்
செம்மணிப் பலகை முத்தின்
    சிவிகைமேற் கொண்ட போதில்
எம்மருங் கினிலும் தொண்டர்
    எடுத்தஆர்ப் பெல்லை இன்றி
மும்மைநீ டுலக மெல்லாம்
    முழுதுடன் நிறைந்த தன்றே.


To grace her whose locks were decked with flowers
And the minister, when he moved into the palanquin
Wrought with planks of inlaid rubies, the uproar
Raised by the servitors, on all sides, rose up
Boundlessly, and filled all the three worlds.   


Arunachala Siva.


9546
Arunachala Mahatmiyam:Verse 6 speaks of glory of Arunachala.  Even those who live 24 miles in and around
Arunachala Hill, gets Mukti.  They need no diksha, i.e. no initiation etc.,

Yojanai moonram it thala vacharku
Asaru dikshai adhi inrium
Pasamil saayujyam payakkumme
Easanan endran aanaiyinale.

Siva says:  Those who live within 3 yojanas (roughly about 24 miles or 36 kilometers around
Arunachala Hill shall be conferred Mukti. 

Mastan Swami, a Muslim gentleman got it in 7 hours, by sitting on the Hill seeing Bhagavan
Ramana.  He is from Desur, about 30 KMs from Tiruvannamalai.

Once Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "Bhagavan!  Is this all true?"

Bhagavan Ramana said: "Oye, this is Supreme Court Order.  No repudiation."

Arunachala Siva.

9547
What is Arunachala Tattvam?  Is it merely the epic story that Brahma and Vishnu
went in search of the top and bottom of the huge effulgence?  Puranic story apart,
what do Brahma and Vishnu represent?  This is described by Saint Poet Muruganar
in his verse on Sri Arunachala Tattvam.  He says:

Buddhi (Intellect) and Ego (Ahankaram) try to reach the Atma within.  But both
fail.  The Buddhi or intellect is represented by Brahma.  He flew on a swan to the
skies and tried to find the top of the column of effulgence.  But he failed.  Because,
the swan's wings got blunted due to the long journey without end.  Brahma himself
became tired as dead.  Then he finds a Thazhambu, a kind of flower,  long and leaf-
like descending from the above.  He catches hold the flower and requests it to give
as witness the falsity that Brahma had seen the top of the column.  The flower
unfortunately agreed.  Siva, the column of effulgence, knew the truth and simply
plucked with his nail one of the four heads of Brahma and also cursed the flower
that it would no longer adorn his hair.  Thus the intellect finds it difficult and impossioble to realize the Atma within.  The intellect at best, would use its crookedness and try
to pose as if it knows Atma.  But Atma knows the truth.

The Ego or Ahankaram, digs the earth to find out Atma, as Vishnu tried to find
the bottom of effulgence.  Ahankaram or Ego knows that it can never realize
Atma and all that it knows is only anatma, non-Self.  But one's ego knows where
it stands.  It does not bluff that it knows Atma.  Vishnu did not bluff but agreed
his defeat, whereas Buddhi bluffs stating from book reading and other pseudo learning that it knows Atma.

The Upanishads say that Atma can be realized only when Atma wills that way.

Muruganar's song:

Buddhi ahankaram pulampeidha ongum
Matthi idayanthan maraiyavanum malum
Natta ariyathu nalankulaiya annar
Matthi oLir Annmalaiyinathu meyye.

Muruganar then requested Bhagavan Ramana to compose a verse on Sri
Arunachala Deepa Darsana Tattvam, the meaning and purport of Maha
Deepam, which is lighted every year in Kartikai Poornima day. This
year Maha Deepam falls on 1st December 2009.

I shall post Bhagavan Ramana's verse separately.

Arunachala Siva.

9548
Today is Kunju Swami's Liberation Day.

He came to Bhagavan at a very young age and after knowing the method of self inquiry, he went
back home.  But he could not proceed since the mind started its play.  He came again to Bhagavan
and stayed with Him.  Bhagavan also told him that self inquiry will be successful only when it is
done in Guru's Presence.  He quoted from Kaivalya Navaneetham and impressed upon the benefit
of Guru's Presence.

After spending about 12 years in personal attendance on Bhagavan, he was permitted to move
to a room in Palakottu and continued his tapas and at the same time remained in close contact with
Bhagavan.

During his ripe age, the Asramam placed him in a room within the premises where he was helped
by an assistant for his daily chores.  He passed away peacefully when he was past 80 years.

Arunachala Siva.   

9549
8.  One whose finality is consciousness only, whose nature is consciousness alone, who does not recollect
otherness is called a Jivanmukta.

9.  One who is the perfect Self everywhere, who realizes the Self everywhere, who is the eternal and
perfect Self everywhere is called a Jivanmukta.

10.  One who is ever with the Supreme Self, who is resolved in the Self,  who is the form of Bliss,
and unmanifest is called a Jivanmukta.

11.  One whose self is pure and unitary, who is bereft of all attachment, who is serene as the ever blissful
Self is called a Jivanmukta.

12. One who is of unitary nature, the peaceful Self, divested of thoughts of separateness; one who is
devoid of even a trace of existence is called a Jivanmukta.

13.  I have no mind.  I have no intellect, egoism and senses. Such a one, being Brahman alone,
is called a Jivanmukta.

14.  I have no defects. I have no body.  I have no vital air.  I have nothing at all.  Whose final resolve
is such is called a Jivanmukta.

15.  I have no delusion.  I have no desire. I have no anger.  I am not another one.  I have not an iota
of this either.  Such a one is called a Jivanmukta.

16.  I have no demerits. I have no sex. I have no bondage or any world.  Such a one, who is always
blissful thus, is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.                   

9550
Verse  6:பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நஞ்சாய துயர்கூர
    நடுங்குவேன் நின்னருளால்
உய்ஞ்சேன்எம் பெருமானே
    உடையானே அடியேனை
அஞ்சேலென் றாண்டவா
    றன்றேஅம் பலத்தமுதே.


Troubled by the eyes of bashful damsels, the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I quake In misery,
vile as venom.
By Your grace I,
stand redeemed.
O our God !
O Lord-Owner !
O Nectar of Ambalam !
Is it not thanks to Your way which blessed me,
Your slave,
With words:
"Fear not!""
that I stand redeemed?

Arunachala Siva.

9551
Verse  5:கற்றறியேன் கலைஞானம்
    கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிறதெய்வம்
    வாக்கியலால் வார்கழல்வந்
துற்றிறுமாந் திருந்தேன்எம்
    பெருமானே அடியேற்குப்
பொற்றவிசு நாய்க்கிடுமா
    றன்றேநின் பொன்னருளே.I did not cultivate and learn the wisdom of Sastras;
Neither do I thaw and melt in love.
Yet I know not any other god.
By the grace of Your word,
I reached Your Feet fastened with long anklets and remain there poised In pride.
Is not Your gift to me,
Your servitor,
of Your golden grace Like unto offering a seat of gold to a dog?

Arunachala Siva.

9552
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 07, 2016, 11:48:01 AM »
Verse  91:91: மெல்லிய நுண் இடை மின் அனையாளை விரிசடையோன்
புல்லிய மென் முலைப் பொன் அனையாளை, புகழ்ந்து மறை
சொல்லியவண்ணம் தொழும் அடியாரைத் தொழுமவர்க்கு,
பல்லியம் ஆர்த்து எழ, வெண் பகடு ஊறும் பதம் தருமே.

அபிராமித் தேவி! நீ மின்னல் போலும் மெல்லிய இடையினை உடையவள்; விரிந்த சடைமுடி நாதர் சிவபிரானோடு இணைந்து நிற்கும் மென்மையான முலைகளையுடையவள்; பொன்னைப் போன்றவள். இவ்வாறாகிய உன்னை வேதப்படி தொழுகின்ற அடியார்க்கும் அடியவர்கள், பல்வகை இசைக்கருவிகள் இனிதாக முழங்கிவர, வெள்ளையானையாகிய ஐராவதத்தின் மேலே ஊர்ந்து செல்லும் இந்திரப் பதவி முதலான செல்வ போகங்களைப் பெறுவர்.

O Abhirami! Your waist is like lightning in slenderness.  You are having tender and soft breasts and are
with Siva with spreading jata mudi.  You are like gold.  Those who pray to You with the method of Vedas,
shall attain even the post of Indra where there is Iravatham for traveling and various musical instruments
shall sound when they travel in that Iravatham.  They will attain all such kingly comforts and wealth.

contd.,

Arunachala Siva.         

9553
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:47:39 AM »
Verse  741:


நாதர்தம் அருள்முன் பெற்று
    நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்கப்
போதுவார் பணிந்து போற்றி
    விடைகொண்டு புனித நீற்று
மேதகு கோலத் தோடும்
    விருப்புறு தொண்டர் சூழ
மூதெயில் கபாடம் நீடு
    முதல்திரு வாயில் சார்ந்தார்.
Blessed first with the grace of the Lord
He bowed before Him, hailed Him and took His leave,
And moved, as joy welled up in him;
Decked with the radiant and sublime beauty of the holy ash,
And circled by loving servitors, he reached
The prime and ever-during and sacred entrance
Of the hoary temple.


Arunachala Siva.

9554
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:45:07 AM »
Verse  740:ஆலமே அமுத மாக
    உண்டுவா னவர்க்க ளித்துக்
காலனை மார்க்கண் டர்க்காக்
    காய்ந்தனை அடியேற் கின்று
ஞாலம்நின் புகழே யாக
    வேண்டும்நான் மறைக ளேத்துஞ்
சீலமே ஆல வாயில்
    சிவபெரு மானே என்றார்."O Lord of glory hailed by the Vedas! O Lord-Siva
Of Aalavaai! You devoured venom and caused it
To turn into nectar! You kicked Death to death
For the sake of Maarkandeya! This day, for me,
Your servitor, the whole world shall be pervaded
With Your sole glory!" Thus he hymned Him.


Arunachala Siva.

9555
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:42:09 AM »
Verse  739:


கானிடை ஆடு வாரைக்
    காட்டுமா வுரிமுன் பாடித்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருவுளம் நோக்கிப் பின்னும்
ஊனமில் வேத வேள்வி
    என்றெடுத் துரையின் மாலை
மானமில் அமணர் தம்மை
    வாதில்வென் றழிக்கப் பாடி.
He hailed the Lord-Danced of the great Crematorium
With a decad beginning with the words: "Kaattu
Maa Uri"; he clearly glimpsed the divine will
Of the Lord, the Wearer of honeyed Konrai flowers;
Again he began to hymn the decade that does away
With flaws and begins with the words: "Veda Velvi"
And sang it to vanquish in disputation
And do away with the shameless Samanas

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 [637] 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 3147