Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 [637] 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 3195
9541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  1235:


பெருகொளி ஞானம் உண்ட
    பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில்
மருவுமங் கலநீர் வாசக்
    கரகம்முன் னேந்தி வார்ப்பார்
தருமுறைக் கோத்தி ரத்தின்
    தங்குலம் செப்பி என்தன்
அருநிதிப் பாவை யாரைப்
    பிள்ளையார்க் களித்தேன் என்றார்.


Over the hand--soft as lotus flower--,
Of the godly son of ever-growing brilliance
He poured the fragrant and holy water from
The Karakal of gold;
Duly declaring his Gotra, clan and all,
He solemnly
(and thrice) affirmed thus;
"I hereby give my daughter--the rate treasure--,
In wedding to the godly son."

Arunachala Siva.   

9542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  1234:

விருப்பினால் விளக்கி மிக்க
    புனிதநீர் தலைமேற் கொண்டு
பொருப்புறு மாடத் துள்ளும்
    புறத்துளுந் தெளித்த பின்னர்
உருப்பொலி உதரத் துள்ளும்
    பூரித்தார் உவகை பொங்கி
அருப்புறு கிளைஞர் மேலும்
    தெளித்தனர் ஆர்வத் தோடும்.


And washed his feet; he sprinkled the water
On his own crown, and on all places within
And without his hill-like mansion;
Then in great joy he drank it and sprinkled it
In swelling love on his thrilled kith and kin.

Arunachala Siva.   

9543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:55:04 AM »
Verse  1233:


வந்துமுன் னெய்தித் தாம்முன்
    செய்தமா தவத்தின் நன்மை
நந்துநம் பாண்டார் நம்பி
    ஞானபோ னகர்பொற் பாதம்
கந்தவார் குழலி னார்பொற்
    கரகநீர் எடுத்து வார்ப்பப்
புந்தியால் நினைதி யானம்
    புரிசடை யான்என் றுன்னி.


When she of long and fragrant hair poured the water
From the pot of gold, Nampaandaar Nambi of abounding virtue--
The fruit of his great tapas--, with all his mind
Contemplated the godly son as the very Lord of matted hair.   

Arunachala Siva.

9544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:52:31 AM »
Verse  1232:திருமகட் கொடுக்கப் பெற்ற
    செழுமறை முனிவர் தாமும்
அருமையால் முன்செய் மெய்ம்மை
    அருந்தவ மனைவி யாரும்
பெருமகிழ்ச் சியினாற் பாதம்
    விளக்குவார் பிள்ளை யார்முன்
உரிமையால் வெண்பால் தூநீர்
    உடனெடுத் தேந்தி வந்தார்.

The righteous Brahmin who was blessed to give his daughter
In wedding and his wife of rare tapas, truly wrought
By her in her previous births,
Came before the godly bridegroom carrying
As of right cow's milk and pure water
To wash his feet in great delight.   


Arunachala Siva.

9545
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 25, 2016, 04:45:15 PM »
8.

(This was overlooked):


நாயிற் கடையாம் நாயேனை
    நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்வசமே
    வைத்திட் டிருக்கும் அதுவன்றி
ஆயக் கடவேன் நானோதான்
    என்ன தோஇங் கதிகாரம்
காயத் திடுவாய் உன்னுடைய
    கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே. 


You Yourself,
in love,
redeemed and ruled me ? The basest among dogs.
I should merely place In Your charge my illusive,
embodied life.
Am I competent to reason out things?
O One who sports an eye in the forehead !
You may confer on me embodiment or keep me Under Your ankleted feet.
Your will prevails.


concluded.

Arunachala Siva.

9546
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 25, 2016, 04:41:55 PM »
10.

அழகே புரிந்திட் டடிநாயேன்
    அரற்று கின்றேன் உடையானே
திகழா நின்ற திருமேனி
    காட்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
புகழே பெரிய பதம்எனக்குப்
    புராண நீதந் தருளாதே
குழகா கோல மறையோனே
    கோனே என்னைக் குழைத்தாயே. 


Having wrought non-beautiful things,
I cry hoarse.
O Owner !
You revealed Your resplendently divine Form unto me and made me serve You.
Without conferring on me the great and glorious beatitude,
O perfect One,
O sempiternal Youth,
O Brahmin Beautiful,
O King,
You have vexed me sore.


Arunachala Siva.


9547
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 25, 2016, 04:38:43 PM »
9.


கண்ணார் நுதலோய் கழலிணைகள்
    கண்டேன் கண்கள் களிகூர
எண்ணாதிரவும் பகலும்நா
    னவையே எண்ணும் அதுவல்லால்
மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும்
    வந்துன் கழற்கே புகுமாறும்
அண்ணா எண்ணக் கடவேனோ
    அடிமை சால அழகுடைத்தே. 


O One whose forehead sports an eye !
I beheld the pair Of Your ankleted feet,
my eyes feeling ecstatic.
I think not of aught else;
I think of them only,
by day as well as night.
Barring this,
will I think of the way of passing away on earth,
or of the way of reaching Your ankleted feet?
Ha,
very beautiful indeed is my servitude unto You !

Arunachala Siva.9548
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 25, 2016, 04:35:49 PM »
7.

அன்றே என்றன் ஆவியும்
    உடலும் உடைமை எல்லாமும்
குன்றே அனையாய் என்னைஆட்
    கொண்ட போதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ
    எண்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய்
    நானோ இதற்கு நாயகமே.O Hill-like One,
did You not that very day,
when You redeemed and ruled me,
make Your own my soul,
body and all that I owned?
Can I,
This day meet with any trouble at all?
O our God,
eight-armed and triple-eyed !
You may do me good or ill.
Is lordship over these deeds mine?


Arunachala Siva.


9549
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 25, 2016, 04:31:01 PM »
6.


வேண்டத் தக்க தறிவோய்நீ
    வேண்ட முழுதுந் தருவோய்நீ
வேண்டும் அயன்மாற் கரியோய்நீ
    வேண்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
வேண்டி நீயா தருள்செய்தாய்
    யானும் அதுவே வேண்டின்அல்லால்
வேண்டும் பரிசொன் றுண்டென்னில்
    அதுவும் உன்றன் விருப்பன்றே. 


You know what I should pray for;
You will wholly Grant me what I pray for.
Unto Vishnu and Brahma That seek You,
You are hard of access.
You willingly made me serve You.
Whatever You willingly bless me with,
I desire nought but that.
If yet,
I seek aught,
is not that indeed Your own desire?

Arunachala Siva.


9550
27.  I am just consciousness only.  All is just consciousness only.  The attribute-less Brahman is just
consciousness.  The Supreme with qualities is just consciousness.

28.  I am verily you, just consciousness.  All is just consciousness only.  Heart is just consciousness
only, ever just consciousness, full of consciousness.

29.  You are only consciousness.  I am only consciousness.  All is just consciousness alone.  Peacefulness
is only consciousness.  The quality of peace is just consciousness.

30.  Knowledge is just consciousness only.  Brahman is just consciousness alone.  Volition is just
consciousness alone.  The three worlds are just consciousness only.

31.  Only consciousness alone is ubiquitous.  The all pervading Guru is just consciousness. Purity
is just consciousness alone.  Brahman is just consciousness alone.

32. Awareness is just consciousness alone.  The sun etc., are just consciousness.  Existence alone
is just consciousness.  The world is just consciousness only.

33. Right action is just consciousness alone.  Eternal goodness is just consciousness.  Brahman
is just consciousness only.  Hari is verily consciousness alone.

contd.,

Arunachala Siva.

9551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:25:45 AM »
Verse 1230:மங்கலம் பொலிய ஏந்தி
    மாதரார் முன்பு செல்லக்
கங்கையின் கொழுந்து செம்பொன்
   இமவரை கலந்த தென்ன
அங்கவர் செம்பொன் மாடத்
    தாதிபூ மியினுட் புக்கார்
எங்களை வாழ முன்னாள்
    ஏடுவை கையினுள் இட்டார்.


The hallowed Brahmin-women walked before him
Carrying things auspicious; like the stream
Of Ganga
(at its source) wending
And blending with the Himavant of ruddy and auric hue,
He--the one that in the past dropped into the Vaikai
The palm-leaf, that we might thrive--,
Moved into Nampaandaar Nampi?s mansion
Of ruddy gold, and then into Aadi Bhoomi, the hall of wedding.


Arunachala Siva
9552
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:23:25 AM »
Verse 1229:


எதிர்வர வேற்ற சாயல்
    இளமயி லனைய மாதர்
மதுரமங் கலமுன் னான
    வாழ்த்தொலி யெடுப்ப வந்து
கதிர்மணிக் கரக வாசக்
    கமழ்புன லொழுக்கிக் காதல்
விதிமுறை வலங்கொண் டெய்தி
    மேவுநல் வினைகள் செய்தார்.

he greeting women whose mien was like
The young peafowls, hymned melodiously
The benedictory verses, and those airs pervaded
Everywhere; they poured out fragrant water
From bright vessels before him and in loving devotion
They went round him and plied themselves
In the fitting rites of the wedding.

Arunachala Siva.


9553
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:20:58 AM »
Verse 1228:


ஆங்குமுன் னிட்ட செம்பொன்
    அணிமணிப் பீடந் தன்னில்
ஓங்கிய ஞான வெள்ளம்
    உண்ணிறைந் தெழுவ தென்னத்
தாங்கிய முத்தின் பைம்பூண்
    தண்ணிலவு எறிப்ப ஏறிப்
பாங்கொளி பரப்பி நின்றார்
    பரசம யங்கள் வீழ்த்தார்.On a seat of ruddy gold inlaid with beauteous gems,
He that quelled the alien-faiths stood mantled
In effulgence; it looked as though that the flood
Of lofty Gnosis that coursed in him, overflowed
As cool luster, from his fresh, pearly jewels
Very like those of the moon?s rays.

Arunachala Siva.

9554
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:18:59 AM »
Verse  1227:

மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை
    மங்கல மகளி ரெல்லாம்
நிறைத்தநீர்ப் பொற்கு டங்கள்
    நிறைமணி விளக்குத் தூபம்
நறைக்குல மலர்சூழ் மாலை
    நகுசுடர் முளைப்பொற் பாண்டில்
உறைப்பொலி கலவை யேந்தி
    உடன்எதி ரேற்று நின்றார்.


All the auspicious housewives of the Brahmins
Duly greeted the godly bridegroom, holding
Pots of gold filled with water, beauteous lamps
In serried order, gold platters on which were
Displayed Paalikaas where grew the bright
Seedlings, and sandal-paste compounded sweet.

Arunachala Siva.9555
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:16:04 AM »
Verse  1226:பொன்னணி சங்கின் வெள்ளம்
    பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
மன்னிய தரளப் பத்தி
    வளர்மணிச் சிவிகை நின்றும்
பன்மலர் நறும்பொற் சுண்ணம்
    பரந்தபா வாடைமீது
முன்னிழிந் தருளி வந்தார்
    மூவுல குய்ய வந்தார்.


Even as the innumerable shells lined with gold
Roared aloud in swelling harmony,
From the abiding palanquin bathed in the luster
Of its serried rows of pearls,
He stepped out and set foot on the red carpet
Damasked with many a flower and fragrant gold-dust.
He that came to be born for the deliverance
Of the triple worlds, walked forth in grace.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 [637] 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 3195