Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 [635] 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... 3200
9511
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:14:52 AM »
Verse 53:


செய்ய சடையார் திருப்பனையூர்ப்
    புறத்துத் திருக்கூத் தொடுங்காட்சி
எய்த அருள எதிர்சென்றங்
    கெழுந்த விருப்பால் விழுந்திறைஞ்சி
ஐயர் தம்மை அரங்காட
    வல்லார் அவரே யழகியரென்
றுய்ய வுலகு பெறும்பதிகம்
    பாடி யருள்பெற் றுடன்போந்தார்.


The Lord of the ruddy matted hair gave him a darshan
Of His divine Dance at the outskirts of Tiruppanaiyoor;
There itself he prostrated on the ground
In swelling love, adored the Great One, hymned Him
In a decade which would grant deliverance to the world,
And affirmed therein thus: "He that dances in the Ambalam
Is indeed the beauteous Lord!"
Blessed with His grace, he moved on.


Arunachala Siva.


9512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:12:53 AM »
Verse  52:


பதிகம் பாடித் திருக்கடைக்காப்
    பணிந்து பரவிப் புறம்போந்தே
எதிரி லின்பம் இம்மையே
    தருவா ரருள்பெற் றெழுந்தருளி
நிதியின் குவையும் உடன்கொண்டு
    நிறையும் நதியுங் குறைமதியும்
பொதியுஞ் சடையார் திருப்பனையூர்
    புகுவார் புரிநூல் மணிமார்பர்.


He concluded the decade and sealed it with
His benediction; hailing and adoring the Lord
He moved out blessed with the peerless grace of the Lord
Who confers it in this life itself; with the heaps
Or riches, the wearer of the sacred thread proceeded
To Tiruppanaiyoor of the Lord who wears on His matted hair
The whole river and part of the moon.

Arunachala Siva.9513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:10:18 AM »
Verse  51:


தொண்ட ருணர மகிழ்ந்தெழுந்து
    துணைக்கைக் கமல முகைதலைமேல்
கொண்டு கோயி லுட்புக்குக்
    குறிப்பி லடங்காப் பேரன்பு
மண்டு காத லுறவணங்கி
    வாய்த்த மதுர மொழிமாலை
பண்தங் கிசையில் தம்மையே
    புகழ்ந்தென் றெடுத்துப் பாடினார்.
The devotees too woke up; up he rose in joy
And folding his hands, like unto lotus-buds, over his head,
He moved into the sacred shrine, worshipped the Lord,
In love that knew no bounds and hymned Him
Fittingly in a sweet and melodious and tuneful garland
Of Tamizh verse which opened thus: "Thammaiye pukazhnthu?"

Arunachala Siva.

9514
Verse  10:


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
    போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
    வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
    கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
    ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.


Far beyond the seven nether worlds are His ineffable Flower-feet !
His flower-studded crown is the very peak of all Scriptures !
He is concorporate with His Consort !
His sacred form is not one only.
He is the Genesis Of the Vedas.
He is but hailed by heaven and earth inadequately.
Lo,
His servitors are legion.
O ye flawless clan Of hierodules attached to the shrine of Siva !
What indeed is His polis?
What is His name?
Who are His kin?
Who are strangers unto Him?
How may He be sung,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

9515
Verse 9:


முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
    பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉன் சீரடியோம்
    உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவ ராவார் அவர்உகந்து
    சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    என்ன குறையும் இலோமேலோ ரெம்பாவாய்.O Ens who is more ancient than all the most ancient !
O One whose nature is more new than the most new !
We who have You as our Lord-God,
are Your glorious slaves.
We will but adore the scared feet of Your servitors;
We will belong only to them;
it is they who will be our respective husbands.
What,
in joy,
they bid us,
We will do,
as their slaves.
O our Sovereign-Lord !
If You bless us thus,
we will lack nothing,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

9516
Verse  8:கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere;
When instrument melodize the seven-fold music,
White conches blare everywhere.
Well,
we sang of the lofty And non-pareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You ope not your lips.
Is this indeed the state of hers who in love is devoted to Siva like Vishnu whose bed is the Sea of Milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

9517
Verse  7:

அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலவமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One impossible to know of by the many celestial beings.
He is the God of sublime greatness.
When divine instruments Blare His glory,
you would ope your lips and say:
"Siva,
Siva!"
" Even before the sound ' Tennaa'  is uttered,
you would melt like wax in fire.
Now listening to our several praises Of Him as 'my Chief,
my Monarch and my nectarean One' Will you still slumber on?
Like the addle-pated and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can We say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

9518
Verse 6:


மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
    நானே யெழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
    வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும்
    ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்.O gazelle-like one,
you said:
"On the morrow,
I myself will come to wake ye up."
Pray,
tell us the direction Into which your pridian promise shamelessly frittered away.
Has it not dawned for you yet?
Unto us who come singing the lofty,
long,
ankleted and sacred feet of Him who is unknown to the heaven,
the earth and all else,
And who on His own free volition deigns to come down to foster us and rule us by enslaving us,
You ope not your lips;
neither does your body melt in love.
Such deportment befits you alone.
Lo,
bestir Yourself and come forth to sing Him who is our Lord as well as of others,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

9519
Verse 5:


மாலறியா நான்முகனுங் காணா மலையினைநாம்
    போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
    ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டுஞ்
    சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்
றோலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
    ஏலக் குழலி பரிசேலோ ரெம்பாவாய்."We know of Annamalai unknown to Vishnu and unbeheld By Brahma,
the Four-faced."
Thus you -- The deceptious one in whose mouth,
milk and honey flow--,
Articulate falsehoods in which you are well versed.
Come and unbar the doors of your threshold.
Lo,
the earth,
the heaven and the dwellers of other planets,
admiring His beauty -- rare to be comprehended --,
sing of His great qualities by which He enslaves us,
rids us of our flaws and rules us in grace.
Thus they hail Him and chant:
"`Siva !
O Siva !" Though they cry hoarse,
You whose tresses are perfumed,
do not feel it,
Aye,
do not feel it.
Such is your plight,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

9520
Verse  4:

ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
    கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
    கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்ணெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவந்
    தெண்ணிக் குறையில் துயிலேலோ ரெம்பாவாய்.

O One of pearly white teeth,
has it not dawned yet for you?
Have they all ? the beautiful psittacine warblers,
arrived?
We will count and report to you truly;
yet do not meanwhile,
Close your eyes and waste your time.
He is the peerless and supernal Catholic;
He is the lofty import Of the Vedas;
He is the One that sweetens our vision:
We should so sing of Him that our hearts should melt And our souls should dissolve in ecstasy.
So,
we will not do the reckoning.
May you come out and do it;
if there be any deficit in number,
Go back to slumber on,
Empaavaai !

Arunachala Siva.
9521
Verse  3:


முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
    அத்தன்ஆ னந்தன் அமுதன்என் றள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
    பத்துடையீர் ஈசன் பழவடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த் தாட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
    எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம்சிவனை
    இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோ ரெம்பாவாய்.O One whose teeth are white as pearl !
You will daily wake up before we bestir,
come before us and affirm thus:
"The form of our Sire is bliss;
He is The One ambrosial."
Thus,
even thus,
will you Utter words suffused with your salival sweetness.
Well,
come,
open your door.
:You foster great love for our God;
Yours indeed is Hoary servitorship.
If you who are established in the service of Siva,
do away with our the new servitors' littleness and rule us,
Will it spell evil?
"Ha,
is your love deceptious?
Do we not all of us,
Know that your love is true?
Will not those of chastened heart,
hymn and hail our Siva"
Well,
we who have come to wake you up,
Deserve all these,
Empaavaai !

Arunachala Siva.


9522
57.  I am awareness, I am awareness.  The mind is one's own - there is no doubt of this.  Te form of the
world is only consciousness.  Siva, the bestower of auspiciousness,is only consciousness.

58. The form of sky is only consciousness.  The chief of hosts is only consciousness.  The form of the world
is only consciousness.  The motion of the world is only consciousness.

59.  The form of heart is only consciousness.  The master of the heart is only consciousness.  The form
of the immortal is only consciousness.  The basis of movement is only consciousness. 

60.  I am only consciousness.  Only awareness am I; full of consciousness, filled with awareness ever.
True faith is only consciousness.  The contemplation of Brahman is only consciousness.

61.  The Supreme Lord is only consciousness.  The heart shrine is only consciousness.  Every form is
only consciousness.  The assemblage of people is only consciousness.   

62.  All joy is only consciousness.  Sweet speech is only consciousness.  You are only consciousness. 
I am just awareness.  All is just consciousness only.

Contd.,

Arunachala Siva.

9523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 09:49:25 AM »
Verse  50:


சுற்று மிருந்த தொண்டர்களுந்
    துயிலு மளவில் துணைமலர்க்கண்
பற்றுந் துயில்நீங் கிடப்பள்ளி
    யுணர்ந்தார் பரவை கேள்வனார்
வெற்றி விடையா ரருளாலே
    வேமண் கல்லே விரிசுடர்ச்செம்
பொன்திண் கல்லா யினகண்டு
    புகலூ ரிறைவ ரருள்போற்றி.


The devotees too slumbered; when the consort
Of Paravaiyaar woke up and opened his lotus-like eyes,
By the grace of the Lord-Rider of the victorious Bull,
He saw that the bricks had turned into solid blocks
Of ruddy gold; then he hailed the Lord?s divine grace.

Arunachala Siva.

9524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 09:47:02 AM »
Verse 49:


துயில்வந் தெய்தத் தம்பிரான்
    றோழ ரங்குத் திருப்பணிக்குப்
பயிலும் சுருமட் பலகைபல
    கொணர்வித் துயரம் பண்ணித்தேன்
அயிலும் சுரும்பார் மலர்ச்சிகழி
    முடிமேல் அணியா உத்தரிய
வெயிலுந் தியவெண் பட்டதன்மேல்
    விரித்துப் பள்ளி மேவினார்.

As thus sleep came to him, the companion of the Lord
Had a few of the heaped-up bricks stored there
For renovation work, brought to him and had
An eminence raised; he spread his upper garment
Of silk on it so that he could rest his tufted head
Bedecked with a chaplet in whose melliferous flowers
Chafers lay cradled, as on a pillow.

Arunachala Siva.


9525
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2016, 09:43:45 AM »
Verse  48:


சிறிது பொழுது கும்பிட்டுச்
    சிந்தை முன்னம் அங்கொழிய
வறிது புறம்போந் தருளியயல்
    மடத்தி லணையார் வன்றொண்டர்
அறிவு கூர்ந்த வன்பருடன்
    அணிமுன் றிலினோ ரருகிருப்ப
மறிவண் கையா ரருளேயோ
    மலர்க்கண் துயில்வந் தெய்தியதால்.


He prayed for a while; even as his mind lingered there He came out of the temple, empty-handed
(as he was not Blessed with the gold sought by him);
he would not
Move out to abide in any Matam; as Van-Tondar
Accompanied with the wise servitors tarried in the court,
His eyes were besieged by sleep; we know not if this was
By the grace of the Lord who sports a fawn in His hand.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 [635] 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... 3200