Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 [633] 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... 3172
9481
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:11:25 PM »
10.கூற்றைவென் றாங்கைவர் கோக்களை யும்வென்
    றிருந்தழகால்
வீற்றிருந் தான்பெருந் தேவியுந் தானும்ஓர்
    மீனவன்பால்
ஏற்றுவந் தாருயிர் உண்ட திறல்ஒற்றைச்
    சேவகனே
தேற்றமி லாதவர் சேவடி சிக்கெனச்
    சேர்மின்களே


Having conquered Death and the five of kings ? The senses -,
He with His great Consort sat Wondrously in splendor.
He is the valiant and peerless Hero ? who,
for the sake of the Pandya whose flag Sports the signum of fish,
did away with the lives of his foes.
O ye of wavering mind !
Fare forth and hold fast His salvific feet.

(Competed.)

Arunachala Siva.

9482
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:08:52 PM »
9.


விரவிய தீவினை மேலைப் பிறப்புமுந்
    நீர்கடக்கப்
பரவிய அன்பரை என்புருக் கும்பரம்
    பாண்டியனார்
புரவியின் மேல்வரப் புந்திகொ ளப்பட்ட
    பூங்கொடியார்
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுந் தாம்அறி
    யார்மறந்தே.


When devotees hail Him to help them cross the sea ? Formed of triple waters -,
of cruel Karma which causes future birth,
the Supernal Pandya melts their bones.
As He came riding on a charger,
Damsels like unto flowery lianas,
forfeited of their buddhi stood like trees,
their senses rapt,
And wholly oblivious of themselves.

Arunachala Siva.


9483
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 05, 2016, 12:06:21 PM »
8.

அழிவின்றி நின்றதொர் ஆனந்த வெள்ளத்
    திடையழுத்திக்
கழிவில் கருணையைக் காட்டிக் கடிய
    வினையகற்றிப்
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன் பாண்டிப்
    பெரும்பதமே
முழுதுல குந்தரு வான்கொடை யேசென்று
    முந்துமினே.He immersed me in the flood of bliss that ensures Endless,
linked me with inseparable mercy,
Removed my cruel Karma,
snapped my hoary Aanava mala,
and thus redeemed me and ruled me.
He will confer not only the great lordship over the Paandya Realm But the whole world.
Hasten to gain His gift.


Arunachala Siva.

9484
14.  I alone am the peaceful Self.  I alone am the permanent.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible, is nothing at all.

15. I alone am omnipresent.   I alone am the well established.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible, is nothing at all.

16.  I alone am the individual Self.  I alone am the beyond the beyond.  Bliss is the supreme measure.
This, which is visible is nothing at all.

17. I alone am the import of the sacred utterances.  I alone am Sankara, the bestower of auspiciousness.
Bliss is the supreme measure.  This, which is visible, is nothing at all.

18.  I alone am the impossible goal.  I alone am the illuminator.  Bliss is the supreme goal.  This,
which is visible, is nothing at all.

19.  I alone am me, me only.  I alone am myself, my own Self.  I am the highest Bliss.  I am indeed
consciousness.

20. I alone am the pure Self.  I alone am full of truth.  I alone am the void Self. i alone am the all-
reaching.

contd.,

Arunachala Siva. 
             

9485
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:45:53 AM »
Verse 1030:


திருவேற்கா டமர்ந்தசெழுஞ் சுடர்பொற் கோயில்
    சென்றணைந்து பணிந்துதிருப் பதிகம்பாடி
வருவேற்று மனத்தவுணர் புரங்கள் செற்றார்
    வலிதாயம் வந்தெய் திவணங்கிப் போற்றி
உருவேற்றார் அமர்ந்துறையும் ஓத வேலை
    ஒற்றியூர் கைதொழச்சென் றுற்றபோது
பொருவேட்கை தருவாழ்வு பெற்ற தொண்டர்
    பெரும்பதியோர் எதிர்கொள்ளப் பேணி வந்தார்.


He entered the beauteous temple of Tiruverkaadu
Where abides the Lord of ruddy splendor, and hailed
And hymned Him; then he came to Valithaayam
And adored its Lord who destroyed the triple cities
Of the demon-foes and hymned Him in a decade;
When he moved onward to adore the Lord-Rider.
Of the beautiful Bull in His Otriyoor, and arrived
At its outskirts, devotees blessed with everlasting life
And dwellers of that great town, came forth to greet him.

Arunachla Siva.

9486
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:42:54 AM »
Verse 1029:


மன்னுபுகழ்த் திருத்தொண்டர் குழாத்தி னோடும்
    மறைவாழ வந்தவர்தாம் மலையுங் கானும்
முன்னணைந்த பதிபிறவும் கடந்து போந்து
    முதல்வனார் உறைபதிகள் பலவும் போற்றிப்
பன்மணிகள் பொன்வரன்றி அகிலுஞ் சாந்தும்
    பொருதலைக்கும் பாலிவட கரையில் நீடு
சென்னிமதி யணிவார்தந் திருவேற் காடு
    சென்றணைந்தார் திருஞான முண்ட செல்வர்.

He that was born for the flourishing of the Vedas,
Surrounded by holy servitors of everlasting glory,
Crossed hills, forests and towns where he had
Adored before; he also crossed other towns and shrines
Hailing and adoring the Lord; eventually the opulent one
That had partaken of ambrosial Gnosis, arrived
At the crescent-crested Lord's shrine
Of Tiruverkaadu on the northern bank of the river Paali
That flowed rolling in its current many a gem
And gold, eagle-wood and sandalwood and other trees.

Arunachala Siva.

9487
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:39:22 AM »
Verse  1028:


தென்திசையில் கயிலையெனும்திருக்காளத்தி
    போற்றிஇனி தமர்கின்றார் திரைசூழ் வேலை
ஒன்றுதிரு வொற்றியூர் உறைவார் தம்மை
    இறைஞ்சுவது திருவுள்ளத் துன்னி அங்கண்
இன்தமிழின் விரகரருள் பெற்று மீள்வார்
    எந்தையா ரிணையடியென் மனத்த வென்று
பொன்தரளங் கொழித்திழி பொன் முகலிகூடப்
    புனைந்ததிருப் பதிகஇசை போற்றிப் போந்தார்.


He adored the Lord abiding at Tirukkaalatthi
Hailed as the Kailash of the South; he was impelled
By a desire to adore the Lord of Tiruvotriyoor
Situate near the beach of the billowy sea;
The Adept of Tamizh dulcet, blessed with the Lord's leave
Hymned melodiously a decade in which he declared
Thus: "Entaiyaar inaiyati en manattha."
In this decade he hailed Ponmukhali which flowed, rolling
In its current gold and pearl; thus singing he moved on.


Arunachala Siva.

9488
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:36:31 AM »
Verse  1027:


கூற்றுதைத்தார் மகிழ்ந்தகோ கரணம் பாடிக்
    குலவுதிருப் பருப்பதத்தின் கொள்கை பாடி
ஏற்றிமிசை வருவார்இந் திரன்றன் நீல
    பருப்பதமும் பாடிமகிழ்ந்து இறைவர் தானம்
போற்றியசொன் மலர்மாலை பிறவும் பாடிப்
    புகலியர்தம் பெருந்தகையார் புனித மாகும்
நீற்றின்அணி கோலத்துத் தொண்டர் சூழ
    நெடிதுமகிழ்ந் தப்பதியில் நிலவு கின்றார்.

He gladly hymned of Gokarnam where abides in joy.
The Lord who kicked Death to death; he sang
The glory of spiritually lovely Tirupparuppatham;
He hailed in a decade Indraneela Paruppatham
Whose Lord is the Rider of the Bull; he also composed
Several garlands in verse, celebrating the famous shrines
Of the Lord; thus the great one of Pukali in great joy
Abode at that town accompanied with the servitors
That glowed resplendent with the holy ash.   

Arunachala Siva.

9489
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:33:19 AM »
Verse  1026:


அங்கண்வட திசைமேலுங் குடக்கின் மேலும்
    அருந்தமிழின் வழக்கங்கு நிகழா தாகத்
திங்கள்புனை முடியார்தந் தானந் தோறுஞ்
    சென்றுதமிழ் இசைபாடுஞ் செய்கை போல
மங்கையுடன் வானவர்கள் போற்றி சைப்ப
    வீற்றிருந்தார் வடகயிலை வணங்கிப் பாடிச்
செங்கமல மலர்வாவித் திருக்கே தாரம்
    தொழுதுதிருப் பதிகஇசை திருந்தப் பாடி.


As Tamizh held no sway over the regions to the north
And the west of that realm, he would not go
Thither; even as he hymned the Lord in all His shrines
(In Tamizh Nadu) that he visited, he hailed
And hymned from there the Lord of Kailash
Enshrined with His Consort in the north, adored
By the ethereal lords; he also hailed and hymned
In a divine decade Tirukketaaram girt with tanks of red lotuses.   

Arunachala Siva.

9490
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:30:27 AM »
Verse 1025:


யாவர்களும் அறிவரிய இறைவன் றன்னை
    ஏழுலகும் உடையானை யெண்ணி லாத
தேவர்கள்தம் பெருமானைத் திருக்கா ளத்தி
    மலையின்மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனைப்
பூவலரும் பொழில்புடைசூழ் சண்பை யாளும்
    புரவலனார் காலங்கள் தோறும் புக்குப்
பாவலர்கொண் டடிபோற்றிப் பருகி யார்ந்து
    பண்பினிய திருப்பதியிற் பயிலும் நாளில்.


The Prince and Patron of Sanbai girt with gardens
Rich in flowers, during all the hours of Pooja,
Hymned and adored the Lord-- who is not to be
Comprehended by any one, the Lord who owns all
The seven worlds, the Lord who is the God of countless Devas,
The Lord who is the Honey of Piety--, enshrined
In Tirukkaalatthi; he hailed His beauty and drank in
His majesty as thus throve in the town
Of splendid, spiritual culture.   

Arunachala Siva.

9491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:27:17 AM »
Verse 1024:


பங்கயக்கண் ணருவிநீர் பாய நின்று
    பரவும்இசைத் திருப்பதிகம் பாடி யாடித்
தங்குபெருங் களிகாதல் தகைந்து தட்பத்
    தம்பெருமான் கழல்போற்றுந் தன்மைநீட
அங்கரிதிற் புறம்போந்தங் கயன்மால் போற்ற
    அரியார்தந் திருமலைக்கீ ழணைந்தி றைஞ்சிப்
பொங்குதிருத் தொண்டர்மடங் காட்ட அங்குப்
    புக்கருளி இனிதமர்ந்தார் புகலி வேந்தர்.From his lotus-eyes cascaded tears; he stood there
And sang a divine decade that for ever fosters
The Lord's glory; the great love and joy that abode
In him, as it were, tethered him there; so he stood
There poised in the beatitude of adoration
For a long time; then he moved out to the foot
Of the hill of Kaalatthi where abides the Lord
Unknowable to Vishnu and Brahma, and adored Him;
Then he proceeded to the holy Matam which the servitors
Pointed out to him and there the Price of Pukali stayed, in joy.   

Arunachala Siva.

9492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:24:50 AM »
Verse 1023:


உள்ளத்தில் தெளிகின்ற அன்பின் மெய்ம்மை
    யுருவினையும் அவ்வன்பி னுள்ளே மன்னும்
வெள்ளச்செஞ் சடைக்கற்றை நெற்றிச் செங்கண்
    விமலரையும் உடன்கண்ட விருப்பும் பொங்கிப்
பள்ளத்தில் இழிபுனல்போல் பரந்து செல்லப்
    பைம்பொன்மலை வல்லிபரிந் தளித்த செம்பொன்
வள்ளத்தில் ஞானஆ ரமுத முண்டார்
    மகிழ்ந்தெழுந்து பலமுறையும் வணங்கு கின்றார்.

As he beheld simultaneously in one and the same place
In his mind-heart the clear form of true Love
And the Holy Lord of ruddy matted hair where
Courses the Ganga--the Lord with an eye of fire
In His forehead--, enshrined in that love,
His loving devotion which grew more and more
Began to pervade quick like a flood that flows
Amain downward; the partaker of nectarean Gnosis
That was fed to him from a cup of ruddy gold
By the liana-like Daughter of Himavant--the King
Of auric mountain--again and yet again
Fell prostrate on the floor in ecstatic adoration.

Arunachala Siva.

9493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:21:18 AM »
Verse 1022:

தாழ்ந்தெழுந்து திருமலையைத் தொழுது கொண்டே
    தடஞ்சிலா தலசோபா னத்தா லேறி
வாழ்ந்திமையோர் குழாம்நெருங்கு மணிநீள் வாயில்
    மருங்கிறைஞ்சி உட்புகுந்து வளர்பொற் கோயில்
சூழ்ந்துவலங் கொண்டிறைவர் திருமுன் பெய்தித்
    தொழுதுதலை மேற்கொண்ட செங்கை போற்றி
வீழ்ந்தெழுவார் கும்பிட்ட பயன்காண் பார்போல்
    மெய்வேடர் பெருமானைக் கண்டு வீழ்ந்தார்.


He rose up and ascended the great mountain-steps
Adoring the holy hill; he felt blessed; before
The entrance decked with bells where Devas thronged,
He paid obeisance; he moved in, circumambulated
The shrine, came before the presence of the Lord,
Folded his hands above his head, fell prostrate
On the floor and rose up; he beheld (the idol of)
Kannappar-- the lord of hunters, the incarnation
Of Truth--, there standing as an example
Of the beatitude gained by the adoration.
Of the Lord, and fell at his feet.

Arunachala Siva.
9494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 05, 2016, 09:18:22 AM »
Verse 1021:


திருந்தியஇன் னிசைவகுப்பத் திருக்கண் ணப்பர்
    திருத்தொண்டு சிறப்பித்துத் திகழப் பாடிப்
பொருந்துபெருந் தவர்கூட்டம் போற்ற வந்து
    பொன்முகலிக் கரையணைந்து தொழுது போகி
அருந்தவர்கள் எம்மருங்கும் மிடைந்து செல்ல
    ஆளுடைய பிள்ளையார் அயன்மால்தேடும்
மருந்துவெளி யேயிருந்த திருக்கா ளத்தி
    மலையடிவா ரஞ்சார வந்து தாழ்ந்தார்.In the sweet decade of perfect mode and melody
That he sang, he celebrated the divine servitorship
Of Tirukkannappar; circled by the hailing throng
Of great tapaswin-devotees, he came to the bank
Of the river Ponmukhali and adored it; then on all sides
Surrounded by the rare tapaswins, the child ruled
By the Lord, came to the foot of the hill where is
Enshrined the Lord-- the spiritual panacea--, unknown
To Vishnu and Brahma, and prostrated on the ground.

Arunachala Siva.

9495
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 04, 2016, 03:27:07 PM »
7.

மாயவ னப்பரி மேல்கொண்டு மற்றவர்
    கைக்கொளலும்
போயறும் இப்பிறப் பென்னும் பகைகள்
    புகுந்தவருக்
காய அரும்பெருஞ் சீருடைத் தன்னரு
    ளேஅருளுஞ்
சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி
    சேர்மின்களே.


As He rode on the stallion of gramarye,
others were enchanted by Him.
Unto them that seek Him,
The foes of repetitive births will perish;
to them He gives His own glorious grace ? rare,
great and ever-during.
Lo,
reach the salvific feet of the Southerner,
The One of ever-abounding munificence.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 [633] 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... 3172