Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3128
9406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:06:42 AM »
Verse 655:


அஞ்சலி குவித்த கரங்களும் தலைமேல்
    அணைந்திடக் கடிதுசென் றணைவார்
நஞ்சணி கண்டர் தந்திரு மகனா
    ருடன்வரு நற்றவக் கடலை
நெஞ்சினில் நிறைந்த ஆர்வமுன் செல்லக்
    கண்டு நீள் நிலத்திடைத் தாழ்ந்து
பஞ்சவர் பெருமான் மந்திரித் தலைவர்
    பாங்குற அணைந்துமுன் பணிந்தார்.Folding his hands above his head in adoration
He hastened towards them; the longing of his heart
Marched swift ahead of him and beheld the sea
Of devotees that accompanied the divine son of the Lord
Whose throat is adorned with poison.
So when he, the chief-minister of the Pandya King
Came before them with all propriety,
He fell prostrate on the ground in worship.


Arunachala Siva.

9407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:03:43 AM »
Verse 654:இப்பரி சணையும் சண்பையர் பெருமான்
    எழுந்தரு ளும்பொழு திசைக்கும்
ஒப்பில்நித் திலப்பொன் தனிப்பெருங் காளம்
    உலகுய்ய ஒலித்தெழும் ஓசை
செப்பரும் பெருமைக் குலச்சிறை யார்தம்
    செவிநிறை அமுதெனத் தேக்க
அப்பொழு தறிந்து தலத்தின்மேற் பணிந்தே
    அளப்பருங் களிப்பின ரானார்.As thus the lord of Sanbai and his retinue came
Panoplied in such glory, the sound raised
By the unique and pearl-inlaid Kaalams
For the deliverance of the world, Filled ambrosially the ears of Kulacchiraiyaar
Of ineffable glory; even as he heard it,
He fell prostrate on the ground in adoration
And felt immeasurably happy.   

Arunachala Siva.

9408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 09:00:58 AM »
Verse 653:


புரசைவயக் கடகளிற்றுப்
    பூழியர்வண் டமிழ்நாட்டுத்
தரைசெய்தவப் பயன்விளங்கச்
    சைவநெறி தழைத்தோங்க
உரைசெய்திருப் பேர்பலவும்
    ஊதுமணிச் சின்னமெலாம்
பரசமய கோளரிவந்
    தான்என்றுபணிமாற.
For the fruition of the tapas wrought
By the Pandya realm rich in victorious and ichorous
Tuskers held in leash by ropes fastened round
Their necks, and for the splendorous flourishing
Of the Saivite way, the pearly trumpets that would
Hail his multitudinous and glorious names,
Blared thus: "Behold, he comes, the Parasamayakolari!"*

(*The one who vanquishes the other religions which are not telling the Truth)

Arunachala Siva. 

9409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 30, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  652:


பானல்வயல் தமிழ்நாடு
    பழிநாடும் படிபரந்த
மானமிலா அமண்என்னும்
    வல்லிருள்போய் மாய்வதனுக்
கானபெரு கொளிப்பரப்பால்
    அண்டமெலாம் கொண்டதொரு
ஞானமணி விளக்கெழுந்து
    வருவதென நலம்படைப்ப.


The Pandya realm girt with fields of blue lilies
Lay prostrate and flawed; to chase away thence
The murk that was the shameless Samanas,
Came there the peerless gemmy Lamp of wisdom?s own luster
That would, by its effulgence, great and vast, pervade
All the worlds, to confer ever-during well-being.

Arunachala Siva.

9410
Bhagavan Ramana's kindness was proverbial.  His concern for
the downtrodden and ignorant was phenomenal.  His kindness
was directly proportional to the misery of the visitor.  Also,
his welcoming smile to an infant was warmer than that to a
learned scholar.

There were several occasions when people exceeded their
limits in their talk and 'discourses' with Bhagavan Ramana.
Such behavior was looked upon as a nuisance by those who
came to Him for meditation or self inquiry which was facilitated
by His presence and some of them did feel the results straightaway.

There was one Sanksrit scholar who came and was talking about
scriptures everyday, day in and day out.  Everyone got annoyed
but Bhagavan simply was listening to him.  After a few days,
the Pandit came to the Old Hall and simply kept silent!  No talks,
no Sanskrit scriptures, no lingual diarrohea!  Bhagavan Ramana
simply looked at the devotees and said:  Pandit has also become
like us! 

On another occasion, a Pandit was speaking in Sanskrit.  Again,
torrents of speeches in the tongue of the gods that even gods
would begin to sulk. Jagadeeswara Sastri had to stand up and
shout:  "O dhushta, (mischievous fellow)  please stop all this nonsense!" Pandit then kept quiet.

Why did aberrations occur?  By the touch of Bhagavan's Sakti,
the mind of some visitors got churned and their latent tendencies,
vasanas, surfaced.  These were imbued with three gunas and
showed themselves as irreverent acts.

This is how a Guru acts due to abundant grace.

Nokkiye karuthi mei thakkiye pakkuvamm
Akki nee andu aruL arunachala!  (Verse 66 of Sri AAMM)

By seeing, considering or thinking, and then by touching
me, you cooked me with your grace, O Arunachala!

Arunachala Siva.

9411
Thursday, December 31st, 2009:

I got up at 5 am., which was a little later than my usual hour.  There was sense that I had never slept.
I felt refreshed and there was no experiences of fatigue but somehow the distinction between sleep
and wakefulness no longer felt clear cut.

After breakfast I set out on my own to do giri pradakshina along the inner path.  When I reached the
flowing stream, I climbed down into the pool and bathed under the water fall.  Climbing out I walked
along the foot path while the weather was neither cold nor hot and I felt very comfortable walking in my wet
T-shirt and shorts with my canvas Ramanasramam shoulder bag.  Along the way there were several
other ponds and tanks and some of whom had some sannyasis bathing and washing their clothes.

I continued walking until I reached Parvati Mukham.  There I noticed a side trail bifurcating away from
the Inner Path and on impulse I followed it and within a short distance I was deeper into the forest at
the base of Parvati Mukham.  Hence there was a profusion of red colored and yellow colored stones.
I picked several stones that attracted my fancy.

contd.,

Arunachala Siva.   

9412
Verse 46:


உழைதரு நோக்கியர் கொங்கைப் பலாப்பழத்
    தீயினொப்பாய்
விழைதரு வேனை விடுதிகண் டாய்விடின்
    வேலைநஞ்சுண்
மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன்
    தேய்மதியன்
பழைதரு மாபரன் என்றென் றறைவன்
    பழிப்பினையே.

Like flies swarming over the drupels of jack-fruit my thoughts hover over
the buxom breasts of belles whose eyes are like the antelope`s.
Will You forsake me?
If You abandon me,
I will deride and say that You are The One whose throat is dark as You quaffed the oceanic venom,
the One who is virtue-less,
the One Who is a mere man,
the One who is of waning intellect and the great and hoary mendicant.
Thus and thus will I leer at You,
fleet at You and sneer at You.

contd.,

Arunachala Siva.

9413
Verse  45:


பாடிற்றி லேன்பணி யேன்மணி நீஒளித்
    தாய்க்குப்பச்சூன்
வீடிற்றி லேனை விடுதிகண் டாய்வியந்
    தாங்கலறித்
தேடிற்றி லேன்சிவன் எவ்விடத் தான்எவர்
    கண்டனர்என்
றோடிற்றி லேன்கிடந் துள்ளுரு கேன்நின்
    றுழைத்தனனே.I do not sing of Your praises,
O Ruby !
I do not adore You.
You have concealed Yourself from me;
for Your sake I have not cast away my body of raw flesh.
Will You forsake me?
Struck with wonder,
I do not cry aloud and go in quest of You.
I do not run about asking:
"Where indeed is Siva?
Who has beheld Him?"
I do not melt in love for You.
I but grieve in vain.

contd.,

Arunachala Siva.

9414
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 29, 2016, 11:23:33 AM »
Verse  82:


82: அளி ஆர் கமலத்தில் ஆரணங்கே. அகிலாண்டமும் நின்
ஒளியாக நின்ற ஒளிர் திருமேனியை உள்ளுந்தொறும்,
களி ஆகி, அந்தக்கரணங்கள் விம்மி, கரைபுரண்டு
வெளியாய்விடின், எங்ஙனே மறப்பேன், நின் விரகினையே?

ஏ, அபிராமி! வண்டுகள் ஆர்க்கும் தாமரையில் வாழ்பவளே! பேரழகானவளே! உலகமெல்லாம் ஒளியாக நின்ற, ஒளிவீசும் உன்னுடைய திருமேனியை நான் நினைக்கும்தோறும் களிப்படைகின்றேன். அக்களிப்பின் மிகுதியால் அந்தக் காரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு, பரவெளியாகவுள்ள ஆகாயத்தில் ஒன்றி விடுகின்றன. இவ்வளவு பேரருள் காட்டியருளிய உன் தவநெறியை நான் எவ்வாறு மறப்பேன்? (மறவேன் ஒருபோதும்).

O Abhirami!  You are living on a lotus where bees swarm. O the one with great beauty!  I am feeling
happy on seeing Your form which is shining as the light throughout the world.  Due to this happiness,
my anthakaranas flow and remain as the great light in the Sky which is all pervading.  How can I forget
Your great grace which I follow as the great tapas. I shall never forget Your grace!

contd.,

Arunachala Siva.

9415
Chapter 10:

1. Ribhu:

Listen to my words, Nidagha!  I shall describe tarpana - the daily water offering (libation).  This is very
difficult for humans to come by in the Vedas and Sastras.

2. The world does not exist, ever.  Something to be referred to as 'this' does not exist.  Brahman alone
is, being ever perfect.   This alone is tarpana to Brahman.

3.  I am Brahman with form.  Even Existence Consciousness Bliss am I.  I am a solid mass of Bliss -
such alone is tarpana to Brahman.

4. I am always the complete Void.  I am ever with the one with Bliss of the Self.  I am of the eternal
and fleeting forms.  This alone can be tarpana to Brahman.

5.  I alone am the expanse of consciousness.  I am ever the space of the Self.  I am satisfied within
myself.  This alone is tarpana to Brahman. 

6.  I am devoid of the numeration such as one.  I am formless.  I am non dual.  I am of the form
that is eternally pure. This alone is tarpana to Brahman.

7.  Subtler than space am I. I am totally non existent.  I am of the form of the all-shining.  This alone
is tarpana to Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.   

9416
648. In conformity with the beliefs of the ignorant, two kinds of Deliverance are stated, one with the
body and another without the body.  Really no Free One is with the body;  All Deliverance is body-less.

649. The Power of the Prarabdha Karma extends only to the body;  it does not affect the Self.  Since
His body has been surrendered to the Prarabdha by the Sage, how can He be affected by the Karma?

650.  "The Sage, having given over His body to the Prarabdha Karma, remains in His Own State
without the sense of mine-ness in the body,"  thus the great Guru Sankara has shown the truth of
this in His 'Manisha Panchakam."

651.  If it be said that the subtle body of the Sage survives, (the answer is that) since the causal body
consisting of the Ignorance, has been extinguished, how can there be attachment of the Sage (the Self)
to the subtle body?

652.  Since the Brahman is unattached, so is the Sage also, in Samsara, like the Sky; and hence the
changes in the body and in the mind do not touch the Sage.

653. The Sage, who is wide awake in His Own Natural State, as the Self, is said to be like one soundly
asleep in a carriage.  The body is likened to a carriage, and ten sense organs are likened to the hroses
of the carriage.

contd.,

Arunachala Siva.               

9417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:28:24 AM »
Verse  651:


துன்னும்முழு வுடல்துகளால்
    சூழும்உணர் வினில்துகளால்
அன்னெறியிற் செறிந்தடைந்த
    அமண்மாசு கழுவுதற்கு
மன்னியொளிர் வெண்மையினால்
    தூய்மையினால் வழுதியர்தம்
கன்னிநாட் டிடைக்கங்கை
    அணைந்ததெனுங் கவின்காட்ட.


By reason of the dense dirt that coated the bodies
Of the Samanas and the stain inherent in their
Consciousness, the Pandya realm lay immersed
In unrighteousness; it looked as though
The ever-bright and pure Ganga flowed amain
Into the Pandya country to wash the Samana stain away;
So beautiful was the coming of the godly child.

Arunachala Siva.

9418
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:25:43 AM »
Verse  650:


பண்ணியவஞ் சனைத்தவத்தால்
    பஞ்சவன்நாட் டிடைப்பரந்த
எண்ணில்அமண் எனும்பாவ
    இருஞ்சேனை இரிந்தோட
மண்ணுலக மேயன்றி
    வானுலகம் செய்தபெரும்
புண்ணியத்தின் படையெழுச்சி
    போலெய்தும் பொலிவெய்த.


The vast army of Sin made up of innumerable Samanas
That had pervaded the Pandya realm,
By reason of the truculent tapas enacted by the Samanas
Getting routed, took to its heels; the glorious advent
Of the godly child, was like an invasion of great piety
Wrought not only by the earth but the heaven also.


Arunachala Siva.

9419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:22:25 AM »
Verse  649:


துந்துபிகள் முதலாய
    தூரியங்கள் கிளராமே
அந்தணராம் மாதவர்கள்
    ஆயிரமா மறையெடுப்ப
வந்தெழும்மங் கலநாதம்
    மாதிரம்உட் படமுழங்கச்
செந்தமிழ்மா ருதம்எதிர்கொண்
    டெம்மருங்குஞ் சேவிப்ப.


The chanting of the myriad Vedas in a crescendo
By the tapaswi-Brahmins, drowned the resounding
Of Tuntupis and other instruments; the auspicious
Polysymphony (of shells, drums and the like)
Filled all the directions; the southerly, (twin-born)
With splendorous Tamizh, on all sides, wafted
And thus welcomed and adored him.   

Arunachala Siva.

9420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 29, 2016, 09:19:53 AM »
Verse  648:


திருநிலவு மணிமுத்தின்
    சிவிகையின்மேல் சேவித்து
வருநிலவு தருமதிபோல்
    வளரொளிவெண் குடைநிழற்றப்
பெருகொளிய திருநீற்றுத்
    தொண்டர்குழாம் பெருகிவர
அருள்பெருக வருஞானத்
    தமுதுண்டார் அணைகின்றார்.
The Godly Child?s arrival.
Over the beauteous and grace-abounding palanquin
Of pearls, the white and bright and pearly parasol
Of ever-glowing rays, was held aloft;
It looked as though the moon accompanied him adoring;
Ever-growing throngs of servitors of the holy ash
Of ever-increasing luster, came encircling him.
Thus he came, the partaker of nectarean Gnosis
Towards Madurai, causing and diffusing grace.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3128