Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3158
9406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  934:


வந்தணைந்த வாகீசர்
    வண்புகலி வாழ்வேந்தர்
சந்தமணித் திருமுத்தின்
    சிவிகையினைத் தாங்கியே
சிந்தைகளிப் புறவருவார்
    திருஞான சம்பந்தர்
புந்தியினில் வேறொன்று
    நிகழ்ந்திடமுன் புகல்கின்றார்.


With the palanquin-bearers, Vaakeesar bore
The beauteous and pearly litter of the Prince
Of munificent Pukali and moved on in great delight;
Then, something (strange and) different occurred
In Tiru Jnaana Sambandhar's buddhi; so he spake thus:

Arunachala Siva.


9407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 933:


திருச்சின்னம் பணிமாறக்
    கேட்டநாற் றிசையுள்ளோர்
பெருக்கின்ற ஆர்வத்தால்
    பிள்ளையார் தமைச்சூழ்ந்த
நெருக்கினிடை யவர்காணா
    வகைநிலத்துப் பணிந்துள்ளம்
உருக்கியெழு மனம்பொங்கத்
    தொண்டர்குழாத் துடன்அணைந்தார்.


When they heard the clarion call of the divine Cinnams,
From all the four directions, in great love,
Devotees came and thronged round the godly child;
Without being seen by him, Arasu fell on the ground
And adored him; his heart melted and his mind, in love,
Soared aloft; it was thus he melted into the devotee-throng.

Arunachala Siva.

9408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:00:13 AM »
Verse  932:


எதிர்சென்று பணிவனென
    எழுகின்ற பெருவிருப்பால்
நதிதங்கு சடைமுடியார்
    நற்பதங்கள் தொழுதந்தப்
பதிநின்றும் புறப்பட்டுப்
    பரசமயஞ் சிதைத்தவர்பால்
முதிர்கின்ற பெருந்தவத்தோர்
    முன்னெய்த வந்தணைந்தார்.


Fired by a great desire he resolved thus: "Before him
Will I go and pay obeisance." Then adoring the hallowed feet
Of the river-crested Lord, he moved out of the town
And came towards him-- the annihilator of alien faiths--,
And the ripe devotees of great tapas.

Arunachala Siva.

9409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 08:58:13 AM »
Verse  931:


அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    பூந்துருத்திக் கணித்தாக
வந்தருளும் பெருவார்த்தை
    வாகீசர் கேட்டருளி
நந்தமையா ளுடையவரை
    நாம்எதிர்சென் றிறைஞ்சுவது
முந்தைவினைப் பயனென்று
    முகமலர அகமலர்வார்.


Vaakisar heard of the great tidings that he,
The crest-jewel of the Brahmins, was nearing
Poonthurutthi; he thought thus: "It is indeed
The fruit of the tapas wrought by us in our
Previous births that enable us now to receive
And adore him that truly owns us." Forthwith
His countenance bloomed in joy; so too his heart.

Arunachala Siva.

9410


In 1945, there was in the Asramam, a small, sickly, lame, puppy that we feared would die at any moment.  But under Bhagavan's
constant care, he not only recovered health but began to eat
iddlies [rice-cakes] daily with so much relish that Bhagavan
nicknamed him Iddli Swami.  Relating this incident, I wrote
on June 15, 1945, a Telugu verse meaning:

"O Ramana, you once [as Lord Krishna] straightened
and beautfied the hunchback woman of your abounding
Grace. So now you have reared this little lame puppy to
a fine Iddli Swami. How wonderful!"

Two days later, Subbaramayya also composed couple of
verses reading as under:

1. "Seeing you caress peacocks, squirrels, cows, dogs
and monkeys and children with such tender Grace, anyone
must melt to his bonds. O Ramana!"

2. "So many birds and animals coming to you, have attained
deliverance.  Likewise do bless us with Grace this human
animal that has sought refuge at your feet, O Ramana!"

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 5. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

9411


When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents
and peacocks used to remain quiet, friendly to each other
in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds
to drink water, finished their work and went away without
harming anyone.

Arunachala Siva.

9412
Verse  3:

3.  சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
    செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
    சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
    வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
    கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 

Void of character,
penance,
discipline or understanding I strutted the stage like a leather puppet,
Swirled and fell down and lay senseless.
Lo,
You fired Me with maddening love,
showed me the way and Your splendor,
caused me to transcend the ways of the world and gain deliverance which blocks,
For ever,
the way leading to rebirth.
It is thus,
You rule me.
When will I,
the cruel one,
be united with You?

contd.,

Arunachala Siva.

9413
Verse  2:


2.  என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
    யான தறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
    உடையாய் அடிமைக் காரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
    பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னா யகமே பிற்பட்டிங்
    கிருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. 


You blessed me with a station not comprehending which I stand ruined;
You are not to be blamed at all.
O Lord-Owner,
I ask:
"Who indeed is this slave's succor?
" Not accompanying with Your traditional servitors who bow before You and hail You for days without number,
O Lord-Master,
I lag behind and tarry here alas,
Becoming a sumptuous banquet unto maladies.

contd.,

Arunachala Siva.

9414
Ananda Malai:

The love for Siva experience:


1.  மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே.


They have gone beyond the wide world who have gained The flowery and ankleted Feet ? flashing
fulgurantly.
All the Devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo,
in baseness,
I am mine own equal.
So,
deign to show me the way to get united with You.
 
contd.,

Arunachala Siva.


9415
8. The peerless Self, the stainless Self, the Self that is intelligence, the Self that is the primordial person,
the blissful Self, the birth-less Self -  there is not a bit besides the Self.

9.  The incalculable Self, the Self of the multitudes, the immortal Self that is the interior of immortality,
the Self of the past, the present and the future -- besides the Self there is nothing.

10.  The Self that is all, the conceivable Self, the measurable Self inferred by imagination; the
transcendental and serene Self -- besides the Self there is nothing.

11.  The Self  that is ever directly present;  the ever directly proven.  The Self is of the nature devoid
of otherness.  There is nothing besides the Self.

12.  The Self is of the nature devoid of unreality with nothing besides It, It is verily the sovereign Lord.
The pure Self is neither knowledge nor ignorance and is devoid of measure and measureless.

13. The Self bereft of permanence and impermanence is different from the fruits of 'here' (world) and
'yonder' (heaven etc.,).  The Self is devoid of the sextet of sama, dama, uparati etc.,  Besides the Self
there is nothing.

14.  The Self is without even the craving for liberation.  The Self that is sound, the Self is dama (self-
restraint), the Self is uparati (self withdrawal) ever -  besides the Self there is nothing.

15. The Self is titiksha (forbearance) and at all times.  Samadhana or Samadhi (spiritual absorption)
ever abides in the Self. The Self is pure and ever abides within.  There is nothing besides the Self.

contd.,

Arunachala Siva. 
         
   

9416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:26:26 AM »
Verse  930:


பூவிரியுந் தடஞ்சோலை
    புடைபரப்பப் புனல்பரக்கும்
காவிரியின் தென்கரைபோய்க்
    கண்ணுதலார் மகிழ்ந்தஇடம்
மேவிஇனி தமர்ந்திறைஞ்சி
    விருப்புறுமெய்த் தொண்டரொடு
நாவரசர் உழைச்சண்பை
    நகரரசர் நண்ணுவார்.He traveled on the southern bank of the Kaveri
Of immense flood, abutting spacious and great
Gardens where burgeoned flowers of fragrance;
On his way he adored gladly at the shrines
Where the brow-eyed Lord abides in joy;
The Prince of Sanbai moved onward with them,
The loving serviteurs, to meet Tirunaavukkarasar.

Arunachala Siva.

9417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:24:05 AM »
Verse  929:

அப்பரிசங் கவர்மொழிய
    ஆண்டஅர சினைக்காணும்
ஒப்பரிய பெருவிருப்பு
    மிக்கோங்க ஒளிபெருகும்
மைப்பொருவு கறைக்கண்டர்
    கழல்வணங்கி அருள்பெற்றுச்
செப்பரிய புகழ்ப்புகலிப்
    பிள்ளையார் செல்கின்றார்.When he heard the serviteurs speak thus,
A peerless great desire to behold Arasu
Owned by the Lord, welled up in him; he adored
The ankleted feet of the blue-throated Lord
And was blessed with His gracious leave;
Then the ineffably glorious and divine child
Of Pukali marched onward.   

Arunachala Siva.

9418
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:21:49 AM »
Verse  928:


அங்கவரும் அடிபோற்றி
    ஆண்டஅர செழுந்தருளிப்
பொங்குபுனற் பூந்துருத்தி
    நகரின்கண் போற்றிசைத்துத்
தங்குதிருத் தொண்டுசெயும்
    மகிழ்ச்சியினாற் சார்ந்தருளி
எங்குநிகழ்ந் திடஇருந்த
    படியெல்லாம் இயம்பினார்.The devotees adored his feet, stood up
And told him that Arasu ruled by the Lord, abode
At Tiruppoonthurutthi girt with the river Kaveri
Of swelling water; they also told him
Of his adoration, service and devotion to the Lord
And of his spiritually resplendent sojourn there.


Arunachala Siva.

9419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:19:30 AM »
Verse  927:


அந்நகரில் அடியார்கள்
    எதிர்கொள்ள புக்கருளிக்
கொன்னவிலுங் கூற்றுதைத்தார்
    குரைகழல்கள் பணிந்தேத்தி
மன்னியமர்ந் துறையுநாள்
    வாகீச மாமுனிவர்
எந்நகரில் எழுந்தருளிற்
    றென்றடியார் தமைவினவ.


Well-received by the serviteurs of the town
The godly child went into the town; he hailed
The Lord?s feet decked with resounding anklets,
The Lord who kicked Death that came to claim
The lives of men, to death; as he sojourned there
One day he asked the servitors thus: "In what town
Does Vaakisar-- the great saint--, abide at present?"

Arunachala Siva.

9420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 25, 2016, 09:17:30 AM »
Verse 926:


அன்றவர்க்குக் கவுணியர்கோன் கருணை நோக்கம்
    அணை தலினால் அறிவின்மை அகன்று நீங்கி
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து சைவ ரானார்
    முகைமலர்மா ரியின்வெள்ளம் பொழிந்த தெங்கும்
நின்றனவும்சரிப்பனவும் சைவ மேயாம்
    நிலைமையவர்க் கருள்செய்து சண்பை வேந்தர்
சென்றுசிவ னார்பதிகள் பணிய வேண்டித்
    திருக்கடவூர் அதன்மருங்கு சேர வந்தார்.


As the benign look of the Prince of Kaazhi
Rained grace on them, cured clean of nescience
They fell down prostrate before him and rose up
As Saivites; celestial flowers rained everywhere;
He graced them with the knowledge that the immobile
And the mobile are both Saivam.
Then the Prince of Sanbai desiring to adore at
The shrines of Siva, fared forth and came
To the outskirts of Tirukkadavoor.   

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3158