Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 [630] 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... 3146
9436
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:08:26 PM »
Verse  794:


தென்னவன் நகையுட் கொண்டு
    செப்பிய மாற்றந் தேரார்
சொன்னது பயனாக் கொண்டு
    சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது
முன்னுற இருகாற் செய்தோம்
    முக்காலில் ஒருகால் வெற்றி
என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை
    இனியொன்று காண்ப தென்றார்.


They could not comprehend the import of the words
Uttered by the king in jest; they held fast
To his words and said: "Twice have we exercised
Ourselves in the contest before now;
We will at least win once if we try thrice;
It is therefore meet that we be permitted
To get at truth once again."

Arunachala Siva.

9437
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:05:47 PM »
Verse  793:வெப்பெனுந் தீயில் யான்முன்
    வீடுபெற் றுய்ய நீங்கள்
அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர்
    ஆதலால் அதுஆ றாக
இப்பொழு தெரியில் இட்ட
    ஏடுய்ந்த தில்லை என்றால்
துப்புர வுடையீர் நீங்கள்
    தோற்றிலீர் போலு மென்றான்."You lost what time I was cured of the fiery fever
And stood redeemed; while so, if you are now unable
To retrieve the leaf thrown into the fire, O valiant ones!
You haven?t perchance lost at all." Thus spake the king.

Arunachala Siva.

9438
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:03:35 PM »
Verse  792:


செய்வதொன் றறிகி லாதார்
    திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்
கையினாற் பிசைந்து தூற்றிப்
    பார்ப்பது கண்ட மன்னன்
எய்திய நகையி னோடும்
    ஏடின்னம் அரித்துக் காணும்
பொய்யினால் மெய்யை யாக்கப்
    புகுந்தநீர் போமின் என்றான்.


Dismayed and astonished the Samanas kneaded
The ash with their hands and dispersed it
In the wind for winnowing; thereat the king laughed
Derisively and said: "Well, go on with your winnowing,
You that would convert falsity into truth! Get away from here."

Arunachala Siva.

9439
Verse  4:


குறியும் நெறியுங்
    குணமுமிலார் குழாங்கள்தமைப்
பிறியும் மனத்தார்
    பிறிவரிய பெற்றியனைச்
செறியுங் கருத்தில்
    உருத்தமுதாஞ் சிவபதத்தை
அறியுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He never parts from the righteous-minded that had parted from those
that have no goal and no virtue,
To pursue the right path.
His nectarean and beauty rm materializes In the meditation of those that love Him.
Lo,
I hold Fast the splendorous and omniscient God of Thillai.


contd.,

Arunachala Siva.

9440
Verse  3:


என்புள் ளுருக்கி
    இருவினையை ஈடழித்துத்
துன்பங் களைந்து
    துவந்துவங்கள் தூய்மைசெய்து
முன்புள்ள வற்றை
    முழுதழிய உள்புகுந்த
அன்பன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே 

In love He entered my bosom to cause the inly melting of my bones,
do away with my twofold Karma,
Uproot my misery,
cure me clean of the residual impressions and totally destroy pre-existing propensity.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

9441
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 12, 2016, 10:50:42 AM »
Verse  98:98: தைவந்து நின் அடித் தாமரை சூடிய சங்கரற்கு
கைவந்த தீயும், தலை வந்த ஆறும், கரலந்தது எங்கே?--
மெய் வந்த நெஞ்சின் அல்லால் ஒருகாலும் விரகர் தங்கள்
பொய்வந்த நெஞ்சில், புகல் அறியா மடப் பூங் குயிலே.

ஏ, அபிராமி! நீ உண்மை பொருந்திய நெஞ்சைத் தவிர வஞ்சகர்களுடைய பொய் மனத்தில் ஒருபோதும் வந்து புகுந்தறியாதவள். பூங்குயில் போன்றவளே! உன்னுடைய பாதத்தாமரையைத் தலையில் சூடிக் கொண்ட சிவபெருமானாகிய சங்கரனின் கையிலிருந்த தீயும், முடிமேல் இருந்த ஆறும் (ஆகாய கங்கை) எங்கே ஒளிந்து கொண்டனவோ?

O Abhirami!  You stay only in the minds of people who have no falsity in their heart.  O the one who is
like koel.  Siva took Your lotus like feet and held on His head.  For him where is the fire on His hand,
where is the Ganga that is on His head.  Where have they been hidden?

contd.,

Arunachala Siva.   

9442
44.  I have no flesh.  I have no blood.  I have no marrow.  I have no excreta.  I have no kindness.
I have no being.  Such a one is called a Jivanmukta.

45.  I have nothing at all.  I have nothing that is white, nor there is blue for me.  Separateness there is
none for me.  There is no abidance or 'myself' for me.  Such a one is called a Jivanmukta.

46.  I have no anxiety.  I have no greed. I have nothing secondary.  I have no fame.  I have no philosophy.
One who is stabilized thus is called a Jivanmukta.

47.  I have no delusion.  I have no knowledge.  I have nothing that is confidential. I have no caste.
I have not a white to meditate upon.  Such a one is called a Jivanmukta.

48.  I have nothing to relinquish.  I have nothing to accept.  I have nothing to make fun of.  I have no
merging.  I have no divine.  The one who is settled thus is called a Jivanmukta.

49.  I have no vow.  I have no exhaustion.  I have no grief.  I have no pleasure.  I have no object
anywhere that is inferior.  Such a one is called a Jivanmukta.

50.  For me there is neither knower nor knowledge.  Neither knowable nor myself.  I have nothing
at all.  Such a Jnani is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.         

9443
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:08:14 AM »
Verse  791:


அருகர்தாம் இட்ட ஏடு
    வாங்கச்சென் றணையும் போதில்
பெருகுதீக் கதுவ வெந்து
    போந்தமை கண்ட மன்னன்
தருபுனல் கொண்டு செந்தீத்
    தணிப்பித்தான் சமணர் அங்குக்
கருகிய சாம்ப ரோடும்
    கரியலால் மற்றென் காண்பார்.


When the Samanas neared the fire to retrieve the leaf
Therefrom, they were burnt by the great fire; seeing this,
The king had the fire put out with water;
What could the Samanas behold there, save cinders and coal?   

Arunachala Siva.9444
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:05:37 AM »
Verse  790:எடுத்த ஏட்டினை அவையின்
    முன் காட்டிஅம் முறையில்
அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும்
    அதிசயித் தரசன்
தொடுத்த பீலிமுன் தூக்கிய
    கையரை நோக்கிக்
கடுத்து நீரிட்ட ஏட்டினைக்
    காட்டுமின் என்றான்.he recovered leaf was shown to the assembly; then it was
Stringed back to the scroll whence it was removed;
The king marveled at this; then addressing
The Samanas who held in their hands the clusters
Of peacock-feathers, he exclaimed in wrath:
"Show me the leaf that you consigned to the fire."   

Arunachala Siva.

9445
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  789:மான மன்னவன் அவையின்முன்
    வளர்த்தசெந் தீயின்
ஞானம் உண்டவர் இட்டஏ
    டிசைத்தநா ழிகையில்
ஈனம் இன்மைகண் டியாவரும்
    வியப்புற எடுத்தார்
பான்மை முன்னையிற் பசுமையும்
    புதுமையும் பயப்ப.


Finding the leaf dropped by the Partaker of nectarean
Gnosis into the fire fostered in the assembly
Of the glorious Pandya, not getting consumed by fire,
During the appointed time, and finding it blazing
With a greater freshness and splendor, the godly child
Took it out of the fire to the wonderment
Of all that had gathered there.   

Arunachala Siva.

9446
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 09:00:49 AM »
Verse  788:


அஞ்சும் உள்ளத்த ராகியும்
    அறிவிலா அமணர்
வெஞ்சு டர்ப்பெருந் தீயினில்
    விழுத்திய ஏடு
பஞ்சு தீயிடைப் பட்டது
    படக்கண்டு பயத்தால்
நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை
    சோர்ந்திலர் நின்றார்.


Though their minds were pervaded with fear
They would not learn aught therefrom; when they
Dropped the leaf into the great raging fire,
It but suffered the fate of the cotton thrown into fire;
Though their hearts were held by fear, they would not
Lose their hold of peacock-feathers.

Arunachala Siva.   


9447
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:58:26 AM »
Verse  787:


மையல் நெஞ்சுடை அமணரும்
    தம்பொருள் வரைந்த
கையில் ஏட்டினைக் கதுவுசெந்
    தீயினில் இடுவார்
உய்யு மோஇது வெனஉறும்
    கவலையாம் உணர்வால்
நையும் நெஞ்சின ராகியே
    நடுங்கிநின் றிட்டார்.


The Samanas of bewildered minds also dropped
Into the fire blazing red, the leaf containing
The true maxim of their faith, trembling;
They did this, thinking thus: "Will this survive at all?"
They were struck with sorrow and were broken-hearted.


Arunachala Siva.

9448
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:55:47 AM »
Verse  786:இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய
    செந்தமிழ்ப் பதிகம்
மட்டு லாங்குழல் வனமுலை
    மலைமகள் பாகத்
தட்டமூர்த்தியைப் பொருளென
    உடைமையால் அமர்ந்து
பட்ட தீயிடைப் பச்சையாய்
    விளங்கிய தன்றே.


As the decade-inscribed leaf put into the fire
Had the Ashta Moorthi, the Lord with whom is
Concorporate the Daughter of Himavant, as its import,
It lay poised in the fire un-burnt,
Dazzling with a fresh splendor

Arunachala Siva..

9449
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:53:24 AM »
Verse  785:

செய்ய தாமரை அகவித
    ழினும்மிகச் சிவந்த
கையி லேட்டினைக் கைதவன்
    பேரவை காண
வெய்ய தீயினில் வெற்றரை
    யவர்சிந்தை வேவ
வையம் உய்ந்திட வந்தவர்
    மகிழ்ந்துமுன் னிட்டார்.


Even as the great assembly of the Pandya bore witness,
He who was born for the deliverance of the world,
Gladly dropped into the fire, the leaf from his hand
That was more roseate than the inner petal of the lotus,
That the minds of the nude Samanas might get singed.

Arunachala Siva.
9450
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 12, 2016, 08:50:27 AM »
Verse  784:நன்மை உய்க்கும்மெய்ப் பதிகத்தின்
    நாதனென் றெடுத்தும்
என்னை ஆளுடை ஈசன்தன்
    நாமமே என்றும்
மன்னும் மெய்ப்பொரு ளாமெனக்
    காட்டிட வன்னி
தன்னி லாகெனத் தளிரிள
    வளரொளி பாடி.


"He is the Lord of the truthful decade which confers
Weal and well-being.? Thus he hailed and thus he declared:
"The name of the Lord who owns and rules me
Is the everlasting True Ens." To avert the burning
Of the leaf in the fire, he hymned the decade
Beginning with the words: "Talirilavalar oli?"

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 [630] 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... 3146