Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 3200
946
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 11, 2018, 06:33:44 AM »
Verse  9:


காதல் செய்து களித்துப் பிதற்றிக்
    கடிமா மலரிட் டுனையேத்தி
ஆதல் செய்யும் அடியார் இருக்க
    ஐயங் கொள்ளல் அழகிதே
ஓதக் கண்டேன் உன்னை மறவேன்
    உமையாள் கணவா எனையாள்வாய்
ஆதற் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

The husband of Uma, having learnt about your greatness from great people, I will not forget you.  Please admit me also among the group of your devotees.
Prattling your names out of joy being warmly attached to you, placing big and fragrant flowers at your feet, and praising you, when there are devotees who want to raise themselves are ready to do any service required by you.  Is it fine to receive alms!
God in Alakkōyil in Kachūr which has tanks and fields which are flourishing!

Arunachala Siva.


947
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 10, 2018, 06:41:07 AM »
Verse  8:


ஊனைப் பெருக்கி உன்னை நினையா
    தொழிந்தேன் செடியேன் உணர்வில்லேன்
கானக் கொன்றை கமழ மலருங்
    கடிநா றுடையாய் கச்சூராய்
மானைப் புரையு மடமென் னோக்கி
    மடவா ளஞ்ச மறைத்திட்ட
ஆனைத் தோலாய் ஞானக் கண்ணாய்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


Siva who wears Koṉṟai growing in the forest, which blossoms and spreads its fresh fragrance!
You who covered with the elephant's skin your body, to frighten the beautiful lady who has eyes which resemble the eyes of the deer.
You who are the eye of wisdom to living beings!
The god in Alakkōyil (the name of the place is not mentioned in this verse.)
Increasing the size of the body.
I completely forgot you.
I who am low.
have no intelligence.

Arunachala Siva.

948
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 10, 2018, 06:36:01 AM »
Verse  7:

பொய்யே உன்னைப் புகழ்வார் புகழ்ந்தால்
    அதுவும் பொருளாக் கொள்வானே
மெய்யே எங்கள் பெருமான் உன்னை
    நினைவா ரவரை நினைகண்டாய்
மையார் தடங்கண் மடந்தை பங்கா
    கங்கார் மதியஞ் சடைவைத்த
ஐயா செய்யாய் வெளியாய் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


Siva who accept as even truth if people praise you insincerely our Lord!
You remember and grant your grace to those who sincerely remember you.
God who has as a half a lady who has large eyes coated with collyrium.
The master who placed a crescent moon with two ends on the matted locks.
One who is red in color.
One who is white in color.
The god in Alakkōyil in Kachūr!

Arunachala Siva.

949
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 10, 2018, 06:30:27 AM »
Verse  6:


பிறவாய் இறவாய் பேணாய் மூவாய்
    பெற்ற மேறிப் பேய்சூழ்தல்
துறவாய் மறவாய் சுடுகா டென்றும்
    இடமாக் கொண்டு நடமாடி
ஒறுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் உருகாரே
அறவே யொழியாய் கச்சூர் வடபால்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

You are not born.
You do not die.
You do not desire anything.
You do not become aged.
Riding on a bull,
you do not leave being surrounded by ghosts.
You have no forgetfulness.
You dance always having as the stage the cremation ground.
The god in Alakkōyil on the northern side of Kachūr!
Will not the hearts of devotees melt when they see you receiving alms in a skull with a broken edge!
Completely give up begging alms.

Arunachala Siva.

950
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 09, 2018, 06:36:45 AM »
Verse  5:


மேலை விதியே விதியின் பயனே
    விரவார் புரமூன் றெரிசெய்தாய்
காலை யெழுந்து தொழுவார் தங்கள்
    கவலை களைவாய் கறைக்கண்டா
மாலை மதியே மலைமேல் மருந்தே
    மறவே னடியேன் வயல்சூழ்ந்த
ஆலைக் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.


The fate predestined!
The fruits of the fate!
You burnt the three cities of the enemies!
God who has a black neck!
who is like the moon that rises in the evening,
who is like the herb used as a medicine and which grows on the mountain,
the god who is in Alakkōyil in Kachūr which has tanks and places where there are sugar mills surrounded by fields!
I, you slave, will not forget you.
You remove the worries of those who rise up in the morning and worship you.

Arunachala Siva.

951
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 09, 2018, 06:32:16 AM »
Verse  4:


விடையுங் கொடியுஞ் சடையும் உடையாய்
    மின்னேர் உருவத் தொளியானே
கடையும் புடைசூழ் மணிமண் டபமுங்
    கன்னி மாடங் கலந்தெங்கும்
புடையும் பொழிலும் புனலுந் தழுவிப்
    பூமேல் திருமா மகள்புல்கி
அடையுங் கழனிப் பழனக் கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Siva who has a vehicle of a bull and a flag on which the form of a bull is drawn, and matted locks!  God who has a body whose luster is like the lightning!
Having beautiful entrances, beautiful pavilions and storeys which do not know destruction, everywhere as it is surrounded by gardens and water reservoirs in the adjoining places, the god in Alakkōyil in Kachūr, which has tanks and fields, where the goddess of wealth who is seated on a lotus flower, never leaving that place!

Arunachala Siva.

952
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 11:33:55 AM »
Verse  3:

சாலக் கோயில் உளநின் கோயில்
    அவைஎன் தலைமேற் கொண்டாடி
மாலைத் தீர்ந்தேன் வினையுந் துரந்தேன்
    வானோ ரறியா நெறியானே
கோலக் கோயில் குறையாக் கோயில்
    குளிர்பூங் கச்சூர் வடபாலை
ஆலக் கோயிற் கல்லால் நிழற்கீழ்
    அறங்க ளுரைத்த அம்மானே.


Lord who has the state which could not be known even by the celestial beings.
The beautiful temple, the temple that has no deficiency, the god who expressed distinctly moral instruction under the shade of the banyan tree in Alakkōyil on the northern side of Kachūr which is cool and beautiful!  There are many temples dedicated to you in this earth, praising them, placing them on my head, I was free from delusion. I drove out all my acts.

Arunachala Siva. 

953
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 09:51:24 AM »
Verse  2:


கச்சேர் அரவொன் றரையில் அசைத்துக்
    கழலுஞ் சிலம்புங் கலிக்கப் பலிக்கென்
றுச்சம் போதா ஊரூர் திரியக்
    கண்டால் அடியார் உருகாரே
இச்சை யறியோம் எங்கள் பெருமான்
    ஏழேழ் பிறப்பும் எனையாள்வாய்
அச்சம் மில்லாக் கச்சூர் வடபால்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Our Lord in the temple on the northern side of Kachūr, which does not know fear.
Our Lord, you admitted me as your protege in all the two kinds of seven births,
having tied in the waist as a girdle a beautiful cobra, the ornaments, anklets (and anklet, to produce a sound.) At the time when it is noon, to collect alms,
will not the hearts of devotees melt when they see you wandering from place to place.
We do not know your desire.

Arunachala Siva.

954
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 09:46:35 AM »
Tiruk Kachur Alakkoyil:

Verse 1:


முதுவாய் ஓரி கதற முதுகாட்
    டெரிகொண் டாடல் முயல்வானே
மதுவார் கொன்றைப் புதுவீ சூடும்
    மலையான் மகள்தன் மணவாளா
கதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் கவலாரே
அதுவே யாமா றிதுவோ கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே.

Siva who dances holding fire in the cremation ground when the old aged jackal roars,
the husband of the daughter of the mountain, who wears fresh flowers of Koṉṟai which are full of honey, will not your devotees be worried in mind when they see you receiving alms in a broken skull?  Is this the nature of your grace?
The god who is in Ālakkōyil on the northern side of Kachūr!
(Kachūr in the name of the place and Ālakkōyil is the name of the temple.)

Arunachala Siva.

955
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 09:40:57 AM »
Verse  11:


திரையினார் கடல்சூழ்ந்த தென்னிலங்கைக் கோனைச்
    செற்றவனைச் செஞ்சடைமேல் வெண்மதியி னானைக்
கரையினார் புனல்தழுவு கொள்ளிடத்தின் கரைமேற்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுகழல் தொழுது
உரையினார் மதயானை நாவலா ரூரன்
    உரிமையால் உரைசெய்த ஒண்டமிழ்கள் வல்லார்
வரையினார் வகைஞால மாண்டவர்க்குந் தாம்போய்
    வானவர்க்குந் தலைவராய் நிற்பரவர் தாமே.


In Kāṉāṭṭumuḷḷūr which is on the bank of Koḷḷiṭam which has abundant water on the banks, having seen Siva who put down the pride of the King of Lanka in the south, which is surrounded by the sea with waves and having worshiped his feet,
Arūraṉ born in Nāvalūr who has an elephant of musts and great fame.
Those are able to recite the famous Tamiḻ verses sung by him as of right by worshiping him, will live for a long time as the chief of kings who rule parts of the world having boundaries and after that, be the chief of the celestial beings in heaven.


Padigam on Tiruk Kanattumullur completed.

Arunachala Siva.

 

956
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 09:35:53 AM »
Verse  10:


தேவியம்பொன் மலைக்கோமான் றன்பாவை யாகத்
    தனதுருவம் ஒருபாகஞ் சேர்த்துவித்த பெருமான்
மேவியவெந் நரகத்தில் அழுந்தாமை நமக்கு
    மெய்ந்நெறியைத் தான்காட்டும் வேதமுத லானைத்
தூவியவாய் நாரையொடு குருகுபாய்ந் தார்ப்பத்
    துறைக்கெண்டை மிளிர்ந்துகயல் துள்ளிவிளை யாடக்
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யுங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


As the crane which has fine feathers and other birds fly and make a sound,
the Keṇṭai fish in the ghat rolls and the carp jumps and plays.
In Kāṉāṭṭumuḷḷūr of fields where the bees in the blue Nelumbo flower hums like many melodies, having seen Siva, when the beautiful daughter of the king of the golden mountain became his consort, who is the great one who had her fixed as one half of his body, the chief god who has been decided as such by the Vedas and who shows us the right path so that we may not sink in the cruel Hell which is desired by sinners.
I, his devotee, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.

957
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 06:31:42 AM »
Verse 9:

குனியினிய கதிர்மதியஞ் சூடுசடை யானைக்
    குண்டலஞ்சேர் காதவனை வண்டினங்கள் பாடப்
பனியுதிருஞ் சடையானைப் பால்வெண்ணீற் றானைப்
    பலஉருவுந் தன்னுருவே யாயபெரு மானைத்
துனியினிய தூயமொழித் தொண்டைவாய் நல்லார்
    தூநீலங் கண்வளருஞ் சூழ்கிடங்கி னருகே
கனியினிய கதலிவனந் தழுவுபொழிற் சோலைக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.

Like the ladies who have red lips like the common creeper of the hedge and speak pure words which are sweet to hear even during protracted sulk in a love quarrel.
Near the surrounding moat in which the pure blue Nelumbo flowers seem to sleep.
In Kāṉāṭṭumuḷḷūr where the big gardens contain within them plantain gardens of sweet fruits, having seen Siva, who has  matted locks, on which he wears a curved crescent moon emitting rays and pleasing to look at, as the swarms of bees hum, who has matted locks from which particles of water drop. He who wears on his ears Kuṇṭalam a kind of men's ear-ring, who smears himself with holy ash as white as milk,
the great god whose form is all forms. I his devotee, worshiped with joined hands.


Arunachala Siva.

958
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 08, 2018, 06:25:56 AM »
Verse  8:

இழைதழுவு வெண்ணூலும் மேவுதிரு மார்பின்
    ஈசன்தன் எண்டோள்கள் வீசிஎரி யாடக்
குழைதழுவு திருக்காதிற் கோளரவ மசைத்துக்
    கோவணங்கொள் குழகனைக் குளிர்சடையி னானைத்
தழைதழுவு தண்ணிறத்த செந்நெலத னயலே
    தடந்தரள மென்கரும்பின் தாழ்கிடங்கின் அருகே
கழைதழுவித் தேன்தொடுக்குங் கழனிசூழ் பழனக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


By the side of the crop of red paddy which is green in color and is flourishing,
and near the deep moats where soft sugar-canes which have pearls within them,
the bees build honey-combs near those sugar-cane crop.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr which has tanks surrounded by rice-fields, having seen, the Lord on whose beautiful chest are the ornaments of cobras and along with them a sacred thread of three strands.
In order to dance in the fire, swinging his eight shoulders, fixing a cruel cobra also in the ear where there is an ear-ring, the youth who wears a men's loin-cloth, and the god with  cool matted locks, I, his devotees, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.959
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 07, 2018, 06:26:15 AM »
Verse 7:


அருமணியை முத்தினை ஆனஞ்சும் ஆடும்
    அமரர்கள்தம் பெருமானை அருமறையின் பொருளைத்
திருமணியைத் தீங்கரும்பின் ஊறலிருந் தேனைத்
    தெரிவரிய மாமணியைத் திகழ்தருசெம் பொன்னைக்
குருமணிகள் கொழித்திழிந்து சுழித்திழியுந் திரைவாய்க்
    கோல்வளையார் குடைந்தாடுங் கொள்ளிடத்தின் [ கரைமேல்
கருமணிகள் போல்நீலம் மலர்கின்ற கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.


In the waves which descend down with eddies and wash away brilliant precious stones, falling from a great height, on the bank of Koḷḷidam, where girls wearing rows of bangles dive and bathe in the water.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr where in the fields the blue Nelumbo flowers blossom like sapphire, having a view of Siva, who is like a rare gem.
who is as valuable as a pearl, who is the Lord of the immortals and who bathes in the five products of the cow, who is the meaning of the abstruse Vedas ,who is like other precious stones, who is a sweet as the sweet juice of big quantity that flows like a spring in the sweet sugar-cane, who is like the big gem whose property cannot be easily known, the unalloyed gold of superior fineness.  I, his devotee, worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.

960
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 07, 2018, 06:19:54 AM »
Verse 6:

விடையரவக் கொடியேந்தும் விண்ணவர்தங் கோனை
    வெள்ளத்து மாலவனும் வேதமுத லானும்
அடியிணையுந் திருமுடியுங் காணவரி தாய
    சங்கரனைத் தத்துவனைத் தையல்மட வார்கள்
உடையவிழக் குழலவிழக் கோதைகுடைந் தாடக்
    குங்குமங்க ளுந்திவரு கொள்ளிடத்தின் கரைமேல்
கடைகள்விடு வார்குவளை களைவாருங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே.

Girls who are well dressed bathe plunging into the water as their dress becomes loose, their garlands worn on the tresses of hair become loose, on the bank of Koḷḷidam which thrust forward the saffron that is worn on their foreheads.  In Kāṉāṭṭumuḷḷūr, where the blue Nelumbo flowers which are removed from the fields as weeds are gathered in bundles by the people belonging to the last caste. The chief of the celestial beings, who holds a banner on which the form of a bellowing bull is down,
one who has the name of Sankara whose feet and holy head could not be seen, by Vishnu who sleeps on the ocean of milk and Brahman who is the chief of the Vēdas,
who is the ultimate reality, having a view of.  I, his devotees worshiped with joined hands.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 3200