Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 [629] 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... 3200
9421
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:17:37 AM »
Verse 100:


வம்புநீ டலங்கல் மார்பின்
    வன்றொண்டர் வன்னி கொன்றை
தும்பைவெள் ளடம்பு திங்க
    டூயநீ ரணிந்த சென்னித்
தம்பிரா னமர்ந்த தானம்
    பலபல சார்ந்து தாழ்ந்து
கொம்பனா ராடல் நீடு
    கூடலை யாற்றூர் சார.

Van-tondar whose chest was adorned with fragrant garlands
Came to and worshipped at the many shrines of the Lord
Whose crest is bedecked with Vanni, Konrai, Tumpai,
White Adampu, the crescent and the Ganga of pure waters;
Then he came near Koodalai-Aatroor made radiant
By the presence of dancing liana-like lasses.


Arunachala Siva.


9422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:15:00 AM »
Verse  99:


அங்கு நீடருள் பெற்றுஉள் ஆர்வம்
    மிகப்பொ ழிந்தெழு மன்பினால்
பொங்கு நாண்மலர்ப் பாத முன்பணிந்
    தேத்தி மீண்டு புறத்தணைந்
தெங்கு மாகி நிறைந்து நின்றவர்
    தாம கிழ்ந்த விடங்களில்
தங்கு கோல மிறைஞ்சு வாரருள்
    தாவி லன்பரோ டெய்தினார்.


Blessed with the ever-during grace he again hailed
And adored in love and great ardor the Lord's feet
Like unto fresh flowers blooming; he then moved
Out of the shrine; to hail the eternally divine forms
Of the omnipresent Lord in His shrines, he fared forth
Accompanied with the devotees.

Arunachala Siva.9423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  98:

நீடு கோபுர முன்பி றைஞ்சி
    நிலாவு தொண்டரொ டுள்ளணைந்து
ஆடன் மேவிய வண்ண லாரடி
    போற்றி யஞ்சலி கோலிநின்று
ஏடு லாமலர் தூவி எட்டினொ
    டைந்து மாகும் உறுப்பினாற்
பீடு நீடு நிலத்தின் மேற்பெரு
    கப்ப ணிந்து வணங்கினார்.


He adored before the tall tower, moved into the temple
Accompanied with the devotees, adored the feet
Of the Lord-Dancer, folded his hands in worship,
And then performed Pooja unto the Lord
With fresh and bloomed flowers; in the pious modes
Of ashtanamaskar and panchanamaskar.
He prostrated on the glorious ground and in growing love
Adored Him again and again.

Arunachala Siva.9424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:09:38 AM »
Verse  97:


அப்ப திக்கண் அமர்ந்த தொண்டரும்
    அன்று வெண்ணெய்நல் லூரினில்
ஒப்ப ருந்தனி வேதி யன்பழ
    வோலை காட்டிநின் றாண்டவர்
இப்ப திக்கண்வந் தெய்த என்ன
    தவங்கள் என்றெதிர் கொள்ளவே
முப்பு ரங்கள் எரித்த சேவகர்
    கோயில் வாயிலில் முன்னினார்.


The servitors of that town rejoiced to receive him;
They thought thus: "Great indeed is the askesis we have
Wrought to have in our town Nampi Aaroorar who was
That day, claimed by the Lord- Redeemer in the guise
Of a peerless Brahmin, enslaving him in Vennainalloor."
Thus received, he came before the temple of the Lord
Who burnt, of yore, the triple hostile citadels.

Arunachala Siva.


9425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:06:28 AM »
Verse 96:அங்க மோதியோ ராறை மேற்றளி
    யென்றெ டுத்தமர் காதலில்
பொங்கு செந்தமி ழால்வி ரும்பு
    புறம்ப யந்தொழப் போதும்என்
றெங்கும் மன்னிய இன்னி சைப்பதி
    கம்பு னைந்துட னெய்தினார்
திங்கள் சூடிய செல்வர் மேவு
    திருப்பு றம்பயஞ் சேரவே.   


His decade began thus: "Angkam othiyor Aarai Metrali."
In loving devotion and splendorous Tamizh,
He hymned the refrain "Come, let us fare forth
To adore at Purampayam!" Thus he graciously
And melodiously sang the divine decade
And arrived at Tiruppurampayam
Of the crescent-crested Lord of opulence.


Arunachala Siva.

9426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:04:14 AM »
Verse 95:


ஏரின் மருவும் இன்னம்பர்
    மகிழ்ந்த ஈசர் கழல்வணங்கி
ஆரு மன்பிற் பணிந்தேத்தி
    ஆரா அருளால் அங்கமர்வார்
போரின் மலியுங் கரியுரித்தார்
    மருவும் புறம்ப யம்போற்றச்
சேரும் உள்ளம் மிக்கெழமெய்ப்
    பதிகம் பாடிச் செல்கின்றார்.He worshipped the ankleted feet of the Lord--
Resplendently beauteous--, the Lord who willingly
Abides at Innambar; in loving devotion
He hailed and adored the Lord; he abode there in insatiate love;
Then to adore the Lord who peeled off the hide
Of the martial tusker, and who abides in joy,
At Purampayam, he fared forth singing a truthful
And divine decade in love that welled up within him.

Arunachala Siva.

9427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 09:01:56 AM »
Verse  94:
செம்பொன் மேருச் சிலைவளைத்த
    சிவனார் ஆறை மேற்றளியில்
நம்பர் பாதம் பணிந்திறைஞ்சி
    நாளு மகிழ்வார்க் கருள்கூட
உம்பர் போற்றுந் தானங்கள்
    பலவும் பணிந்து போந்தணைவார்
இம்பர் வாழ இன்னம்பர்
    நகரைச் சேர வெய்தினார்.   


He bowed before the feet of the Lord
Of Tiruvaarai Metrali and adored Lord Siva
Who, of yore, bent the ruddy and auric Mount Meru
Into a bow; he sojourned there and daily hailed Him;
Blessed with His gracious leave he adored Him
At the many shrines hailed by the celestial beings; he then
Came to Innambar that men on earth might flourish.

Arunachala Siva.

9428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:59:29 AM »
Verse  93:


வீடு தரும்இக் கற்குடியில்
    விழுமி யாரைப் பணிந்திறைஞ்சி
நீடு விருப்பில் திருப்பதிகம்
    நிறைந்த சிந்தை யுடன்பாடிப்
பாடும் விருப்பில் தொண்டருடன்
    பதிகள் பலவும் அணைந்திறைஞ்சித்
தேடு மிருவர் காண்பரியார்
    திருவா றைமேற் றளிசென்றார்.At Moksha-conferring Karkudi, he hailed and adored
Vizhumiyaar, the Lord; with a love-laden mind,
He longingly hymned the Lord in a divine decade;
Then borne by a desire to hail the Lord in hymns, he came
To many shrines and adored the Lord; eventually he reached
Tiruvaarai Metrali of the Lord who is unknowable
To the questing Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.

9429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:57:21 AM »
Verse  92:ஆயிடை நீங்கி அருளினால் செல்வார்
    அருவரைச் சுரங்களும் பிறவும்
பாயுநீர் நதியும் பலபல கடந்து
    பரமர்தம் பதிபல பணிந்து
மேயவண் தமிழால் விருப்பொடும் பரவி
    வெஞ்சமாக் கூடலும் பணிந்து
சேயிடை கழியப் போந்துவந் தடைந்தார்
    தென்திசைக் கற்குடி மலையில்.Blessed with the gracious leave of the Lord he left
The town and marched on; crossing a good many
Hard-to-pass hilly wildernesses, tracts of land
And flooding rivers, and adoring on his way
The many shrines of the Supreme One, and hymning in loving
Devotion Tamizh decades, he came to Venjamaa-k-Koodal and adored
The Lord there; then covering a great distance,
He arrived at the Karkudi-Hill in the south.

Arunachala Siva.

9430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:54:42 AM »
Verse  91:

அந்நிலை நிகழ்ந்த ஆரருள் பெற்ற
    அன்பனார் இன்பவெள் ளத்து
மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்துடன் பரவி
    வளம்பதி யதனிடை மருவிப்
பொன்மணி மன்றுள் எடுத்தசே வடியார்
    புரிநடங் கும்பிடப் பெற்றால்
என்னினிப் புறம்போய் எய்துவ தென்று
    மீண்டெழுந் தருளுதற் கெழுவார்.The beloved of the Lord who was so totally blessed,
Hymned a decade compact of exceeding ecstasy, and adored
The Lord; then he sojourned in that town
Of bounty; when he desired to leave that town, he thought thus:
"If one is blessed to witness and hail the Dance
Of the Lord of roseate and redemptive feet
In the beauteous Pon-Ambalam, what else is there is there for him
To gain by moving away thence?"

Arunachala Siva.   

9431
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 05, 2016, 03:35:47 PM »
Vallalaar Ramalinga Swamigal Birth Day:

Today is Vallalaar Ramalinga Swamigal Birth Day.  I want someone like atmavichar 100, who must have
read Ramalinga Swamigal's works to write about him.

Arunachala Siva.   

9432
This book is for those who are free from desire, and could not even bear to be accused of it, just as a
warrior who is willing to die for a cause cannot bear to be accused of cowardice.  It is for those who are like
camel, which will eat anything with relish as if it were well cooked food.  To those who are full of desires,
and are accustomed to good food which bloats the body, it will seem flawed and unacceptable.  (154).

If the worldly bond falls away, the Jiva will automatically come to rest in the Lord, just someone swinging
on a swing will come to rest on the ground if the rope breaks.  Verse (349 of the Tiru Kural) speaks of the ending of births upon the cutting off of the attachments created by desire.  It is just your own understanding?
It is not also the understanding of all other religions everywhere?   (155).

In this comparison the individual self, Jiva, Pasu, is compared to someone swinging on a swing; the ropes
supporting it are the worldly bonds, Pasam, consisting of the mind and senses, and the solid earth
is Pati, Sivam, the Self.  As long as these ropes are in place, the Jiva will swing endlessly forwards and
backwards, oscillating between desire and fear, attraction and revulsion.  However, if the ropes
are cut away, it will come to rest on the solid ground of the Self.

The words 'pattru atra kanne pirappu arukkam - births will end upon the ending of attachments -are
a direct quotation from Verse 349 of Tiruk Kural:  'When attachments are ended, rebirth will be cut off.
Otherwise the impermanent state of birth and death, will manifest over and over again.'

(will be continued from the next issue of Mountain Path).

Arunachala Siva.
                           

9433
All six religions agree that the final goal is the pure state which results from renunciation and the cutting away
of desire.  Know that this is the state of liberation, free of thirty six 'tattvas', in which there is no more birth.
It is the final state in which all effort comes to an end upon the annihilation of karma.  (153).

The six religious systems which are considered to be Vedic, each being based on a deity of the Hindu
pantheon are: Saivam (Siva), Vaishnavam (Vishnu), Saktam (Sakti), Sauram (Sun), Ganapatyam
(Ganesa) and Kaumaram (Murugan).

TCS says that the author is again (see verse 143) quoting the names of two chapters from the Tiruk Kural
of Tiruvalluvar, chapter 35, 'turvau' - renunciation, and chapter 37, 'avaa aruttal' - The Extirpation of Desire.
He further states that, given the above, Chapter 36, 'mey unartal' - Knowledge of the True is also included
by implication.  The word 'kuudal' --agreement can also mean Madurai, the home of legendary Tamizh
Sanghams.  His commentary therefore indicates that the author is inviting us to imagine that these three
chapters are being read out in Madurai from the Sanga Palakai, which according to the Tamizh Lexicon is
a 'Miraculous Seat capable of accommodating only deserving scholars, believed to have been granted by
Siva at Madurai to the Sangam poets.'

contd.,

Arunachala Siva.                     

9434
Chapter 6:

An explanation of non attachment.

The word 'vritti', Sanskrit 'virakti', which is translated as non attachment in the title of this verse means
freedom from attachment.  TCS explains that it refers to inner renunciation, not outer renunciation,
which is the subject of the next chapter, entitled 'turavu', which is the native Tamizh word for renunciation.
The two words are not essentially different in meaning, although the latter, being derived from the verb
'tura' - to leave, relinquish, reject, discard has a more active sense, and is therefore probably more suited
to express outward renunciation.

The sage who drank the ambrosial milk of non dual bliss, from the breast of Parvati (in a cup of gold),
said, 'In a state of true knowledge there is neither suffering nor happiness, and in the state in which the
true knowledge is lost, suffering and happiness manifest, causing delusion.  You are the knowledge
which embraces both of these.    (152).

That the milk from Parvati's breast was served to the young Jnana Sambandhar in a golden cup is attested
by the saint himself in Teveram 3.24.2:  'My father grew angry saying that the food (milk) served to me
in a flower like gold cup was bad.

You are the knowledge which embraces both of these -  The Tamizh text says 'ali arivu nee', which means         
literally You are the androgynous knowledge. The word 'ali' can be used in the sense of neither male nor
female, neuter, or possessing both male and female characteristics, hermaphordite, androgyne.  The Tamizh
lexicon says, 'Hermaphrordite, being which is neither man nor woman wholly.'  TCS glosses as follows:
'He the author, calls jiva (pasu) knowledge 'androgynous knowledge, and the knowledge of the bond
(pasam) - female knowledge, it exists as god knowledge when it unites with god knowledge, and as bond
knowledge when it unites with bond knowledge, in the same way that the hermaphrodite embraces both
the male and female forms.'

Thus the jiva, the individual soul, possesses no inherent consciousness, and therefore no reality, in its own
right.  It comes into existence simply through its identification with the world, and since it has no existence
in itself, it ceases to exist once that identification has ended, in not other than Sivam itself.

It should be pointed out here that the 'bond knowledge' spoken of above should not be taken to mean an
entity existing in its own right, but only an appearance within the Self, Sivam, projected by the jiva out of
its false understanding.

contd.,

Arunachala Siva.                           

9435
17.  I alone am the universal Self.  Indeed, I alone am.  I alone am the supreme Brahman.  I alone
am beyond the beyond.

18.  I alone am the joy of awareness. I alone am happiness and unhappiness.  I alone am the ideal of the
Guru too.  I alone am the infallible ever.

19.  I alone am the end of the Vedas.  I alone am brooding.  I am the body, verily the pure consciousness.
I am bereft of doubt.

20.  I alone am the supreme light.  I alone am the supreme state.  I alone am the indestructible Self.
I alone am the ancient.

21. I am Brahman - there is no doubt of this.  I alone am the part-less.  I am the fourth - there is no
doubt.  I am the Self, there is no doubt.

22. I lack even 'I'.  I am purged of the 'I' concept.  I alone am the end of notions. I alone am elegance.

contd.,

Arunachala Siva.           

Pages: 1 ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 [629] 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... 3200