Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 2951
946
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:46:02 AM »
Verse  5:

யாகாலாமே யாகாழீ யாமேதாவீ தாயாவீ
வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா.


யாவற்றுக்கும் கால கர்த்தாவாக விளங்குபவனே. எப்பொருளிலும் எள்ளில் எண்ணெய் போன்று உள்ளும், புறம்பும் ஒத்து நிறைந்திருப்பவனே! சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருள்பவனே! அறிவில் மேம்பாடு உடையவனே! அனைத் துயிர்கட்கும் தாயாகவும், உயிராகவும் உள்ளவனே! என்றும் அழிவில்லாதவனே! இன்குரல் எழுப்பும் கின்னரம் முதலிய பறவைகள் தன்னருகின் வந்து விழும்படி வீணைவாசிப்பவனே. யாங்கள் மேற்கொண்டு ஆவனவற்றிற்கு ஆராயாதவாறு எங்களைக் காத்தருள் வாயாக!.

(English translation not available)

Arunachala Siva.


947
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:43:12 AM »
Verse 4:


நீவாவாயா காயாழீ காவாவானோ வாராமே
மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ.

என்றும் மாறுதலில்லாத மெய்ப்பொருளானவனே. தாங்கிய வீணையை உடையவனே. கொடிய பிறவித் துன்பம் எங்களை அடையாவண்ணம் வந்து காத்தருள்வாயாக. விண்ணிலுள்ள தேவர்கள் துன்பம் அடையாதவாறு மேருமலையை வில்லாக ஏந்தி முப்புரங்களை அழித்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருள்பவனே, ஆகாய சொரூபியே! நீ விரைந்து வருவாயாக! அருள் புரிவாயாக.

(English translation not available)

Arunachala Siva.

948
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:35:36 AM »
Verse  3:


தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா
மாமாயாநீ தாநாழீ காசாதாவா மூவா.


அழியாத மூப்பிலாத தசகாரியத்தால் அடையும் பொருளாக உள்ளவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்து முதல்வனே. எல்லோரும் அஞ்சி நீங்குகின்ற சுடுகாட்டில் நள்ளிரவில் நடனமாடும் நாதனே. மாண்புமிக்கவனே. ஐராவணம் என்னும் யானையின் மேல் ஏறி வருபவனே. கொடையில் கடல் போன்றவனே. சாவினின்றும் எங்களைக் காத்தருள்வாயாக. ஒளியுடைய மாணிக்கம் போன்றவனே. வேண்டும் வரங்களைத் தந்தருள்வாயாக. எங்கள்முன் எழுந்தருள் வாயாக. முன்னைப் பழம்பொருளே. காற்று முதலான ஐம்பூதங்களின் வடிவானவனே!

(English translation not available)

Arunachala Siva.

949
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 09:27:23 AM »
Verse  2:


யாகாயாழீ காயாகா தாயாராரா தாயாயா
யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழீ யாகாயா.


வேள்வி வடிவினனே. யாழ் வாசிப்பவனே. அடியார்கட்கு அருள வரும்பொழுது உருவத்திருமேனி கொள்பவனே. சங்கார கருத்தாவே. அனைத்துயிர்க்கும் தாயானவனே. ஆத்திப்பூ மாலை அணிந்துள்ளவனே. தாருகாவனத்து முனிபத்தினிகளாகிய மகளிர் கூட்டத்தை வேட்கையுறும்படி செய்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. துன்பங்கள் எவற்றினின்றும் எம்மைக் காப்பாயாக.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

950
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:51:38 PM »
Sirkazhi:

Verse  1:

யாமாமாநீ யாமாமா யாழீகாமா காணாகா
காணாகாமா காழீயா மாமாயாநீ மாமாயா.

ஆன்மாக்களாகிய நாங்கள் கடவுளென்றால் அது பொருந்துமா? நீயே ஒப்பில்லாத கடவுளென்றால் அது முற்றிலும் தகும். பேரியாழ் என்னும் வீணையை வாசிப்பவனே! யாவரும் விரும்பத்தக்க கட்டழகனே! பகைப்பொருள்களும் சிவனைச் சாரின் பகை தீர்ந்து நட்பாகும் என்ற உண்மையினை யாவரும் காணுமாறு பாம்புகளை உடையவனே. கை, கால் முதலிய அவயவங்கள் காணா வண்ணம் காமனை அருவமாகச் செய்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. இலக்குமியின் கணவனான திருமாலாகவும் வருபவனே! மாயை முதலிய மலங்களிலிருந்து எம்மை விடுவிப்பாயாக!.

(English translation not available)

Arunachala Siva.

951
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:44:06 PM »
Verse 11:


மேய செஞ்சடையி னப்பனே மிழலைமே வியவெ னப்பனே
ஏயு மாசெய விருப்பனே யிசைந்த வாசெய விருப்பனே
காய வர்க்கசம் பந்தனே காழி ஞானசம் பந்தனே
வாயுரைத்த தமிழ் பத்துமே வல்லவர்க்கு மிவை பத்துமே.

Siva who has water in his red matted locks! My father who is in Mizhalai,the one who is sitting indifferently as creation, protection and destruction as assigned to Brahma, Vishnu and Rudran, in your presence. I have the desire to do services as suit your will.
The one who is in and out of the five elements! By Sambandhan  of Sirkazhi, these ten Tamizh verses which were composed as containing truths, will create piety for those who can recite them. 

Padigam on Tiru Vizhi Mizhalai concluded.

Arunachala Siva.


952
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:39:12 PM »
Verse  10:

கஞ்சியைக் குலவு கையரே கலக்கமா ரமணர் கையரே
அஞ்ச வாதிலருள் செய்யநீ யணைந்திடும் பரிசு செய்யநீ
வஞ்சனே வரவும் வல்லையே மதித்தெ னைச்சிறிதும் வல்லையே
வெஞ்ச லின்றிவரு வித்தகா மிழலைசே ரும்விறல் வித்தகா.


Buddhists who catch hold of the bowl in which gruel is served, in their hands.
The low Jains who are confused in their minds. You who are red in color!  Grant me the strength not to be afraid of me in religious discussion.  You are capable of performing the act of embracing me: [who am] one who has cunning! You are even capable of coming quickly esteeming me a little.  These sufferings that come without decreasing, are not fit to be undergone by me.  Able and powerful god, who is in Mizhalai!


Arunachala Siva.

953
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:33:47 PM »
Verse  9:

காய மிக்கதொரு பன்றியே கலந்த நின்னவுரு பன்றியே
ஏய விப்புவி மயங்கவே யிருவர் தாமன மயங்கவே
தூய மெய்த்திர ளகண்டனே தோன்றி நின்றமணி கண்டனே
மேய வித்துயில் விலக்கணா மிழலை மேவிய விலக்கணா.

A pig that had a huge body, as your body which pervaded everywhere could not be seen by, those who Vishnu and Brahma, who got confused in mind,  and reached this world which is suited to them. The undivided one whose pure body was the mass of fire, Siva with a blue neck who appeared before them.  Chief! you remove the sleep which I am having, the one having distinguishing attributes, who is in Mizhalai!

Arunachala Siva.

954
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:23:24 PM »
Verse  8:


தான வக்குலம் விளக்கியே தாரகைச் செல விளக்கியே
வான டர்த்த கயிலாயமே வந்து மேவு கயிலாயமே
தானெ டுத்தவல் லரக்கனே தடமுடித் திரள ரக்கனே
மேன டைச்செல விருப்பனே மிழலை நற்பதி விருப்பனே.


Having explained that anybody, however great, will be destroyed if he is inimical towards Siva, by destroying the family of demons.  You decreased the brilliance of the stars and other lights by your brilliance. You attacked the celestial brings with the group of weapons which have joints.  You crushed the collection of big heads of the strong demons, who lifted the Kailash, where you were seated, approaching it. You will go walking without going in a chariot.  Siva is fond of the good city of Mizhalai.


Arunachala Siva.

955
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:15:28 PM »
Verse  7:


அப்பி யன்றகண் ணயனுமே யமரர் கோமகனு மயனுமே
ஒப்பி லின்றமரர் தருவதே யொண்கையா லமரர் தருவதே
மெய்ப்ப யின்றவ ரிருக்கையே மிழலை யூரும திருக்கையே
செப்புமின் னெருது மேயுமே சேர்வுமக் கெருது மேயுமே.


For Vishnu who sleeps in the water, the king of the immortals and Brahman, in the act of granting unequalled boons to the immortals, you are like Kaṟpakam tree itself in your liberality.  Those who practice truth learn the Vedas.  The place of Mizhalai is your abode.  You tell me, is it proper for the bull who is Manmatha to graze in the field which is feminine beauty?  The bull is appropriate for you as a vehicle. 

Arunachala Siva.

956
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 12:00:31 PM »
Verse 6:

வாய்ந்த மேனியெரி வண்ணமே மகிழ்ந்து பாடுவது வண்ணமே
காய்ந்து வீழ்ந்தவன் காலனே கடுநடஞ் செயுங் காலனே
போந்த தெம்மிடை யிரவிலே யும்மிடைக் கள்வ மிரவிலே
வேய்ந்ததும் மிழலை யென்பதே விரும்பியே யணிவ தென்பதே.


The body fit for you has the color of fire.  You sing with joy songs with rhythmic movement set to measure of time.  Yama fell down being angry with Mārkkaṇdēyaṉ.
You dance with your legs very feet.  You came to us under the pretext of begging alms.  We will have clandestine union with you at night.  You dwelt in the place Mizhalai of great union. You adorn yourself with bones desiring them.

Arunachala Siva.

957
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:19:02 AM »
Verse 5:

ஓவி லாதிடுங் கரணமே யுன்னு மென்னுடைக் கரணமே
ஏவு சேர்வுநின் னாணையே யருளி னின்னபொற் றாணையே
பாவி யாதுரை மெய்யிலே பயின்ற நின்னடி மெய்யிலே
மேவி னான்விறற் கண்ணனே மிழலை மேயமுக் கண்ணனே.

You are the chief cause for performing the five functions without ceasing till the end of this world.  My inner seats of thought, feeling and volition will always think of you.
The arrows of Manmatha, hitting me is due to your authority. If you grant me your golden feet will there be suffering for me! The empty words that speak about you, without thinking of you are not true. The valorous Vishnu bore your feet which pervaded everywhere, on his body.  The god with three eyes who is in Mizhalai.

Arunachala Siva.

958
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:14:07 AM »
Verse 4:

கட்டு கின்றகழ னாகமே காய்ந்ததும் மதன னாகமே
இட்ட மாவதிசை பாடலே யிசைந்த நூலினமர் பாடலே
கொட்டுவான் முழவம் வாணனே குலாயசீர் மிழலை வாணனே
நட்ட மாடுவது சந்தியே நானுய்தற் கிரவு சந்தியே.

The anklets tied in your leg are cobras. You burnt the body of Manmatha.  What you are desirous of is the music sung by your devotees.  Dance is the thing that is in keeping with the works on dance. Vānaṉ plays on the Muzhavu. Siva who dwells in Mizhalai which has eminent fame.  You dance in the evening when day and night meet. Meet me at night so that I may be saved from the afflictions of Manmatha.

Arunachala Siva.

959
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 27, 2017, 09:09:58 AM »
Verse  3:


பாடு கின்றபண் டாரமே பத்த ரன்னபண் டாரமே
சூடு கின்றது மத்தமே தொழுத வென்னையுன் மத்தமே
நீடு செய்வதுந் தக்கதே நின்ன ரைத்திகழ்ந் தக்கதே
நாடு சேர்மிழலை யூருமே நாக நஞ்சழலை யூருமே.

Saiva monks sing your praises. Devotees are such great treasure for you. You adorn your head with Datura flowers. Is it proper for you to make me who worshipped you, mad for a long time?  Conch-beads are shining in your waist. Mizhalai which is situated in Mizhalai Nādu is your place.  The cobra which has poison as hot as fire crawls on your body.

Arunachala Siva.

960
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 26, 2017, 04:20:00 PM »
Verse  2:

ஓதி வாயதும் மறைகளே யுரைப்ப தும்பல மறைகளே
பாதி கொண்டதும் மாதையே பணிகின் றேன்மிகு மாதையே
காது சேர்கனங் குழையரே காத லார்கனங் குழையரே
வீதி வாய்மிகும் வேதியா மிழலை மேவிய வேதியா.

The Vedas are chanted by your mouth. You give out many things which are not known to anybody and are secrets.  You had as a half a lady. I bow before your greatness, one who wears in his ear a heavy men`s ear-ring.  The strength of minds of ladies who love you, become tender.  The god who is known through the Vēdas and who comes often in procession in the streets!  This Brahmin who is in Mizhalai!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 2951