Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 [636] 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... 3200
9526
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 09:41:31 AM »
Verse  47:


சென்று விரும்பித் திருப்புகலூர்த்
    தேவர் பெருமான் கோயில்மணி
முன்றில் பணிந்து வலங்கொண்டு
    முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்திறைஞ்சித்
தொன்று மரபி னடித்தொண்டு
    தோய்ந்த வன்பிற் றுதித்தெழுந்து
நின்று பதிக விசைபாடி
    நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார்.   


He came to the Tiruppukkaloor temple of the Lord of gods
And in love adored its court; he then circumambulated
The shrine and came before the Lord where he fell prostrate
On the floor in adoration, poised in the love that is
Engendered by the traditional servitorship to the Lord?s feet,
Rose up, and sang the divine decade in which
His prayer
(for gold) was couched.   

Arunachala Siva.


9527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 09:39:10 AM »
Verse  46:


செறிபுன் சடையார் திருவாரூர்த்
    திருப்பங் குனிஉத் திரத்திருநாள்
குறுக வரலும் பரவையார்
    கொடைக்கு விழாவிற் குறைவறுக்க
நிறையும் பொன்கொண் டணைவதற்கு
    நினைந்து நம்பி திருப்புகலூர்
இறைவர் பாதம் பணியவெழுந்
    தருளிச் சென்றங் கெய்தினார்.


The hallowed Pankuni-utthara festival of the Lord
Of Tiruvaaroor drew near; to provide Paravaiyaar
With all that was needed for her to give away liberally
To the servitors and thus fulfill their needs, Nampi Aaroorar
Desired to come by gold; so he fared forth
To Pukaloor to hail the feet of the Lord.

Arunachala Siva.

9528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  45:


இறைஞ்சிப் போந்து பரவையார்
    திருமா ளிகையில் எழுந்தருளி
நிறைந்த விருப்பின் மேவுநாள்
    நீடு செல்வத் திருவாரூர்ப்
புறம்பு நணிய கோயில்களும்
    பணிந்து போற்றிப் புற்றிடமாய்
உறைந்த பெருமான் கழல்பிரியா
    தோவா இன்பம் உற்றிருந்தார்.


Having adored the Lord, he moved out and came
To the mansion of Paravaiyaar, and abode there
In great joy; thence he visited the nearby shrines,
Hailed the Lord there and returned to Tiruvaaroor
Where he abode inseparably linked to the worship
Of the feet of the Lord enshrined in the Ant-Hill.

Arunachala Siva.

9529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 08:54:25 AM »
Verse  44:


நன்று மகிழுஞ் சம்பந்தர்
    நாவுக் கரசர் பாட்டுகந்தீர்
என்று சிறப்பித் திறைஞ்சிமகிழ்ந்
    தேத்தி யருள்பெற் றெழுந்தருளி
மன்றி னிடையே நடம்புரிவார்
    மருவு பெருமைத் திருவாரூர்
சென்று குறுகிப் பூங்கோயிற்
    பெருமான் செம்பொற் கழல்பணிந்து.
He praised the Lord in his decade thus: "You rejoiced to hear
The hymns of goodly, great and joyous Jnaana Sambandhar
And Navukkarasar!" He adored and hailed the Lord
And in joy celebrated His glory; blessed with his leave
He came to glorious Tiruvaaroor of the Lord who dances
In the Ambalam; he moved into the Poongkoyil
And worshipped the roseate and golden feet of the Lord.

Arunachala Siva.

9530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 08:51:49 AM »
Verse  43:


அங்கு நின்றும் எழுந்தருளி
    அளவி லன்பில் உள்மகிழச்
செங்க ணுதலார் மேவுதிரு
    வலிவ லத்தைச் சேர்ந்திறைஞ்சி
மங்கை பாகர் தமைப்பதிகம்
    வலிவ லத்துக் கண்டேனென்
றெங்கும் நிகழ்ந்த தமிழ்மாலை
    எடுத்துத் தொடுத்த விசைபுனைவார்.He moved out of that town and in joy engendered
By boundless love he reached Valivalam of the Lord who sports
A ruddy eye in His forehead; he adored Him
And adorned him with an ever-resplendent garland
Of Tamizh verse in which he affirmed that he had a darshan of the Lord
Who is concorporate with His Consort, at Valivalam.

Arunachala Siva.

9531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 08:48:59 AM »
Verse 42:


சிறப்பித் தருளுந் திருக்கடைக்காப்
    பதனி னிடைச்சிங் கடியாரைப்
பிறப்பித்தெடுத்த பிதாவாகத்
    தம்மை நினைந்த பெற்றியினால்
மறப்பில் வகைச்சிங் கடியப்ப
    னென்றே தம்மை வைத்தருளி
நிறப்பொற் புடைய இசைபாடி
    நிறைந்த அருள்பெற் றிறைஞ்சுவார்.


In the concluding hymn of the decade, deeming himself
To be father that begot Singkatiyaar, and unforgetfull
Of that conferred kinship he described himself
As the father of Singkatiyaar, he completed the tuneful
And melodious decade and adored the Lord blessed with His grace.

Arunachala Siva.


9532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 08:45:52 AM »
Verse  41:வென்றி வெள்ளே றுயர்த்தருளும்
    விமலர் திருக்கோ புரம்இறைஞ்சி
ஒன்றும் உள்ளத் தொடும்அன்பால்
    உச்சி குவித்த கரத்தோடும்
சென்று புக்குப் பணிந்துதிருப்
    பதிகம் பூணா னென்றெடுத்துக்
கொன்றை முடியா ரருளுரிமை
    சிறப்பித் தார்கோட் புலியாரை.


வெற்றியைத் தரும் வெண்மையான ஆனேற்றுக் கொடியை உயர்த்தி அருளும் பெருமானாரின் திருக்கோயிலின் அழகிய கோபுரத்தை வணங்கி, ஒருமைப்பட்ட உள்ளத்தோடும் அன்பினால் உச்சியில் சூடிய திருக்கரத்தோடும், கோயிலினுள் சென்று, பெருமானைப் பணிந்து, அங்குப் `பூணாண்' எனத் தொடங் கித் திருப்பதிகம் பாடியருளிக் கொன்றை மலரை முடிமேலுடைய பெருமானின் அருளுக்கு உரிமையால் கோட்புலியாரை அப்பதிகத் துள் சிறப்பித்தருளினார்.

(Eng. translation not available).

Arunachala Siva.

9533
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 30, 2016, 10:46:05 AM »
2.


பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்நாம்
    பேசும்போ தெப்போதிப் போதா ரமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
    சீசி யிவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடமீதோ விண்ணோர்க ளேத்துதற்குக்
    கூசு மலர்ப்பாதந் தந்தருள வந்தருளுந்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
    ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோ ரெம்பாவாய்.In our confabulation during night as well as day,
You would say:
"My love is for Siva,
the supernal Flame."
Lo,
did you now transfer your love to your flower-strewn bed,
O you bejewelled belle?
"Fie,
fie on you,
O ye bejewelled?
Are these a few of your denigrating remarks?
Is this the time to sport and make fun?
He whose form is Light,
Has deigned to come down to grace us with His lotus-like feet which shy away when the celestials Hail them.
He is the Lord of Siva-loka;
He is The Lord-God of the Chitrambalam at Thillai.
Who indeed are His loving devotees?
Who indeed are we,
Empaavaai !"

Arunachala Siva.

9534
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 30, 2016, 10:41:53 AM »
Tiru Empaavai:

Wondering at Sakti:

1.

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.


O lass with bright and long eyes !
Having hearkened to our hymning the rare and immense Flame That is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound of the benedictory words in praise of the God of gods Who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her Flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Empaavaai !


Arunachala Siva.
 

9535
50.  This universe is of the form of consciousness.  This man is of the form of consciousness.  The unborn
and peaceful is of the nature of consciousness.  The painless is of the nature of consciousness.

51.  Beyond the highest is of the nature of consciousness.  Consciousness alone is of the form of consciousness.
The space of consciousness is of the form of consciousness.  The space of consciousness is of Siva alone.

52.  The mind stuff is ever of the form of consciousness.  The form of consciousness is always immortal.
The expanse is of the form of consciousness and the innermost of all as well.

53.This fullness is of the nature of consciousness.  This adorable is of the nature of consciousness. All
this is of the form of consciousness.  I am ever of the nature of consciousness.

54.  This position is of the form of consciousness.  The expanse of heart is of the form of consciousness.
The teaching of the consciousness is a form of consciousness.  The expanse of consciousness is ever widespread.

55. The ever perfect is a form of consciousness.  The great fruit is a form of consciousness.  The transcendental knowledge is of the nature of consciousness.  You, the Supreme, are of the nature of consciousness.

56.  The perpetual joy is of a form of consciousness.  The dead is ever of a form of consciousness.
The supreme Brahman is of the nature of consciousness.  I am consciousness, awareness am I - ever.

contd.,

Arunachala Siva.
         

9536
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:14:38 AM »
Verse  40:


கோதை சூழ்ந்த குழலாரைக்
    குறங்கின் வைத்துக் கொண்டிருந்து
காதல் நிறைந்த புதல்வியராம்
    கருத்துட் கசிவால் அணைத்துச்சி
மீது கண்ணீர் விழமோந்து
    வேண்டு வனவுங் கொடுத்தருளி
நாதர் கோயில் சென்றடைந்தார்
    நம்பிதம்பி ரான்தோழர்.   

He seated on his lap the daughters whose locks of hair
Decked with chaplets; with a father?s love for his daughters,
He kissed them on their crowns whence rolled
Down his tears of love; he conferred on them gifts
And benedictions; then Nampi Aaroorar, the companion
Of the Lord proceeded to the shrine of the Lord.


Arunachala Siva.


9537
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:11:52 AM »
Verse  39:


அடியேன் பெற்ற மக்களிவர்
    அடிமை யாகக் கொண்டருளிக்
கடிசேர் மலர்த்தாள் தொழுதுய்யக்
    கருணை யளிக்க வேண்டுமெனக்
தொடிசேர் தளிர்க்கை இவரெனக்குத்
    தூய மக்க ளெனக்கொண்டப்
படியே மகண்மை யாக்கொண்டார்
    பரவை யார்தங் கொழுநனார்."These are my daughters; be pleased to accept them
As your servants granting unto them the privilege of adoring
Your flower-fragrant feet and thus gain deliverance."
Thus beseeched, he replied even thus:
"These bangled beauties are truly my hallowed daughters."
Thus declaring, the husband of Paravaiyaar conferred
On them the status of daughters.

Arunachala Siva.

9538
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:09:40 AM »
Verse 38:


ஆனா விருப்பின் மற்றவர்தாம்
    அருமை யால்முன் பெற்றெடுத்த
தேனார் கோதைச் சிங்கடியார்
    தமையும் அவர்பின் கருவுயிர்த்த
மானார் நோக்கின் வனப்பகையார்
    தமையும் கொணர்ந்து வன்றொண்டர்
தூநாண் மலர்த்தாள் பணிவித்துத்
    தாமுந் தொழுது சொல்லுவார்.


Borne by that great love he conducted Singkatiyaar,
His first born daughter--the fruit of his rare askesis--,
Decked with a honey-laden garland and her younger sister
Vanappakai whose eyes were like the fawn?s,
To the presence of Van-tondar and caused them to adore his feet--
Like unto fresh and pure flowers--; he too adored him
And addressed him thus:

Arunachala Siva.

9539
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:06:51 AM »
Verse 37:


செங்கோல் அரசன் அருளுரிமைச்
    சேனா பதியாங் கோட்புலியார்
நங்கோ மானை நாவலூர்
    நகரார் வேந்தை நண்பினால்
தங்கோ மனையில் திருவமுது
    செய்வித் திறைஞ்சித் தலைசிறந்த
பொங்கோ தம்போற் பெருங்காதல்
    புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவார்.Kotpuliyaar who was the rightful general of the sceptered
Chozha king, feasted our lord, the Prince of Navaloor
In his palace in great friendliness and adored him;
His loving devotion for him soared like a swelling sea
And he hailed him again and again.

Arunachala Siva.

9540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:04:13 AM »
Verse  36:


வேறு வேறு திருப்பள்ளித்
    தாமப் பணிகள் மிகவெடுத்து
மாறி லாத மணித்திருவா
    பரண வருக்கம் பலதாங்கி
ஈறில் விதத்துப் பரிவட்டம்
    ஊழி னிரைத்தே யெதிரிறைஞ்சி
ஆறு புனைந்தா ரடித்தொண்டர்
    அளவில் பூசை கொளவளித்தார்.


With many and varied wreaths, chaplets and garlands,
Many pretty jewels set with peerless gems,
And innumerable and manifold clothes and garments of woven
Splendor, he stood before him--the servitor of the Lord
Who is river-crested, hailed him and thus wrought
The endless Puja which Aaroorar was pleased to accept.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 [636] 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... 3200