Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 [632] 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... 3200
9466
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:54:49 AM »
Verse 76:


மறைக ளாய நான்கும்என
    மலர்ந்த செஞ்சொல் தமிழ்ப்பதிகம்
நிறையுங் காத லுடனெடுத்து
    நிலவு மன்பர் தமைநோக்கி
இறையும் பணிவா ரெம்மையுமா
    ளுடையா ரென்றென் றேத்துவார்
உறையூர்ச் சோழன் மணியாரஞ்
    சாத்துந் திறத்தை யுணர்ந்தருளி.   


Full of ardor he began to sing a splendorous decade
Of Tamizh that opened thus: "Maraikalaaya naankum?"
Addressing the devotees poised in everlasting life
He affirmed: "Whosoever hails the Lord rules us also!"
This was the refrain of his decade; he divined the Lord's grace
In having adorned Himself with the chain of gold
Set with gems and pearls belonging to the Uraiyoor Chozha,
And hailed it.

Arunachala Siva.

9467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:52:16 AM »
Verse 75:


செய்ய சடையார் திருவானைக்
    காவி லணைந்து திருத்தொண்டர்
எய்த முன்வந் தெதிர்கொள்ள
    இறைஞ்சிக் கோயி லுள்புகுந்தே
ஐயர் கமலச் சேவடிக்கீழ்
    ஆர்வம் பெருக வீழ்ந்தெழுந்து
மெய்யு முகிழ்ப்பக் கண்பொழிநீர்
    வெள்ளம் பரப்ப விம்முவார்.


He reached Tiruvaanaikkaa of the Lord of ruddy
Matted hair; sacred servitors came forth to receive him;
Adoring, he entered the temple; his loving devotion
For the lotus-feet of the Great One began to well up;
He prostrated before the Lord and rose up; the hair
On his thrilled body stood erect; tears cascaded
As a flood from his eyes and he reveled in ecstasy.

Arunachala Siva.


9468
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:49:53 AM »
Verse  74:


அன்னே யுன்னை யல்லால்யான்
    ஆரை நினைக்கேன் எனவேத்தித்
தன்னே ரில்லாப் பதிகமலர்
    சாத்தித் தொழுது புறம்பணைந்து
மன்னும் பதியில் சிலநாள்கள்
    வைகித் தொண்ட ருடன்மகிழ்ந்து
பொன்னிக் கரையி னிருமருங்கும்
    பணிந்து மேல்பாற் போதுவார்.   


He adored the Lord thus: "O Mother, other than You
Whom else will I think on?" He adorned the Lord
With his peerless garland of a decade and worshipped Him;
He moved out and abode at that ever-during town
For a few days accompanied with the devotees; then in joy
He adored at the shrines situate on both the banks
Of the Ponni and marched westward.


Arunachala Siva.

9469
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:47:02 AM »
Verse  73:

அணைந்து திருக்கோ புரமிறைஞ்சி
    அன்பர் சூழ வுடன்புகுந்து
பணங்கொ ளரவ மணிந்தார்முன்
    பணிந்து வீழ்ந்து பரங்கருணைக்
குணங்கொ ளருளின் திறம்போற்றிக்
    கொண்ட புளகத் துடனுருகிப்
புணர்ந்த விசையாற் றிருப்பதிகம்
    பொன்னார் மேனி என்றெடுத்து.


Reaching the temple, he adored the divine tower
And moved in accompanied with devotees; he prostrated
On the ground before the Lord whose jewel is
The hooded serpent
(and rose up); he hailed the divine grace
Of the Lord replete with supreme mercy and his heart
Melted; then he began to sing the harmonious decade
Which opened with the words: "Ponnaar Meni?."

Arunachala Siva.

9470
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:44:14 AM »
Verse  72:


மழபா டியினில் வருவதற்கு
    நினைக்க மறந்தா யோவென்று
குழகா கியதம் கோலமெதிர்
    காட்டி யருளக் குறித்துணர்ந்து
நிழலார் சோலைக் கரைப்பொன்னி
    வடபா லேறி நெடுமாடம்
அழகார் வீதி மழபாடி
    யணைந்தார் நம்பி யாரூரர்.


The Lord appeared in His dream, revealed to him
His ever-young and beauteous and natural form, and said:
"Even to think of coming to Mazhapaadi did you forget?"
He woke up with his thought linked to the vision;
Then crossing the northern bank of the Kaveri
Dight with umbrageous gardens, Nambi Aaroorar
Arrived at Tirumazhapaadi rich in beautiful streets.

Arunachala Siva.

9471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2016, 08:42:14 AM »
Verse  71:


தேவர் பெருமான் கண்டியூர்
    பணிந்து திருவை யாறதனை
மேவி வணங்கிப் பூந்துருத்தி
    விமலர் பாதந் தொழுதிறைஞ்சிச்
சேவில் வருவார் திருவாலம்
    பொழிலிற் சேர்ந்து தாழ்ந்திரவு
பாவு சயனத் தமர்ந்தருளிப்
    பள்ளி கொள்ளக் கனவின்கண்.


He worshipped the Lord of gods at Kandiyoor; he came
To Tiruvaiyaaru and adored the Lord; he went
To Poonthurutthi hailed and adored the feet of the Pure One;
Then he came to Tiruvaalampozhil the mount of whose Lord
Is the Bull, and adored Him;
When that night he lay abed and slumbered.

Arunachala Siva.9472
10.

விண்ணாளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
     மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணார் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
     பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையிற்
கண்ணார் கழல்காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட
     அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He is the Lord-Brahmin infinitely superior to the rulers of the heavenly world;
His is of the abiding majesty rhat informs even the rulers of earth;
His is of the cool Paandya Realm which fosters serene and dulcet Tamizh.
Concorporate with Her,
He rules His Consort.
Let us sing Him entempled in Annamalai who,
revealing His vision-pleasing and ankleted feet at Perunturai,
Cherished and ruled me  a cur,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.


9473
9.

துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
     கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
     அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் கீந்தருளும்
     அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He wears a slice of the moon;
He authored the Vedas;
He is of Perunturai;
He wears the sacred thread of three strands;
His mount is the majestic Bull;
His throat is dark;
His frame is crimson;
He wears the white Holy Ash;
He is the Primordial Lord of the cosmos.
Let us sing of His conferment of endless bliss on hoary devotees in the traditional way at which
the world is struck with wonder,
and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

9474
8.


பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
     பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண் டலத்தீசன்
     கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண் டக்கோவால் மொத்துண்டு
     புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He confers guerdon on melodious hymnodists;
He,
the great God,
is concorporate with His Consort;
He is of Perunturai;
He is the Deity of the supernal mandala whose glory pervades the heaven.
He is the God who sports an Eye in His forehead in dinsome Madurai,
He carried earth and received His wage therefor;
He was struck with a cane By the King of the realm;
His golden frame bore an injury.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9475
7.


ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
     சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
     நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
     ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


e is the One who indwells the souls of those who,
for ever,
Contemplate Him;
He is far away from others;
He is the Hero,
the Southerner abiding at Perunturai;
He is the Lord-Brahmin whose half is His Consort.
He is the Lord who enslaved and ruled us who are mere curs.
He who is the True One is our Mother.
He is all the seven worlds which He governs.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9476
6.கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
     தீட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டி
     தாட்டா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன்காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
     ஆட்டான்கொண் டாண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


Did you O friend,
hear of the gramarye wrought by the One,
The Southerner of Perunturai girt with plastered walls?
He revealed to me what are very seldom revealed;
He showed me His form of Sivam,
His lotus feet and the Honey of His mercy.
Let us sing how He,
While the worldlings jeered at us,
caused us to gain the Empyrean,
and rules us as His slaves,
And play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9477
5.


கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை
     வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக்
கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
     வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத்
தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலம்மன்னும்
     ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.I am the basest of dogs;
mine is an uncultivated mind.
The omnipotent One of Perunturai -- the Southerner --,
Made me God-mad;
He squeezed my stony heart into a fruit and soused it in the flood of His mercy.
It is thus,
the Lord-Brahmin did away with my Karma.
Well,
let us sing the rider of the swift-footed Bull,
Who,
entering the city of Thillai,
abides there for good in Chitrambalam,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9478
4.


வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டிந்திரனுங்
     கானின்று வற்றியும் புற்றெழுந்துங் காண்பரிய
தான்வந்து நாயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட்
     டூன்வந் துரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து
தேன்வந் தமுதின் தெளிவி னொளிவந்த
     வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

The heavenly Devas,
Vishnu,
Brahma and Indira wrought tapas in forests,
the while their bodies over which ant-hills rose up,
wasted dry;
yet they could not behold Him.
Even He came to me and,
in motherly love,
conferred on me ? a mere cur -,
Mercy par excellence.
His God-touch suffused The very pores of my hairs with love divine.
He is Honey,
the pure essence of elixir.
Let us sing His Supernal,
effulgent feet,
fastened with long anklets and play Ammanaai !

Arunachala Siva.

9479
3.

இந்திரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும்
     அந்தரமே நிற்கச் சிவன்அவனி வந்தருளி
எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச்
     சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான்
பந்தம் பறியப் பரிமேற்கொண் டான்தந்த
     அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

Indira,
Vishnu,
Brahma,
other gods and godlings remained in heaven seeking Siva's grace.
Lo,
He came to earth in grace,
enslaved even us and ruled us.
Holy Ash blazes from His shoulders;
He abides in our hearts and melts them.
He is of glorious Perunthurai.
He rode on a steed to snap our bondage;
Lo,
let us sing the infinite Bliss,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

9480
2.


பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத் தார்புறத்தார்
ஆராலும் காண்டற் கரியான் எமக்கெளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி
வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுந்த
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும்
பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


He is the rare One well-nigh impossible to be beheld by the denizens of the earth,
the heaven,
The nether world and all other worlds too;
to us He is easy of access.
He is the Southerner of immense glory;
He of Perunthurai maddened me and conferred on me the blissful world from whose none returns.
He is the unsatiating Ambrosia entempled in me.
Of yore He cast His net to secure the fish from the billowy main.
Let us hail Him,
the ocean of boundless love,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 [632] 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... 3200