Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3200
9406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:11:39 AM »
Verse  109:


என்றுதம் பிரானார் நல்கும்
    இன்னருள் பெற்ற பின்னர்
வன்றொண்டர் மச்சம் வெட்டிக்
    கைக்கொண்டு மணிமுத் தாற்றில்
பொன்றிரள் எடுத்து நீருள்
    புகவிட்டுப் போது கின்றார்
அன்றெனை வலிந்தாட் கொண்ட
    அருளிதில் அறிவே னென்று.   

Blessed with that sweet grace of his Lord, Van-tondar cut
A piece from a bar for his keeping and marched on,
And dropped the heap of gold in the river, thinking thus:
"By this will I truly know the grace of His having forcibly
And voluntarily claimed me that day as His servitor."

Arunachala Siva.


9407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:08:30 AM »
Verse  108:

அருளும்இக் கனக மெல்லாம்
    அடியனேற் காரூ ருள்ளோர்
மருளுற வியப்ப அங்கே
    வரப்பெற வேண்டு மென்னத்
தெருளுற வெழுந்த வாக்கால்
    செழுமணி முத்தாற் றிட்டிப்
பொருளினை முழுதும் ஆரூர்க்
    குளத்திற்போய்க் கொள்க வென்றார்.


"I should come by all this gold You have deigned
To grant me at Tiruvaaroor to the wondrous bewilderment
Of the dwellers there." When he besceched Him thus,
The Lord spake to him in an un-bodied
And ethereal and lucid voice thus; "Drop the gold
In the fecund Manimutthu river and recover it all
In the Tiruvaaroor-tank."

Arunachala Siva.


9408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:06:01 AM »
Verse  107:


பனிமதிச் சடையார் தாமும்
    பன்னிரண் டாயி ரம்பொன்
நனியருள் கொடுக்கு மாற்றால்
    நல்கிட உடைய நம்பி
தனிவரு மகிழ்ச்சி பொங்கத்
    தாழ்ந்தெழுந் தருகு சென்று
கனிவிட மிடற்றி னார்முன்
    பின்னொன்று கழற லுற்றார்.The Lord that wears the cool crescent in His matted hair,
In great grace, granted him gold weighing twelve thousand
Sovereigns; Nampi Aaroorar, in peerless gladness,
Prostrated before Him, rose up, moved near the Lord
Whose neck is of the hue of
the jambolan fruit
And made one more submission:   

Arunachala Siva.

9409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:06:29 AM »
Verse  106:


நாதர்பாற் பொருள் தாம் வேண்டி
    நண்ணிய வண்ண மெல்லாம்
கோதறு மனத்துட் கொண்ட
    குறிப்பொடும் பரவும் போது
தாதவிழ் கொன்றை வேய்ந்தார்
    தரஅருள் பெறுவார் சைவ
வேதியர் தலைவர் மீண்டும்
    மெய்யில்வெண் பொடியும் பாட.


Seeking riches from the Lord, he prayed to Him
With a flawless mind and in unison with his desire;
He was poised for the gracious bestowal of riches
By the Lord who wears a garland of burgeoning Konrai;
The chief of the Saiva Brahmins again hymned;
The decade began thus: "Meyyil venn podi?"


Arunachala Siva.

9410
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:03:46 AM »
Verse  105:


தடநிலைக் கோபு ரத்தைத்
    தாழ்ந்துமுன் னிறைஞ்சிக் கோயில்
புடைவலங் கொண்டு புக்குப்
    போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து
நடநவில் வாரை நஞ்சி
    யிடை எனுஞ் செஞ்சொன் மாலைத்
தொடைநிகழ் பதிகம் பாடித்
    தொழுதுகை சுமந்து நின்று.


Before the many tiered and huge tower he prostrated
In adoration; then he circumambulated the inner shrine,
Moved in, adored the Lord and prostrated on the ground;
Then he adorned Him with a garland of splendorous Tamizh verse;
The musical decade opened thus: ?Nanjiyidai?"
He sang it and stood there folding his hands.


Arunachala Siva.

9411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  104:

கூடலை யாற்றூர் மேவும்
    கொன்றைவார் சடையி னார்தம்
பீடுயர் கோயில் புக்குப்
    பெருகிய ஆர்வம் பொங்க
ஆபுகப் பொதுவி லாடும்
    அறைகழல் வணங்கிப் போற்றி
நீடருள் பெற்றுப் போந்து
    திருமுது குன்றி னேர்ந்தார்.   


He moved into the glorious temple of the Lord
Who wears in His matted hair Konrai-garlands
And who abides at Koodalai Aatroor;
In soaring devotion he hailed and adored the feet
Decked with resounding anklets of the Lord-Dancer
Of Ambalam, and blessed with His ever-during grace
He arrived at Tirumuthukunru.

Arunachala Siva.


9412
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 08:58:29 AM »
Verse 103:


கண்டவர் கைகள் கூப்பித்
    தொழுதுபின் தொடர்வார்க் காணார்
வண்டலர் கொன்றை யாரை
    வடிவுடை மழுவென் றேத்தி
அண்டர்தம் பெருமான் போந்த
    அதிசயம் அறியே னென்று
கொண்டெழு விருப்பி னோடும்
    கூடலை யாற்றூர் புக்கார்.Aaroorar adored Him with folded hands
And after a time, could not behold Him that came
With him; he hailed the Lord, the wearer
Of Konrai-flowers buzzed by bees with a hymn
That opened with the words: "Vadivudai mazhu."
He hymned the decade in which he praised the Lord
Thus: "I know not how the Lord of gods vanished on a sudden;
Lo, it is a wonder!" Then with a love that welled up
In him he entered Koodalai Aatroor.


Arunachala Siva.

9413
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 08:55:40 AM »
Verse 102:நின்றவர் தம்மை நோக்கி
    நெகிழ்ந்தசிந் தையராய்த் தாழ்வார்
இன்றியாம் முதுகுன் றெய்த
    வழியெமக் கியம்பும் என்னக்
குன்றவில் லாளி யாரும்
    கூடலை யாற்றூர் ஏறச்
சென்றதிவ் வழிதானென்று
    செல்வழித் துணையாய்ச் செல்ல.   

With his mind melting, he bowed before Him and said:
"Be pleased to direct us this day Muthukunru."
The Lord who, of yore, bent the hill into a bow,
Thereupon said: "This path leads to Koodalai Aatroor."
He also kept company with Aaroorar to guide him to his destination.

Arunachala Siva.


9414
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 08:53:02 AM »
Verse 101:


செப்பரும் பதியிற் சேரார்
    திருமுது குன்றை நோக்கி
ஒப்பரும் புகழார் செல்லும்
    ஒருவழி யுமையா ளோடும்
மெய்ப்பரம் பொருளா யுள்ளார்
    வேதிய ராகி நின்றார்
முப்புரி நூலுந் தாங்கி
    நம்பியா ரூரர் முன்பு.He did not, however, proceed to that town
Of ineffable glory; he fared forth towards Tirumuthukunru;
On his way the True Being--the Lord concorporate with Uma--,
Appeared before Aaroorar in the guise a Brahmin
Resplendent with the sacred thread.

Arunachala Siva.

9415
23.  I transcend even a moment of time. I alone am auspiciousness.  I alone am incorruptible joy.
I alone am the constant.

24. I alone am the inscrutable Self.  I am devoid of thought.  I am the enlightened and the supreme
abode.  I am bereft of intellect.

25.  I alone am the truth always.  I alone am happiness always.  I alone am the ever attained.  I am
the easily found cause.

26.  I am the knowledge easily attainable, ever hard to attain for the wise.  I am the Self that is just
consciousness alone. I alone am the solid mass of consciousness.

27. I alone am you, indeed I am.  Brahman alone am I, there is no doubt.  I am the Self, there is no
doubt. I alone am the all pervasive, there is no doubt.

28.  Truly I am the lovable Self, truly truly, again and again.  I am the pervasive Self without senility.
I alone am my own Guru.

Arunachala Siva.       

9416
Verse  5:


அறுகெடுப் பார்அய னும்மரியும்
    அன்றிமற் றிந்திர னோடமரர்
நறுமுறு தேவர் கணங்க ளெல்லாம்
    நம்மிற்பின் பல்ல தெடுக்க வொட்டோம்
செறிவுடை மும்மதில் எய்த வில்லி
    திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில் பாடி
முறுவற்செவ் வாயினீர் முக்க ணப்பற்
    காடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Vishnu and Brahma will gather Aruku-grass;
save them,
We will not suffer Indira,
the immortals and all other grumbling heavenly host to gather it before we do it.
He is the Bow-man who smote the puissant Three,
skyey and walled citadels.
We will sing Tiruvekampan`s sacred shrine wrought of ruddy gold.
O ye red-lipped lasses of lovely smile,
for the ablutions Of our triple eyed Sire,
we will pound perfuming powder.


Arunachala Siva.

9417
Verse 4:


காசணி மின்கள் உலக்கை யெல்லாங்
    காம்பணி மின்கள் கறையுரலை
நேச முடைய அடிய வர்கள்
    நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தித்
தேசமெல் லாம்புகழ்ந் தாடுங் கச்சித்
    திருவேகம் பன்செம்பொற் கோயில் பாடிப்
பாச வினையைப் பறித்து நின்று
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Adorn all pestles with medallions;
accoutre the dark-some mortars with ciclatons.
"May loving devotees flourish for ever!"
Thus hail them with benediction;
Hymn Tiruvekampan's sacred shrine wrought of ruddy gold,
at Kacchi ? celebrate the world over -,
Get rid of the fettering twofold Karma,
Stand firm,
and singing,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

9418
Verse  3:


சுந்தர நீறணிந் தும்மெழுகித்
    தூயபொன் சிந்தி நிதிப ரப்பி
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும்
    எழிற்சுடர் வைத்துக் கொடியெடுமின்
அந்தரர் கோன்அயன் றன்பெருமான்
    ஆழியான் நாதன்நல் வேலன் தாதை
எந்தரம் ஆள்உமை யாள்கொழுநற்
    கேய்ந்தபொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Adorned with the beautiful holy ash,
coat with cow-dung the floor,
scatter dust of gold of very superior touch,
Spread gems galore,
plant scions of Karpaka,
secured from the world of Indira,
place radiant lamps everywhere and hoist flags.
Let us pound gold-like perfuming powder fittingly for the Consort of Uma who redeems and rules such as we,
the Monarch Of the supernals,
the God of Brahma,
the Lord Of discigerous Vishnu and the Father of spear-wielding and goodly Muruga


Arunachala Siva.

9419
Verse  2:


பூவியல் வார்சடை எம்பி ராற்குப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும்
மாவின் வடுவகி ரன்ன கண்ணீர்
    வம்மின்கள் வந்துடன் பாடு மின்கள்
கூவுமின் தொண்டர் புறம்நி லாமே
    குனிமின் தொழுமின்எம் கோனெங் கூத்தன்
தேவியுங் தானும்வந் தெம்மை யாளச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


We must pound for our Lord of long matted hair decked with flowers,
the perfuming powder divine.
O ye whose eyes are like two symmetrically and lengthwise slit tender mango,
come;
do at once sing in chorus;
His servitors should not remain without;
Call them in;
bend submissively and adore.
That our King and Lord-Dancer be pleased to come to us with His Consort to enslave and rule us
We will pound auric and ruddy powder of perfume !

Arunachala Siva.

9420
Tirup Por Chunnam:

Ananda Manolayam:

Verse  1:முத்துநல் தாமம்பூ மாலை தூக்கி
    முளைக்குடம் தூபம்நல் தீபம் வைம்மின்
சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும்
    நாமக ளோடுபல் லாண்டி சைமின்
சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்
    கங்கையும் வந்து கவரி கொண்மின்
அத்தன்ஐ யாறன்அம் மானைப் பாடி
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Friends,
dangle goodly margaritaceous garlands and flower-wreaths;
arrange in ritualistic order pots of sprouting seeds,
censers and holy lamps.
May Sakti,
Somi,
Bhu-devi along with Saraswati recite Pallaandu;
May Siddhi,
Gowri Paarvati and Ganga wave kavari-s.
Let us sing the Lord of Aiyaaru,
Our Father,
and pound perfuming powder for His ablutions.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 [628] 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... 3200