Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 [633] 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... 3200
9481
Tiru Ammanai:

Heckling with joy:

1.


செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Vishnu,
the tall one whose eyes are streaked red burrowed deep the earth to behold His glorious and flower-feet,
and failed.
He,
even He,
walked on Earth,
snapped our embodiment and enslaved us and our clan;
He is the southern One of Perunthurai girt with coconut groves;
He whose eyes are suffused with compassion,
came as a merciful Brahmin,
called aloud And conferred deliverance.
Let us hail His Mercy-incarnate feet fastened with long anklets and play Ammaanaai


Arunachala Siva.

9482
Verse  20:


போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
    போற்றி அருளுகநின் அந்தமாஞ் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்குந் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
    போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாவுயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
    போற்றிமால் நான்முகனுங் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
    போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய்.

Bestow Your flower feet ? the Source of all,
praise be !
Bestow Your feet like ruddy shoots,
the end of all,
praise be !
Bestow Your auric feet,
the Genesis of all lives,
praise be !
Bestow Your feet that foster all lives,
praise be !
Bestow Your feet twain,
the ultimate Refuge of all lives,
praise be !
Bestow Your feet unbeheld by Vishnu and the Four-faced,
praise be !
Empaavaai,
we will thus hail the grace-abounding feet and have our ritual bath in Maarkazhi,
praise be !


Arunachala Siva.


9483
Verse  19:


உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம்என்
    றங்கப் பழஞ்சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம்கேள்
    எங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியுஞ் செய்யற்க
    கங்குல் பகல்எங்கண் மற்றொன்றுங் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோ ரெம்பாவாய்.


"You are the refuge of our child entrusted to your hand."
We dread when this adage is renewed for us.
So,
our God we make a submission to You;
deign to hear it.
Let none but Your servitors embrace our breasts with their arms;
let our manual services be for You alone;
let our eyes  be it day or night -,
Behold nought but You.
If You  our King -,
be pleased to grant us this boon,
here and now,
what matters it to us whither the sun rises,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

9484
Verse  18:அண்ணா மலையான் அடிக்கமலஞ் சென்றிறைஞ்சும்
    விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகைவீ றற்றாற்போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
    தண்ணார் ஒளிமழுங்கித் தாரகைகள் தாமகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர்
    விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிக்
கண்ணா ரமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
    பெண்ணேயிப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.


O lass,
like the luster of the gems inlaid in the crowns of the celestial beings getting dimmed,
when the devas bow down at the lotus-like divine feet of the Lord Of Annamalai,
darkness fades away and the cool light of the stars vamooses,
when the rays of the beautiful day-star begin to spread.
At that hour,
sing the sacred feet of Him ? the Nectar that is sipped by devotee-eyes -,
Who is female,
male and neither of either and who is the effulgent ether and earth and who is different from these.
Sing of His ankleted feet,
plunge into the water and bathe,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

9485
Chapter 17:

!. Ribhu:  Listen to me, O Nidagha, the most secretive and the compendium of all systems of philosophy.
This duality and non duality are naught.  The peaceful Brahman is alone, is ever.

2.  I alone am the supreme Brahman. I alone am the higher than the highest.  This duality and non
duality are naught. The peaceful Brahman alone is, ever.

3. i alone am the peaceful Self. I alone am the all reaching.  I alone am them pure
Self, I alone am the eternal. 

4. I alone am the Self in diversity.   I alone am the attribute-less.I alone am the perpetual Self. i alone
am the cause.

5. I alone am the whole world.  This too am I alone.  I alone am the joyous Self.I alone am the bestower
of liberation. 

6.  I alone am conscious.  I alone am full of awareness.  I alone am consciousness.  I am ever the interior
of all.

7. I alone am the Self of beings. All that is physical is but me.  I am verily you, indeed I am, verily,
I indeed am.

8. I alone am the individual Self, verily I am.  I alone am the supreme Lord, ever.  I alone am the Lord
ever. I alone am myself always.

contd.,

Arunachala Siva.                   

9486
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:57:06 AM »
Verse  70:

அழனீ ரொழுகி யனையவெனும்
    அஞ்சொற் பதிக மெடுத்தருளிக்
கழனீ டியவன் பினிற்போற்றுங்
    காதல் கூரப் பரவியபின்
கெழுநீர் மையினி லருள்பெற்றுப்
    போந்து பரவை யார்கேள்வர்
முழுநீ றணிவா ரமர்ந்தபதி
    பலவும் பணிந்து முன்னுவார்.He hymned the Lord in a beauteous decade beginning
With the words: "Azhal neer ozhiki anaiya?"
He so worshipped the Lord that his devotion to adore
His divine feet in increasing love grew the more;
Then the privileged devotee was blessed with His
Gracious leave and he moved out; the consort
Of Paravaiyaar adored the many shrines of the Lord
Wholly resplendent with the Holy Ash, and marched on.


Arunachala Siva.


9487
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:55:03 AM »
Verse  69:


நல்லூர் இறைவர் கழல்போற்றி
    நவின்று நடுவு நம்பர்பதி
எல்லா மிறைஞ்சி ஏத்திப்போய்
    இசையாற் பரவுந் தம்முடைய
சொல்லூ தியமா வணிந்தவர்தஞ்
    சோற்றுத் துறையின் மருங்கெய்தி
அல்லூர் கண்டர் கோயிலினுள்
    அடைந்து வலங்கொண் டடிபணிவார்.


He hailed the ankleted feet of the Lord of Nalloor
And hymned their glory; he also adored the Lord
In all His shrines on his way and hymned Him;
Then he came near Tirucchotrutthurai of the Lord
Who willingly gets decked with his garlands of Tamizh verse,
Moved into the temple of the Lord who is
Blue-throated, and circumambulated the shrine.

Arunachala Siva.


9488
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:52:10 AM »
Verse 68:


அங்கு நின்று திருக்குடமூக்
    கணைந்து பணிந்து பாடிப்போய்   
மங்கை பாகர் வலஞ்சுழியை
    மருவிப் பெருகு மன்புருகத்
தங்கு காத லுடன்வணங்கித்
    தமிழாற் பரசி அரசினுக்குத்
திங்கள் முடியா ரடியளித்த
    திருநல் லூரைச் சென்றணைந்தார்.


From there he came to Tirukkudamookku
Where he adored and hymned the Lord; then he reached
Valanjuzhi of the Lord whose frame is shared
By His Consort; in great and melting devotion
He adored the Lord in abiding love and hailed Him
In Tamizh verse; thence he moved to Tiru Nalloor
Where the crescent-crested Lord blessed
Tirunaavukkarasar with Tiruvadi Deeksha.

Arunachala Siva.


9489
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:49:23 AM »
Verse 67:


செம்மை மறையோர் திருக்கலைய
    நல்லூ ரிறைவர் சேவடிக்கீழ்
மும்மை வணக்கம் பெறவிறைஞ்சி
    முன்பு பரவித் தொழுதெழுவார்
கொம்மை மருவு குரும்பைமுலை
    யுமையாள் என்னுந் திருப்பதிகம்
மெய்ம்மைப் புராணம் பலவுமிகச்
    சிறப்பித் திசையின் விளம்பினார்.At Tirukkalayanalloor where flourish the Brahmins
Poised in the righteous way, he worshipped
The roseate feet of the Lord, merging his word,
Thought and deed in His adoration; he hailed Him
And prostrated on the ground before His presence, rose up
And hymned the glorious decade beginning with the words:
"Kurumpai mulai Umaiyaal?" In this decade,
Tuneful and melodious, he declared
The truthful glories of the Puranas.


Arunachala Siva.

9490
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:46:59 AM »
Verse  66:


பெருகும் பதிகம் பிறையணிவாள்
    நுதலாள் பாடிப் பெயர்ந்துநிறை
திருவின் மலியுஞ் சிவபுரத்துத்
    தேவர் பெருமான் கழல்வணங்கி
உருகுஞ் சிந்தை யுடன்போந்தே
    யுமையோர் பாகர் தாமகிழ்ந்து
மருவும் பதிகள் பிறபணிந்து
    கலைய நல்லூர் மருங்கணைந் தார்.


He hymned the Lord with a decade of ever-growing joy
Beginning with the words: "Pirai ani Vaallnuthal,"
And marched on; he adored the ankleted feet
Of the Lord of Sivapuram replete with spiritual wealth
And marched on with a melting mind; adoring
The other shrines where the Lord who shares Uma
In His frame willingly abides, he came near Kalayanallor.

Arunachala Siva.


9491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:44:19 AM »
Verse 65:


மன்னும் மருதி னமர்ந்தவரை
    வணங்கி மதுரச் சொல்மலர்கள்
பன்னிப் புனைந்து பணிந்தேத்திப்
    பரவிப் போந்து தொண்டருடன்
அந்நற் பதியி லிருந்தகல்வார்
    அரனார் திருநா கேச்சுரத்தை
முன்னிப் புக்கு வலங்கொண்டு
    முதல்வர் திருத்தாள் வணங்கினார்.


He adored the Lord who in joy abides at the ever-during
Idai Maruthu; he adorned Him with sweet garlands
Of Tamil verse, and again hailed and adored Him,
And then moved out; accompanied with the devotees he left
The goodly town and reached Siva's Tirunakeccharam;
Poised in devotional thought he entered the temple,
Circumambulated the inner shrine and adored
The hallowed feet of the First One.

Arunachala Siva.


9492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:41:55 AM »
Verse  64:


சாத்தி யங்கு வைகுநாள்
    தயங்கு மன்ப ருடன்கூடப்
பேர்த்து மிறைஞ்சி யருள்பெற்றுப்
    பெண்ணோர் பாகத் தண்ணலார்
தீர்த்தப் பொன்னித் தென்கரைமேல்
    திகழும் பதிகள் பலபணிந்து
மூர்த்தி யார்தம் இடைமருதை
    யடைந்தார் முனைப்பா டித்தலைவர்.   Having thus hymned the Lord, he abode there;
Accompanied with the devotees he hailed the Lord;
Blessed with His grace he fared forth and worshipped
The Lord concorporate with His Consort, in His many shrines
On the southern bank of the Ponni; the chief
Of Munaippaadi then came to the Lord's Idaimaruthu.


Arunachala Siva.

9493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:39:04 AM »
Verse 63:


விளங்குந் திருவா வடுதுறையில்
    மேயார் கோயில் புடைவலங்கொண்டு
உளங்கொண் டுருகு மன்பினுடன்
    உள்புக் கிறைஞ்சி யேத்துவார்
வளங்கொள் பதிக மறையவன்என்று
    எடுத்து வளவன் செங்கணான்
தளங்கொள் பிறப்புஞ் சிறப்பித்துத்
    தமிழ்ச்சொல் மாலை சாத்தினார்.
He made the sacred circuit of the glowing shrine
Of the Lord at Tiruvaavaduthurai; in conscious
And melting devotion he moved in and hailed and adored
The Lord; he sang the bountiful decade beginning
With the word, "Maraiyavan" and in it celebrated
The birth and glory of the Chozha Sengkanaan
In the renowned Chozha realm, and adorned
The Lord with that garland of Tamizh verse.

Arunachala Siva.

9494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:36:31 AM »
Verse  62:


புனித னார்முன் புகழ்த்துணையார்க்கு
    அருளுந் திறமும் போற்றிசைத்து
முனிவர் போற்ற எழுந்தருளி
    மூரி வெள்ளக் கங்கையினில்
பனிவெண் திங்கள் அணிசடையார்
    பதிகள் பலவும் பணிந்துபோந்
தினிய நினைவி லெய்தினார்
    இறைவர் திருவா வடுதுறையில்.


Before the Holy One he hymned a decade in which
He hailed the Lord's grace to Pukazh-th-Thunaiyaar;
Well received by Munis, he stayed there; then
He fared forth and adored many a shrine of the Lord
Who wears in His crest the flooding Ganga and above it
The crescent; happy in thought he arrived at Tiruvaavaduthurai.


Arunachala Siva.9495
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:34:04 AM »
Verse  61:செழுநீர் நறையூர் நிலவுதிருச்
    சித்தீச் சரமும் பணிந்தேத்தி
விழுநீர் மையினிற் பெருந்தொண்டர்
    விருப்பி னோடும் எதிர்கொள்ள
மழுவோ டிளமான் கரதலத்தில்
    உடையார் திருப்புத் தூர்வணங்கித்
தொழுநீர் மையினில் துதித்தேத்தித்
    தொண்டர் சூழ வுறையுநாள்.

He hailed and adored the ever-during Tirucchiddheeccharam
At Naraiyoor made rich by splendid waters;
Then well received by willing and glorious servitors
Ever poised in lowly adoration, he came to Tirupputthoor
Of the Lord whose hands sport the Mazhu
And the young fawn and worshipped Him as ordained,
And there abode accompanied with the devotees.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 [633] 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... 3200