Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 [634] 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... 3195
9496
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:19:49 AM »
Verse  2:


முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?"
And say:
"Come along!"
" will not devotees standing in Your Presence ask you:
""Who may this person be?"

Arunachala Siva.9497
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 28, 2016, 10:16:42 AM »
Koil Mootha Tirup Padigam -

The elder decade on Koil (=Chidambaram):


Verse  1:

உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே. 

he Goddess who owns all,
dwells in the very center Of Your self;
You dwell in the very center Of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end Be Pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

9498
39.  Consciousness alone is the instrument.  Consciousness alone is the play of the Lord.  Truth,
full of consciousness, is consciousness alone.  There is never anything like 'consciousness alone
is the non existence.'

40.  The Vedanta is consciousness alone.  The certitude in Brahman is only consciousness.  That
which is to happen truly is indeed consciousness alone. Only consciousness shines always.

41. The world of form is just consciousness.  The paramount state is only consciousness.  The nature
of consciousness is only consciousness.  The undiminishing consciousness is only consciousness.

42.  The form of Siva is only consciousness.  The personification  of Siva is only consciousness.
All of this is just consciousness.  Happiness and unhappiness are forms of consciousness.

43.  The inert form is only consciousness.  The gap-less is just consciousness.  The nature of comprehension
is only consciousness.  The form of the individual is only consciousness.   
 

contd.,

Arunachala Siva.

9499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:56:49 AM »
Verse 20:


ஆளிடவேண் டிக்கொள்வார்
    அருகுதிருப் பதியான
கோளிலியில் தம்பெருமான்
    கோயிலினை வந்தெய்தி
வாளனகண் மடவாள்
    வருந்தாமே எனும்பதிகம்
மூளவருங் காதலுடன்
    முன்தொழுது பாடுதலும்.


To be blessed with divine carriers, he fared forth
To the nearby town Kolilee and came to the shrine
Of his Lord and sang the decade in which, he beseeched
His Lord thus; "May she
(my help-meet) of bright eyes
Grieve not." When he in swelling love sang the decade before the Lord.

Arunachala Siva.9500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:54:25 AM »
Verse 19:


விண்ணினை அளக்கு நெல்லின்
    வெற்பினை நம்பி நோக்கி
அண்ணலைத் தொழுது போற்றி
    அதிசயம் மிகவு மெய்தி
எண்ணில்சீர்ப் பரவை யில்லத்
    திந்நெல்லை யெடுக்க ஆளும்
தண்ணில வணிந்தார் தாமே
    தரிலன்றி ஒண்ணா தென்று.Nampi Aaroorar beheld the paddy-mountain
That stood scaling the heavens; he adorned
And hailed the Lord; marveling exceedingly,
He said: "Unless the wearer of the cool crescent,
The Lord Himself, is pleased to provide the men also
For transporting this paddy to the house of Paravai
Of endless glory, nothing could be done."


Arunachala Siva.

9501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:51:16 AM »
Verse  18:


மனிதரால் எடுக்கு மெல்லைத்
    தன்றுநெல் மலையின் ஆக்கம்
இனியெனால் செய்ய லாகும்
    பணியன்றி தென்னக் கேட்டுப்
பனிமதி முடியா ரன்றே
    பரிந்துமக் களித்தார் நெல்லென்
றினியன மொழிந்து தாமும்
    குண்டையூர் எய்த வந்தார்.

He subjoined and said: "This mountainous and extensive heap
Of paddy is not to be transported by men;
Conveying the paddy is beyond me;" when Aaroorar
Heard him spake thus he said: "It is the Lord who wears
The moist moon on His crest, that in loving grace
Has granted you this paddy." He spoke to him
Sweet words, and, ere long, reached Kundaiyoor.


Arunachala Siva.


9502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:49:04 AM »
Verse  17:


குண்டையூர்க் கிழவர் தாமும்
    எதிர்கொண்டு கோதில் வாய்மைத்
தொண்டனார் பாதந் தன்னில்
    தொழுதுவீழ்ந் தெழுந்து நின்று
பண்டெலாம் அடியேன் செய்த
    பணியெனக் கின்று முட்ட
அண்டர்தம் பிரானார் தாமே
    நெல்மலைஅளித்தா ரென்று.

Kundaiyoor Kizhaar fell adoringly at the feet
Of true and flawless Sundarar who met him, rose up,
And said: "When the service of your servant that continued
In all the past, was beset with want, the Lord Himself
Who is the God of gods, granted this paddy mountain."

Arunachala Siva.
9503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:46:07 AM »
Verse 16:


நாவலூர் மன்ன னார்க்கு
    நாயனார் அளித்த நெல்இங்
கியாவரா லெடுக்க லாகும்
    இச்செய லவர்க்குச் சொல்லப்
போவன்யா னென்று போந்தார்
    புகுந்தவா றருளிச் செய்து
தேவர்தம் பெருமான் ஏவ
    நம்பியும் எதிரே சென்றார்.

"This is God's own paddy for the prince of Navaloor!
Whoever could transport all this? I will go to him
And apprise him of this deed
(of God )." Thus thinking
He fared forth; as the Lord of gods had duly apprised
Aaroorar of all that happened, he fared forth
And met him on his way by the behest of the Lord.

Arunachala Siva.9504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:43:41 AM »
Verse 15:


அவ்விரவு புலர்காலை
    உணர்ந்தெழுவார் அதுகண்டே
எவ்வுலகில் நெல்மலைதா
    னிதுவென்றே யதிசயித்துச்
செவ்வியபொன் மலைவளைத்தார்
    திருவருளின் செயல் போற்றிக்
கொவ்வைவாய்ப் பரவையார்
    கொழுநரையே தொழுதெழுவார்.   

When the night ended, and it dawned, he woke up
Witnessing it and wondered thus: "In which world
Could have grown this paddy-mountain?"
He then hailed the divine grace of the Lord
Who bent the ruddy and auric mountain into a bow;
Up he rose adoring the husband of Paravaiyaar
Whose lips were ruddy like Kovvai.


Arunachala Siva.

9505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:41:04 AM »
Verse 14:


ஆரூரன் தனக்குன்பால்
    நெல்தந்தோம் என்றருளி
நீரூருஞ் சடைமுடியார்
    நிதிக்கோமான் தனையேவப்
பேரூர்மற் றதனெல்லை
    அடங்கவும்நென் மலைப்பிறங்கல்
காரூரும் நெடுவிசும்புங்
    கரக்கநிறைந் தோங்கியதால்.

"We have provided you with paddy for Aarooran!"
As he river-crested Lord that spake thus
Commanded Kubera, throughout that town, paddy heaps
Like mountains, appeared covering the immense sky
Where clouds would sail.

Arunachala Siva.


9506
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:38:34 AM »
Verse  13:


வன்றொண்டர் திருவாரூர்
    மாளிகைக்கு நெல்லெடுக்க
இன்றுகுறை யாகின்ற
    தென்செய்கேன் எனநினைந்து
துன்றுபெருங் கவலையினால்
    துயரெய்தி உண்ணாதே
அன்றிரவு துயில்கொள்ள   
      அங்கணர்வந் தருள்புரிவார்.

"I can not this day send any paddy to the mansion
Of Van-tondar at Tiruvaaroor; dearth is come;
What shall I do?" Thus he mused.
Stricken with great grief he would not eat;
When thus he slept that night, the Merciful One
Graced Him thus in his dream:

Arunachala Siva.


9507
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:36:22 AM »
Verse 12:

ஆனசெயல் அன்பின்வரும்
    ஆர்வத்தால் மகிழ்ந்தாற்ற
வானமுறை வழங்காமல்
    மாநிலத்து வளஞ்சுருங்கப்
போனகநெற் படிநிரம்ப
    எடுப்பதற்குப் போதாமை
மானமழி கொள்கையினால்
    மனமயங்கி வருந்துவார்.Then came to him the inglorious plight when he could
Not, one day, send as usual and in loving ardor,
The provision of paddy and the like, as the sky
Withheld the rains and the bounty of the earth ceased to be;
So he languished with a sore mind.

Arunachala Siva.9508
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2016, 08:33:53 AM »
Verse  11:


செந்நெல்லும் பொன்னன்ன
    செழும்பருப்பும் தீங்கரும்பின்
இன்னல்ல வமுதும்முதல்
    எண்ணில்பெரும் பலவளங்கள்
மன்னியசீர் வன்றொண்டர்க்
    கமுதாக வழுவாமல்
பன்னெடுநாள் பரவையார்
    மாளிகைக்குப் படிசமைத்தார்.
For many many days and without fail, he arranged
To send daily to the mansion of Paravaiyaar
Goodly paddy, flavory pulses of golden hue,
Ambrosial sugar-canes and the like, in great
Abundance as provision for the victuals
Of Van-tondar of everlasting renown.


Arunachala Siva.

9509
34. The quiescent Self is just consciousness only.  Accomplishment is just consciousness alone.
The created is consciousness alone.  Happiness is just consciousness alone.

35. Sky is just consciousness alone.  Mountain and water are just consciousness.  A star is just consciousness
alone.  A cloud is just consciousness only.

36.  The forms of gods are only consciousness. Worship of Siva is verily consciousness.  Hardness is only
consciousness alone. Cold water is just consciousness.

37.  Consciousness alone is to be contemplated. Consciousness alone is the concept of vision.  Consciousness
alone is all.  Consciousness alone is the world and the father.

38.  Consciousness alone is the mother.  Apart from consciousness there is not a trifling.  Eye is
consciousness only.  Listening and happiness are only consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.           

9510
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:53:11 AM »
Verse  10:


தாளாண்மை உழவுதொழில்
    தன்மைவளந் தலைசிறந்த
வேளாளர் குண்டையூர்க்
    கிழவரெனும் மேதக்கோர்
வாளார்வெண் மதியணிந்தார்
    மறையவராய் வழக்கினில்வென்று
ஆளாகக் கொண்டவர்தாள்
    அடைந்தன்பா லொழுகுவார்.A great Velaala of integrity and rectitude
Called Kundaiyoor Kizhaar flourished in that time,
As his industrious tillage conferred on him
Manifold increase; he was firmly established
In his servitorship to Sundarar, who was in a lis,
Vanquished by the Lord who wears a bright and white
Crescent in His crest, in His guise as a Brahmin.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 [634] 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... 3195