Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 [631] 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... 3194
9451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:14:38 AM »
Verse  40:


கோதை சூழ்ந்த குழலாரைக்
    குறங்கின் வைத்துக் கொண்டிருந்து
காதல் நிறைந்த புதல்வியராம்
    கருத்துட் கசிவால் அணைத்துச்சி
மீது கண்ணீர் விழமோந்து
    வேண்டு வனவுங் கொடுத்தருளி
நாதர் கோயில் சென்றடைந்தார்
    நம்பிதம்பி ரான்தோழர்.   

He seated on his lap the daughters whose locks of hair
Decked with chaplets; with a father?s love for his daughters,
He kissed them on their crowns whence rolled
Down his tears of love; he conferred on them gifts
And benedictions; then Nampi Aaroorar, the companion
Of the Lord proceeded to the shrine of the Lord.


Arunachala Siva.


9452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:11:52 AM »
Verse  39:


அடியேன் பெற்ற மக்களிவர்
    அடிமை யாகக் கொண்டருளிக்
கடிசேர் மலர்த்தாள் தொழுதுய்யக்
    கருணை யளிக்க வேண்டுமெனக்
தொடிசேர் தளிர்க்கை இவரெனக்குத்
    தூய மக்க ளெனக்கொண்டப்
படியே மகண்மை யாக்கொண்டார்
    பரவை யார்தங் கொழுநனார்."These are my daughters; be pleased to accept them
As your servants granting unto them the privilege of adoring
Your flower-fragrant feet and thus gain deliverance."
Thus beseeched, he replied even thus:
"These bangled beauties are truly my hallowed daughters."
Thus declaring, the husband of Paravaiyaar conferred
On them the status of daughters.

Arunachala Siva.

9453
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:09:40 AM »
Verse 38:


ஆனா விருப்பின் மற்றவர்தாம்
    அருமை யால்முன் பெற்றெடுத்த
தேனார் கோதைச் சிங்கடியார்
    தமையும் அவர்பின் கருவுயிர்த்த
மானார் நோக்கின் வனப்பகையார்
    தமையும் கொணர்ந்து வன்றொண்டர்
தூநாண் மலர்த்தாள் பணிவித்துத்
    தாமுந் தொழுது சொல்லுவார்.


Borne by that great love he conducted Singkatiyaar,
His first born daughter--the fruit of his rare askesis--,
Decked with a honey-laden garland and her younger sister
Vanappakai whose eyes were like the fawn?s,
To the presence of Van-tondar and caused them to adore his feet--
Like unto fresh and pure flowers--; he too adored him
And addressed him thus:

Arunachala Siva.

9454
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:06:51 AM »
Verse 37:


செங்கோல் அரசன் அருளுரிமைச்
    சேனா பதியாங் கோட்புலியார்
நங்கோ மானை நாவலூர்
    நகரார் வேந்தை நண்பினால்
தங்கோ மனையில் திருவமுது
    செய்வித் திறைஞ்சித் தலைசிறந்த
பொங்கோ தம்போற் பெருங்காதல்
    புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவார்.Kotpuliyaar who was the rightful general of the sceptered
Chozha king, feasted our lord, the Prince of Navaloor
In his palace in great friendliness and adored him;
His loving devotion for him soared like a swelling sea
And he hailed him again and again.

Arunachala Siva.

9455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:04:13 AM »
Verse  36:


வேறு வேறு திருப்பள்ளித்
    தாமப் பணிகள் மிகவெடுத்து
மாறி லாத மணித்திருவா
    பரண வருக்கம் பலதாங்கி
ஈறில் விதத்துப் பரிவட்டம்
    ஊழி னிரைத்தே யெதிரிறைஞ்சி
ஆறு புனைந்தா ரடித்தொண்டர்
    அளவில் பூசை கொளவளித்தார்.


With many and varied wreaths, chaplets and garlands,
Many pretty jewels set with peerless gems,
And innumerable and manifold clothes and garments of woven
Splendor, he stood before him--the servitor of the Lord
Who is river-crested, hailed him and thus wrought
The endless Puja which Aaroorar was pleased to accept.   


Arunachala Siva.

9456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 09:01:32 AM »
Verse  35:


பூந்தண் பனிநீர் கொடுசமைத்த
    பொருவில் விரைச்சந் தனக்கலவை
வாய்ந்த அகிலி னறுஞ்சாந்து
    வாச நிறைமான் மதச்சேறு
தோய்ந்த புகைநா வியின்நறுநெய்
    தூய பசுங்கர்ப் பூரமுதல்
ஏய்ந்த அடைக்கா யமுதினைய
    எண்ணில் மணிப்பா சனத்தேந்தி.


He gathered in countless comely platters the peerless
Sandal-paste ground with exquisite and cool dew,
The fragrant paste of eagle-wood, sweet scented cream
of musk, fragrant and fumigated Civet,
Aromatic camphor and Areca-nuts and betel-leaves.

Arunachala Siva.

9457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 08:59:22 AM »
Verse  34:


தூய மணிப்பொன் தவிசிலெழுந்
    தருளி யிருக்கத் தூநீரால்
சேய மலர்ச்சே வடிவிளக்கித்
    தெளித்துக் கொண்டச் செழும்புனலால்
மேய சுடர்மா ளிகையெங்கும்
    விளங்க வீசி யுளங்களிப்ப
ஏய சிறப்பில் அர்ச்சனைகள்
    எல்லாம் இயல்பின் முறைபுரிவார்.He had Aaroorar seated in a seat of gold inlaid
With gems of purest ray serene; with pure water
He washed his roseate and redemptive feet
And sprinkled it on his person; he also sprinkled
The holy water on his entire and bright mansion;
In great joy he desired to perform unto Aaroorar
A great Puja in unison with the ordained rules.

Arunachala Siva.

9458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 08:57:24 AM »
Verse  33:


மாலும் அயனும் உணர்வரியார்
    மகிழும் பதிகள் பலவணங்கி
ஞால நிகழ்கோட் புலியார்தம்
    நாட்டி யத்தான் குடிநண்ண
ஏலும் வகையால் அலங்கரித்தங்
    கவரு மெதிர்கொண் டினிதிறைஞ்சிக்
கோல மணிமா ளிகையின்கண்
    ஆர்வம் பெருகக் கொடுபுக்கார்.


Adoring the Lord unknowable to Vishnu and Brahma
In all the shrines where He abides in joy,
He came to Naattiyatthaankudi of the world-renowned
Kotpuliyaar; he greeted Aaroorar and adored him in joy
And conducted him to his beauteous and gem-set
Mansion in great delight.

Arunachala Siva.

9459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 08:54:36 AM »
Verse 32:


தேவ ரொதுங்கத் திருத்தொண்டர்
    மிடையுஞ் செல்வத் திருவாரூர்
காவல் கொண்டு தனியாளுங்
    கடவுட் பெருமான் கழல்வணங்கி
நாவ லூர ரருள் பெற்று
    நம்பர் பதிகள் பிறநண்ணிப்
பாவை பாகர் தமைப்பணிந்து
    பாடும் விருப்பிற் சென்றணைவார்.He adored the Lord-God who rules uniquely the opulent
Tiruvaaroor where Devas step aside that the servitors
Might in dense throngs straight move in and adore the Lord;
Then worshipping the Lord at His other shrines
And blessed with His grace, Navaloorar proceeded onward
In ardent love, to hail in hymns the Lord who is
Concorporate with His Consort.

Arunachala Siva.

9460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2016, 08:52:14 AM »
Verse  31:

குலபுகழ்க் கோட்புலியார்
    குறையிரந்து தம்பதிக்கண்
அலகில்புக ழாரூரர்
    எழுந்தருள அடிவணங்கி
நிலவியவன் தொண்டர்அஃ
    திசைந்ததற்பி னேரிறைஞ்சிப்
பலர்புகழும் பண்பினார்
    மீண்டுந்தம் பதியணைந்தார்.


Kotpuliyaar of glowing glory falling at the feet
Of Aaroorar of unbounded glory, beseeched him to make a visit
To his town; when Aaroorar consented to this, he once again
Paid obeisance to him; then he whose greatness
Of culture was hailed by many, returned to his town.

Arunachala Siva.


9461
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 29, 2016, 01:58:01 PM »
Verse  10:


தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
    சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
    யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.

It is Yourself You gave to me and received from me,
mine O Sankara !
Who is the cleverer one?
From You I received unending Ananda.
What did You receive from me at all?
My God,
who made my mind Your temple !
O Siva abiding at sacred Perunturai !
O my Father !
O Lord-God !
You abide in my body.
How can I requite You for this?

concluded.

Arunachala Siva.


9462
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 29, 2016, 01:55:04 PM »
Verse  9:சோதியாய்த் தோன்றும் உருவமே அருவாம்
    ஒருவனே சொல்லுதற் கரிய
ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம்
    அறுக்கும் ஆனந்தமா கடலே
தீதிலா நன்மைத் திருவருட் குன்றே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாதுநீ போவதோர் வகையெனக் கருளாய்
    வந்துநின் இணையடி தந்தே .


O Splendour manifesting in form !
O One formless !
O ineffable Origin,
Middle and End !
O One like unto the Sea of Bliss,
who snaps bondage !
O Holy Hill of Grace abounding in un-flawed weal !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Wherefore do You leave me?
Bless me with the peerless way and confer on me Your feet twain!


Arunachala Siva.

9463
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 29, 2016, 01:52:03 PM »
Verse  8:


பார்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்துப்
    பரந்ததோர் படரொளிப் பரப்பே
நீருறு தீயே நினைவதேல் அரிய
    நின்மலா நின்னருள் வெள்ளச்
சீருறு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாருற வெனக்கிங் கார்அய லுள்ளார்
    ஆனந்த மாக்குமென் சோதீ.

It is You who germinated and grew as the earth,
The heaven and all other universes,
and stand As the one non-pareil expanse of pervading Light !
You are the fire delitescent in water !
O Ninmalaa beyond the pale of thought !
O Honey unique that surges up from the sublime mind of Your devotees ? soused in the flood of Your sweet grace !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O my Light that transforms me into Bliss !
Who is here my kin and who is not?

Arunachala Siva.

9464
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 29, 2016, 01:49:36 PM »
Verse  7:


இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந் துள்ளத்
    தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
    நீயலால் பிறிதுமற் றின்மை
சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றாம்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீ யல்லை அன்றியொன் றில்லை
    யாருன்னை அறியகிற் பாரே.This day,
gracing me,
You chased away my murk,
Poised in my soul like the rising sun.
On this ? Your inhering nature and there being nought else But Youself ?,
I thought and thought till thought Itself ceased.
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Coming closer and closer to You and in the process,
Wearing away again and again,
I was reduced to my atomic self shorn of all else and got Oned with You.
You are not aught in the universe;
Yet there is nought save You.
Who can know You at all?


Arunachala Siva.

9465
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 29, 2016, 01:46:26 PM »
Verse 6:


இரந்திரந் துருக என்மனத் துள்ளே
    எழுகின்ற சோதியே இமையோர்
சிரந்தனிற் பொலியுங் கமலச்சே வடியாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
நிரந்தஆ காயம் நீர்நிலம் தீகால்
    ஆய்அவை அல்லையாய் ஆங்கே
கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக்
    கண்ணுறக் கண்டுகொண் டின்றே.As I yearn and yearn for Your grace and melt,
You,
the Light,
are rising from my mind !
Your salvific and lotus-feet blaze on the crowns of the celestial beings!
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You are the ubiquitous Ether,
water,
earth,
fire and air !
You are none of these !
Yet in these Your form remains recondite.
This day,
I stand rejoicing,
as my eyes feast on You.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 [631] 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... 3194